Декларация за конфиденциалност

Общи условия

Последна актуализация: (01.08.2017)

Това са общите условия за ползване на EasyControl (“Условия”).

Член 1 – Дефиниции на термините

Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch") – Бош Термотехника ГмбХ ("Бош") предоставя: софтуер, който може да бъде изтеглен от Клиента на смартфон, таблет или смарт часовник ("EasyControl App"), уеб портал с подробна информация за продуктите на EasyControl, включително инструкции за експлоатации и видеофилми (“EasyControl уебсайт”), услуги, достъпни чрез EasyControl App и уебсайта EasyControl ("EasyControl услуги"), предназначени за използване с интелигентния термостат, доставен от Bosch ("EasyControl"), състоящ се в актуалната си версия от хардуер (“Продукт”) и предварително инсталиран фърмуер ("фърмуер EasyControl").

EasyControl е интелигентен термостат с различни функции, чрез които Клиентът може да управлява отоплителната, вентилационна и климатична система ("HVAC система") и да следи и управлява нивата си на консумация на енергия.

Терминът "Клиент" в настоящите Условия се отнася до всяко лице или организация, което има достъп или използва EasyControl и свързаните с него EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Терминът "Аксесоари" в настоящите Условия се отнася до продукти, които могат да бъдат свързани и да работят заедно с EasyControl. Аксесоарите представляват продукти, предлагани от Bosch.

Терминът "Продукти от трети страни" в настоящите Условия се отнася за продукти или услуги, предоставени от трета страна, които могат да бъдат свързани и експлоатирани заедно с EasyControl. Продуктите от трети страни не се осигуряват от Bosch.

Терминът "Пълномощия за EasyControl" в настоящите Условия се отнася за пълномощията, необходими за свързване с EasyControl услугите или на продукти от трети страни с EasyControl.

Член 2 – Приложимост

С достъпа си до или използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и/или EasyControl услугите, Клиентът се съгласява да спазва Условията. Ако Клиентът не се съгласи с Условията, тогава той няма да може да използва EasyControl в комбинация с Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебстраницата, EasyControl услугите и Продукти от трети страни.

Закупуването на EasyControl е предмет на гаранционните условия на Bosch (достъпни на уебсайта на EasyControl, https://www.bosch-easycontrol.com/ ) и може да бъде предмет на специфичните условия на продажбата.

За Аксесоарите и Продуктите от трети страни могат да се прилагат допълнителни условия, които съдържат конкретни разпоредби относно тези Аксесоари и Продукти от трети страни.

Невалидността на една или повече разпоредби на Условията не засяга действителността на останалите разпоредби.

Член 3 - Право на ползване и достъп

Bosch предоставя на Клиента неексклузивно и непрехвърлимо право на достъп и използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги (без право на сублицензия). Собствеността на приложението, уебсайта и услугите на EasyControl принадлежи на Bosch през цялото време. Всяко друго използване на EasyControl App, EasyControl уебсайта и Услугите извън целта, за която са предоставени (включително събиране на данни или други взаимодействия с данни, както и предоставяне на услуги на трети страни) е забранено, освен ако не е изрично посочено друго от Bosch.

Клиентът няма право да поддържа и да съдейства за обратен инженеринг, декомпилиране, модифициране или създаване на производни продукти или функционалности от EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Клиентът е длъжен да осигури конфигурацията на хардуера и периферията (операционна система, съвместими системи и интелигентни устройства, достъп до интернет и постоянна наличност чрез стабилен Wi-Fi и др.) за използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги, съгласно спецификациите на Bosch и според наличната информация на уебсайта EasyControl и в ръководството за експлоатация на EasyControl.

Без да се засягат разпоредбите за неприкосновеност на личните данни и до степента, до която данните на Клиента не са собственост на Bosch, всеки Клиент предоставя на Bosch автоматично и без други формалности неограничено, неексклузивно, безплатно, световно, прехвърлимо и безвъзмездно право на ползване на всички данни или други елементи, генерирани или използвани от EasyControl, Аксесоарите, EasyControl Apps, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за всякакви цели.

Наличността на EasyControl за продажба, поддръжка и достъп до неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги е ограничена до страните, посочени на уебсайта EasyControl ("Страни"). Клиентът приема, че извън тези страни достъпът и използването на EasyControl и неговите Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите могат да бъдат недостъпни или ограничени. Клиентът носи отговорност за спазването на съответните закони на страната, в която са достъпни или се използват EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайтът и EasyControl услугите.

