Všeobecné dodací podmínky

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Bosch Thermotechnik GmbH (dále jen "Bosch" resp. "my") se těší, že jste navštívili naše webové stránky a mobilní aplikace (společně označováno také jako "online nabídka") a že máte zájem o naši firmu a naše výrobky.

Bosch respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních údajů jsou pro nás důležitým úkolem, který důsledně zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány při návštěvě naší online nabídky, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí naší firemní politiky.

Správce

Správcem, který je zodpovědný za zpracování vašich údajů, je Bosch; výjimky jsou vysvětleny v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Zpracování osobních údajů

Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, tedy například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, smluvní, účetní a fakturační údaje atd., které jsou vyjádřením identity osoby.

Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, existuje-li k tomu právní základ nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas, např. při registraci.

Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracovávají se následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa)

 • Informace třetích stran (např. registry dlužníků nebo veřejné rejstříky)

 • Informace o výrobku a instalaci (např. adresa instalace, sériové číslo, typ zařízení, datum instalace)

 • Technické údaje a údaje pro spojení (např. IP adresa, informace o připojení k internetu)

 • Systémové údaje (např. události, poruchy, online data, hodnoty senzorů, servisní prognózy)

 • Registrační údaje (např. ID, uživatelské jméno)

 • Uživatelská nastavení (např. jazyk, časové pásmo)

 • Údaje o registraci výrobku (např. informace o instalatérovi, datum registrace)

 • Identifikátory zařízení (např. sériové číslo, ID zařízení)

 • Údaje o okolním prostředí (např. teplota)

 • Údaje o poloze (např. GPS souřadnice)

 • Údaje z kalendáře

 • Zvukové záznamy

 • Záznamy z kamery a obrazové záznamy

 • Zprávy

 • Údaje k vašemu požadavku ke GDPR (např. typ dotazu, informace týkající se identity a/nebo komunikačních informace)

Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytnutí této online nabídky (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem o přímý marketing, je-li to v souladu s předpisy pro ochranu údajů a hospodářskou soutěž).

 • Zodpovězení uživatelských dotazů v rámci chatbotu (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) a f) GDPR, splnění smlouvy, resp. oprávněný zájem na základě zlepšování výrobků a služeb).

 • Zjišťování poruch a bezpečnostní důvody (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, plnění našich právních povinností v oblasti bezpečnosti údajů a oprávněný zájem o odstraňování poruch a bezpečnost našich nabídek).

 • Zachování a ochrana našich práv (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem o prosazování a ochranu našich práv).

 • Splnění našich právních závazků ve vztahu ke sledování výrobku a pro účely bezpečnosti výrobku (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem zajistit bezpečnost našich výrobků).

 • Zachování našich práv v rámci otázek týkajících se záruky a registrace výrobku (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem zajistit bezpečnost našich výrobků).

 • Zajištění základních funkcí našich výrobků připojených k internetu (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR, smluvní povinnost zajistit dohodnutý rozsah funkcí).

 • Záznam, plánování a zpracování činnosti zákaznického servisu (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy).

 • Kontroly kvality a zvyšování kvality (právní základ: čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR, náš oprávněný zájem dále rozvíjet a zlepšovat naše výrobky a služby).

Registrace a centrální Bosch ID

Pokud chcete využít nebo získat přístup k výhodám, které vyžadují uzavření smlouvy, požádáme o vaší registraci. Svou registrací shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy (např. Křestní jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, případně údaje o upřednostňovaném způsobu platby nebo majiteli účtu), jakož i další dobrovolné údaje. Povinné informace jsou označeny *.

Pro naše online nabídky se můžete registrovat výhradně prostřednictvím centrálního systému Bosch ID. Centralizovaný identifikátor Bosch byl navržen Robertem Bosch GmbH pro Bosch Group, aby umožnil společným uživatelům těžit z nabídek různých skupin společností, které používají centralizovaná aplikační data a zvyšují bezpečnost dat.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Německo („RBG“) odpovídá za poskytování této služby jednotného přihlášení.

Chcete-li požádat o centralizované ID společnosti Bosch, použijí se Všeobecné obchodní podmínky pro registraci a používání centralizovaného systému Bosch ID a oznámení o ochraně údajů společnosti RBG.

