tingimused

Bosch EasyControli tingimused

Viimati uuendatud: 10/2019

Allpool on kirjas selle EasyControli tingimused (edaspidi tingimused).

1. artikkel. Määratlused

Bosch Thermotechnik GmbH (“Bosch”) pakub järgmist: tarkvara, mida saab alla laadida kliendi nutitelefoni, tahvelarvutisse või nutikella (“EasyControl mobiilirakendus”), veebiportaali üksikasjaliku teabega EasyControli toodete kohta, sealhulgas kasutusjuhendid ja videod (“EasyControli veebileht”), teenuseid, mis on ligipääsetavad EasyControli rakenduse ja EasyControli veebilehe kaudu (“EasyControli teenused”), kasutamiseks koos Boschi tarnitava nutika termostaadiga ("EasyControl”) selle praeguses versioonis mis koosneb riistvarast (“toode”) ja eelpaigaldatud püsivarast (“EasyControl püsivara”).

EasyControl on nutikas termostaat mitmesuguste funktsioonidega, mille kaudu klient saab juhtida kütet, ventilatsiooni ja õhukonditsioneerimissüsteemi (HVAC-süsteem), samuti vaadata ja juhtida selle elektritarbimist.

Termin "klient" käesolevates kasutustingimustes viitab füüsilisele või juriidilisele isikule, kel on juurdepääs EasyControlile, sellega seotud EasyControli rakendusele, veebilehele ja teenustele ja kes neid kasutab.

Termin "lisaseadmed" käesolevates kasutustingimustes viitab toodetele, mida saab ühendada EasyControliga ja käitada koos sellega. Lisaseadmed on Boschi pakutavad tooted.

Termin "kolmandate isikute tooted" käesolevates kasutustingimustes viitab toodetele või teenustele, mida osutab kolmas isik ja mida saab ühendada EasyControliga ja käitada koos sellega. Kolmandate isikute tooted pole Boschi tooted.

Termin "EasyControli identimisteave" käesolevates kasutustingimustes viitab identimisteabele, mis on vajalik EasyControli kaudu EasyControli teenuste või kolmandate isikute toodetega ühenduse loomiseks.

Termin „Keeljuhtimisteenused“ käesolevates kasutustingimustes viitab seadmetele ja tarkvarale, mis on mõeldud Bosch Thermotechniku toodete juhtimiseks häälabiliste, sõnumiteenuste ja muude sarnaste Bosch Thermotechniku kontrollerite, termostaatide ja kütteseadmete juhtimiseks mõeldud lahenduste kaudu.

2. artikkel. Kohaldamine

EasyControli rakendust, EasyControli veebilehte ja/või EasyControli teenuseid kasutades nõustub klient käesolevate kasutustingimustega Kui klient kasutustingimustega ei nõustu, ei saa ta kasutada EasyControli koos lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe, EasyControli teenuste ja kolmandate isikute toodetega.

Klient kohustub enne EasyControli ühendamist registreerima kasutajakonto (edaspidi Boschi konto) kas EasyControli rakenduse kaudu või EasyControli veebilehel ning esitama registreerimise käigus täielikult ja korrektselt kogu vajaliku teabe. Kui see teave kasutussuhte ajal muutub, peab klient andmeid viivitamatult parandama. Boschi kontot haldab ja hooldab Bosch.

Lisaseadmetele ja kolmandate isikute toodetele võivad kehtida täiendavad kasutustingimused, mis sisaldavad täpsemaid sätteid nende konkreetsete lisaseadmete ja kolmandate isikute toodete kohta.

Kasutustingimuste ühe või mitme sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.

3. artikkel – Kasutamise ja juurdepääsu õigus

Bosch annab kliendile mitte-ainuõigusliku, mitte-edasiantava õiguse EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste juurdepääsuks ja kasutamiseks (ilma edasilitsentsimise õiguseta). EasyControli rakenduse, veebilehe ja teenuste omandiõigus jääb alati Boschile. Kõik EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste kasutusviisid peale eesmärgi, milleks need kättesaadavaks tehti (sealhulgas andmete kogumine või muud toimingud andmetega ja teenuste osutamine kolmandatele isikutele), on keelatud ilma Boschi selgesõnalise loata.

Klient ei või toetada ega abistada EasyControli ja sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste baasil tuletatud toodete ja funktsioonide loomiseks pöördprojekteerimist, dekompileerimist, modifitseerimist ega tuletamist.

Klient kohustub tagama, et riistvara ja keskkonna konfiguratsioon (operatsioonisüsteem, ühilduvad süsteemid ja nutiseadmed, interneti-ühendus ja kättesaadavus püsiva ja stabiilse Wi-Fi kaudu jne) EasyControli ja sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste kasutamiseks on selline, nagu Boschi poolt määratud ning vastab EasyControli veebilehel ja EasyControli kasutusjuhendis kirjeldatud teabele.