Bosch не носи отговорност за щети и загуби, причинени от достъпа или използването на EasyControl и неговите аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите извън някоя от посочените страни.

Клиентът дължи обезщетение на Bosch за последиците от всяко нарушение на настоящите Условия от страна на Клиента.

Член 4 – Изисквания към системата

Клиентът е длъжен да осигури всички изисквания към системата, посочени в ръководството за експлоатация на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, да бъдат достъпни и правилно конфигурирани. Наред с другото, на мястото за инсталация на устройството трябва да бъде на разположение широколентова интернет връзка с достатъчна честотна лента и работеща и комуникираща Wi-Fi мрежа за EasyControl.

Клиентът трябва да потвърди, че е налично мобилно устройство, съвместимо със системните изисквания за правилен достъп и използване на EasyControl Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите. Някои EasyControl услуги могат да изискват достъп до допълнителни функции на мобилното устройство (например GPS местоположение за геолокация на EasyControl услугите и др.). Тези изисквания са описани и достъпни на уебсайта на EasyControl.

Член 5 - Енергиен мониторинг

Събраните от EasyControl и EasyControl App данни за горивото (газ, нафта ...) и/или консумацията на електроенергия от уреда служат само за индикация и не са гарантирани от Bosch по никакъв начин. Действителното потребление на газ и електричество може да варира в зависимост от Клиента и околната среда. От възможните отклонения (както нагоре, така и надолу) не произтичат никакви права.

Клиентът не трябва да използва данните за потреблението, налични в EasyControl и неговите Аксесоари, в EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за оспорване на сметки за енергия от енергийни доставчици или мрежови администратори или като алтернатива на измерванията на електромера.

Потенциалните икономии на енергия, произтичащи от използването на EasyControl или неговите Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, зависят от редица фактори на околната среда, за които Bosch може и да не носи отговорност. Клиентът се съгласява да не търси каквото и да е обезщетение от Bosch в случай, че очакваните икономии не бъдат постигнати.

Член 6 - Отговорност за достъпа

Клиентът е длъжен да гарантира, че само Клиентът и/или лицата, упълномощени от Клиента, имат достъп и/или използват EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App и EasyControl услугите. Клиентът трябва постоянно да спазва поверителността на Пълномощията за EasyControl. Ако съществува съмнение, че неупълномощени трети страни са получили или ще получат достъп до Пълномощията за EasyControl или ако Клиентът е информиран за друг незаконен, неправомерен, извъндоговорен или друг неоторизиран достъп или използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, на EasyControl App, EasyControl уебсайта или EasyControl услугите, Bosch трябва да бъде незабавно информиран. Списъкът с контакти с Bosch е публикуван на уебсайта на EasyControl.

Клиентът носи пълната отговорност за всяко използване и/или друга дейност на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, на EasyControl App и EasyControl услугите, които се извършват чрез ползване на Пълномощията за EasyControl.

Клиентът носи отговорност за всяка загуба, причинена от неразрешено използване от трети страни, освен ако Клиентът не носи вина за това.

Член 7 – Продукти на трети страни

Bosch предоставя на Клиента възможност да свърже EasyControl с един или повече Продукти на трети страни, които Bosch не притежава и не контролира. Използването от страна на Клиента на Продукти на трети страни се определя от Общите условия за ползване на тази Страна и от политиката й за поверителност. Bosch насърчава Клиента да прочете Общите условия за ползване и политиката за поверителност, приложими за използването на Продукти на трети страни преди свързването им с EasyControl.

Също така, преди да свърже EasyControl с един или повече Продукти на трети страни, Клиентът приема да регистрира потребителски акаунт ("Bosch акаунт") или в EasyControl App или на EasyControl уебсайта и да предостави необходимата информация за процеса на регистрация в пълен и коректен вид. Ако по време на ползването информацията се измени, Клиентът е длъжен незабавно да промени данните. Bosch акаунтът се управлява и поддържа от Bosch.

Клиентът е в правото си да реши да свърже EasyControl с един или повече Продукти на трети страни и има право да прекрати връзката по всяко време. След отмяната на достъпа Продуктът на трета страна няма да може да се използва заедно с EasyControl, EasyControl App и с EasyControl услугите.

