EasyControl van Bosch - Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 10/2019

Dit zijn de algemene voorwaarden van EasyControl (“Voorwaarden”).

Artikel 1 – Definities

Bosch Thermotechnology N.V. ("Bosch") levert: software die gedownload kan worden op de smartphone, tablet of smartwatch van de Klant ("EasyControl-App"), een webportaal met gedetailleerde informatie over de EasyControl-producten inclusief de installatie- en bedieningsinstructie en video's ("EasyControl-Website"), services die toegankelijk zijn via de EasyControl-app en EasyControl-website ("EasyControl-Services"), voor gebruik met de slimme thermostaat van Bosch ("EasyControl"), die in zijn huidige versie bestaat uit de hardware ("Product") en voorgeïnstalleerde firmware ("EasyControl-Firmware").

EasyControl is een slimme thermostaat met verschillende functies waarmee de Klant een verwarming, ventilatie en airconditioning ("HVAC-systeem") kan regelen en het energieverbruik kan bekijken en beheren.

De term "Klant" in deze Voorwaarden verwijst naar iedere persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van EasyControl en de bijbehorende EasyControl-App, EasyControl-Website en EasyControl-Services.

De term "Toebehoren" in deze Voorwaarden verwijst naar producten die op EasyControl aangesloten kunnen worden en er samen mee gebruikt kunnen worden. Toebehoren bestaat uit producten die door Bosch aangeboden worden.

De term "Derde Producten" in deze Voorwaarden verwijst naar producten of diensten die door een derde partij geleverd worden en die op EasyControl aangesloten kunnen worden en er samen mee gebruikt kunnen worden. Derde Producten worden niet door Bosch geleverd.

De term "EasyControl-autorisatie" in deze Voorwaarden verwijst naar de autorisatie die nodig is om een verbinding tussen de EasyControl-Services of Derde Producten en EasyControl tot stand te brengen.

De term "Taalbeheersingsdiensten" in deze Voorwaarden verwijst naar apparaten en software voor de besturing van Bosch Thermotechnology-producten door middel van spraakassistenten, chatdiensten en soortgelijke oplossingen die worden aangeboden voor de besturing van Bosch Thermotechnology-regelaars, -thermostaten en -verwarmingstoestellen.

Artikel 2 – Geldigheid

Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de EasyControl-App, EasyControl-Website en/of EasyControl-Services bevestigt de Klant dat hij met de Voorwaarden akkoord gaat. Als de Klant niet akkoord gaat met de Voorwaarden, zal hij geen gebruik kunnen maken van EasyControl in combinatie met het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website, de EasyControl-Services en Derde Producten.

Voordat u de EasyControl aansluit, zal de Klant voor hij EasyControl aansluit een gebruikersaccount ("Bosch Account") op de EasyControl-App of op de EasyControl-Website aanmaken en de nodige informatie volledig en correct verschaffen zoals tijdens de registratieprocedure gevraagd wordt. Indien deze informatie tijdens de gebruiksperiode wijzigt, moet de Klant de gegevens onmiddellijk aanpassen. De Bosch-account wordt beheerd en onderhouden door Bosch.

Voor Toebehoren en Derde Producten kunnen bijkomende Voorwaarden geldig zijn die specifieke bepalingen bevatten over het desbetreffende Toebehoren en de Derde Producten.

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 – Recht van gebruik en toegang

Bosch verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht van toegang tot en gebruik van EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services (zonder het recht om een onderlicentie te verlenen). Bosch blijft te allen tijde eigenaar van de EasyControl-App, EasyControl-Website en EasyControl-Services. Ieder ander gebruik van de EasyControl-App, de EasyControl-Website en EasyControl-Services die niet overeenkomen met het doel waarvoor ze ontworpen werden (inclusief dataverzameling of andere bewerkingen van data, de terbeschikkingstelling van services aan derde partijen) is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Bosch.

De Klant mag EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en EasyControl-Services niet reverse-engineeren, decompileren, wijzigen of er afgeleide producten of functionaliteiten mee ontwikkelen.

De Klant moet ervoor zorgen dat de hardware en de omgevingsconfiguratie (besturingssysteem, compatibele systemen en slimme apparaten, internettoegang en beschikbaarheid via een permanente en stabiele Wi-Fi enz.) voor gebruik van EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services voldoen aan de specificaties van Bosch en overeenstemmen met de informatie op de EasyControl-Website en in de EasyControl-instructie.

