Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Bosch Thermotechnik GmbH (edaspidi "Bosch" või "Meie" või "Meid") tunneb rõõmu, et külastate meie veebisaite, samuti mobiilirakendusi (üldiselt nimetatud ka "veebipakkumine") ja et tunnete huvi meie ettevõtte ja meie toodete vastu.

Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel ja kõigi äriliste andmete turvalisus on meie jaoks oluline teema, millega me oma äritegevuses arvestame. Me töötleme isikuandmeid, mida kogutakse, kui külastate meie veebipakkumisi, konfidentsiaalsena ja ainult seadusega ettenähtud korras.

Andmekaitse ja infoturvalisus on meie ettevõtte poliitika osa.

Vastutav

Teie andmete töötlemise eest on vastutav Bosch; erandeid selgitatakse käesolevates andmekaitse eeskirjades.

Meie kontaktandmed on järgmised:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Isikuandmete töötlemine

Põhimõtted

Isikuandmed on kogu info, mis on seotud identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga, ehk näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingu-, broneerimis- ja arvenumbrid, mis väljendavad ühe isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) ainult siis, kui sellel on õiguslik alus või kui te olete meile selles osas, nt registreerimise käigus, andnud oma nõusoleku.

Töödeldud andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

 • Sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress)

 • Kolmandate osapoolte esitatud andmed (nt krediidi võrdlusagentuurid või avalikud kataloogid)

 • Toote- ja paigaldusandmed (nt paigaldusaadress, seerianumber, seadme tüüp, paigaldamise kuupäev),

 • Tehnilised ja ühendusandmed (näiteks IP-aadress, andmed internetiühenduse kaudu)

 • Süsteemiandmed (nt sündmused, vead, veebiandmed, andurite väärtused, teenuse prognoosid)

 • Registreerimisandmed (nt ID, kasutajanimi)

 • Kasutaja seaded (nt keel, ajavöönd)

 • Toote registreerimise andmed (nt teave paigaldaja kohta, registreerimise kuupäev)

 • Seadme tunnused (nt seerianumber, seadme ID)

 • Keskkonnaandmed (nt temperatuur)

 • Asukohaandmed (nt GPS-koordinaadid)

 • Kalendri info

 • Helisalvestused

 • Kaamera ja videosalvestised

 • Sõnumid

 • Teie DS-GVO-ga seotud päringu andmed (nt päringu tüüp, teave teie identiteedi ja/või sidevahendite kohta)

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie ja meie poolt volitatud teenusepakkujad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Selle veebipõhise pakkumise esitamine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie poolt otsepostituse osas, kui seda tehakse kooskõlas andmekaitse ja konkurentsiõiguse nõuetega).

 • Kasutajate päringutele vastamine vestlusboksi osana. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b, alapunkt f, lepingu täitmine või õigustatud huvi toodete/teenuste parandamisest tulenevalt).

 • Vigade väljaselgitamiseks ja turvakaalutlustel (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie juriidiliste kohustuste täitmine andmete turvalisuse valdkonnas ning põhjendatud huvi häirete kõrvaldamise ja meie pakkumiste turvalisuse vastu).

 • Meie õiguste hoidmine ja kaitsmine (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, õigustatud huvi meie õiguste kinnitamisel ja kaitsmisel).

 • selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi toote seire osas ja toote ohutuse eesmärgil. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie põhjendatud huvi tagada meie toodete ohutus).

 • meie õiguste tagamiseks garantii ja toote registreerimisega seotud küsimuste osas. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie põhjendatud huvi tagada meie toodete ohutus).

 • et tagada põhifunktsioonid meie internetipõhistele toodetele (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b, lepingulised kohustused kokkulepitud ülesannete täitmiseks).

