Указания за защита на данните

Bosch Thermotechnik GmbH (по-нататък "Bosch", съотв. "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви на нашата интернет страница, както и на мобилните приложения (заедно с "Онлайн оферта"), и на Вашия интерес към нашата фирма и продуктите ни.

Bosch уважава личното Ви пространство

Защитата на личното Ви пространство при обработката на лични данни, както и сигурността на всички търговски данни, е важен за нас въпрос, на който обръщаме внимание при всички наши търговски процеси. Ние обработваме лични данни, които се събират при Вашето посещение на онлайн офертите ни, конфиденциално и само съгласно законовите разпоредби.

Защитата на данните и информационната сигурност са съставна част от политиката на нашата фирма.

Администратор

Администратор за обработката на Вашите данни е Bosch; изключенията са изброени в тези указания за защита на данните.

Нашите данни за контакт са следните:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Обработка на лични данни

Принципи

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, като например имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни от договори, счетоводни документи и фактури, които разкриват самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само когато има законови основания за това или когато сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

Категории обработвани данни

Обработват се следните категории данни:

 • Данни за комуникация (напр. име, телефон, имейл, адрес)

 • Отчетни данни от трети страни (напр. кредитни бюра или от публични регистри)

 • Продуктови и монтажни данни (напр. адрес за монтаж, сериен номер, тип уред, дата на монтаж),

 • Технически данни и данни за връзката (напр. IP адрес, данни за интернет връзката)

 • Системни данни (напр. събития, грешки, онлайн данни, стойности от сензори, сервизни прогнози)

 • Регистрационни данни (напр. ИД, потребителско име)

 • Потребителски настройки (напр. език, часова зона)

 • Данни от регистрация на продукт (напр. информация за инсталатора, дата на регистрацията)

 • Идентификатори на уред (напр. сериен номер, ИД на уред)

 • Данни за околната среда (напр. температура)

 • Данни за местоположение (напр. GPS координати)

 • Календарна информация

 • Аудиозаписи

 • Камера и снимки

 • Съобщения

 • Данни от Вашето запитване като заинтересована страна във връзка с ОРЗД (напр. вид на запитването, информация относно Вашата самоличност и/или информация за комуникацията)

Цели на обработката и правни основания

Ние и упълномощени от нас доставчици на услуги обработваме Вашите личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, легитимен интерес от наша страна за директна реклама, доколкото това се извършва в съответствие с предписания на законите за защита на данните и за конкуренцията).

 • За отговор на потребителски запитвания в рамките на чатбот. (Правни основания: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. б) и е) от ОРЗД, изпълнение на договор или легитимен интерес поради подобрение на продукти/услуги).

 • За анализ на неизправности и от съображения за сигурност (Правни основания: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, изпълнение на нашите законови задължения в областта на сигурността на данните и легитимен интерес за отстраняване на неизправности и за сигурността на нашите оферти).

 • Гарантиране и защита на нашите права (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, легитимен интерес от наша страна за влизане в сила и защита на нашите права).

 • за изпълнение на нашите законови задължения за мониторинг на продукти и за целите на безопасността на продуктите. (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за гарантиране на безопасността на нашите продукти).

 • за гарантиране на нашите права в рамките на гаранционни въпроси и въпроси относно регистрацията на продукти. (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за гарантиране на безопасността на нашите продукти).

 • за предоставяне на основните функционалности на нашите свързани с интернет продукти (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. б) от ОРЗД, законово задължение за предоставяне на договорения обхват от функции).

 • Събиране, планиране и обработка на задачи за клиентско обслужване. (Правно основание: Чл. 6, Параграф 1, ал. 1, б. б) от ОРЗД, изпълнение на договор)

 • за проверки на качеството и подобряване на качеството. (Правно основание: Чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. е) от ОРЗД, наш легитимен интерес за развиване и подобряване на нашите продукти и услуги)

Регистрация и централeн Bosch ID

Ако желаете да използвате или да получите достъп до привилегии, изискващи сключване на договор, ние изискваме вашата регистрация. С вашата регистрация ние събираме лични данни, необходими за сключване на договора (напр. име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, подробности за предпочитания начин на плащане или за титуляра на сметката), както и по-нататък данни на доброволна основа, ако е приложимо. Задължителната информация е маркирана с *.

Можете да се регистрирате за нашите онлайн оферти само с помощта на Bosch ID. Централизираната идентификация на Bosch беше разработена от Robert Bosch GmbH за групата на Bosch, за да се даде възможност на потребителите да се възползват от офертите на различни компании от групата, използвайки централизирани данни за приложение и да повишат безопасността на данните.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Германия („RBG“) отговаря за предоставянето на тази услуга за единен вход.

