Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky

Smluvní podmínky EasyControl - Bosch

Aktualizováno: 04/2018

Toto jsou smluvní podmínky EasyControl ("Podmínky")

Článek 1 - Definice

Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch") poskytuje: zdarma software, který lze stáhnout na zákaznický smartphone, tablet nebo smartwatch ("EasyControl App"), webový portál s podrobnými informacemi o produktech EasyControl včetně instrukčních příruček a videí dostupný na [ www.bosch-easycontrol.com ] ("EasyControl Website"), Služby dostupné prostřednictvím EasyControl App a EasyControl Website ("EasyControl Services") pro použití s inteligentním termostatem vyráběným společností Bosch ("EasyControl") v aktuální verzi, který se sestává z hardwaru a předinstalovaného firmware ("Firmware EasyControl").

EasyControl je inteligentní termostat s různými funkcemi, díky nimž je Zákazník schopen řídit systém vytápění, větrání a klimatizace a zobrazit a řídit své úrovně spotřeby energie.

Termín "Zákazník" v těchto Podmínkách odkazuje na jakoukoli osobu nebo entitu, která přistupuje na nebo používá EasyControl a jeho související aplikace EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Termín "Příslušenství" v těchto Podmínkách označuje produkty, které mohou být připojeny a provozovány spolu s EasyControl. Příslušenství se skládá z výrobků vyráběných společností Bosch.

Termín "Třetí produkty" v těchto Podmínkách označuje produkt nebo služby poskytované třetí stranou, které mohou být připojeny a provozovány společně s EasyControl. Třetí produkty nejsou poskytovány společností Bosch a tato za jejich užívání nenese jakoukoliv odpovědnost.

Termín "Přístupové údaje EasyControl" v těchto Podmínkách odkazuje na přístupové údaje potřebné pro připojení služby EasyControl Services nebo Třetích produktů s EasyControl.

Článek 2 - Použitelnost

Odsouhlasením těchto Podmínek v aplikaci EasyControl App nebo na EasyControl Website nebo prostřednictvím EasyControl Services Zákazník souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Pokud Zákazník nesouhlasí s Podmínkami, není oprávněn používat EasyControl App za účelem užívání EasyControl v kombinaci s Příslušenstvím, EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services a Třetími produkty.

U Příslušenství a Třetích produktů mohou platit dodatečné smluvní podmínky, které obsahují zvláštní ustanovení týkající se těchto příslušných doplňků a Třetích produktů.

Jakákoli neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

Článek 3 - Právo na užívání a přístup

Bosch uděluje Zákazníkovi nevýhradní a nepřenositelné právo přístupu a užívání EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services (bez nároku na podlicence). Vlastnictví EasyControl App, webových stránek EasyControl Website a služeb EasyControl Services zůstává i nadále společnosti Bosch. Jakékoliv jiné použití EasyControl App, EasyControl Website a služeb EasyControl Services nad rámec účelu, pro který jsou k dispozici (včetně shromažďování údajů, poskytování služeb třetím stranám), je zakázáno, pokud Bosch výslovně neuvede jinak.

Zákazník není oprávněn provádět v rámci své licence zpětnou analýzu, dekompilaci, úpravu nebo převod zdrojového kódu EasyControl App, jakož ani odvozovat jakékoli odvozené produkty nebo funkce EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services a Příslušenství.

Zákazník musí zajistit konfiguraci hardwaru a prostředí (operační systém, kompatibilní systémy a inteligentní zařízení, přístup k internetu a dostupnost prostřednictvím trvalého a stabilního Wi-Fi apod.) pro použití EasyControl a Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Dostupnost EasyControl pro prodej, podporu a přístup ke službám, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services je omezena pouze na země uvedené na EasyControl Website ("Země"). Zákazník souhlasí s tím, že přístup a používání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services nemusí být dostupné nebo může být jakkoliv omezené. Zákazník nese odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v zemi, ve které používá EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Společnost Bosch nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené přístupem nebo použitím zařízení EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Zákazník odškodní Bosch za důsledky jakéhokoli porušení těchto Podmínek zákazníkem.

Článek 4 - Systémové požadavky

Zákazník je povinen zajistit, aby byly k dispozici a správně nakonfigurovány všechny systémové požadavky uvedené v příručce EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. V místě instalace musí být kromě jiného k dispozici širokopásmové připojení k internetu s dostatečnou šířkou pásma a pracovní a komunikační Wi-Fi síť pro EasyControl.

