Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky

Smluvní podmínky EasyControl - Bosch

Poslední aktualizace: 10/2019

Smluvní podmínky EasyControl ("Podmínky").

Článek 1 - Definice

Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch") poskytuje: software, který lze stáhnout na zákaznický smartphone, tablet nebo smartwatch ("EasyControl App"), webový portál s podrobnými informacemi o produktech EasyControl včetně instrukčních příruček a videí ("EasyControl Website"), Služby dostupné prostřednictvím webových stránek EasyControl App a EasyControl ("EasyControl Services") pro použití s inteligentním termostatem dodávaným firmou Bosch ("EasyControl") v aktuální verzi, která se skládá z hardwaru ("Produkt") a předinstalovaného firmware ("Firmware EasyControl").

EasyControl je inteligentní termostat s různými funkcemi, díky nimž je zákazník schopen řídit systém vytápění, větrání a klimatizace ("systém HVAC") a zobrazit a řídit své úrovně spotřeby energie.

Pojem "Zákazník" v těchto Podmínkách odkazuje na jakoukoli osobu nebo entitu, která přistupuje na nebo používá EasyControl a jeho související aplikace EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Termín "Příslušenství" v těchto Podmínkách označuje produkty, které mohou být připojeny a provozovány spolu s EasyControl. Příslušenství se skládá z výrobků nabízených společností Bosch.

Výraz "Třetí produkty" v těchto Podmínkách označuje produkt nebo služby poskytované třetí stranou, které mohou být připojeny a provozovány společně s EasyControl. Třetí produkty nejsou poskytovány společností Bosch.

Termín "Pověření EasyControl" v těchto podmínkách odkazuje na pověření potřebná pro připojení služby EasyControl Services nebo Třetích produktů s EasyControl.

Termín „služby hlasového ovládání“ v tomto smyslu označuje zařízení a software pro ovládání produktů Bosch Thermotechnik pomocí řečových asistentů, messengerů a podobných řešení nabízených pro ovládání ovladačů, termostatů a topných těles Bosch Thermotechnik.

Článek 2 - Použitelnost

Přístupem k webovému serveru EasyControl, EasyControl nebo EasyControl Services zákazník souhlasí, že bude vázán podmínkami. Pokud Zákazník nesouhlasí s Podmínkami, nebude možné používat EasyControl v kombinaci s příslušenstvím, EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services a Třetích produktů.

Před připojením EasyControl Zákazník akceptuje registraci pro uživatelský účet ("Účet Bosch") buď na EasyControl App nebo na EasyControl Website a poskytne potřebné informace v plném rozsahu a správně podle požadavků procesu registrace. Pokud se tyto informace v průběhu užívání změní, zákazník musí údaje neprodleně upravit. Účet Bosch je spravován a udržován společností Bosch.

U příslušenství a Třetích produktů mohou platit dodatečné smluvní podmínky, které obsahují zvláštní ustanovení týkající se těchto příslušných doplňků a Třetích produktů.

Jakákoli neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

Článek 3 - Právo na užívání a přístup

Bosch uděluje Zákazníkovi nevýhradní a nepřenosné právo přístupu a používání EasyControl a jeho souvisejících doplňků, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services (bez nároku na podlicence). Vlastnictví EasyControl App, webových stránek a služeb společnosti zůstává i nadále firmě Bosch. Jakékoliv jiné použití EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services mimo rámec účelu, pro který jsou poskytovány (včetně shromažďování údajů nebo jiných interakcí týkajících se dat, poskytování služeb třetím stranám), je, pokud Bosch výslovně neuvede jinak, zakázáno.

Zákazník nebude podporovat nebo napomáhat při zpětném inženýrství, dekompilaci, úpravě nebo odvozovat jakékoli odvozené produkty nebo funkce ze stránek EasyControl a související příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Zákazník musí zajistit konfiguraci hardwaru a prostředí (operační systém, kompatibilní systémy a inteligentní zařízení, přístup k internetu a dostupnost prostřednictvím trvalého a stabilního Wi-Fi apod.) pro použití EasyControl a jeho souvisejícího Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services jsou, jak je specifikováno firmou Bosch a podle informací, dostupné na EasyControl Website a v příručce EasyControl.