Po úspěšné registraci můžete využít registračních údajů použitých pro centralizované číslo Bosch i pro registraci pro tuto online nabídku. Za tímto účelem poskytneme registrační šablonu RBG pro centralizované ID Bosch. RBG pak potvrdí vaše oprávnění a poskytne nám kmenová data potřebná pro používání našich nabídek (např. Příjmení, jméno, datum narození, název společnosti, e-mailová adresa, telefonní čísla, poštovní adresa). Vaše heslo nám nebude sděleno.

Pokud jde o další přenosy dat v rámci skupiny Bosch, které jsou spojeny s centralizovaným identifikačním číslem Bosch, nahlédněte do oznámení o ochraně údajů. Uživatelskou smlouvu týkající se centralizovaného ID Bosch můžete kdykoli zrušit zrušením registrace. Za tímto účelem klikněte prosím na následující odkaz: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Povinnost poskytnout osobní údaje

Berte prosím v potaz, že pokud existuje mezi společností Bosch a vámi smlouva, musíte poskytnout ty osobní údaje, které jsou potřebné k zahájení, realizaci a ukončení smluvního poměru a k plnění s tím spojených smluvních povinností, nebo údaje, jejichž zpracovávání nám ukládá zákon. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni uzavřít s vámi smlouvu, realizovat ji a dokončit ji.

Není-li zpracovávání údajů v rámci používání této online nabídky k zahájení, realizaci a ukončení smluvního poměru nebo k plnění smluvních povinností potřebné a ani zákonem předepsané, je poskytnutí vašich údajů dobrovolné. Je třeba mít na paměti, že v případě neposkytnutí potřebných údajů nelze využívat určité funkce naší online nabídky nebo servisní úkony.

Protokolové soubory

Při každém použití internetu předává váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme do takzvaných protokolových souborů.

Protokolové soubory ukládáme pro účely zjišťování poruch a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění pokusů o napadení) po dobu 60 dny, následně jsou smazány. Protokolové soubory, jejichž další uchování je nezbytné pro účely dokazování, nejsou smazány až do konečného vyjasnění daného případu a v jednotlivých případech mohou být předány vyšetřovacím orgánům. V protokolových souborech se ukládají následující informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého se uskutečnil přístup k online nabídce;

 • internetová adresa webové stránky, ze které byla online nabídka zobrazena (tzv. zdrojový nebo referer URL);

 • jméno poskytovatele služby, prostřednictvím kterého se uskutečnil přístup k online nabídce;

 • název zobrazovaných souborů, resp. informací;

 • datum a čas a délka relace;

 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně nainstalovaných doplňků (např. pro aplikaci Flash Player);

 • provozní kód http (např. "úspěšný požadavek" nebo "požadovaný soubor nebyl nalezen").

 • objem přenesených dat;

Použití hlasových asistentů a ChatBots

Nabízíme Vám možnost pohodlně ovládat naše produkty pomocí chatu pomocí textových nebo hlasových asistentů (komunikace na bázi řeči), vyžádat si informace nebo poslat požadavky na podporu a servis. Pro spojení s našimi produkty je obvykle nutné propojit naši nabídku s vašimi účty nabídek třetích stran (např. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger atd.). V průběhu této doby dochází také k výměně osobních údajů mezi systémy, které jsou nezbytné pro provoz naší nabídky a za účelem plnění smlouvy.

Pokud do našich služeb zadáte hlasové příkazy nebo zprávy pomocí jednoho z vašich komunikačních kanálů, zpracujeme je ke splnění smlouvy. Po ukončení používání naší nabídky budou všechny osobní údaje v krátké době vymazány. Zaznamenané dialogy zůstávají uloženy anonymně a slouží k vyškolení asistenta hlasu a chatu na základě těchto dialogů a tím k neustálému zlepšování kvality nabídky. Zpětný vývoj aplikace vymazáním obsahu tedy není v zájmu uživatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že oddělení od jednoho z našich asistentů, a tím i vymazání vašich údajů, automaticky nevymaže data v jiných aplikacích Bosch nebo v aplikacích třetích stran (např. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa atd.). Příslušné vymazání se vztahuje pouze na tuto specifickou aplikaci Bosch.

Děti

Tato online nabídka není určena pro děti mladší 16 let.