Zonder afbreuk te doen aan de privacybepalingen, en voor zover de data van de Klant niet de eigendom van Bosch zijn, verleent iedere Klant Bosch, automatisch en zonder bijkomende formaliteit, het onbeperkt, niet-exclusief, gratis, wereldwijd, overdraagbaar en rechtenvrij gebruiksrecht op alle data of andere elementen die geproduceerd of gebruikt worden door EasyControl, Toebehoren, de EasyControl-Apps, EasyControl-Website en EasyControl-Services, en mogen die voor om het even welk doel aangewend worden. Voor zover deze gegevens persoonsgegevens zijn, zal Bosch deze gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de toestemming van de Klant in dit verband. Details over de verwerking van persoonsgegevens bij Bosch zijn te vinden in onze privacybepalingen.

De beschikbaarheid van EasyControl voor verkoop, support en toegang tot het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services is beperkt tot landen die op de EasyControl-Website vermeld worden ("Landen"). De Klant aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services buiten die Landen mogelijk niet beschikbaar, beperkt of begrensd zijn. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de relevante wetten in het land waarin men toegang heeft tot of gebruik maakt van EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services.

Bosch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies door de toegang tot of het gebruik van EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services buiten één van deze landen.

De Klant moet Bosch schadeloosstellen voor de gevolgen van een eventuele schending door de Klant van deze Voorwaarden.

Artikel 4 – Systeemvereisten

De Klant moet ervoor zorgen dat alle systeemvereisten zoals gespecificeerd in de EasyControl-instructie en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services beschikbaar en correct geconfigureerd zijn. Er moeten onder andere een breedbandinternetverbinding met voldoende bandbreedte en een functioneel Wi-Fi-netwerk voor EasyControl beschikbaar zijn op de plaats van installatie.

De Klant zorgt ervoor dat er een mobiel apparaat beschikbaar en compatibel is met de systeemvereisten voor een correcte toegang tot en gebruik van het EasyControl-Toebehoren, de EasyControl-App, EasyControl-Website en EasyControl-Services. Voor sommige EasyControl-Services is er ook toegang vereist tot bijkomende functies van het mobiele apparaat (bijv. GPS-lokalisatie voor de geo-lokalisatie EasyControl-services enz.). Deze vereisten kunt u raadplegen op de EasyControl-Website.

Artikel 5 – Energiemonitoring

De data die verzameld worden door EasyControl en de EasyControl-App over brandstof (gas, stookolie, …) en/of het elektriciteitsverbruik van het apparaat zijn uitsluitend een indicatie en de juistheid ervan wordt op geen enkele manier door Bosch gegarandeerd. Het effectieve gas- en elektriciteitsverbruik kan variëren naargelang de Klant en de omgeving. Er kunnen geen rechten geldig gemaakt worden bij eventuele afwijkingen (hoger of lager).

De Klant mag de verbruiksgegevens zoals die beschikbaar zijn in EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services niet gebruiken voor de betwisting van energiefacturen van een energieleverancier of netwerkbeheerder of als een alternatieve meetmethode voor de energiemetingen.

De mogelijke energiebesparing door het gebruik van EasyControl of zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services hangen af van verschillende omgevingsfactoren waarvoor Bosch geen verantwoordelijkheid draagt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen enkele compensatie van Bosch zal vragen als de verwachte besparingen niet bereikt worden.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid voor de toegang

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat alleen de Klant en/of de personen aan wie de Klant toestemming gegeven heeft, toegang krijgen tot en/of gebruik maken van EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App en de EasyControl-Services. De Klant waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid van de autorisatiegegevens. Als er bezorgdheid is dat onbevoegde derde partijen kennis gekregen hebben of zullen krijgen van de EasyControl-autorisatiegegevens, of als de Klant weet heeft van enige andere illegale, ongeoorloofde, niet-contractuele of andere niet-toegestane toegang tot of aanwending van EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website of EasyControl-Services, moet Bosch hierover onmiddellijk ingelicht worden. Contactinformatie bij Bosch vindt u op de EasyControl-Website.

De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor iedere gebruikmaking en/of andere activiteit met EasyControl en zijn Toebehoren, de EasyControl-App of EasyControl-Services die uitgevoerd wordt met de EasyControl-autorisatiegegevens.

De Klant is aansprakelijk voor verliezen die veroorzaakt worden door ongeoorloofd gebruik door derde partijen, tenzij de Klant geen schuld treft.