Aniž jsou dotčena ustanovení o ochraně osobních údajů a v rozsahu, v němž nejsou údaje zákazníka ve vlastnictví společnosti Bosch, uděluje každý zákazník automaticky a bez dalšího formuláře společnosti Bosch neomezené, nevýlučné, bezplatné, celosvětové, převoditelné a bezplatné právo používání všech údajů nebo jiných prvků vytvořených nebo používaných nástroji EasyControl, Příslušenství, EasyControl Apps, EasyControl Website a EasyControl Services. Pokud se jedná o osobní údaje, bude společnost Bosch zpracovávat tato data pouze v souladu s ustanoveními zákona o ochraně údajů a souhlasem zákazníka v této souvislosti. Podrobnosti o zpracování osobních údajů u společnosti Bosch naleznete v našich ustanoveních o ochraně osobních údajů.

Dostupnost EasyControl pro prodej, podporu a přístup k jeho službám, App, EasyControl Website a EasyControl Services je omezena pouze na země uvedené na webových stránkách EasyControl ("Země"). Zákazník souhlasí s tím, že přístup a používání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services nemusí být dostupný nebo může být omezený. Zákazník je zodpovědný za dodržování příslušných zákonů v zemi, ve které jsou přístupné nebo používány EasyControl a jeho příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Společnost Bosch nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené přístupem nebo použitím zařízení EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services mimo některou ze Zemí.

Zákazník odškodní Bosch za důsledky jakéhokoli porušení těchto Podmínek zákazníkem.

Článek 4 - Systémové požadavky

Zákazník je povinen zajistit, aby byly k dispozici a správně nakonfigurovány všechny systémové požadavky uvedené v příručce EasyControl a jeho příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. V místě instalace musí být kromě jiného k dispozici širokopásmové připojení k internetu s dostatečnou šířkou pásma a pracovní a komunikační Wi-Fi síť pro EasyControl.

Zákazník musí potvrdit, že mobilní zařízení je k dispozici a je kompatibilní se systémovými požadavky pro správný přístup a používání příslušenství EasyControl, aplikace EasyControl, EasyControl Website a EasyControl Services. Některé služby EasyControl mohou vyžadovat také přístup k dalším funkcím mobilního zařízení (např. umístění GPS pro geolokaci EasyControl Services atd.). Tyto požadavky jsou popsány a jsou k dispozici na webové stránce EasyControl.

Článek 5 - Úspory energie

Údaje shromážděné aplikací EasyControl a EasyControl o palivu (plyn, olej ...) a/nebo spotřebě elektrické energie spotřebiče jsou pouze pro indikační účely a Bosch je v žádném případě negarantuje. Skutečná spotřeba plynu a elektřiny se může lišit v závislosti na zákazníkovi a prostředí. Z možných odchylek (jak je uvedeno výše, tak i níže) nelze odvodit žádná práva.

Zákazník nesmí používat údaje o spotřebě, které jsou k dispozici v nástrojích EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services pro zjišťování účtů za energie od dodavatele energie nebo správce sítě nebo jako alternativní opatření k měřením elektroměrem.

Potenciální úspory energie vyplývající z používání EasyControl nebo jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na řadě faktorů prostředí, za něž Bosch nemusí být zodpovědný. Zákazník se zavazuje, že v případě, že nebude dosaženo očekávaných úspor, nebude požadovat od společnosti Bosch žádnou náhradu.

Článek 6 - Odpovědnost za přístup

Zákazník je zodpovědný za to, že pouze Zákazník a/nebo osoby oprávněné Zákazníkem mají přístup a/nebo používat EasyControl a jeho související Příslušenství, EasyControl App a EasyControl Services. Zákazník musí vždy zachovat EasyControl Pověření důvěrné. Pokud existují obavy, že neoprávněné třetí strany získaly nebo získá znalosti o Pověřeních EasyControl, nebo pokud si je zákazník vědom jakéhokoli jiného nezákonného, nevhodného, mimosmluvního nebo jiného neoprávněného přístupu nebo používání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website nebo EasyControl Services, musí být společnost Bosch okamžitě informována. Kontaktní informace firmy Bosch je k dispozici na webových stránkách EasyControl.

Zákazník nese plnou zodpovědnost za jakékoliv použití a/nebo jinou činnost na EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App nebo EasyControl Services, které se provádějí pomocí EasyControl Pověření.

Zákazník je odpovědný za jakoukoli ztrátu způsobenou neoprávněným použitím třetími stranami, ledaže by to nebyla odpovědnost zákazníka.

Článek 7 - Produkty třetích stran

Společnost Bosch může poskytnout zákazníkovi možnost připojit EasyControl k jednomu nebo více Třetím produktům, které společnost Bosch nevlastní ani neovládá. Používání Třetího produktu zákazníkem se řídí vlastními smluvními podmínkami nebo zásadami ochrany osobních údajů této strany. Společnost Bosch nabádá Zákazníka, aby si přečetl smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na používání třetích produktů, než je připojí k EasyControl.