Předání údajů

Předání údajů jiným správcům

Vaše osobní údaje předáváme jiným správcům v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na předání údajů nebo jste k tomu dali souhlas. Podrobné informace o právních základech najdete v odstavci Účely zpracování a právní základy. Třetí strany mohou být také jiné podniky skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je to vysvětleno v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Kromě toho mohou být údaje předávány jiným správcům, pokud jsme k tomu vázáni na základě zákonných ustanovení nebo vykonatelných úředních, resp. soudních příkazů.

Poskytovatelé služeb (obecně)

Pověřujeme externí poskytovatele služeb některými úkony, jako jsou prodejní a marketingové služby, řízení smluv, realizace plateb, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je kontrolujeme, zejména jejich pečlivé nakládání s údaji, které jsou u nich uloženy, a jejich zajištění. Všichni poskytovatelé služeb mají povinnost zachovávat důvěrnost a dodržovat zákonné předpisy. Poskytovateli služeb mohou být také jiné podniky skupiny Bosch.

Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat i příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v takzvaných třetích zemích. V takovém případě před předáním údajů zajistíme, aby příjemce buď měl odpovídající úroveň ochrany údajů (např. na základě hodnocení odpovídající úrovně Komise EU pro příslušnou zemi nebo sjednání takzvané standardní smluvní doložky Evropské unie s příjemcem) nebo máme váš souhlas s předáním údajů.

Můžeme vám poskytnout přehled o příjemcích v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných pravidel pro zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů. Kontaktní údaje najdete v sekci Kontakt.

Doba uložení; lhůty pro uchovávání údajů

Zpravidla ukládáme vaše údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. pokud trvá náš oprávněný zájem na dalším uchovávání (např. i po splnění smlouvy můžeme mít ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Potom smažeme vaše osobní údaje s výjimkou takových údajů, které musíme dále uchovávat kvůli splnění zákonných povinností (např. jsme na základě daňových a obchodních lhůt pro uchovávání údajů povinni po určitou dobu uchovávat dokumenty, jako např. smlouvy a faktury).

Používání souborů cookie

V rámci poskytování naší online nabídky mohou být použity soubory cookie a sledovací mechanismy.

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší online nabídky mohou ukládat ve vašem koncovém zařízení.

Sledování je možné s využitím různých technologií. Zpracováváme informace především v rámci pixelových technologií, resp. analýzy protokolových souborů.

Kategorie

Rozlišujeme mezi soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro technické fungování online nabídky, a takovými soubory cookie a mechanismy sledování, které nejsou nezbytně nutné pro technické fungování online nabídky.

Využívání online nabídky je obecně možné bez souborů cookie, které neslouží technickým účelům.

Technicky nezbytně nutné soubory cookie

Technicky nezbytně nutnými soubory cookie se rozumí takové soubory cookie, bez kterých nelze zajistit technické poskytování online nabídky. Spadají sem např. soubory cookie, které ukládají údaje, aby bylo možné bezporuchové přehrávání video či audio obsahu.

Tyto soubory cookie jsou po ukončení vaší návštěvy smazány.

Soubory cookie a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytně nutné

Tyto soubory cookie a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předtím udělili souhlas. Tyto soubory cookie a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

Soubory cookie a sledovací mechanismy pro marketingové účely

Všeobecně

Použití souborů cookie a sledovacích mechanismů pro marketingové účely umožňuje nám a našim partnerům zobrazovat vám nabídku přizpůsobenou vašim zájmům, která vychází z analýzy vašeho uživatelského chování.

 • Statistika: Pomocí statistických nástrojů měříme např. kolikrát si stránky zobrazíte.

 • Sledování konverzí: Naši partneři pro sledování konverzí uloží soubor cookie ve vašem počítací ("soubor cookie konverzí"), pokud jste si naše webové stránky otevřeli skrze inzerát dotyčného partnera. Tyto soubory cookie pozbývají platnosti zpravidla po 30 dnech. Pokud navštěvujete některé naše stránky a soubor cookie dosud nevypršel, můžeme my a příslušný partner pro sledování konverzí rozpoznat, že konkrétní uživatel klikl na inzerát a tím byl přesměrován na naše stránky. Informace získané pomocí souborů cookie konverzí slouží k sestavování statistik konverzí a ke zjištění celkového počtu uživatelů, kteří na příslušný inzerát klikli a byli přesměrováni na stránky opatřené tagem pro sledování konverzí.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně dojít k předání vašich údajů příjemcům mimo EHP, u kterých neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů podle nařízení GDPR (např. USA). Podrobné informace k tomuto tématu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