Клиентът се съгласява да сподели необходимите данни, за да осъществи свързването на EasyControl с Продукти на трети страни. Тези данни могат да включват лична информация за Клиента и Пълномощията за EasyControl.

След като гореупоменатата информация бъде споделена с третата страна, тя става предмет на политиката за защита на личните данни на третата страна и вече не попада в обсега на Декларацията за поверителност на Bosch.

Клиентът приема, че Bosch не предоставя никакви гаранции или предпазни мерки относно използването на Продукти на трети страни в комбинация с EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги. Употребата на Продукти на трети страни е на собствена отговорност и собствен риск на Клиента и е предмет на условията, които се прилагат от съответните трети страни. Bosch не носи отговорност за използването от страна на Клиента на Продукти на трети страни, поради което е изключена всякаква отговорност за щети, произтичащи от използването на Продукти на трети страни.

Клиентът трябва да се свърже директно с доставчика на Продукта на трети страни по каквито и да било въпроси относно него или ако има проблем с работата на Продукта на трети страни, освен ако Bosch не предоставя поддръжка за конкретния продукт.

Член 8 - Актуализации

Bosch може да извършва софтуерни актуализации (“Актуализации”) на EasyControl фърмуера и EasyControl App, на EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, за да подобри продуктите и услугите (поправки на програмни грешки, корекции на ползването, стабилността и производителността, подобряване на функциите и т.н.).

Клиентът дава съгласието си Bosch да инсталира актуализациите автоматично, без предварително уведомление и без предварителното разрешение на Клиента.

В случай, че Актуализациите не са възможни, Bosch няма да е в състояние да осигури правилното използване и пълната функционалност на EasyControl и EasyControl App, на EasyControl уебсайта и EasyControl услугите.

Член 9 – Промени в Общите условия

Bosch е в правото си да променя и/или допълва настоящите Условия по всяко време, като декларира, че новата версия е приложима за Клиента чрез известие за промяната в EasyControl App.

В случай, че Клиентът приема промените в Условията, промените се считат за ефективно договорени.

В случай на възражение, Bosch си запазва правото да прекрати отношенията, касаещи правоползването. Известието за промяната съдържа препратка към правото на Клиента да я оспорва и последствията от това.

Известието за промяна ще бъде публикувано в EasyControl App, а променените условия ще бъдат публикувани в приложението EasyControl App и на уебсайта на EasyControl.

Член 10 - Прекратяване

Условията остават в сила за периода, през който Клиентът има достъп или ползва EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги, или докато услугите не бъдат прекратени или суспендирани от Bosch.

Bosch има право да прекрати или да суспендира правото на достъп или на ползване на Клиента, в случай че Клиентът е нарушил Условията.

При прекратяване се преустановява достъпът или ползването от страна на Клиента на Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите.

Достъпът и използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите могат да бъдат прекратени от Bosch по всяко време, с приемлив срок на предизвестие.

Член 11 - Отговорност и ограничаване на ползването и достъпа

Функционирането на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги зависи от редица фактори на обкръжаващата среда (напр. продукти или услуги на трети страни, достъп до интернет, правилно функциониране на Wi-Fi мрежата или на други комуникационни системи и мрежи) извън отговорността на Bosch и поради това употребата му не е предназначена за критични приложения в реално време. Ето защо EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги се доставят без гаранция за постоянните и качествени характеристики на тяхната функционалност.

Bosch не носи отговорност за щети и загуби (напр. на данни), причинени от неизправности и/или забавен и/или отсъстващ достъп до или от EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl Apps, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Достъпът до EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебстраница и EasyControl услуги може да бъде временно ограничен или отложен поради необходимост от извършване на поддръжка, ремонти или надстройки на защитата, както и по други причини. Клиентът няма право на обезщетение в такива ситуации. Bosch не предоставя изрична гаранция за ъптайм.

При никакви обстоятелства Bosch не носи отговорност за бизнеса, последващи и/или косвени щети, включително, но не само, печалби и загуби на приходи, загуби на възвръщаемост и нематериални щети на Клиента. Bosch не носи отговорност за каквито и да било щети, които могат да бъдат приписани на действие или пропуск на Клиента или на трета страна, ангажирана от Клиента.

Без да се засяга гореизложеното, отговорността на Bosch във всички случаи е ограничена до първоначалната покупна цена на продуктите - или ако тя е по-малка - до сумата, покрита от застраховката за отговорност на Bosch и платима в конкретния случай.