Zákazník se může rozhodnout připojit EasyControl k jednomu nebo více Třetím produktům a může kdykoli takové spojení odvolat. Zrušením přístupu nebude možné používat třetí produkt společně s EasyControl, EasyControl App a EasyControl Services.

Zákazník souhlasí se sdílením potřebných dat, aby umožnil připojení EasyControl k Třetím produktům. Tyto údaje mohou obsahovat osobní údaje zákazníka a EasyControl Pověření.

Poté, co byly výše uvedené informace sdíleny s třetí stranou, budou se na ně vztahovat zásady ochrany osobních údajů třetích stran a již nespadají pod prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bosch.

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Bosch neposkytuje žádné záruky nebo záruky týkající se používání Třetích produktů v kombinaci s EasyControl a jeho Příslušenstvím, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Používání Třetích produktů je v odpovědnosti a riziku Zákazníka a podléhá podmínkám, které používají dotčené třetí strany. Společnost Bosch neodpovídá za použití Třetích produktů Zákazníkem a jakákoliv odpovědnost za škody způsobené použitím Třetích produktů je proto vyloučena.

Zákazník bude kontaktovat dodavatele Třetího produktu přímo, pokud společnost Bosch neposkytuje podporu konkrétnímu produktu, pokud jde o jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu nebo pokud se vyskytne problém s provozem Třetího produktu.

Článek 8 - Služby hlasového ovládání

Služby hlasového ovládání umožňují zákazníkovi provádět základní funkce systému řízení vytápění pomocí jednoduchých hlasových příkazů nebo zpráv, přičemž rozsah funkcí se liší v závislosti na příslušné službě hlasového ovládání. Instalací nebo registrací příslušné služby hlasového ovládání a připojením této služby hlasového ovládání k Easy Control zákazník souhlasí s těmito podmínkami. Pokud zákazník s těmito podmínkami nesouhlasí, nemůže službu hlasového ovládání používat.

Používání příslušné služby hlasového ovládání se uděluje na dobu Easy Control podle těchto Podmínek a může být kteroukoli ze stran kdykoli ukončena bez předchozího upozornění. Zákazník může zrušit používání služby hlasového ovládání odinstalováním nebo odpojením příslušné služby hlasového ovládání. Po ukončení služby hlasového ovládání již není možné danou službu hlasového ovládání používat. Všechny ostatní služby poskytované podle těchto podmínek zůstávají nedotčeny.

Pro tuto službu hlasového ovládání neexistuje nárok na nepřetržitou dostupnost nebo konkrétní dobu odezvy nebo chování, i když se společnost Bosch snaží zajistit, aby dostupnost byla pokud možno nepřetržitá. Neexistuje žádná záruka, že přístup nebo používání příslušné služby hlasového ovládání nebude přerušeno nebo narušeno pracemi údržby, dalším vývojem nebo jinými poruchami.

Právo uživatele na užívání je omezeno na přístup k příslušné službě hlasového ovládání a na použití v souladu s těmito Podmínkami.

Je zakázáno provádět jakékoli kroky, které by mohly narušit provoz příslušné služby hlasového ovládání a souvisejících služeb, zejména nadměrně přetěžovat naše IT systémy. Příspěvky zákazníka nesmí obsahovat žádný obsah, který porušuje platné zákony nebo morálku. Zákazník dále umožňuje provozovateli upravit jeho příspěvky, pokud poruší výše uvedená pravidla nebo pokud pravděpodobně způsobí škodu provozovateli nebo třetí straně. Je zakázáno, aby s příslušnou službou hlasového ovládání komunikovala jiná služba hlasového ovládání. Jakékoli zakázané jednání může mít za následek okamžité vyloučení zákazníka z používání služeb hlasového ovládání. Pokud zákazník zjistí jakémkoli protiprávní, hrubé, porušení smlouvy nebo jiné neoprávněné použití služeb hlasového ovládání, může se obrátit na společnost Bosch Thermotechnik GmbH a nahlásit toto neoprávněné použití.

Pokud zákazník komunikuje se službou hlasového ovládání, služba hlasového ovládání ukládá zákazníkem zadané nebo ohlášené zprávy. Bosch Thermotechnik GmbH používá tyto zprávy k poskytování a zlepšování služeb hlasového ovládání.

Odpovědi a prohlášení poskytované službou hlasového ovládání jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, kopírování, ukládání nebo vyhledávání těchto prohlášení nebo použití v jakékoli jiné službě hlasového ovládání nebo expertním systému je bez písemného souhlasu společnosti Bosch Thermotechnik GmbH zakázáno.

