Декларация за конфиденциалност

Общи условия

Последна актуализация: 10/2019

Общи условия за ползване на EasyControl (“Условия”).

Член 1 – Дефиниции на термините

Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch") – Бош Термотехника ГмбХ ("Бош") предоставя: софтуер, който може да бъде изтеглен от Клиента на смартфон, таблет или смарт часовник ("EasyControl App"), уеб портал с подробна информация за продуктите на EasyControl, включително инструкции за експлоатация и видеофилми (“EasyControl уебсайт”), услуги, достъпни чрез EasyControl App и уебсайта EasyControl ("EasyControl услуги"), предназначени за използване с интелигентния термостат, доставен от Bosch ("EasyControl"), състоящ се в актуалната си версия от хардуер (“Продукт”) и предварително инсталиран фърмуер ("фърмуер EasyControl").

EasyControl е интелигентен термостат с различни функции, чрез които Клиентът може да управлява отоплителната, вентилационна и климатична система ("HVAC система") и да следи и управлява консумацията си на енергия.

Терминът "Клиент" в настоящите Условия се отнася до всяко лице или организация, което има достъп до или използва EasyControl и свързаните с него EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Терминът "Аксесоари" в настоящите Условия се отнася до продукти, които могат да бъдат свързани към и да работят заедно с EasyControl. Аксесоарите са продукти, предлагани от Бош.

Терминът "Продукти от други производители" в настоящите Условия се отнася за продукти или услуги, предоставени от друг производител, които могат да бъдат свързани към и използвани заедно с EasyControl. Продуктите от други производители не се осигуряват от Бош.

Терминът "Пълномощия за EasyControl" в настоящите Условия се отнася за пълномощията, необходими за свързване с EasyControl услугите или на продукти от други производители с EasyControl.

Терминът „Услуги за езиково управление“ в настоящите Условия включва устройства и софтуер за управление на продуктите на Бош Термотехника с помощта на гласови асистенти, услуги за текстови съобщения и подобни решения за управление на контролерите, термостатите и отоплителните уреди на Бош Термотехника.

Член 2 - Приложимост

С достъпа си до или използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и/или EasyControl услугите, Клиентът се съгласява да спазва Условията. Ако Клиентът не се съгласи с Условията, тогава той няма да може да използва EasyControl в комбинация с Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебстраницата, EasyControl услугите и Продуктите от други производители.

Преди да свърже EasyControl, Клиентът приема да регистрира потребителски профил (Bosch ID или "Бош профил") или в EasyControl App или на EasyControl уебсайта и да предостави необходимата информация за процеса на регистрация в пълен и коректен вид. Ако по време на ползването информацията се измени, Клиентът е длъжен незабавно да промени данните. Бош профилът се управлява и поддържа от Бош.

За Аксесоарите и Продуктите от други производители могат да се прилагат допълнителни условия, които съдържат конкретни разпоредби относно тези Аксесоари и Продукти от други производители.

Невалидността на една или повече разпоредби от Условията не засяга валидността на останалите разпоредби.

Член 3 – Право на ползване и достъп

Бош предоставя на Клиента неексклузивно и непрехвърлимо право на достъп и използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги (без право на сублицензия). Собствеността на приложението, уебсайта и услугите на EasyControl през цялото време принадлежи на Бош. Всяко друго използване на EasyControl App, EasyControl уебсайта и Услугите извън целта, за която са предоставени (включително събиране на данни или други взаимодействия с данни, както и предоставяне на услуги на трети страни) е забранено, освен ако от Бош не е изрично посочено друго.

Клиентът няма право да поддържа и да съдейства за обратен инженеринг, декомпилиране, модифициране или създаване на производни продукти или функционалности от EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Клиентът е длъжен да осигури конфигурацията на хардуера и периферията (операционна система, съвместими системи и интелигентни устройства, достъп до интернет и постоянна наличност чрез стабилна Wi-Fi връзка и др.) за използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги, съгласно спецификациите на Бош и според наличната информация на уебсайта EasyControl и в ръководството за експлоатация на EasyControl.