Zákazník musí potvrdit, že mobilní zařízení je k dispozici a je kompatibilní se systémovými požadavky pro správný přístup a používání Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Některé služby EasyControl Services mohou vyžadovat také přístup k dalším funkcím mobilního zařízení (např. umístění GPS pro geolokaci EasyControl Services atd.). Tyto požadavky jsou popsány a jsou k dispozici na webové stránce EasyControl Website. Základními požadavky pro správné fungování EasyControl App jsou: [doplnit např. tzv. chytrý telefon s operačním systém Android verze 4.1, operační paměť XY, místo na disku XY apod.] Bližší požadavky a další informace mohou být uvedeny na EasyControl Website a v příručce EasyControl.

Článek 5 - Monitorování energie

Údaje shromážděné aplikací EasyControl App a EasyControl o palivu (plyn, olej ...) a/nebo spotřebě elektrické energie spotřebiče jsou pouze pro indikační účely a Bosch je v žádném případě negarantuje a nezaručuje jejich správnost ani úplnost. Skutečná spotřeba plynu a elektřiny se může lišit v závislosti na Zákazníkovi a prostředí, ve kterém je EasyControl App a EasyControl používána. Z možných odchylek (jak je uvedeno výše, tak i níže) nelze odvodit žádná práva ani nároky Zákazníka ani jakékoliv třetí osoby.

Zákazník není oprávněn používat údaje o spotřebě, které jsou k dispozici v nástrojích EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services pro rozporování vyúčtování za energie nebo jako alternativu k měření elektroměrem nebo jiným zařízením.

Potenciální úspory energie vyplývající z používání EasyControl nebo jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na řadě faktorů prostředí, za něž Bosch není odpovědný. Zákazník se zavazuje a potvrzuje, že v případě, že nebude dosaženo očekávaných úspor, nebude požadovat od společnosti Bosch jakoukoliv náhradu.

Článek 6 - Odpovědnost za přístup

Zákazník je povinen neumožnit třetí osobě využívání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App a EasyControl Services. Zákazník je povinen vždy zachovat důvěrnost Přístupových údajů EasyControl. Pokud existují obavy, že jakákoliv třetí strana získala nebo získá znalosti o Přístupových údajích EasyControl, nebo pokud si je Zákazník vědom jakéhokoli jiného nezákonného, nevhodného, mimosmluvního nebo jiného neoprávněného přístupu nebo používání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website nebo EasyControl Services, je povinen společnost Bosch okamžitě informovat. Seznam kontaktů společnosti Bosch je k dispozici na EasyControl Website.

Zákazník nese plnou zodpovědnost za jakékoliv použití a/nebo jinou činnost EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App nebo EasyControl Services, které se provádějí pomocí Přístupových údajů EasyControl.

Zákazník je odpovědný za jakoukoli újmu způsobenou neoprávněným použitím třetími osobami, ledaže podle právních předpisů není za takovou újmu odpovědný.

Článek 7 - Třetí produkty

Společnost Bosch může poskytnout Zákazníkovi možnost připojit EasyControl k jednomu nebo více Třetím produktům, které společnost Bosch nevyrábí a neposkytuje. Používání Třetího produktu Zákazníkem se řídí vlastními smluvními podmínkami nebo zásadami ochrany osobních údajů výrobce Třetího produktu. Společnost Bosch nabádá Zákazníka, aby si přečetl smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na používání Třetích produktů, než je připojí k EasyControl.

Před připojením EasyControl k jednomu nebo více Třetím produktům je třeba, aby se Zákazník registroval a vytvořil uživatelský účet ("Účet Bosch") buď na EasyControl App nebo na EasyControl Website a poskytl potřebné informace v plném rozsahu a správně podle požadavků procesu registrace. Pokud se tyto informace v průběhu užívání změní, Zákazník musí údaje neprodleně upravit. Účet Bosch je spravován a udržován společností Bosch.

Zákazník se může rozhodnout připojit EasyControl k jednomu nebo více Třetím produktům a může kdykoli takové spojení odvolat. Zrušením přístupu nebude možné používat Třetí produkt společně s EasyControl, EasyControl App a EasyControl Services.