Článek 9 - Aktualizace

Společnost Bosch může provádět aktualizace softwaru („Aktualizace“) EasyControl Firmware a EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services and Accessories za účelem zlepšování produktů a služeb. Tyto aktualizace se omezí na aktualizaci, která objektivně nepředstavuje nevýhodu ve vztahu ke službám dohodnutým v době uzavření smlouvy a která se významně neodchylují od dohodnutých služeb, např. opravy chyb, použitelnost, stabilita a výkon, opravy, funkce upgrade atd.

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Bosch může automaticky nainstalovat aktualizace bez předchozího upozornění a bez předchozího souhlasu zákazníka.

V případě, že aktualizace nejsou možné, pak společnost Bosch nemůže zajistit správné používání nebo plnou funkčnost zařízení EasyControl a EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services and Accessories.

V případě rozsáhlejších aktualizací budete informováni a požádáni o Váš souhlas. Pokud odmítnete udělit svůj souhlas, nebude provedena žádná aktualizace a je možné, že provoz systému může být narušen nebo může být nutné jej úplně ukončit. Toto ustanovení se použije obdobně, pokud se změny v aplikaci a / nebo softwaru zařízení stanou nezbytnými v důsledku změněných specifikací od třetích stran, od nichž společnost Bosch získává předběžné služby nebo na základě významných technických inovací na trhu.

Článek 10 - Změny podmínek

Společnost Bosch může tyto podmínky kdykoli změnit a/nebo doplnit a prohlásit novou verzi v aplikaci EasyControl za použitelnou.

V případě, že Zákazník přijme změny Podmínek, budou změny považovány za efektivně odsouhlasené.

V případě námitek si společnost Bosch vyhrazuje právo ukončit vztah práv k užívání. Oznámení o změně obsahuje odkaz na právo zákazníka podat námitku a jeho důsledky.

Oznámení o změně bude zveřejněno na EasyControl App a změněné Smluvní podmínky budou zveřejněny na EasyControl App a EasyControl Website.

Článek 11 - Ukončení

Smluvní podmínky zůstávají v platnosti po dobu, kdy zákazník přistupuje nebo používá EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services, nebo dokud nebudou služby Bosch ukončeny nebo pozastaveny.

Společnost Bosch může ukončit nebo pozastavit práva Zákazníka na přístup nebo použití v případě, že Zákazník poruší Smluvní podmínky.

Po ukončení Zákazník ztratí přístup nebo možnost používání Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Přístup a používání EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services může společnost Bosch kdykoli ukončit, a to s výhradou přiměřené výpovědní lhůty.

Článek 12 - Právo na užívání a přístup

Provoz EasyControl a jeho příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na řadě faktorů prostředí (např. produkty nebo služby třetích stran, přístup k internetu, správné fungování sítě Wi-Fi nebo jiných komunikačních systémů a sítí) mimo odpovědnost společnosti Bosch a proto jeho použití není určeno pro kritické aplikace v reálném čase. Proto jsou EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services dodávány bez záruky na trvalou nebo kvalitativní povahu jejich funkčnosti.

Společnost Bosch neodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty (např. data) způsobené selháním a / nebo odložením a / nebo nedostatečnou dostupností do nebo z EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl Apps, EasyControl Website a EasyControl Services.

Přístup ke službě EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services může být dočasně omezen nebo odložen kvůli potřebě provést údržbu, opravy nebo upgrady zabezpečení a z jiných důvodů. Zákazník v takových situacích nemá nárok na žádné odškodnění. Společnost Bosch neposkytuje výslovnou záruku dostupnosti.

Za žádných okolností společnost Bosch nebude odpovědná za obchodní, následné a/nebo nepřímé škody, včetně, nikoli však výlučně, za zisk a ztrátu příjmů, ztrátu výnosů a nehmotné škody na straně zákazníka. Společnost Bosch neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny jakýmkoli jednáním nebo opomenutím ze strany Zákazníka nebo třetí strany, kterou Zákazník zaměstnává.

Aniž je dotčeno výše uvedené, odpovědnost společnosti Bosch je ve všech případech omezena na původní nákupní cenu produktů - nebo je-li nižší - na částku krytou pojištěním odpovědnosti společnosti Bosch a hrazenou v konkrétním případě.

Nároky na základě právních předpisů odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.

