Privacyverklaring

Bosch Thermotechnik GmbH (hierna "Bosch" resp. "wij" of "ons") is verheugd over uw bezoek aan onze internetpagina's en uw gebruik van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbod") en uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

Bosch respecteert uw privésfeer

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van al uw bedrijfsgegevens is voor ons een uiterst belangrijk thema, waarmee wij rekening houden in al onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens, die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en alleen conform de wettelijke voorschriften.

Privacy en informatieveiligheid zijn onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Bosch; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Dit zijn onze contactgegevens:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Verwerking persoonlijke gegevens

Grondbeginselen

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, contract-, boekings- of rekeninggegevens die onderdeel is/zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) alleen dan wanneer hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is of wanneer u ons daarvoor, bijv. vanwege een registratie, uw toestemming hebt verleend.

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres)

 • Informatie van derden (bijv. kredietbureaus, of uit openbare registers)

 • Product- en installatiegegevens (bijv. installatieadres, serienummers, toesteltypes, installatiedatum)

 • Verbindings- en technische gegevens (bijv. IP-adressen, gegevens over de internetverbinding)

 • Systeemgegevens (bijv. events, storingen, online-gegevens, sensorwaarden, servicevoorspellingen)

 • Registratiegegevens (bijv. ID, gebruikersnaam)

 • Gebruikersvoorkeuren (bijv. taal, tijdzone)

 • Gegevens van een productregistratie (bijv. informatie over de installateur, datum van de registratie)

 • Toestelindicatoren (bijv. serienummer, toestel-ID)

 • Omgevingsgegevens (bijv. temperatuur)

 • Locatiegegevens (bijv. GPS-coördinaten)

 • Agendagegevens

 • Audio-opnames

 • Camera en beeldopnames

 • Berichten

 • Gegevens van uw AVG-gerelateerde aanvraag (bijv. soort aanvraag, informatie met betrekking tot uw identiteit en/of over communicatie)

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en de door ons ingehuurde dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod (Rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG, legitiem belang onzerzijds in direct marketing, voor zover in overeenstemming met regels betreffende gegevensbescherming en mededingingsrecht).

 • Ter beantwoording van gebruikersvragen met een chatbot. (Rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub b, sub f AVG, uitvoering overeenkomst resp. legitiem belang met betrekking tot het verbeteren van producten/diensten).

 • Ter identificatie van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande gegevensbescherming en ons legitiem belang in het verhelpen van storingen en de beveiliging van ons aanbod).

 • Handhaving en verdediging van onze rechten (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, legitiem belang onzerzijds in de handhaving en verdediging van onze rechten).

 • ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande productbewaking en ten behoeve van productveiligheidsdoeleinden. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • ter handhaving van onze rechten in het kader van kwesties aangaande garantie en productregistratie. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • ter beschikbaarstelling van de basisfunctionaliteit van onze op het internet aangesloten producten (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, contractuele plicht tot beschikbaarstelling van de overeengekomen functionaliteiten).

 • Registreren, plannen en bewerken van inzet van de klantendienst. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst)

 • ten behoeve van kwaliteitscontroles en -verbeteringen. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren)

Registratie en centrale Bosch ID

Wij vragen om u te registreren wanneer u voordelen wenst te gebruiken of er toegang tot wilt hebben, die het aangaan van een contract vereisen. Tijdens uw registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en indien van toepassing, details over de geprefereerde betaalmethode of de rekeninghouder) alsook andere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie wordt weergegeven met een *.

U kan alleen door gebruik van de centrale Bosch ID registreren voor onze online aanbiedingen. De gecentraliseerde Bosch ID werd door Robert Bosch GmbH voor de Bosch Group bedacht om het mogelijk te maken voor de gezamenlijke gebruikers om te genieten van aanbiedingen van verschillende bedrijven uit de groep die de gecentraliseerde applicatiegegevens gebruiken en om dataveiligheid te verhogen.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germany (“RBG”) is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze eenmalige sign-on service.

Als u een aanvraag wil indienen voor een gecentraliseerde Bosch ID, zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden voor de registratie en het gebruik van een gecentraliseerde Bosch ID en de Kennisgeving inzake gegevensbescherming van RBG van toepassing.