Без да се засягат разпоредбите за неприкосновеност на личните данни и до степента, до която данните на Клиента не са собственост на Бош, всеки Клиент предоставя на Бош автоматично и без други формалности неограничено, неексклузивно, безплатно, световно, прехвърлимо и безвъзмездно право на ползване на всички данни или други елементи, генерирани или използвани от EasyControl, Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за всякакви цели. Доколкото тези данни са лични данни, Бош ще ги обработва само в съответствие с разпоредбите на закона за защита на личните данни и съгласието на клиента, декларирано в тази връзка. Подробности относно обработката на лични данни от Бош можете да намерите в нашата Декларация за поверителност.

Наличността на EasyControl за продажба, поддръжка и достъп до неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите е ограничена до страните, посочени на уебсайта EasyControl ("Страни"). Клиентът приема, че извън тези Страни достъпът и използването на EasyControl и неговите Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите могат да бъдат недостъпни или ограничени. Клиентът носи отговорност за спазването на съответните закони на страната, в която EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайтът и EasyControl услугите са достъпни или се използват.

Бош не носи отговорност за щети и загуби, причинени от достъпа или използването на EasyControl и неговите аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите извън посочените страни.

Клиентът дължи обезщетение на Бош за последиците от всяко нарушение на настоящите Условия от страна на Клиента.

Член 4 – Изисквания към системата

Клиентът е длъжен да осигури наличността и правилната конфигурация на всички изисквания към системата, посочени в ръководството за експлоатация на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите. Освен това, на мястото, където ще бъде инсталирано устройството, трябва да бъдат на разположение широколентова интернет връзка с достатъчна честотна лента и работеща и комуникираща Wi-Fi мрежа за EasyControl.

Клиентът трябва да потвърди, че е налично мобилно устройство, съвместимо със системните изисквания за правилен достъп и използване на EasyControl Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите. Някои EasyControl услуги могат да изискват достъп до допълнителни функции на мобилното устройство (напр. GPS местоположение за геолокация на EasyControl услугите и др.). Тези изисквания са описани и достъпни на уебсайта на EasyControl.

Член 5 – Икономия на енергия

Събраните от EasyControl и EasyControl App данни за консумацията на гориво (газ) и/или на електроенергия от уреда служат само за индикация и не са гарантирани от Бош по никакъв начин. Действителното потребление на газ и електричество може да варира в зависимост от Клиента и от околната среда. От възможните отклонения (както нагоре, така и надолу) не произтичат никакви права.

Клиентът няма право да използва данните за потреблението, налични в EasyControl и неговите Аксесоари, в EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за оспорване на сметки за енергия от енергийни доставчици или мрежови администратори или като алтернатива на измерванията на електромера.

Потенциалните икономии на енергия, произтичащи от използването на EasyControl или неговите Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, зависят от редица фактори на околната среда, за които Бош не носи отговорност. Клиентът се съгласява да не търси каквото и да било обезщетение от Бош, ако очакваните икономии не бъдат постигнати.

Член 6 – Отговорност за достъпа

Клиентът трябва да гарантира, че само Клиентът и/или лицата, упълномощени от Клиента, имат достъп и/или използват EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App и EasyControl услуги. Клиентът винаги трябва да спазва поверителността на Пълномощията за EasyControl. Ако съществува съмнение, че неупълномощени трети страни са получили или ще получат достъп до Пълномощията за EasyControl или ако Клиентът е информиран за друг незаконен, неправомерен, извъндоговорен или друг неоторизиран достъп или използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта или EasyControl услугите, Бош трябва да бъде информиран незабавно. Информацията за контакт с Бош е публикувана на уебсайта на EasyControl.

Клиентът носи пълната отговорност за всяко използване и/или друго действие с EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App и EasyControl услугите, които се извършват чрез ползване на Пълномощията за EasyControl.

Клиентът носи отговорност за всяка загуба, причинена от неразрешено използване от трети страни, освен ако Клиентът не носи вина за това.

Член 7 – Продукти от други производители

Бош предоставя на Клиента възможност да свърже EasyControl с един или повече Продукти от други производители, които Бош не притежава и не контролира. Използването от страна на Клиента на Продукти от други производители се определя от Общите условия за ползване на конкретния производител и от неговата политика за поверителност. Бош препоръчва на Клиента да прочете Общите условия за ползване и политиката за поверителност, приложими за използването на Продукти от други производители, преди свързването им с EasyControl.