Společnost Bosch navíc nenese odpovědnost za škody, které vznikly Zákazníkovi, pokud tato škoda vznikla:

  • Zákazník nepoužívá EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services v souladu s povahou a zamýšleným účelem;
  • Zákazník nedodrží pokyny k rychlé instalaci a obsluze a další pokyny, které jsou k dispozici v EasyControl App a EasyControl Website;
  • Zákazník nebo jakákoli jiná osoba než Bosch nebo třetí strany pověřené společností Bosch provádějí změny, opravy, přemístění a/nebo kontrolu EasyControl a Příslušenství;
  • Zákazník způsobí škody v souvislosti se ztrátou, zničením nebo nepoužitelností dat uložených digitálně nebo elektromagneticky nebo přenášených;
  • Zákazník způsobí poškození v nejširším smyslu při instalaci nebo používání zařízení EasyControl a Příslušenství, pokud tato škoda není způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslem ze strany Bosch nebo třetí strany přidružené k Bosch.
  • Zákazník nebo jakákoli jiná strana, která zapříčiní škodu způsobenou zkratem, vodou, úderem blesku, požárem/kouřem, poruchami napájení, rušením v telekomunikačních spojeních a všechny ostatní příčiny, které nemohou být poškozeny společností Bosch nebo nejsou ohroženy společností Bosch.

Článek 13 - Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, práv k softwaru, práv k databázím, patentů, know-how, základních algoritmů, ochranných známek, log, obchodních názvů a dalších obchodních identifikátorů a dalších podobných práv, včetně registrací, v EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services náleží společnosti Bosch. To platí také pro jakékoli změny nebo odvozené produkty EasyControl.

Některé součásti Aplikací EasyControl zahrnují software s otevřeným zdrojovým kódem, který může být vlastnictvím třetí strany ("Open Source Software"). Používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem se řídí podmínkami, za kterých byl software Open Source poskytnut k dispozici. Tyto podmínky se nevztahují na používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

Článek 14 - Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bosch musí být k nahlédnutí v EasyControl App a EasyControl Website a je rovněž platné pro tyto podmínky. Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Bosch zachází se zákaznickými daty v EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Zákazník souhlasí s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Bosch tím, že přistupuje nebo používá EasyControl a jeho související příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

V případě rozporu mají Smluvní podmínky přednost před prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Bosch.

Článek 15 - Reklamace a služby

V případě otázek nebo pochybností týkajících se Smluvních podmínek EasyControl, Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services jsou k dispozici kontaktní informace na EasyControl App a EasyControl Website.

Je-li zákazník spotřebitelem, má právo podat stížnost na internetových stránkách Evropské komise pro řešení sporů prostřednictvím https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Společnost Bosch se však nezúčastní projednávání stížností prostřednictvím orgánu pro řešení sporů.

Zákazník bere na vědomí, že společnost Bosch může podporovat pouze otázky, poruchy a/nebo problémy týkající se přístupu a používání EasyControl a jeho souvisejících doplňků, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Vyloučeny jsou všechny ostatní produkty, které Bosch neposkytuje, jako je topení (pokud nedodává Bosch), Třetí produkty nebo služby poskytované třetí stranou (např. datový servis poskytovaný poskytovatelem internetových služeb).

Podpora může znamenat pro zákazníka další náklady. Informace o dodatečných nákladech najdete na EasyControl Website.

Článek 16 - informace o řešení sporů Rozhodčí řízení spotřebitelů

Bosch Thermotechnik GmbH se nezúčastňuje řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími radami.

Článek 17 - Volba práva a soudu

V souladu s těmito Podmínkami a všemi závazky mezi společností Bosch a Zákazníkem platí německé právo, pokud není v místním závazném právu stanoveno jinak. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Vídeň, 11. dubna 1980) je výslovně vyloučena.

Je-li Zákazníkem společnost, veškeré spory týkající se Smluvních podmínek nebo vztahujících se k Smluvním podmínkám nebo používání EasyControl App, EasyControl Website a/nebo EasyControl Services musí být předloženy výhradně příslušnému soudu ve Stuttgartu. Bosch si však rovněž vyhrazuje právo podat spory u příslušného soudu v domicilu Zákazníka.

Článek 17 - Volba práva a soudu

V souladu s těmito Podmínkami a všemi závazky mezi společností Bosch a Zákazníkem platí německé právo, pokud není v místním závazném právu stanoveno jinak. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Vídeň, 11. dubna 1980) je výslovně vyloučena.

Je-li Zákazníkem společnost, veškeré spory týkající se Smluvních podmínek nebo vztahujících se k Smluvním podmínkám nebo používání EasyControl App, EasyControl Website a/nebo EasyControl Services musí být předloženy výhradně příslušnému soudu ve Stuttgartu. Bosch si však rovněž vyhrazuje právo podat spory u příslušného soudu v domicilu Zákazníka.