Претенциите съгласно законите за продуктовата отговорност остават незасегнати.

Освен това Bosch не носи отговорност за щети, понесени от Клиента, доколкото тези щети са резултат от:

  • Клиентът не ползва EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги в съответствие с естеството и предназначението им;
  • Клиентът не спазва указанията за бърз монтаж и инструкциите за експлоатация, както и други инструкции, достъпни в EasyControl App и на EasyControl уебсайта;
  • Клиентът или която и да е друга страна, различна от Bosch или трети страни, ангажирани от Bosch, извършва промени, ремонти, премествания и/или проверки на EasyControl и Аксесоарите му;
  • Клиентът е причинил щети, свързани със загуба, повреждане или унищожаване на данни, съхранявани дигитално или електромагнитно или предавани по електронен път;
  • Клиентът е причинил щета, в най-широк смисъл, при инсталиране или използване на EasyControl и Аксесоарите, освен ако тази щета не е причинена поради груба небрежност или нарочно от Bosch или от трета страна, свързана с Bosch.
  • Клиентът или друга страна е причинил/а щета вследствие на късо съединение, щети от вода, мълния, пожар/дим, повреда на електрозахранването, смущения в телекомуникационните връзки и всякакви други причини, които не са по вина на Bosch или не са следствие от риск, създаден от Bosch.

Член 12 - Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуалната собственост (включително авторски права, софтуерни права, права върху бази данни, патенти, ноу-хау, основни алгоритми, търговски марки, лога, търговски наименования и други търговски идентификатори, както и други подобни права, включително регистрации, заявки, обновления за целия свят) на EasyControl и неговите Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите принадлежат на Bosch. Това важи и за всички промени и за производните продукти на EasyContrоl.

Някои компоненти на приложенията на EasyControl включват софтуер с отворен код, който може да е собственост на трета страна ("Софтуер с отворен код"). Използването на Софтуер с отворен код се регулира от условията, при които Софтуерът с отворен код е бил предоставен. Настоящите Условия не важат за използването на Софтуер с отворен код.

Член 13 - Поверителност

Декларацията за поверителност на Bosch е достъпна за справки в приложението и на уебсайта EasyControl и е приложима и към настоящите Условия. Декларацията за поверителност обяснява как Bosch се отнася с данните на Клиентите в EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

Клиентът се съгласява с Декларацията за поверителност на Bosch с достъпа си до или използване на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги.

В случай на противоречия, Условията имат предимство пред Декларацията за поверителност на Bosch.

Член 14 - Жалби и сервизно обслужване

При въпроси и неясноти относно Условията, EasyControl, Аксесоарите, EasyControl App, EasyControl уебсайта и EasyControl услугите, трябва да се ползва информацията за контакт, достъпна в приложението и на уебсайта на EasyControl.

Ако Клиентът е потребител, той/тя има право да подаде иск в сайта за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Въпреки това, Bosch няма да участва в разглеждането на жалбата чрез орган за разрешаване на спорове.

Клиентът трябва да има предвид, че Bosch може да предостави поддръжка само по отношение на въпроси, неизправности и/или проблеми, свързани с достъпа и използването на EasyControl и свързаните с него Аксесоари, EasyControl App, EasyControl уебсайт и EasyControl услуги. Изключени са всички други продукти, които не са предоставени от Bosch, като отоплителния уред (ако не е доставен от Bosch), и продукти или услуги, предоставени от трети страни (например, услуга за данни, предоставена от доставчик на интернет услуги).

Услугите по поддръжката могат да доведат до допълнителни разходи за Клиента. Информация за допълнителните разходи ще намерите в уебсайта на EasyControl.

По отношение на настоящите Условия и всички договорености между Bosch и Клиента се прилага холандското законодателство, с изключение на Холандския международен граждански кодекс, освен ако местното задължително законодателство не разпорежда друго. Изрично се изключва приложимостта на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG, Виена, 11 април 1980 г.).

Ако Клиентът е юридическо лице, всички спорове, свързани с или произтичащи от, или отнасящи се до Условията или използването на EasyControl App, EasyControl уебсайта и/или EasyControl услугите, се отнасят единствено до компетентния съд в Германия. Въпреки това, Bosch си запазва правото да внася за разглеждане правните спорове в компетентния съд по местожителството на Клиента.