Клиентът е в правото си да реши да свърже EasyControl с един или повече Продукти от други производители, като може да прекрати връзката по всяко време. След отмяната на достъпа Продуктът от друг производител няма да може да се използва заедно с EasyControl, EasyControl App и с EasyControl услугите.

Клиентът се съгласява да сподели необходимите данни, за да осъществи свързването на EasyControl с Продукти от други производители. Тези данни могат да включват лична информация за Клиента и Пълномощията за EasyControl.

След като гореупоменатата информация бъде споделена с третата страна, тя става предмет на политиката за защита на личните данни на третата страна и вече не попада в обсега на Декларацията за поверителност на Бош.

Клиентът приема, че Бош не предоставя никакви гаранции или предпазни мерки относно използването на Продукти от други производители в комбинация с EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги. Употребата на Продукти от други производители е на собствена отговорност и собствен риск на Клиента и е предмет на условията, които се прилагат от съответните трети страни. Бош не носи отговорност за използването от страна на Клиента на Продукти от други производители, поради което е изключена всякаква отговорност за щети, произтичащи от използването на Продукти от други производители.

Клиентът трябва да се свърже директно с доставчика на Продукта от друг производител по каквито и да било въпроси относно него или ако има проблем с работата на Продукта от друг производител, освен ако Бош не предоставя поддръжка за конкретния продукт.

Член 8 – Услуги за езиково управление

Услугите за езиково управление дават възможност на клиента да изпълнява основните функции за управление на отоплителната система с прости гласови команди или съобщения, при което обхватът на функциите варира в зависимост от съответната Услуга за езиково управление. Чрез инсталирането или регистрацията за съответната Услуга за езиково управление и свързването на Услугата за езиково управление към Easy Control, Клиентът се съгласява с настоящите Условия. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите Условия, той не може да използва съответната Услуга за езиково управление.

Използването на съответната Услуга за езиково управление се предоставя за срока на ползване на Easy Control съгласно настоящите Условия и може да бъде прекратено по всяко време от всяка страна без предизвестие. Клиентът може да отмени използването на Услугата за езиково управление чрез деинсталиране или изключване на съответната Услуга за езиково управление. След прекратяване на Услугата за езиково управление използването й вече не е възможно. Всички останали услуги, предоставяни съгласно настоящите Условия, остават незасегнати.

Няма изискване за непрекъсната наличност или конкретно време за реакция или поведение на Услугата за езиково управление, макар че Бош се стреми да осигури почти постоянна наличност. Няма гаранция, че достъпът или използването на съответната Услуга за езиково управление няма да бъде прекъсната или нарушена от дейности по поддръжката, разширяване на системата или други смущения.

Правото на ползване на Клиентите е ограничено до достъпа до съответната Услуга за езиково управление, както и до използването й в съответствие с настоящите Условия.

Забранено е да се предприемат каквито и да било действия, които биха могли да нарушат работата на съответната Услуга за езиково управление и свързаните с нея услуги, по-специално да натоварят прекомерно нашите ИТ системи. Контрибуциите на Клиента не трябва да имат съдържание, което нарушава приложимото законодателство и етичните норми. Освен това, Клиентът разрешава на оператора да променя контрибуциите му, ако те нарушават гореспоменатите правила или има вероятност да причинят щети на оператора или на трето лице. Забранено е друга Услуга за езиково управление да комуникира със съответната Услуга за езиково управление. Всяко забранено действие може да доведе до незабавното изключване на Клиента от всякакво ползване на Услугите за езиково управление. В случай, че Клиентът узнае за незаконно, неправомерно, извъндоговорно или друго неразрешено използване на Услугите за за езиково управление, Клиентът трябва да се свърже с Bosch Thermotechnik GmbH и да съобщи за това неправомерно използване.

Когато Клиентът комуникира с Услугата за езиково управление, Услугата за езиково управление запазва съобщенията, въведени или изречени от Клиента. Bosch Thermotechnik GmbH използва тези съобщения, за да предостави и подобри Услугите за езиково управление.

Отговорите и съобщенията, дадени от Услугата за езиково управление, са защитени с авторски права. Възпроизвеждането, копирането, съхраняването или извличането на тези съобщения или използването им в която и да е друга Услуга за езиково управление или експертна система е забранено без писменото съгласие на Bosch Thermotechnik GmbH.