Ако искате да кандидатствате за Bosch ID, се прилагат Общите условия за регистрация и използване на централизиран идентификатор на Bosch и Декларацията за защита на данните на RBG.

След успешна регистрация можете да използвате регистрационните данни, използвани за централизираната идентификация на Bosch, и да се регистрирате за тази онлайн оферта. За тази цел ще предоставим шаблон за регистрация на RBG за централизирания идентификатор на Bosch. След това RBG потвърждава вашето разрешение и ни предоставя основните данни, необходими за използването на нашите оферти (например фамилия, име, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, телефонни номера, пощенски адрес). Вашата парола не се съобщава на нас.

По отношение на по-нататъшните прехвърляния на данни в рамките на групата на Bosch, свързана с централизирания Bosch ID, моля вижте Декларацията за защита на данните. Можете да отмените вашето съгласие по отношение на централизирания идентификатор на Bosch по всяко време чрез отписване. За тази цел, моля, кликнете на следния линк: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Задължение за предоставяне на лични данни

Моля, обърнете внимание, че ако между Bosch и Вас има договор, трябва да предоставите тези лични данни, които са необходими за сключването, изпълнението и завършването на договорните взаимоотношения и за изпълнение на свързаните с това законови задължения, или тези, за чиято обработка сме законово задължени. Без предоставяне на тези данни не сме в състояние да сключим договор с Вас, нито да го изпълним и завършим.

Ако обработката на данни в рамките на използването на тази онлайн оферта не е задължителна за сключването, изпълнението и завършването на дадени договорни взаимоотношения или за изпълнението на договорни задължения и не се изисква по закон, предоставянето на Вашите данни е доброволно. Трябва да се има предвид, че определени функционалности на нашите онлайн оферти или сервизни услуги не могат да бъдат използвани, ако не бъдат предоставени необходимите за целта данни.

Регистрационни файлове

При всяко използване на интернет определена информация се изпраща автоматично от Вашия интернет браузър и се запаметява от нас в така наречените регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се съхраняват от нас за анализ на неизправности и от съображения за сигурност (напр. за изясняване на опити за достъп) за срок от 60 дни и след това се изтриват. Регистрационни файлове, чието последващо съхранение е необходимо за доказателствени цели, се изключват от изтриването до финалното изясняване на съответното събитие и в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите власти. В регистрационните файлове се запаметява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, от което е достъпена онлайн офертата;

 • интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (така наречения URL адрес на произход или URL адрес на препращащия);

 • име на доставчика на услугата, чрез който се извършва достъпът до онлайн офертата;

 • име на извикания файл или информация;

 • дата и час, както и продължителност на заявката;

 • операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително за инсталирани добавки (напр. за Flash Player);

 • код за http статуса (напр. "Успешно запитване" или "заявеният файл не е намерен").

 • прехвърлено количество данни;

Използване на Гласови асистенти и ChatBots

Ние ви предлагаме възможността да контролирате продуктите си удобно чрез чат с помощта на текстови или гласови асистенти (реч-базирана комуникация), да заявявате информация или да изпращате заявки за поддръжка и обслужване. За връзката с нашите продукти обикновено е необходимо да свържете приложението си с профилите ви в приложения на трети страни (напр. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger и др.). В хода на това действие се обменят лични данни между системите, които са необходими за функционирането на нашето приложение и за целите на изпълнение на договора.

Ако адресирате гласови команди или съобщения до нашата услуга, като използвате един от вашите комуникационни канали, те ще бъдат обработени от нас за изпълнение на договора. След окончателното прекратяване на използването на нашето приложение, всички лични данни ще бъдат изтрити в кратък срок. Записаните диалози се съхраняват анонимно и служат за обучение на гласовия и чат асистент въз основа на тези диалози и по този начин постоянно подобряване на качеството на приложението. Обратното инженерство на приложението чрез изтриване на съдържание не е в ущърб на потребителя.

Молим ви, имайте предвид, че отделянето от едно от нашите приложения или гласов/чат асистенти и по този начин изтриването на вашите данни там не изтрива автоматично данните в други приложения на Bosch или приложения на трети страни (напр. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa и др.). Съответното изтриване се отнася само до това конкретно приложение на Bosch.

Деца

Тази онлайн оферта не е насочена към деца под 16 години.