 • Google Analytics Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkce: analýza chování uživatelů (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

 • Pokud přistupujete k naší Online Offer pomocí služby Facebook Messanger, využíváme službu "Facebook Insights" Facebooku z Irska Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Další informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Používáme nástroje pro webovou analýzu společnosti Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Jedná se o analytický nástroj pro zlepšení vyhledávací schopnosti našich webových stránek ve vyhledávačích. Zde hodnotíme, do jaké míry jsou naše stránky optimalizovány pro vyhledávače. Více se dozvíte na www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

V nastavení prohlížeče nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení vašich souborů cookie a sledovacích mechanismů:

Upozornění: Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na použitý prohlížeč.

Vypnutí všech souborů cookie

Chcete-li vypnout všechny soubory cookie, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte zapnutí souborů cookie. Upozorňujeme, že tím může být ovlivněna funkčnost webových stránek.

Použití našich mobilních aplikací

Kromě naší online nabídky vám dáváme k dispozici mobilní aplikace (dále jen "aplikace"), které si můžete stáhnout do svého mobilního koncového zařízení. Kromě údajů získaných na webových stránkách shromažďujeme další osobní údaje prostřednictvím našich aplikací, které plynou specificky z užívání mobilního koncového zařízení.

Zpracování údajů o poloze

Naše nabídka zahrnuje také tzv. Location Based Services, pomocí kterých vám nabízíme speciální nabídky, které jsou na míru šité vaší poloze. Abychom vám mohli nabízet tyto funkce aplikace, shromažďujeme vždy poslední tři GPS lokační údaje a vaši IP adresu, pokud jste k tomu udělili souhlas. Nesestavujeme žádný profil pohybu. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastavení dané aplikace nebo operačního systému vašeho koncového zařízení a také ji tam znovu aktivovat nebo ji pomocí režimu pozastavení deaktivovat dočasně, aniž by to mělo dopad na základní funkce aplikace.

Zpracování reklamního identifikátoru / reklamního ID

Pro účely marketingu používáme s vaším souhlasem pro zařízení s operačním systémem iOS tzv. "reklamní identifikátor" (IDFA) a pro zařízení se systémem Android tzv. reklamní ID. Jsou to netrvalá identifikační čísla pro určité koncové zařízení poskytnutá systémem iOS nebo Android. Takto získané údaje nejsou spojovány s ostatními informacemi vztahujícími se k danému zařízení. Tato identifikační čísla používáme, abychom vám mohli nabídnout personalizovanou reklamu a mohli vyhodnotit vaše užívání. Když v nastavení systému iOS v sekci "Ochrana údajů" – "Reklama" aktivujete možnost "Žádné sledování reklam", resp. pro Android v sekci "Nastavení Google" – "Reklama" zvolíte možnost "Deaktivovat personalizovanou reklamu", můžeme přijmout pouze následující opatření: měření vaší interakce s bannery pomocí počítání počtu zobrazení banneru, aniž by se na něj kliklo ("frequency capping"), click rate, zjišťování unikátního návštěvníka ("unique user") a bezpečnostní opatření, boj proti podvodům a odstraňování závad. V nastavení nařízení můžete identifikátor IDFA, resp. reklamní ID kdykoliv smazat ("Obnovit reklamní ID"); tím se vytvoří nové identifikační číslo, které není přirazeno k dříve zjištěným údajům. Upozorňujeme, že pokud používání některých identifikačních čísel omezíte, může se eventuálně stát, že nebudete moci využívat všechny funkce naší aplikace.

Analýza aplikace

Potřebujeme statistické údaje o využívání naší online nabídky, abychom ji mohli upravovat a činit uživatelsky příjemnější, měřit dosah a provádět průzkum trhu.

K tomuto účelu používáme nástroje k analýze aplikace popsané v tomto odstavci.