 • Klienditeeninduse ülesannete salvestamine, kavandamine ja töötlemine. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b, lepingu täitmine)

 • kvaliteedikontrolliks ja kvaliteedi parandamiseks. (Õiguslik alus: DS-GVO artikkel 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f, meie põhjendatud huvi meie toodete ja teenuste edasiarendamise ja parandamise vastu)

Registreerimine

Kui soovite kasutada lepingu sõlmimist nõudvaid teenuseid, palume teil end registreerida. Registreerimise käigus kogume isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (nt eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, vajaduse korral andmed soovitud makseviisi või kontoomaniku kohta) ja vajaduse korral täiendavad andmed vabatahtlikkuse alusel. Kohustuslikud andmed tähistame tärniga *.

Kohustus isikuandmete esitamiseks

Palun võtke arvesse, et juhul kui Boschi ja teie vahel on sõlmitud leping, olete kohustatud esitama isikuandmed, mis on vajalikud lepingulise suhte alustamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks ning sellega seotud lepinguliste kohustuste täitmiseks või töötlemiseks, milleks me oleme juriidiliselt kohustatud. Ilma neid andmeid esitamata ei saa me teiega lepingut sõlmida, seda täita ega lõpetada.

Sedavõrd kui antud internetipõhise pakkumise kasutamisega seotud andmetöötlus ei ole lepinguliste suhete alustamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks ega lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalik, ja see pole seadusega nõutav, on teiepoolne andmete esitamine vabatahtlik. Tuleb märkida, et meie veebipõhiste pakkumiste või teenuste teatud funktsioone ei saa kasutada, juhul kui vajalikke andmeid ei esitata.

Logifailid

Iga kord, kui kasutate internetti, edastab teie internetibrauser automaatselt teatud infot ja see salvestatakse meie poolt nn logifailidesse.

Logifailid salvestatakse meie poolt häirete tuvastamise eesmärgil ja turvakaalutlustel (nt rünnakukatsete välja selgitamiseks) 60 päeva ajaks ja seejärel kustutatakse. Logifailid, mille edasine säilitamine on tõendusmaterjalina vajalik, jäetakse kuni vastava vahejuhtumi lõpliku selgitamiseni alles ja neid võib üksikjuhtudel uurimisasutustele edastada. Logifailidesse salvestatakse järgmine info:

 • lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress), millelt lähenetakse võrguteenusele;

 • veebisaidi internetiaadress, kust võrguteenust telliti (nn. päritolu või viite-URL);

 • teenusepakkuja nimi, mille kaudu toimib juurdepääs võrguteenusele;

 • allalaaditud failide või teabe nimi;

 • kuupäev, kellaaeg ja allalaadimise kestus;

 • kasutatav operatsioonisüsteem ja teave internetibrauseri kohta, sealhulgas installitud lisandmoodulid (nt Flash Playeri jaoks);

 • http olekukood (nt "taotlus edukas" või "otsitavat faili ei leitud");

 • edastatud andmemaht.

Häälassistentide ja vestlusbottide kasutamine

Pakume teile võimalust juhtida meie tooteid mugavalt sõnumivahetuse teel kas tekst- või häälassistentidega (kõnepõhine suhtlus), pärida teavet või saata kasutajatoe- ja teeninduspäringuid. Ühenduse loomiseks meie toodetega on tavaliselt vaja linkida meie pakkumine teie kolmanda isiku kontoga (nt Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger vms). Selle käigus vahetatakse süsteemide vahel ka teie isikuandmeid, mis on vajalikud meie pakutava toimimiseks ja lepingu sõlmimiseks.

Kui saadate ühe oma sidekanali kaudu meie teenusele häälkäsklusi või sõnumeid, töötleme neid lepingu täitmiseks. Pärast meie pakutava kasutamise lõplikku lõpetamist kustutatakse kõik isikuandmed lühikese etteteatamisajaga. Salvestatud dialooge säilitatakse anonüümselt ja neid kasutatakse hääl- ja vestlusassistentide treenimiseks selliste dialoogide alusel ning vastavalt meie pakutava pidevaks täiustamiseks. Rakenduse pöördprojekteerimine sisu kustutades pole seega kasutaja jaoks mõttekas.