Член 9 - Актуализации

Бош може да извършва софтуерни актуализации (“Актуализации”) на фърмуера на EasyControl и на EasyControl App, на EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за да подобри продуктите и услугите. Тези ъпдейти трябва се ограничават до Актуализации, които обективно не водят до недостатъци в услугите, договорени към момента на сключване на договора и които не се отклоняват значително от договорените услуги, напр. поправки на програмни грешки, корекции на ползването, стабилността и производителността, надстройване на функциите и т.н.

Клиентът дава съгласието си Бош да инсталира Актуализациите автоматично, без предварително уведомление и без предварителното разрешение на Клиента.

В случай, че Актуализациите не са възможни, Бош няма да е в състояние да осигури правилното използване и пълната функционалност на EasyControl и EasyControl App, на EasyControl уебсайта, EasyControl услугите и на Аксесоарите.

Ако Актуализациите са по-обширни, ще Ви уведомим и ще помолим за Вашето съгласие. Ако откажете съгласието си, няма да се извърши Актуализация и е възможно работата на системата да бъде нарушена или може да се наложи тя да бъде напълно прекратена. Тази клауза се прилага по подразбиране, ако са необходими промени в приложението и/или софтуера на устройството поради променени спецификации от трети страни, от които Бош получава предварителни услуги или поради значителни технически иновации на пазара.

Член 10 – Промени в Общите условия

Бош е в правото си да променя и/или допълва настоящите Условия по всяко време, като декларира, че новата версия е приложима за Клиента чрез известие за промяната в EasyControl App.

В случай, че Клиентът приема промените в Условията, промените се считат за ефективно договорени.

В случай на възражение, Бош си запазва правото да прекрати отношенията, касаещи правоползването. Известието за промяната съдържа препратка към правото на Клиента да я оспорва и последствията от това.

Известието за промяна ще бъде публикувано в EasyControl App, а променените условия ще бъдат публикувани в приложението EasyControl App и на уебсайта на EasyControl.

Член 11 - Прекратяване

Условията остават в сила за периода, през който Клиентът има достъп или ползва EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги, или докато услугите не бъдат прекратени или суспендирани от Бош.

Бош има право да прекрати или да суспендира правото на достъп или на ползване на Клиента, в случай че Клиентът е нарушил Условията.

При прекратяване се преустановява достъпът или ползването от страна на Клиента на Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите.

Достъпът и използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите могат да бъдат прекратени от Бош по всяко време, с приемлив срок на предизвестие.

Член 12 – Отговорност и ограничаване на ползването и достъпа

Функционирането на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги зависи от редица фактори на обкръжаващата среда (напр. продукти или услуги на трети страни, достъп до интернет, правилно функциониране на Wi-Fi мрежата или на други комуникационни системи и мрежи) извън отговорността на Бош и поради това употребата му не е предназначена за критични приложения в реално време. Ето защо EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги се доставят без гаранция за постоянност и качество на тяхната функционалност.

Бош не носи отговорност за щети и загуби (напр. на данни), причинени от неизправности и/или отложен и/или отсъстващ достъп до или от EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl Apps, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Достъпът до EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебстраница и EasyControl услуги може да бъде временно ограничен или отложен поради необходимост от извършване на поддръжка, ремонти или надстройки на защитата, както и по други причини. Клиентът няма право на обезщетение в такива ситуации. Бош не предоставя изрична гаранция за ъптайм – времето, през което сървърът не е ресетван и е достъпен в проценти.

При никакви обстоятелства Бош не носи отговорност за бизнеса, последващи и/или косвени щети, включително, но не само, печалби и загуби на приходи, загуби на възвръщаемост и нематериални щети на Клиента. Бош не носи отговорност за каквито и да било щети, които могат да бъдат приписани на действие или пропуск на Клиента или на трета страна, ангажирана от Клиента.

Без да се засяга гореизложеното, отговорността на Бош във всички случаи е ограничена до първоначалната покупна цена на продуктите - или ако тя е по-малка - до сумата, покрита от застраховката за отговорност на Бош и платима в конкретния случай.