Poskytovatelé těchto nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů a nikoli pro vlastní účely. Níže uvádíme ke každému nástroji informace o příslušném poskytovateli této služby. Pokud tyto nástroje používají sledovací mechanismy nebo uživatelské profily, budeme tyto nástroje používat pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Google Analytics pro mobilní aplikace - Google Analytics poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používáme s další funkcí, kterou Google nabízí k anonymizaci IP adres. Společnost Google přitom ve většině případů již zkracuje IP adresy v EU a ve výjimečných případech tak činí ve Spojených státech, přičemž ukládá pouze zkrácené adresy IP.

Zpracování údajů provozovateli obchodů s aplikacemi

Přenos údajů, jako je uživatelské jméno, e-mailová adresa a individuální identifikační čísla zařízení, do obchodu s aplikacemi (např. Google Play od Google, App Store od Apple, Galaxy App Store od Samsungu) při stahování příslušné aplikace není shromažďováním údajů z naší strany a mimo naši odpovědnost. Na toto shromažďování údajů a jejich další zpracování obchodem s aplikacemi jakožto správcem nemáme žádný vliv.

Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran − dodavatelů, kteří s námi nejsou ve spojení. Po kliknutí na takové odkazy již nemůžeme nijak ovlivnit získávání, zpracování a používání osobních údajů, které mohou být předány těmto třetím stranám kliknutím na odkaz (jako například IP adresa nebo URL adresa webové stránky, na které se odkaz nachází), jelikož přirozeně nemáme kontrolu nad chováním těchto třetích stran. Nepřebíráme odpovědnost za zpracovávání osobních údajů tohoto typu třetími stranami.

Bezpečnost

Naši spolupracovníci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení platných zákonů o ochraně údajů.

Přijímáme všechna technická a organizační opatření nezbytná k zajištění přiměřené úrovně ochrany a k tomu, abychom chránili vaše námi spravované údaje zejména před rizikem neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného zpřístupnění, resp. před neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalována.

Práva uživatelů

K uplatnění svých práv prosím použijte informace v sekci Kontakt. Ujistěte se, že vás budeme schopni jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a přístup k údajům:

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud ano, můžete uplatnit právo na zprávu o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Právo na opravu a smazání údajů:

Můžete po nás požadovat opravení chybných údajů a, jsou-li splněny zákonné požadavky, doplnění nebo smazání vašich údajů.

To neplatí pro údaje, které jsou nezbytné pro účely vyúčtování a vedení účetnictví, nebo se na ně vztahuje povinnost uchovávání záznamů. Jakmile ale není přístup k těmto údajům zapotřebí, je jejich zpracování omezeno (viz dále).

Omezení zpracování:

Můžete po nás požadovat, jsou-li splněny zákonné předpoklady, abychom zpracovávání vašich údajů omezili.

Námitka proti zpracováním osobních údajů při právním základu "oprávněný zájem":

Kromě toho máte právo kdykoli z důvodů daných vaší zvláštní situací vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud vychází z právního základu oprávněný zájem. Pak zpracovávání vašich údajů zastavíme, pokud nemůžeme podle zákonných ustanovení prokázat nezbytné, právem chráněné důvody pro další zpracovávání, které převažují nad vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů k marketingovým účelům a s tím souvisejícímu profilování. Vezměte na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi vaší námitkou a ukončením používání vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoli s platností do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování vašich údajů až do odvolání zůstává tímto nedotčena.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly tyto údaje předány třetí straně.

Právo na podání stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný pro vaše bydliště, resp. pro vaši spolkovou zemi, nebo na dozorový úřad příslušný pro naši společnost. To je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Změna prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu údajů, pokud je to potřebné z důvodu technického vývoje. V těchto případech budou náležitě upraveny i naše informace o ochraně údajů. Povšimněte si proto vždy aktuální verze našeho prohlášení o ochraně údajů.

Výkon vašich práv a možnosti kontaktování

Pokud nás chcete kontaktovat, obraťte se na nás na adrese uvedené v sekci "správce".

Chcete-li uplatnit svá práva nebo nahlásit porušení ochrany údajů, klikněte zde.

Kontaktovat nás můžete také na následující e-mailové adrese:

privacy.ttde@bosch.com

Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, informační bezpečnost a soukromí (C/ISP), Robert Bosch GmbH, P.O.Box 30 02 20 v 70442 Stuttgart, Německo.