Pange tähele, et ühenduse katkestamine ühe meie assistendiga ja seega teie andmete kustutamine ei kustuta automaatselt teie andmeid teistes Boschi või kolmandate isikute rakendustes (nt Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa jne). Vastav kustutamine puudutab ainult seda konkreetset Boschi rakendust.

Lapsed

See veebipõhine pakkumine ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

Andmete edastamine

Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Teie isikuandmeid edastatakse meie poolt teistele vastutavatele osapooltele vaid siis, kui see on lepingu täitmiseks vajalik, kui meil või kolmandal isikul on edastamise osas õigustatud huvi või kui on olemas teie nõusolek. Õiguslike aluste üksikasjad leiate lõigust Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused. Kolmandad osapooled võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted. Kui andmed edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda privaatsuspoliitikas.

Lisaks sellele võib andmeid edastada teistele vastutavatele osapooltele, kui see on seadusega ette nähtud või kui me oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevate nõuete või täitmisele pööratavate ametkondlike või kohtulike määruste tõttu.

Teenusepakkujad (üldine)

Me kaasame väliseid teenusepakkujaid sellistesse ülesannetesse nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine, maksete töötlemine, programmeerimine, andmete haldamine ja helistamisteenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige nendepoolset hoolikat ümberkäimist nende poolt salvestatud andmetega ja andmete kaitset. Kõik teenuseosutajad on kohustatud täitma meie konfidentsiaalsuse ja juriidiliste nõuete täitmise nõudeid. Teenuseosutajad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

Teabe edastamine väljaspool EMP-i

Võime edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatele, nn kolmandates riikides asuvatele firmadele. Sel juhul tagame enne andmete edastamist, et saajal on kas piisav andmekaitse tase (nt Euroopa Komisjoni vastava riigi sobivuse kohta otsuse tegemisel või nn ELi tavapäraste lepinguliste lepingute sõlmimisel vastuvõtjaga) või teie nõusolek edasiandmiseks.

Te võite saada meilt ülevaate vastuvõtjatest kolmandates riikides ja koopia konkreetsete kokkulepete sõlmimisest, mis tagab piisava andmekaitse taseme. Palun kasutage selleks jaotises Kontakt olevat infot.

Salvestamise kestus; säilitustähtajad

Üldiselt salvestame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik meie võrgupakkumiseks ja sellega seotud teenuste pakkumiseks või kui meil on õigustatud huvi täiendava salvestamise järele (nt meil on pärast lepingu täitmist õigus olla huvitatud postiturundusest). Seejärel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame säilitama, et täita oma juriidilisi kohustusi (nt oleme maksu- ja kaubandusõiguslilke säilitustähtaegade tõttu kohustatud teatud aja jooksul säilitama selliseid dokumente nagu nt lepingud ja arved).

Küpsiste kasutamine

Küpsiseid ja jälgimismehhanisme võidakse kasutada meie veebipõhise pakkumise raames.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse salvestada teie lõppseadmesse kui külastate üht veebipõhist pakkumist.

Jälgimine on võimalik erinevate tehnoloogiate abil. Meie töötleme teavet eriti pikslitehnoloogia või logifailide analüüsi kontekstis.

Kategooriad

Me teeme vahet küpsistel, mis on kohustuslikud veebipõhise pakkumise tehniliste funktsioonide jaoks ning nendel küpsistel ja jälgimismehhanismidel, mis ei ole veebipõhiste pakkumiste tehnilise funktsiooni jaoks kohustuslikud.

Veebipõhise pakkumise kasutamine on põhimõtteliselt võimalik ilma küpsisteta, mis ei teeni tehnilisi eesmärke.

Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all mõistetakse küpsiseid, ilma milleta pole võimalik tehniliselt tagada veebipõhist pakkumist. Need hõlmavad näiteks küpsiseid, mis salvestavad andmeid, et tagada video- või heliandmete tõrgeteta taasesitus.

Need küpsised kustutatakse pärast teie külastust.

Tehniliselt mittevajalikud küpsised ja jälgimismehhanismid

Neid küpsiseid ja jälgimismehhanisme kasutame ainult juhul, kui olete meile selleks eelnevalt oma loa andnud. Need küpsised ja jälgimismehhanismid jagame kahte alamkategooriasse:

Turundusküpsised ja jälgimismehhanismid

Üldiselt

Turundusküpsiste ja jälgimismehhanismide kasutamine võimaldab meil ja meie partneritel näidata teile huvidepõhiseid pakkumisi, mis põhinevad teie kasutuskäitumise analüüsil:

 • Statistika: Statistika tööriistade abil mõõdame nt teie leheküljekülastuste arvu.

 • Konversioonide jälgimine: Meie konversioonide jälgimise partnerid paigutavad teie arvutisse küpsise ("konversiooniküpsise"), tingimusel et olete jõudnud meie veebisaidile vastava partneri reklaami kaudu. Need küpsised kaotavad reeglina kehtivuse 30 päeva pärast. Juhul kui külastate mõnda meie lehte ja küpsis ei ole veel oma kehtivust kaotanud, siis võime meie ja vastav konversioonide jälgimise partner tuvastada, et konkreetne kasutaja on reklaamile klikkinud ja on sel moel meie lehele edasi suunatud. Konversiooniküpsiste abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks ja reklaamide klikkinud kasutajate koguarvu jälgimiseks ja nende suunamiseks konversioonide jälgimise märgendi lehele.

Pidage meeles, et tööriistade kasutamisel võite oma andmeid saata mitte-EMP saajatele, kellel ei ole piisavat andmekaitse taset, mis vastaks Saksa andmekaitseseadusele DSGVO (näiteks USA-s). Sellekohaseid täpsustusi leiate üksikute turundustööriistade järgnevas kirjelduses.

 • Google Analytics Teenusepakkuja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funktsioon: analüüsida kasutaja käitumist (lehevaated, külastajate arv ja külastused, allalaadimised), UX-testimine

 • Kui kasutate meie võrgupakkumist Facebook Messengeri kaudu, kasutame Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa, teenust „Facebook Insights“. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate aadressilt https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Me kasutame web analüüsi vahendeid Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. See on analüüsivahend meie veebisaidi otsingumootorite otsinguvõimaluste parandamiseks. Siin me hindame, mil määral on meie veebileht otsingumootori optimeeritud. Lisateavet leiate aadressilt www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Küpsiste haldamine ja jälgimismehhanismid

Brauseris ja/või meie privaatsusseadetes saate hallata oma küpsiste ja jälgimismehhanismide seadeid:

Märkus: teie tehtud seaded kehtivad ainult teie kasutatava brauseri kohta.

Kõigi küpsiste väljalülitamine

Kui soovite kõik küpsised välja lülitada, avage palun oma brauseri seaded ja desaktiveerige küpsiste kasutamine. Pidage meeles, et see võib piirata veebisaidi funktsionaalsust.

Meie mobiilirakenduste kasutamine

Lisaks oma võrgupakkumisele pakume teile mobiilirakendusi ("rakendused"), mida saate oma mobiilseadmesse alla laadida. Lisaks veebisaitidel kogutud andmetele kogume täiendavaid isikuandmeid meie rakenduste kaudu, mis tulenevad konkreetselt mobiilseadme kasutamisest.