Na succesvolle registratie kan u de registratiegegevens die gebruikt worden voor de gecentraliseerde Bosch ID ook gebruiken voor registratie voor dit online aanbod. Daarvoor bieden we een RBG-registratietemplate aan voor de gecentraliseerde Bosch ID. RBG bevestigt dan uw autorisatie en voorziet ons van de mastergegevens die nodig zijn voor gebruik van onze aanbiedingen (bijv. achternaam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, mailadres). Uw wachtwoord zal niet naar ons gecommuniceerd worden.

Wat betreft verdere data-overdrachten binnen de Bosch Group geassocieerd met de centrale Bosch ID, gelieve de Kennisgeving inzake gegevensbescherming te raadplegen. U kan uw gebruiksovereenkomst over de gecentraliseerde Bosch ID op elk moment annuleren door uzelf uit te schrijven. Klik daarvoor op de volgende link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Verplichting persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen

Houd er rekening mee dat u voor de duur van de tussen Bosch en u bestaande overeenkomst de persoonlijke gegevens beschikbaar dient te stellen die voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van die zakelijke overeenkomst en voor het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zijn of die wij op wettelijke gronden dienen te verwerken. Zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u afsluiten, uitvoeren of beëindigen.

Indien de verwerking van gegevens in het kader van het gebruik van dit online-aanbod niet wettelijk vereist is of niet noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van contractuele verplichtingen, dan is de beschikbaarstelling van uw gegevens vrijwillig. Houd er wel rekening mee dat het niet beschikbaar stellen van daarvoor vereiste gegevens gevolgen kan hebben voor bepaalde functionaliteiten van ons online-aanbod of onze dienstverlening.

Logbestanden

Bij ieder gebruik van het internet verzendt uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie die wij opslaan in zogenoemde logbestanden.

Deze logbestanden worden door ons opgeslagen voor de duur van 60 dagen om storingen te identificeren en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen op te lossen) en daarna gewist. Logbestanden waarvan langer bewaren noodzakelijk is ten behoeve van eventuele bewijslast, komen niet voor wissen in aanmerking alvorens het respectievelijke voorval definitief is opgelost en kunnen in bepaalde gevallen worden overgedragen aan onderzoeksinstanties. In de logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • het IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat, van waaruit toegang tot het online-aanbod wordt verkregen;

 • het internetadres van de website van waaruit het online-aanbod werd bezocht (zgn. herkomst- of referrer-URL);

 • de naam van de serviceprovider waarmee het bezoek van het online-aanbod plaatsvond;

 • de naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;

 • datum, tijdstip en duur van het opvragen;

 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash-player);

 • http-statuscode (bijv. "aanvraag succesvol" of "opgevraagde bestand niet gevonden").

 • overgedragen hoeveelheid gegevens;

Gebruik van stemassistenten en ChatBots

Wij bieden de mogelijkheid aan om onze producten eenvoudig te controleren via chat door gebruik van tekst of stemassistenten (communicatie gebaseerd op spraak), voor het aanvragen van informatie of ondersteuning te sturen en servicevragen. Voor de connectie met onze producten is het gewoonlijk nodig om onze aanbieding te linken met uw accounts van aanbiedingen van derde partijen (bijv. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger etc.). Daarbij wordt ook persoonlijke data uitgewisseld tussen de systemen die nodig zijn voor de werking van ons aanbod en voor het nakomen van het contract.

Als je spraakopdrachten of -berichten naar onze service stuurt door één van onze communicatiekanalen te gebruiken, zullen deze verwerkt worden door ons om het contract na te komen. Na de definitieve beëindiging van het gebruik van onze aanbieding, zullen alle persoonlijke gegevens op korte termijn verwijderd worden. De geregistreerde dialogen blijven anoniem bewaard en worden gebruikt om de spraak- en chatassistent te trainen op basis van deze dialogen en om dus de kwaliteit van de aanbieding constant te verbeteren. Reverse engineering van de applicatie door verwijderen van de inhoud is dus niet in de betekenis van de overige gebruikers.