Zákazník souhlasí se sdílením potřebných dat, aby umožnil připojení EasyControl k Třetím produktům. Tyto údaje mohou obsahovat osobní údaje Zákazníka a Přístupové údaje EasyControl.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Bosch neposkytuje žádné záruky nebo záruky týkající se používání Třetích produktů v kombinaci s EasyControl a jeho Příslušenstvím, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Odpovědnost za používání Třetích produktů a odpovědnost za související rizika nese Zákazník a takové užívání podléhá podmínkám, které stanovily dotčené třetí strany. Společnost Bosch neodpovídá za použití Třetích produktů Zákazníkem a jakákoliv odpovědnost společnosti Bosch za škody způsobené použitím Třetích produktů je proto vyloučena.

Článek 8 - Aktualizace

Společnost Bosch může kdykoliv provádět aktualizace softwaru (“Updates”) Firmware EasyControl a EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services pro vylepšení produktů a služeb (opravy chyb, použitelnost, stabilita a opravy výkonu, upgrade funkcí apod.), a to i formou automatických aktualizací bez předchozího upozornění Zákazníka a Zákazník s tímto postupem souhlasí.

V případě, že Updates nebude možné nainstalovat, pak společnost Bosch nemůže zajistit správné používání nebo funkčnost zařízení EasyControl a aplikace EasyControl App, webové stránky EasyControl Website a služby EasyControl Services.

Článek 9 - Změny Podmínek

Společnost Bosch může tyto Podmínky kdykoli změnit a/nebo doplnit a požádat elektronicky Zákazníka o udělení souhlasu s novým zněním (např. v EasyControl App).

V případě, že Zákazník přijme změny Podmínek, budou změny považovány za odsouhlasené. Pokud Zákazník s novými podmínkami souhlas nevyjádří, je povinen služby dle těchto Podmínek nevyužívat a aplikaci EasyControl App nepoužívat.

Článek 10 - Ukončení

Podmínky zůstávají v platnosti po dobu, kdy Zákazník přistupuje nebo používá EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services, nebo dokud nebudou služby Bosch ukončeny nebo pozastaveny, a to ve znění případných úprav dle článku 9 výše.

Společnost Bosch může ukončit či pozastavit poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto Podmínek v případě, že Zákazník poruší Podmínky.

Po ukončení poskytování služeb Zákazník ztratí přístup a možnost používání Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Přístup a používání EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services může společnost Bosch kdykoli ukončit.

Článek 11 - Právo na užívání a přístup

Provoz EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na řadě faktorů (např. produkty nebo služby třetích stran, přístup k internetu, správné fungování sítě Wi-Fi nebo jiných komunikačních systémů a sítí) mimo odpovědnost společnosti Bosch, a proto použití jakýchkoliv služeb nebo funkcí dle těchto Podmínek není určeno pro aplikace pracující v reálném čase. Proto jsou EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services dodávány bez záruky na trvalou nebo kvalitativní povahu jejich funkčnosti.

Společnost Bosch neodpovídá za jakékoli újmy nebo ztráty (např. data) způsobené selháním a / nebo nedostatečnou dostupností či funkčností EasyControl ve spojení s Příslušenstvím, EasyControl App, EasyControl Website nebo EasyControl Services.

Přístup ke službě EasyControl a k Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services může být dočasně omezen nebo odložen kvůli potřebě provést údržbu, opravy nebo upgrady zabezpečení a z jiných důvodů. Zákazník v takových situacích nemá nárok na žádné odškodnění. Společnost Bosch neposkytuje výslovnou záruku dostupnosti či funkčnosti.

Za žádných okolností společnost Bosch nebude odpovědná za jakoukoliv újmu, včetně, nikoli však výlučně, škodu, ztrátu na zisku, ztrátu výnosů a nehmotné újmy na straně Zákazníka. Společnost Bosch neodpovídá za újmy, které mohou být způsobeny jakýmkoli jednáním nebo opomenutím ze strany Zákazníka nebo třetí strany, pověřené Zákazníkem.

Aniž je dotčeno výše uvedené, odpovědnost společnosti Bosch je ve všech případech omezena na původní nákupní cenu jednotlivých produktů a/nebo služeb - nebo je-li nižší - na částku krytou pojištěním odpovědnosti společnosti Bosch.