Artikel 7 – Producten van derden

Bosch kan de Klant de mogelijkheid bieden om EasyControl op één of meer Derde Producten aan te sluiten waarvan Bosch geen eigenaar is en waarover Bosch geen controle uitoefent. Het gebruik door de Klant van Derde Producten wordt beheerd door de eigen gebruiksvoorwaarden en privacyvoorschriften van die partij. Bosch raadt de Klant aan de Voorwaarden en het privacybeleid die op het gebruik van Derde Producten van toepassing zijn te lezen voor het product op EasyControl aangesloten wordt.

De Klant kan EasyControl op één of meer Derde Producten aansluiten en hij kan deze aansluiting te allen tijde verbreken. Door de aansluiting te verbreken, kan het Derde Product niet langer samen met EasyControl, de EasyControl-App en de EasyControl-Services gebruikt worden.

De Klant stemt ermee in de nodige gegevens te delen om de verbinding tussen EasyControl en de Derde Producten mogelijk te maken. Deze data kunnen zowel de persoonlijke gegevens van de Klant als de EasyControl-autorisatiegegevens zijn.

Nadat de bovenvermelde informatie met de derde partij gedeeld werd, valt ze onder het privacybeleid van de derde partij en is ze niet langer aan de privacyverklaring van Bosch onderworpen.

De Klant gaat ermee akkoord dat Bosch geen garanties of zekerheden biedt met betrekking tot het gebruik van Derde Producten in combinatie met EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services. Het gebruik van Derde Producten gebeurt voor rekening en risico van de Klant en is onderworpen aan de Voorwaarden die door de desbetreffende betrokken derde partijen toegepast worden. Bosch is niet verantwoordelijk voor het gebruik van Derde Producten door de Klant en alle aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van Derde Producten voortvloeit is daarom uitgesloten.

De Klant neemt rechtstreeks contact op met de leverancier van het Derde Product, tenzij Bosch support voor het specifieke product levert betreffende vragen over het product of als er een probleem is met de werking van de Derde Producten.

Artikel 8 – Taalbeheersingsdiensten

Taalbeheersingsdiensten stelt de Klant in staat om essentiële functies van het verwarmingssysteem uit te voeren met eenvoudige spraakcommando's of berichten, waarbij de omvang van de functies varieert afhankelijk van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst. Door de installatie of registratie voor een respectievelijke Taalbeheersingsdienst en het aansluiten van deze Taalbeheersingsdienst op de EasyControl, gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan de Klant geen gebruik maken van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst.

Het gebruik van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst wordt verleend voor de duur van de EasyControl in overeenstemming met deze Voorwaarden en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door elke partij worden beëindigd. De Klant kan het gebruik van een Taalbeheersingsdienst annuleren door de respectievelijke Taalbeheersingsdienst te verwijderen of de verbinding te verbreken. Na beëindiging van de Taalbeheersingsdienst is het gebruik van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst niet langer mogelijk. Alle andere diensten die onder deze Voorwaarden worden voorzien, blijven onaangetast.

Er is geen recht op een ononderbroken beschikbaarheid of specifieke reactietijd of gedrag voor deze Taalbeheersingsdienst, ook al streeft Bosch ernaar om de beschikbaarheid zo ononderbroken mogelijk te garanderen. Er is geen garantie dat de toegang of het gebruik van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst niet onderbroken of belemmerd wordt door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of andere storingen.

Het gebruiksrecht van de Klant is beperkt tot de toegang tot de respectievelijke Taalbeheersingsdienst en tot het gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Het is verboden om enige actie te ondernemen die de werking van de respectievelijke Taalbeheersingsdienst en de bijbehorende diensten kan belemmeren, in het bijzonder om onze IT-systemen overbelast te laten raken. Bijdragen van de Klant mogen geen inhoud bevatten die in strijd is met de geldende wetgeving of moraal. Bovendien staat de Klant de exploitant toe om zijn bijdragen te wijzigen als deze in strijd zijn met de eerdergenoemde regels of schade kunnen veroorzaken aan de exploitant of een derde partij. Het is verboden om een andere taalbeheersingsdienst te laten communiceren met de respectievelijke Taalbeheersingsdienst. Elke verboden handeling kan leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de Klant van elk gebruik van de Taalbeheersingsdienst. Indien de Klant kennis krijgt van onwettig, verkeerd, contractbrekend of ander ongeoorloofd gebruik van de Taalbeheersingsdiensten, kan de Klant contact opnemen met Bosch Thermotechnology N.V. en dit onbevoegd gebruik melden.

