Информация

Име и адрес

Роберт Бош СРЛ – Румъния, чрез

Роберт Бош ЕООД, София 1407, бул. Черни връх 51Б

Управителен съвет

Роберт Бош СРЛ – Румъния, чрез

Роберт Бош ЕООД, София 1407, бул. Черни връх 51Б

Телефон

(+359) 0 700 11 494

E-Mail

BG_Thermotechnology@bosch.com

Съдебна регистрация

регистрирано по ф.д. № 24311 по описа на СГС за 1993

VAT ID No

BG831626017