Merk op dat de scheiding van één van onze assistenten en dus de verwijdering van uw gegevens daar, niet automatisch de gegevens in andere Bosch-applicaties of applicaties van derde partijen verwijdert (bijv. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa enz.). De respectievelijke verwijdering verwijst alleen naar deze specifieke Bosch-applicatie.

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Overdracht van gegevens

Overdracht van gegevens aan andere verantwoordelijken

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in principe alleen dan aan andere verantwoordelijken overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en wij of derden een legitiem belang hebben bij deze overdracht, of wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend. Details over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het gedeelte Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Met derden kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld. In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt in welke gevallen gegevens aan derden worden verstrekt op basis van een legitiem belang.

Bovendien kunnen gegevens aan andere verantwoordelijken worden overgedragen, wanneer wij daar vanwege wettelijke bepalingen of bestuurlijke of gerechtelijke bevelen toe worden verplicht.

Dienstverleners (algemeen)

Voor opdrachten als verkoop- en marketingservices, contractmanagement, betalingsafhandeling, programmering, datahosting en hotline-diensten schakelen wij externe dienstverleners in. Deze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig gemonitord, vooral met betrekking tot hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Wij verplichten alle dienstverleners tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke bepalingen. Met dienstverleners kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonlijke gegevens ook doorgeven aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, in zogenoemde derde landen. In zulke gevallen waarborgen wij voor de overdracht dat er bij de ontvanger ofwel een toereikend niveau aan gegevensbescherming bestaat (bijv. op basis van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Commissie van de EU voor het desbetreffende land of de overeenkomst van zogenoemde EU-standaardverdragsclausules tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie krijgen van de concreet overeengekomen regelingen met betrekking tot de waarborging van een toereikend niveau van gegevensbescherming. Volg hiervoor de aanwijzingen in het gedeelte Contact.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als voor het ten uitvoer brengen van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten noodzakelijk is, resp. zo lang wij een legitiem belang hebben bij voortdurende opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van de overeenkomst nog een legitiem belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonlijke gegevens met uitzondering van die gegevens die wij voor het nakomen van gerechtelijke verplichtingen langer moeten bewaren (bestuurlijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplichten ons bijv. documenten als contracten en facturen voor een bepaalde tijdsduur te bewaren).

Gebruik van cookies

Om ons online-aanbod te kunnen presenteren kunnen cookies en trackingmechanismen worden toegepast.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen bij uw bezoek van ons online-aanbod.

Tracking is op allerlei technische manieren mogelijk. Wij verwerken informatie vooral met behulp van pixeltechnologie resp. logbestandenanalyse.

Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functionaliteit van het online-aanbod en cookies en trackingmechanismen die niet noodzakelijk zijn voor de technische functionaliteit van het online-aanbod.

Gebruik van het online-aanbod is over het algemeen mogelijk zonder cookies die geen technisch doel dienen.

Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies worden cookies bedoeld, zonder welke de presentatie van het online-aanbod niet kan worden gegarandeerd. Hieronder vallen bijv. cookies die gegevens opslaan om de storingsvrije weergave van video- resp. audio-inhoud te garanderen.

Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek gewist.

Technisch niet noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Deze cookies en trackingmechanismen gebruiken wij telkens uitsluitend met uw voorafgaande toestemming. Deze cookies en trackingmechanismen verdelen we in twee subcategorieën:

Marketing-cookies en trackingmechanismen

Algemeen

Het gebruik van marketing-cookies en trackingmechanismen maakt het voor ons en onze partners mogelijk u een op uw interesses afgestemd aanbod te tonen, gebaseerd op een analyse van uw gebruikersgedrag:

 • Statistiek: Met het gebruik van statistische tools meten wij bijv. hoe vaak u bepaalde pagina's bezoekt.