Предаване на данни

Предаване на данни на други администратори

Вашите лични данни се предават от нас на други администратори само ако това е необходимо за изпълнението на договора, ако ние или третата страна имаме легитимен интерес за предаването или ако сте дали Вашето съгласие за това. Подробности за правните основания ще намерите в раздел Цели на обработка и правни основания. Трети страни могат да са и фирми от групата Bosch. Ако се предават данни на трета страна на базата на легитимен интерес, то това е пояснено в тези указания за защита на данните.

Освен това могат да се предават данни на други администратори, ако ние сме задължени да го направим поради законови разпоредби или поради влязло в сила административно или съдебно решение за това.

Доставчици на услуги (общо)

Ние упълномощаваме външни доставчици на услуги със задачи като дистрибуторски и маркетингови услуги, управление на договори, извършване на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за телефонни линии. Ние сме избрали тези доставчици на услуги внимателно и ги контролираме редовно, особено тяхното внимателно боравене и обезопасяване на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги са задължени от нас да спазват конфиденциалност и да следват законовите предписания. Доставчици на услуги могат да са и фирми от групата Bosch.

Предаване на получатели извън ЕИП

Можем да предоставяме лични данни и на получатели, чието седалище е извън ЕИП в така наречените трети държави. В този случай преди предаването ние ще се уверим, че при получателя има адекватно ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за адекватността на Европейската комисия за съответната държава или на споразумение за така наречените стандартни за ЕС договорни клаузи на Европейския съюз с получателя) или че имаме Вашето съгласие за предаването.

При нас можете да получите преглед на получателите в трети държави и копие на конкретно уговорените правила за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните. Моля, използвайте за целта данните в раздел Контакти.

Продължителност на съхранението; срокове за съхранение

Ние ще съхраняваме Вашите данни по принцип толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашата онлайн оферта и на свързаните с това услуги, респ. докато имаме легитимен интерес за по-нататъшно съхранение (напр. може да имаме легитимен интерес за маркетинг по пощата и след изпълнение на даден договор). След това ще изтрием Вашите лични данни с изключение на такива данни, които трябва да продължат да се съхраняват за изпълнение на законови задължения (напр. ако ние сме задължени поради данъчни или търговски срокове за съхранение да запазим документи като напр. договори и фактури за известен период от време).

Използване на "бисквитки"

В рамките на предоставянето на нашата онлайн оферта може да се използват "бисквитки" и проследяващи механизми.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се запаметяват върху Вашето устройство при посещение на дадена онлайн оферта.

Проследяването е възможно при използване на различни технологии. Ние обработваме информация конкретно в рамките на пикселна технология, респ. анализ на регистрационни файлове.

Категории

Ние различаваме между "бисквитки", които са задължителни за техническите функции на онлайн офертата, и "бисквитки" и проследяващи механизми, които не са задължителни за техническото функциониране на онлайн офертата.

Използването на онлайн офертата по принцип е възможно без "бисквитки", които не служат за технически цели.

Технически необходими "бисквитки"

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се осигури техническото предоставяне на онлайн офертата. В това число влизат например "бисквитки", които съхраняват данни, за да се осигури безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези "бисквитки" се изтриват след края на посещението Ви.

Технически незадължителни "бисквитки" и проследяващи механизми

Тези "бисквитки" и проследяващи механизми използваме само ако преди това сте декларирали Вашето съгласие. Ние разделяме тези "бисквитки" и проследяващи механизми в две подкатегории:

Маркетингови "бисквитки" и проследяващи механизми

Общи

Използването на маркетингови "бисквитки" и проследяващи механизми позволява на нас и на нашите партньори да Ви показваме базирани на интересите Ви оферти, които са на базата на анализ на потребителското Ви поведение:

 • Статистика: Чрез използване на статистически инструменти измерваме например броя на Вашите извиквания на страници.

 • Конверсионно проследяване: Нашите партньори за конверсионно проследяване използват "бисквитка" на Вашия компютър ("Конверсионна бисквитка"), ако сте попаднали на нашия уебсайт чрез индикация на въпросния партньор. Тези "бисквитки" по принцип губят валидността си след 30 дни. Ако посещавате определени наши страници и "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответния партньор за конверсионно проследяване можем да разпознаем, че определен потребител е щракнал върху индикацията и така е бил препратен към нашия сайт. Извиканата с помощта на конверсионната "бисквитка" информация служи за създаване на конверсионни статистики и за определяне на общия брой потребители, които са щракнали върху въпросната индикация и са били препратени към снабдена с таг за конверсионно проследяване страница.