Teie asukohaandmete töötlemine

Meie pakkumine hõlmab ka nn asukohapõhiseid teenuseid, mille kaudu teeme teile eripakkumisi, mis on kohandatud teie konkreetsele asukohale. Rakenduse nende funktsioonide tagamiseks fikseerime mobiilsideseadme ja teie IP-aadressi kaudu edastatud viimase kolme GPS-i asukoha, kui annate selleks oma nõusoleku. Sealjuures ei loo me liikumisprofiili. Võite selle funktsiooni desaktiveerida oma mobiilsideseadme vastava rakenduse või operatsioonisüsteemi seadistustes ning selle uuesti aktiveerida või ajutiselt desaktiveerida pausi režiimis, ilma et see mõjutaks rakenduse põhifunktsioone.

Reklaamidentifikaatori / reklaami ID töötlemine

Reklaami eesmärgil kasutame iOS-i operatsioonisüsteemiga seadmete puhul teie nõusolekul nn. "Reklaamidentifikaatorit" (IDFA) ja neile, kellel on Android, nn reklaami ID-d. Need pole iOS-i või Androidi poolt antud konkreetse lõppseadme püsivad identifitseerimisnumbrid. Selleks kogutud andmed ei ole seotud ühegi muu seadmega seotud teabega. Me kasutame identifitseerimisnumbreid selleks, et pakkuda teile isikupärastatud reklaami ja et analüüsida teie kasutamist. Kui aktiveerite iOS-i seadetes "Privaatsus" - "Reklaam" - suvandi "Reklaamide jälgimine keelatud" või valite Androidi jaotises "Google'i seaded" - "Reklaam" suvandi "Huvipõhise reklaami desaktiveerimine", võime kasutusele võtta ainult järgmisi meetmeid: suhtlemine bänneritega, lugedes reklaamide arvu bänneril, ilma seda klikkimata ("frequency capping"), klikkide arv, ainulaadse kasutaja avastamine ("unique user"), nagu ka turvameetmed, pettuse ärahoidmine ja tõrkeotsing. IDFA-d saate igal ajal seadme seadetes muuta või kustutada reklaami ID ("Lähtesta reklaami ID"); siis luuakse uus identifitseerimisnumber, mida ei seostata varem kogutud andmetega. Me juhime teie tähelepanu sellele, et te ei pruugi saada kasutada kõiki meie rakenduse funktsioone, kui piirate vastava identifitseerimisnumbri kasutamist.

Rakenduste analüüs

Me vajame statistilist teavet oma võrgupakkumise kasutamise kohta, et muuta see kasutajasõbralikumaks, et mõõta jõudlust ja viia läbi turu-uuringuid.

Selleks kasutame selles lõigus kirjeldatud rakenduse analüüsi tööriistu.

Tööriistade pakkujad töötlevad andmeid ainult kui ülesande täitjad, vastavalt meie juhistele, ja mitte nende enda eesmärkidele. Iga tööriista juurest leiate info vastava teenusepakkuja kohta. Kui need tööriistad kasutavad jälgimismehhanisme või kasutajaprofiile, kasutame neid tööriistu vaid juhul, kui olete andnud meile oma eelneva nõusoleku.

Google Analytics mobiilirakendustele – teenuse Google Analytics pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Kasutame Google Analytics'it Google'i poolt pakutava lisafunktsiooniga IP-aadresside anonümiseerimiseks. Seda tehes lühendab Google enamikul juhtudest IPd juba ELis ning teeb seda USAs vaid erandjuhtudel, salvestades alati ainult lühendatud IPd.

Andmete töötlemine App Stores'i operaatorite poolt

Meiepoolne andmetekogumine ja meie vastutusalasse mittekuuluv andmete kogumine ei ole selliste andmete nagu kasutajanimi, e-posti aadress ja üksiku seadme kood edastamine App Store'ile (nt Google'i Google Play, Apple'i App Store, Samsungi Galaxy App Store) vastava rakenduse allalaadimisel. Meil kui vastutaval isikul puudub mõju sellele andmete kogumisele, nagu ka täiendavale töötlemisele App Store'is.