 • Conversie-tracking: Onze conversie-trackingpartners plaatsen een cookie op uw computer ("conversion cookie") indien u via een advertentie bij de betreffende partner op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies verliezen normaal gesproken na 30 dagen hun geldigheid. Wanneer u bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog geldig is, dan kunnen wij en de desbetreffende conversie-trackingpartner zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie klikte en zo naar onze pagina werd doorgestuurd. De met behulp van conversie-cookies verzamelde informatie dient voor de samenstelling van conversie-statistieken en voor de vaststelling van het totaal aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie klikte en naar een van een conversie-trackingtag voorziene pagina werd doorgestuurd.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de tools in sommige gevallen overdracht van uw gegevens kan plaatsvinden aan ontvangers buiten de EER, waar geen toereikend gegevensbeschermingsniveau bestaat zoals vastgelegd in de AVG (bijv. de VS). Meer informatie hierover vindt u in de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

 • Google Analytics Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Functie: analyseren van gebruikersgedrag (sitebezoek, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), UX-testing

 • ndien u onze online aanbieding betreedt door gebruik te maken van uw Facebook Messenger, gebruiken we de service “Facebook Insights” van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Verdere informatie betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens is beschikbaar via https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights

 • Wij gebruiken de webanalysetools van Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Dit is een analysetool om de vindbaarheid van onze website in zoekmachines te verbeteren. Wij evalueren hier in welke mate onze site zoekmachine-geoptimaliseerd is. U vindt meer informatie via www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Beheer van cookies en trackingmechanismen

In de browser en/of in onze privacy-instellingen kunt u uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren:

Opmerking: de door u gebruikte instellingen hebben telkens alleen betrekking op de gebruikte browser.

Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer het plaatsen van cookies. Houd er rekening mee dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden beïnvloed.

Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast ons online-aanbod stellen wij u ook mobiele applicaties ("apps") ter beschikking, die u op uw mobiele eindapparaat kunt downloaden. Naast de gegevens die wij verzamelen via onze webpagina's, verzamelen wij via onze apps extra persoonlijke gegevens, die specifiek uit het gebruik van een mobiel eindapparaat blijken.

Verwerking van uw locatiegegevens

Ons aanbod omvat ook zogenoemde Location Based Services, waarmee wij u speciale, op uw actuele locatie toegespitste aanbiedingen kunnen doen. Om u deze app-functionaliteiten te kunnen bieden, verzamelen we telkens de laatste drie door uw eindapparaat doorgegeven GPS-locaties en uw IP-adres, mits u toestemming hiervoor verleent. Wij leggen hierbij geen bewegingsprofiel vast. U kunt deze functie deactiveren in de instellingen van de respectievelijke app of het besturingssysteem van uw mobiele eindapparaat en opnieuw activeren of middels de pauzemodus tijdelijk deactiveren, zonder de basisfunctionaliteit van de app te beïnvloeden.

Gebruik van de Advertising Identifier/Advertising-ID

Voor recamedoeleinden gebruiken we met uw toestemming voor toestellen met een iOS-besturingssysteem de zgn. "Advertising Identifier" (IDFA) en voor Android-toestellen de zgn. Advertising-ID. Dit zijn tijdelijke, door iOS of Android beschikbaar gestelde identificatienummers voor een specifiek eindapparaat. De langs deze weg verzamelde gegevens worden niet aan andere apparaatgebonden informatie gekoppeld. De identificatienummers gebruiken wij om u gepersonaliseerde reclame te kunnen presenteren en uw gebruik te kunnen evalueren. Als u in de iOS-instellingen onder "gegevensbescherming" – "reclame" de optie "geen ad-tracking" activeert dan wel op Android onder "Google-instellingen" – "reclame" de optie "Deactivering interessegerelateerde reclame" selecteert, kunnen we uitsluitend de volgende maatregelen nemen: meten van uw interactie met banners door tellen van het aantal keren tonen van een banner zonder dat u deze aanklikte ("frequency capping"), Klickrate, vaststellen eenmalig gebruik ("unique user") evenals veiligheidsmaatregelen, bestrijding van bedrog en foutoplossing. In de apparaatinstellingen kunt u te allen tijde IDFA resp. de advertising-ID wissen ("Ad-ID resetten"); er wordt dan een nieuw identificatienummer aangemaakt dat niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van onze app zult kunnen gebruiken, wanneer u gebruik van het actuele identificatienummer beperkt.

App-analyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online-aanbod om het gebruiksvriendelijker vorm te geven, reikwijdten te kunnen meten en marktonderzoek te kunnen uitvoeren.