Моля, обърнете внимание, че при използване на инструментите евентуално може да се извършва предаване на Вашите данни към получатели извън ЕИП, където не съществува адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (напр. САЩ). Подробности за това ще намерите при следващото описание на отделните маркетингови инструменти.

 • Google Analytics Доставчик: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ Функция: Анализ на потребителско поведение (извикване на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), UX тестване

 • Ако имате достъп до нашата онлайн оферта с помощта на Facebook Мessanger, ние използваме услугата „Facebook Insights“ на Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Допълнителна информация относно обработката на лични данни се предоставя на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Ние използваме услугите за уебанализ на Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Това е инструмент за анализ, който подобрява представянето ни в търсачките в интернет. Така ние оценяваме до каква степен сайтът ни е оптимизиран. Разберете повече на www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Управление на "бисквитки" и проследяващи механизми

В браузъра и/или в нашите настройки за личното пространство можете да управлявате Вашите настройки за "бисквитки" и проследяващи механизми:

Указание: Направените от Вас настройки се отнасят само до използвания браузър.

Изключване на всички "бисквитки"

Ако желаете да изключите всички "бисквитки", моля, отидете в настройките на Вашия браузър и деактивирайте използването на "бисквитки". Моля, имайте предвид, че по този начин може да се наруши функционалността на уебсайта.

Използване на нашите мобилни приложения

Освен нашата онлайн оферта, ние Ви предоставяме на разположение мобилни приложения ("Apps"), които можете да изтеглите на Вашето мобилно устройство. Чрез събраните на уебсайтове данни ние събираме чрез нашите приложения други лични данни, които произлизат специфично от използването на мобилно устройство.

Обработка на данни за Вашето местоположение

Нашата оферта обхваща и така наречените Location Based Services (услуги, базирани на местоположението), с които Ви предлагаме специални оферти, които са индивидуализирани спрямо съответното Ви местоположение. За да можем да Ви предлагаме тези функции на приложението, ние събираме съответно последните три предадени от мобилното устройство GPS местоположения и Вашия IP адрес, ако дадете Вашето съгласие за това. При това ние не създаваме профил на движението. Можете да деактивирате и да активирате отново или временно да деактивирате чрез режима за пауза тази функция в настройките на съответното приложение или на операционната система на Вашето мобилно устройство, без да нарушите основната функционалност на приложението.

Обработка на Advertising Identifier / Advertising ID

За рекламни цели използваме, ако имаме Вашето съгласие, за устройства с операционна система iOS така наречения "Advertising Identifier" (IDFA) и за такива с Android така наречения Advertising ID. Това са временни идентификационни номера за определено устройство, които се създават от iOS или Android. Събраните за целта данни не се свързват с друга свързана с устройството информация. Ние използваме идентификационните номера, за да можем да Ви предоставим персонализирана реклама и да анализираме Вашето използване. Ако в настройките на iOS на "Защита на данните – "Реклама" активирате опцията "без Ad-Tracking" или на Android на "Google настройки" – "Реклама" активирате опцията "Деактивиране на свързана с интересите реклама", ние можем да предприемем само следните действия: измерване на Вашето взаимодействие с банери чрез отчитане на броя показвания на даден банер без щракване върху него ("frequency capping"), процент щраквания, определяне на уникално използване ("unique user"), както и мерки за сигурност, борба с измамите и отстраняване на грешки. В настройките на устройството можете по всяко време да изтриете IDFA или Advertising ID ("Нулиране на Ad-ID"); тогава се създава нов идентификационен номер, който не се обединява със събраните преди това данни. Ние ще Ви информираме, че евентуално няма да можете да използвате всички функции на нашето приложение, ако ограничите използването на съответния идентификационен номер.

Анализ на приложения

Нуждаем се от статистическа информация относно използването на нашата онлайн оферта, за можем да я оформим удобно за потребителя, да извършим измервания на обхвата и да извършваме пазарно проучване.

За тази цел ние използваме описаните в този раздел инструменти за анализ на приложения.

Доставчиците на инструментите обработват данни само като обработващи данни съгласно нашите инструкции и не за собствени цели. Ще намерите по-долу след всеки инструмент информация за съответния доставчик. Ако тези инструменти използват проследяващи механизми или потребителски профили, ние използваме тези инструменти само ако преди това сте ни дали Вашето съгласие за това.