Wanneer de Klant communiceert met de Taalbeheersingsdienst, slaat de Taalbeheersingsdienst de door de Klant ingevoerde of aangekondigde berichten op. Bosch Thermotechnology N.V. gebruikt deze berichten om de Taalbeheersingsdiensten te voorzien en te verbeteren.

De antwoorden en verklaringen van de Taalbeheersingsdienst zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, kopiëren, opslaan of opvragen van deze verklaringen of gebruik in een andere Taalbeheersingsdienst of een ander deskundig systeem is verboden zonder schriftelijke toestemming van Bosch Thermotechnology N.V.

Artikel 9 – Updates

Bosch kan software-updates ("Updates") van de EasyControl-Firmware en van de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services en -Toebehoren uitvoeren om verbeteringen aan producten en diensten door te voeren. Dergelijke Updates zijn beperkt tot updates die objectief gezien geen nadeel opleveren ten opzichte van de bij het afsluiten van de overeenkomst overeengekomen diensten en die niet significant afwijken van de overeengekomen diensten, zoals bugfixes, bruikbaarheid, stabiliteit en performance fixes, upgrades van functies, enz.

De Klant stemt ermee in dat Bosch de updates automatisch mag installeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

Indien dergelijke updates niet mogelijk zijn, kan Bosch niet garanderen dat de EasyControl en de EasyControl-App, de EasyControl-Website, de EasyControl-Services en de EasyControl-Toebehoren correct worden gebruikt of volledig functioneren.

In geval van meer uitgebreide updates wordt de Klant op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Als de klant weigert toestemming te geven, wordt er geen update uitgevoerd en is het mogelijk dat de werking van het systeem wordt verstoord of dat het nodig is het systeem volledig stop te zetten. Deze bepaling is mutatis mutandis van toepassing indien wijzigingen aan de app en/of de apparaatsoftware noodzakelijk worden als gevolg van gewijzigde specificaties van derden van wie Bosch vooraf diensten afneemt of als gevolg van significante technische innovaties op de markt.

Artikel 10 – Wijzigingen van de Voorwaarden

Bosch kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie voor de Klant geldig verklaren via het wijzigingsbericht in de EasyControl-App.

Indien de Klant de wijzigingen van de Voorwaarden aanvaardt zullen de wijzigingen als effectief overeengekomen geacht worden.

Bij bezwaar behoudt Bosch zich het recht voor het gebruiksrecht te beëindigen. Het wijzigingsbericht bevat een verwijzing naar het bezwaarrecht van de Klant en de gevolgen hiervan.

Het wijzigingsbericht moet op de EasyControl-App bekendgemaakt worden en de gewijzigde Voorwaarden worden op de EasyControl-App en EasyControl-Website gepubliceerd.

Artikel 11 – Beëindiging

De Voorwaarden blijven geldig zolang de Klant toegang heeft tot of gebruik maakt van EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services of tot de diensten door Bosch beëindigd of opgeschort worden.

Bosch kan de toegangs- of gebruiksrechten van de Klant beëindigen of opschorten als de Klant de Voorwaarden geschonden heeft.

Bij beëindiging heeft de Klant niet langer toegang tot en kan hij niet langer gebruik maken van het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services.

Bosch kan de toegang tot en het gebruik van de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en beperking van gebruik en toegang

De werking van EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services hangt van verschillende omgevingsfactoren af (bijv. producten of diensten van derde partijen, internettoegang, correcte werking van het wifinetwerk of andere communicatiesystemen en netwerken) die buiten de verantwoordelijkheid van Bosch vallen en het gebruik is daarom niet bedoeld voor realtimetoepassingen. Bijgevolg worden EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services zonder garantie met betrekking tot de permanente of kwalitatieve aard van hun functionaliteit geleverd.

Bosch is niet aansprakelijk voor schade of verlies (bijv. data) die door storingen en/of vertraagde en/of gebrekkige toegankelijkheid tot of vanuit EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-Apps, de EasyControl-Website en EasyControl-Services veroorzaakt wordt.

De toegang tot EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services kan tijdelijk beperkt of vertraagd zijn door bijvoorbeeld onderhoud, herstellingen of veiligheidsupgrades. De Klant kan in dergelijke gevallen geen aanspraak op een schadevergoeding maken. Bosch biedt geen bijzondere garantie voor de nuttige werktijd.

Bosch is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winst- en inkomstenderving, verlies van omzet en immateriële schade bij de Klant. Bosch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handeling of veronachtzaming door de Klant of een derde partij die door de Klant aangeduid werd.

Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, is de aansprakelijkheid van Bosch in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van de producten of indien lager tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Bosch en in het desbetreffende geval uitbetaald wordt.

Claims onder de productaansprakelijkheidswetgeving worden hierdoor niet beïnvloed.

Bovendien is Bosch niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als deze schade te wijten is aan:

  • De Klant die EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services niet in overeenstemming met zijn aard en de beoogde toepassing gebruikt;
  • De Klant die de ‘Quick Reference Quide’ en de gebruiksinstructies en andere instructies zoals beschikbaar in de EasyControl-App en de EasyControl-Website niet naleeft;
  • De Klant of om het even welke andere partij dan Bosch of derde partijen aangeduid door Bosch die wijzigingen, herstellingen, verplaatsingen en/of controles van de EasyControl en het Toebehoren uitvoeren;
  • De Klant die schade veroorzaakt door verlies, schending of onbruikbaarheid van data die digitaal of elektromagnetisch opgeslagen of doorgegeven worden;
  • De Klant die schade veroorzaakt in de ruimste betekenis bij de installatie of het gebruik van de EasyControl en het Toebehoren, tenzij deze schade veroorzaakt wordt door grove nalatigheid of opzet van Bosch of een derde partij die met Bosch verbonden is.
  • De Klant of om het even welke andere partij die schade veroorzaakt door kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand-/rookschade, stroomonderbrekingen, interferentie bij telecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken waarvoor Bosch niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, softwarerechten, databaserechten, patenten, kennis, onderliggende algoritmes, handelsmerken, logo's, handelsnamen en andere commerciële identificaties alsook andere soortgelijke rechten, inclusief registraties, aanvragen, vernieuwingen voor de hele wereld) op EasyControl en het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services behoren Bosch toe. Dit geldt ook voor wijzigingen of afgeleide producten van de EasyControl.

Sommige componenten van de EasyControl-Toepassingen omvatten opensourcesoftware, die mogelijk eigendom van derde partijen is ("opensourcesoftware"). Het gebruik van opensourcesoftware wordt geregeld door de Voorwaarden waaronder de opensourcesoftware beschikbaar gemaakt werd. De Voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van opensourcesoftware.

Artikel 14 – Privacy

De privacyverklaring van Bosch kan op de EasyControl-App en EasyControl-Website geraadpleegd worden en is tevens op deze Voorwaarden van toepassing. De privacyverklaring legt uit hoe Bosch de Klantgegevens in EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services verwerkt.

De Klant gaat akkoord met de privacyverklaring van Bosch door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services.

Als er tegenstrijdigheden zijn, hebben de Voorwaarden voorrang op de privacyverklaring van Bosch.

Artikel 15 – Klachten en service

Bij vragen of opmerkingen over de Voorwaarden, EasyControl, het Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services kunt u contact opnemen via de gegevens in de EasyControl-App en de EasyControl-Website.

Als de Klant een consument is, heeft hij/zij het recht om een klacht in te dienen op het platform voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Bosch neemt echter niet deel aan de behandeling van een klacht via een geschillenbeslechtingsorgaan.

De Klant dient er rekening mee te houden dat Bosch uitsluitend ondersteuning kan bieden bij vragen, storingen en/of problemen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van EasyControl en het bijbehorende Toebehoren, de EasyControl-App, de EasyControl-Website en de EasyControl-Services. Alle andere producten die niet door Bosch geleverd worden, zoals het verwarmingstoestel (indien niet geleverd door Bosch), Derde Producten of services die door een derde partij geleverd worden, zijn hiervan uitgesloten (bijv. een dataservice van een internetserviceprovider).

De ondersteuning kan bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen. Informatie over bijkomende kosten vindt u op de EasyControl-Website.

Artikel 16 – informatie over geschillenbeslechting en arbitrage in consumentenzaken

Bosch Thermotechnology GmbH neemt niet deel aan de behandeling van een klacht voor abritragecommissies voor consumenten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Krachtens deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Bosch en de Klant is de Belgische wetgeving van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG Vienna, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Als de Klant een bedrijf is, worden alle geschillen met betrekking tot of die voortvloeien uit de Voorwaarden of het gebruik van de EasyControl-App, de EasyControl-Website en/of de EasyControl-Services uitsluitend door de bevoegde rechtbank van Antwerpen beslecht. Bosch behoudt zich echter ook het recht voor om geschillen aanhangig te maken bij de rechtbank in het rechtsgebied van de Klant.