Välislingid

Meie võrgupakkumine võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele - meiega mitte seotud teenusepakkujatele. Pärast lingi klikkimist ei ole meil enam mingit mõju kolmanda osapoole lingile klõpsates edastatavate isikuandmete kogumisele, töötlemisele ega kasutamisele (nt IP-aadress või selle lehe URL, kus link asub) sest kolmandate osapoolte käitumine on väljaspool meie kontrolli. Me ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest kolmandate osapoolte poolt.

Turvalisus

Meie töötajad ja meie poolt volitatud teenusepakkujad on konfidentsiaalsed ja kohustatud järgima kohaldatavaid andmekaitseseadusi.

Me rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie meie poolt hallatavaid andmeid, eelkõige seoses tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise või loata avalikustamise või volitamata juurdepääsu ohtude eest. Meie turvameetmeid täiendatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

Kasutajate õigused

Oma õiguste kaitseks kasutage jaotises Kontakt toodud andmeid. Veenduge palun sealjuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Info- ja teabeõigus:

Teil on õigus nõuda meilt sellekohast kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid. Kui see on nii, võite kasutada oma õigust saada teavet isikuandmete kohta, mida me teie puhul töötleme.

Parandus- ja tühistamisõigus:

Te saate nõuda meilt valede andmete parandamist ja - niivõrd kui on täidetud seaduslikud eeldused - oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvelduse ja raamatupidamise eesmärgil või mis alluvad seadusest tulenevale säilitamiskohustusele. Juhul kui juurdepääs sellistele andmetele ei ole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt allpool).

Töötlemise piiramine:

Te võite meilt nõuda - juhul kui on täidetud juriidilised eeldused - et me piiraksime teie andmete töötlemist.

Vastuväide andmetöötlusele õigusliku aluse "õigustatud huvi" korral:

Lisaks sellele on teil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta igal ajal, tingimusel et see õigustatud huvi põhineb õiguslikul alusel. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise, juhul kui me ei suuda - kooskõlas seaduslike nõuetega - tõestada veenvaid õigustatud põhjuseid edasiseks töötlemiseks, mis ületab teie õigused.

Otsepostitusest keeldumine:

Lisaks võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta reklaamieesmärkidel ja nendega seotud profiilide koostamisel ("reklaamist keeldumine"). Pange tähele, et korralduslikel põhjustel võib teie keeldumine kattuda teie andmete kasutamisega juba käimasolevas kampaanias.

Nõusoleku tühistamine:

Kui andsite meile oma andmete töötlemise nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta, mõjuga tulevikku. See ei puuduta teie andmete töötlemise seaduslikkust kuni tühistamiseni.

Andmete edastatavus:

Samuti on teil õigus saada andmeid, mille olete meile meile andnud, struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul, või - kui see on tehniliselt teostatav, nõuda andmete edastamist kolmandale isikule.

Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele:

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Võite võtta ühendust kas oma elukohajärgse või vastava liidumaa andmekaitseasutusega, või meie eest vastutava andmekaitseasutusega. See on:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Privaatsuspoliitika muutmine

Jätame endale õiguse muuta meie turva- ja privaatsuspõhimõtteid, sedavõrd kui see on vajalik tehnika arenguks. Nendel juhtudel kohandame vastavalt ka meie privaatsuspoliitikat puudutavaid teavitusi. Palun võtke arvesse meie privaatsuspoliitika aktuaalset versiooni.

Teie õiguste kaitse ja kontaktivõimalused

Kui soovite meiega ühendust võtta, võite meiega ühendust võtta jaotises "Vastutav isik" toodud aadressil.

Kui soovite oma õigusi nõuda või kui soovite teavitada privaatsuse rikkumisest, klõpsake palun siia.

Samuti võite meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil:

privacy.ttde@bosch.com

Kontserni andmekaitsevolinik:

Andmekaitsevolinik, infoturve ja andmekaitse (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Saksamaa.