Společnost Bosch navíc nenese odpovědnost za újmu, která vznikla Zákazníkovi, pokud tato škoda vznikla, jak následuje:

  • Zákazník nepoužívá EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Website v souladu s povahou a účelem zamýšleným společností Bosch;
  • Zákazník nedodrží pokyny k rychlé instalaci a obsluze a další pokyny, které jsou k dispozici v EasyControl App a EasyControl Website;
  • Zákazník nebo jakákoli jiná osoba než Bosch nebo třetí strany pověřené společností Bosch provádějí změny, opravy, přemístění a/nebo kontrolu EasyControl a Příslušenství;
  • V souvislosti se ztrátou, zničením nebo nepoužitelností dat uložených digitálně nebo elektromagneticky;
  • Zákazník způsobí poškození v nejširším smyslu při instalaci nebo používání zařízení EasyControl a Příslušenství, pokud tato škoda není způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslem ze strany Bosch nebo třetí strany přidružené k Bosch.
  • Zákazník nebo jakákoli jiná strana zapříčiní škodu způsobenou zkratem, vodou, úderem blesku, požárem/kouřem, poruchami napájení, rušením v telekomunikačních spojeních a všemi ostatními příčinami, které nejsou způsobeny společností Bosch.

Článek 12 - Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv k softwaru, práv k databázím, patentů, know-how, algoritmů, ochranných známek, log, obchodních názvů a dalších obchodních identifikátorů a dalších podobných práv, včetně registrací v EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services náleží společnosti Bosch.

Některé součásti EasyControl App zahrnují software s otevřeným zdrojovým kódem, který může být vlastnictvím třetí strany ("Open Source Software"). Používání Open Source Software se řídí podmínkami, za kterých byl Open Source Software poskytnut k dispozici. Tyto Podmínky se nevztahují na používání Open Source Software.

Článek 13 - Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bosch musí být k nahlédnutí v EasyControl App a EasyControl Website a je rovněž platné pro tyto Podmínky. Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Bosch zachází se zákaznickými daty v EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services

Článek 14 - Reklamace a další služby

V případě otázek nebo pochybností týkajících se Podmínek EasyControl, Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services může Zákazník kontaktovat společnost Bosch, přičemž kontaktní údaje jsou k dispozici v EasyControl App a na EasyControl Website.

Je-li Zákazník spotřebitelem, může se v případě nespokojenosti obrátit se svojí stížností na Českou obchodní inspekci (tel.: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, web: www.coi.cz, IS DS: x7cab34), která dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele či příslušný živnostenský úřad.

5.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz .

Zákazník spotřebitele, má právo podat stížnost na internetových stránkách Evropské komise pro řešení sporů prostřednictvím http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Společnost Bosch se však nezúčastní projednávání stížností prostřednictvím orgánu pro řešení sporů.

Zákazník bere na vědomí, že společnost Bosch může poskytovat podporu v případě poruchy a/nebo problémů týkajících se přístupu a používání EasyControl a jeho Příslušenství, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Využití podpory může pro Zákazníka znamenat další náklady. Informace o dodatečných nákladech jsou k dispozici na EasyControl Website.

Článek 15 - Volba práva a soudu

Všechny právní vztahy mezi Bosch a Zákazníkem se řídí právními předpisy České republiky. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Vídeň, 11. dubna 1980) je výslovně vyloučena.

Je-li Zákazníkem právnická osoba, veškeré spory týkající se Podmínek nebo vztahujících se k Podmínkám nebo používání EasyControl App, EasyControl Website a/nebo EasyControl Services budou s konečnou platnosti vyřešeny příslušným soudem se sídlem v Německu. Bosch si však rovněž vyhrazuje právo podat žalobu u příslušného soudu v domicilu Zákazníka.

Článek 15 - Volba práva a soudu

Všechny právní vztahy mezi Bosch a Zákazníkem se řídí právními předpisy České republiky. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Vídeň, 11. dubna 1980) je výslovně vyloučena.

Je-li Zákazníkem právnická osoba, veškeré spory týkající se Podmínek nebo vztahujících se k Podmínkám nebo používání EasyControl App, EasyControl Website a/nebo EasyControl Services budou s konečnou platnosti vyřešeny příslušným soudem se sídlem v Německu. Bosch si však rovněž vyhrazuje právo podat žalobu u příslušného soudu v domicilu Zákazníka.

Článek 15 - Volba práva a soudu

Všechny právní vztahy mezi Bosch a Zákazníkem se řídí právními předpisy České republiky. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Vídeň, 11. dubna 1980) je výslovně vyloučena.

Je-li Zákazníkem právnická osoba, veškeré spory týkající se Podmínek nebo vztahujících se k Podmínkám nebo používání EasyControl App, EasyControl Website a/nebo EasyControl Services budou s konečnou platnosti vyřešeny příslušným soudem se sídlem v Německu. Bosch si však rovněž vyhrazuje právo podat žalobu u příslušného soudu v domicilu Zákazníka.