Met dit doel zetten we de in dit gedeelte beschreven app-analysetools in.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als opdrachtnemer conform onze richtlijnen en niet voor eigen doeleinden. Bij elke tool vindt u hieronder informatie van de betreffende aanbieder. Voor zover de tools trackingmechanismen of gebruikersprofielen benutten, gebruiken wij deze tools uitsluitend wanneer u ons hiervoor vooraf uw toestemming hebt gegeven.

Google Analytics voor mobiele applicaties - Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). We gebruiken Google Analytics met de bijkomende functie aangeboden door Google voor het anoniem maken van IP-adressen. Daarbij verkort Google in de meeste gevallen al IP's in de EU en gebeurt dit in de Verenigde Staten alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij telkens alleen verkorte IP's opgeslagen worden.

Gegevensverwerking door beheerders van app-stores

Geen gegevensverzameling onzerzijds en buiten onze verantwoordelijkheid is de overdracht van gegevens als gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaatkenteken bij een app-store (bijv. Google Play van Google, App Store van Apple, Galaxy App Store van Samsung) bij het downloaden van de respectievelijke applicatie. Wij hebben geen invloed op de verzameling van gegevens en de verdere verwerking ervan door de App Store.

Externe links

Ons online-aanbod kan links naar internetpagina's van derden − niet aan ons gelieerde aanbieders – bevatten. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruik van eventueel met het aanklikken van de link aan derden doorgegeven persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld IP-adressen of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij natuurlijk geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons gecontracteerde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen garanderen en uw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in voortdurende samenhang met de technologische ontwikkelingen verbeterd.

Gebruikersrechten

Volg voor het afdwingen van uw rechten de aanwijzingen in het gedeelte Contact. Zorg er daarbij voor dat wij uw persoon eenduidig kunnen identificeren.

Recht op informatie en inlichtingen:

U hebt het recht van ons een bevestiging te ontvangen of wij persoonlijke gegevens van u verwerken. Zo ja, dan kunt u een recht doen gelden op informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie en verwijdering:

U mag ons vragen verkeerde gegevens te corrigeren en - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - vragen om completering of verwijdering van uw gegevens.

Dat geldt niet voor de gegevens die zijn vereist voor facturering en boekhouding of onder de wettelijke bewaarplicht vallen. Voor zover toegang tot zulke gegevens niet is vereist, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hieronder).

Beperken van de verwerking:

U mag ons verzoeken - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - de verwerking van uw gegevens te beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking onder rechtsgrondslag "legitiem belang":

Bovendien hebt u het recht, om redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover deze op de rechtsgrondslag legitiem belang berust. We staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij - conform de wettelijke voorschriften - zwaarwegende, legitieme redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van reclamedoeleinden en daaraan gekoppelde profilering ("bezwaar tegen marketing"). Houdt er rekening mee dat uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in een reeds lopende campagne elkaar om organisatorische redenen zouden kunnen overlappen.

Herroepen van toestemming:

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze te allen tijde effectief voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

Gegevensportabiliteit:

U hebt bovendien het recht om te vragen om overdracht van gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat resp. - voor zover technisch mogelijk - aan derden.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit aangaande gegevensbescherming. U kunt zich hiertoe wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in uw woonplaats resp. provincie of tot de voor ons verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Wijziging gegevensbeschermingsmaatregelen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, mocht dit om reden van technische ontwikkelingen noodzakelijk zijn. In deze gevallen zullen we ook onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming aan de nieuwe situatie aanpassen. Neem daarom altijd de meest recente versie van onze gegevensbeschermingsrichtlijn in acht.

Uitoefening van uw rechten en contactmogelijkheden

Als u met ons in contact wilt treden, kunt u ons bereiken via de in het gedeelte "Verantwoordelijke" aangegeven adresgegevens.

Wilt u uw recht als betrokkene afdwingen of een inbreuk op de gegevensbeschermingswet melden? Klik dan hier.

U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres:

privacy.ttde@bosch.com

Bedrijfsverantwoordelijke gegevensbescherming:

Verantwoordelijke gegevensbescherming, Informatieveiligheid en gegevensbescherming (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.