Претенциите съгласно законите за продуктовата отговорност остават незасегнати.

Освен това Бош не носи отговорност за щети, понесени от Клиента, доколкото тези щети са резултат от следното:

  • Клиентът не ползва EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги в съответствие с естеството и предназначението им;
  • Клиентът не спазва указанията за бърз монтаж и инструкциите за експлоатация, както и други инструкции, налични в EasyControl App и на EasyControl уебсайта;
  • Клиентът или която и да е друга страна, различна от Бош или трети страни, ангажирани от Бош, извършва промени, ремонти, премествания и/или проверки на EasyControl и Аксесоарите му;
  • Клиентът е причинил щети, свързани със загуба, повреждане или унищожаване на данни, съхранявани дигитално или електромагнитно или предавани по електронен път;
  • Клиентът е причинил щета, в най-широк смисъл, при инсталиране или използване на EasyControl и Аксесоарите, освен ако тази щета не е причинена поради груба небрежност или нарочно от Бош или от трета страна, свързана с Бош.
  • Клиентът или друга страна е причинил/а щета вследствие на късо съединение, щети от вода, мълния, пожар/дим, повреда на електрозахранването, смущения в телекомуникационните връзки и всякакви други причини, които не са по вина на Бош или не са следствие от риск, създаден от Бош.

Член 13 – Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуалната собственост (включително авторски права, софтуерни права, права върху бази данни, патенти, ноу-хау, основни алгоритми, търговски марки, лога, търговски наименования и други търговски идентификатори, както и други подобни права, включително регистрации, заявки, обновления за целия свят) на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите принадлежат на Бош. Това важи и за всички промени в EasyContrоl и производните продукти на EasyContrоl.

Някои компоненти на приложенията на EasyControl включват софтуер с отворен код, който може да е собственост на трета страна ("Софтуер с отворен код"). Използването на Софтуер с отворен код се регулира от условията, при които Софтуерът с отворен код е бил предоставен. Настоящите Условия не важат за използването на Софтуер с отворен код.

Член 14 - Поверителност

Декларацията за поверителност на Бош е достъпна за справки в приложението и на уебсайта EasyControl и е приложима и към настоящите Условия. Декларацията за поверителност обяснява как Бош се отнася с данните на Клиентите в EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Клиентът се съгласява с Декларацията за поверителност на Бош чрез достъпа си до или използването на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

В случай на противоречия, Условията имат предимство пред Декларацията за поверителност на Бош.

Член 15 – Жалби и сервиз

При въпроси и неясноти относно Условията, EasyControl, Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, трябва да се ползва информацията за контакт, достъпна в приложението и на уебсайта на EasyControl.

Ако Клиентът е потребител, той/тя има право да подаде иск в сайта за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Въпреки това, Бош няма да участва в разглеждането на жалбата чрез орган за разрешаване на спорове.

Клиентът трябва да има предвид, че Бош може да предостави поддръжка само по отношение на въпроси, неизправности и/или проблеми, свързани с достъпа и използването на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги. Изключени са всички други продукти, които не са предоставени от Бош, като отоплителния уред (ако не е доставен от Бош), и продукти или услуги, предоставени от трети страни (напр. услуга за данни, предоставена от доставчик на интернет услуги).

Услугите по поддръжката могат да доведат до допълнителни разходи за Клиента. Информация за допълнителните разходи ще намерите в уебсайта на EasyControl.

Член 16 – Информация за разрешаване на спорове
Арбитраж на потребителски спорове

Bosch Thermotechnik GmbH не участва в производства за уреждане на потребителски спорове пред арбитражни съдилища.

Член 17 – Избор на приложимо право и съд

По отношение на настоящите Условия и всички договорености между Бош и Клиента се прилага германското законодателство, освен ако местното задължително законодателство не разпорежда друго. Изрично се изключва приложимостта на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG, Виена, 11 април 1980 г.).

Ако Клиентът е юридическо лице, всички спорове, свързани с или произтичащи от, или отнасящи се до Условията или използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и/или EasyControl услугите, се отнасят единствено до компетентния съд в Щутгарт, Германия. Независимо от това, Бош си запазва правото да внася за разглеждане правните спорове в компетентния съд по местожителството на Клиента.