Google Analytics за мобилни приложения - Google Analytics е предоставен от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (наричано накратко "Google"). Ние използваме Google Analytics с допълнителната функция, предоставена от Google, за анонимизиране на IP адреси. Правейки това, Google съкращава IP-тата в ЕС в повечето случаи, а в САЩ по изключение, като винаги запазва само съкратените IP-та.

Обработка на данни от оператори на магазини за приложения

Без събиране на данни от наша страна и извън нашия обхват на отговорност е предаването на данни като потребителско име, имейл адрес и индивидуален код на устройството към магазин за приложения (напр. Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy App Store на Samsung) при изтегляне на съответното приложение. Като администратор, ние нямаме влияние върху събирането на тези данни и за следващата обработка от магазина за приложения.

Външни линкове

Нашата онлайн оферта може да съдържа линкове към интернет страници на трети страни – несвързани с нас доставчици. След щракване върху линка ние повече нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни (като например IP адреса или URL адреса на страницата, на която се намира линкът), евентуално предадени на трети страни с щракването върху линка, понеже поведението на трети страни естествено е извън нашия контрол. Не носим отговорност за обработката на подобни лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и упълномощените от нас фирми за доставка на услуги са задължени да спазват поверителност и да се придържат към разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.

Ние изпълняваме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме адекватно ниво на защита и да защитим Вашите управлявани от нас данни, в частност от рискове за нежелано или нерегламентирано унищожаване, манипулиране, загубване, промяна или неупълномощено публикуване или неупълномощен достъп. Нашите мерки за сигурност се подобряват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Права на потребителите

Моля, използвайте за влизане в сила на Вашите права данните в раздел Контакти. Моля, уверете се при това, че за нас е възможно еднозначно да идентифицираме самоличността Ви.

Право на информираност и оповестяване:

Имате правото да изисквате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, можете да се възползвате от правото на информиране относно Вашата лична информация, която обработваме.

Право на коригиране и изтриване:

Можете да изисквате от нас коригиране на грешни данни и – ако са изпълнени законовите предпоставки – допълване или изтриване на Вашите данни.

Това не е валидно за данни, които са необходими за целите на фактурирането и счетоводството или които произтичат от законово задължение за съхранение. Ако достъпът до такива данни не е необходим, тяхната обработка ще бъде ограничена (вижте по-нататък).

Ограничаване на обработката:

Можете да изисквате от нас – ако са изпълнени законовите предпоставки – да ограничим обработката на данните Ви.

Отказ от обработка на данни при правно основание "легитимен интерес":

Освен това имате правото, поради причини, които възникват от Вашата особена ситуация, по всяко време да откажете обработката на данни от нас, ако това почива на правното основание на легитимен интерес. Тогава ние ще настроим обработката на данните Ви, освен ако – съгласно законовите предписания – не можем да докажем причини за защита на интереса за продължаване на обработката, които надделяват над правата Ви.

Отказ от директна реклама:

Освен това можете по всяко време да откажете обработката на личните Ви данни за рекламни цели и свързаното с това профилиране ("отказ от реклама"). Моля, вземете предвид, че по организационни причини може да се стигне до припокриване между Вашия отказ и използването на данните Ви в рамките на вече действаща кампания.

Оттегляне на съгласието:

Ако сте ни дали съгласие за обработката на данните Ви, можете да го оттеглите по всяко време с действие в бъдещето. Законността на обработката на данните Ви до отказа остава незасегната от това.

Преносимост на данните:

Освен това имате правото да получавате данни, които сте ни предоставили, в структуриран, популярен и машинно четим формат или – ако е технически постижимо – да изисквате данните да бъдат предадени на трета страна.

Право на жалване пред надзорните органи:

Имате правото да подадете жалба пред орган за защита на данните. За целта можете да се обърнете към органите за защита на данните, които отговарят за Вашето местоживеене или Вашия регион или към отговарящите за нас органи за защита на данните. Това е:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Промяна на указанията за защита на данните

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, ако това е необходимо поради техническото развитие. В тези случаи ще адаптираме и нашите указания за защита на данните в съответствие. Моля, затова обърнете внимание на актуалната в момента версия на нашите указания за защита на данните.

Упражняване на правата Ви и възможности за контакт

Ако желаете да се свържете с нас, ще ни намерите на посочения в раздел "Администратор" адрес.

За упражняване на въпросните Ви права или ако желаете да ни съобщите за нарушение на защитата на данните, моля, щракнете тук.

Ще ни намерите и на следния имейл адрес:

privacy.ttde@bosch.com

Орган за защита на данните на концерна:

Орган за защита на данните, информационна сигурност и защита на данните (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Германия.