Ilma, et see piiraks privaatsussätete kohaldamist ja arvestades, et kliendi andmed ei kuulu Boschile, annavad kõik kliendid Boschile automaatselt piiramatu, mitte-ainuõigusliku, tasuta, ülemaailmse, edasi antava ja litsentsitasuta õiguse kasutada mistahes eesmärgil kõiki andmeid ja muid elemente, mida on genereerinud või mida kasutavad EasyControl, lisaseadmed, EasyControli rakendused, EasyControli veebileht ja EasyControli teenused. Kui need andmed on isikuandmed, töötleb Bosch naeid üksnes vastavalt andmekaitseseaduse sätetele ja kliendi ühendamise käigus antud nõusolekule. Isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on esitatud meie isikuandmete puutumatuse sätetes.

EasyControli müük, tugi ja juurdepääs lisaseadmetele, rakendusele, EasyControli veebilehele ja EasyControli teenustele on piiratud riikidega, mis on loetletud EasyControli veebilehel ("riigid"). Klient aktsepteerib, et õigus EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste juurdepääsuks ja kasutamiseks väljaspool loetletud riike ei pruugi olla kättesaadav, või on piiratud. Klient vastutab asjakohaste seaduste järgimise eest riigis, kus EasyControli, sellega seotud lisaseadmeid, EasyControli rakendust, EasyControli veebilehte ja EasyControli teenuseid kasutatakse.

Bosch ei vastuta mingite kahjude ega kahjumite eest, mis on tulenevad EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste juurdepääsust ja kasutamisest väljaspool loetletud riike.

Klient vabastab Boschi igasugusest vastutusest, mis on seotud käesolevate kasutustingimuste rikkumisega kliendi poolt.

4. artikkel – Süsteeminõuded

Klient vastutab selle eest, et kõik EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste kasutusjuhendis määratletud süsteeminõuded on täidetud ja süsteem on nõuetekohaselt konfigureeritud. Muuhulgas on EasyControli paigaldise asukohas kättesaadav piisava kiirusega lairibaühendus ja toimiv Wifi-võrk.

Klient kinnitab, et mobiilseade on kättesaadav ja vastab süsteeminõuetele EasyControli lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste nõuetekohaseks juurdepääsuks ja kasutamiseks. Mõned EasyControli teenused võivad nõuda juurdepääsu mobiilseadme lisafunktsioonidele (nt GPS-asukohafunktsioon EasyControli teenuste geolokatsiooniks vms). Neid nõudeid on kirjeldatud EasyControli veebilehel.

5. artikkel – Energiasääst

EasyControli ja EasyControli rakenduse poolt seadme kütuse (gaas, õli...) ja/või elektritarbimise kohta kogutud andmed on ainult informatiivsed ja Bosch ei garanteeri neid mingil moel. Tegelik gaasi- ja elektritarbimine võib erineda sõltuvalt kliendist ja keskkonnast. Võimalikud kõrvalekalded (nii üles- kui allapoole) ei anna mingeid õigusi.

Klient ei või kasutada EasyControlis, sellega seotud lisaseadmetes, EasyControli rakenduses, EasyControli veebilehel ja EasyControli teenustes näidatavaid tarbimisandmeid energeetikafirma või võrguoperaatori energiaarvete vaidlustamiseks ega alternatiivsete mõõtmistulemustena energiamõõdiku näitudele.

Võimalik energiasääst, mis tuleneb EasyControli või selle lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste kasutamisest, sõltub mitmetest keskkonnateguritest, mille eest Bosch ei saa olla vastutav. Klient kohustub mitte nõudma Boschil mingit tüüpi kompensatsiooni juhul, kui oodatud säästu ei saavutatud.

6. artikkel – Vastutus juurdepääsu eest

Klient vastutab selle eest, et ainult kliendil ja/või kliendi poolt volitatud isikutel on juurdepääs EasyControlile, sellega seotud lisaseadmetele, EasyControli rakendusele ja EasyControli teenustele ning võimalus neid kasutada. Klient kohustub säilitama alati EasyControli identimisteabe konfidentsiaalsuse. Kui on oht, et volitamata kolmandad isikud on saanud või saavad juurdepääsu EasyControli identimisteabele või kui klient on teadlik mingist muust ebaseaduslikust, ebakorrektsest, lepingule mittevastavast või muust lubamatust juurdepääsust EasyControlile ja sellega seotud lisaseadmetele, EasyControli rakendusele, EasyControli veebilehele või EasyControli teenustele, tuleb Boschi viivitamatult teavitada. Boschi kontaktandmed leiate EasyControli veebilehel.

Klient vastutab täielikult EasyControli, selle lisaseadmete, EasyControli rakenduse või EasyControli teenuste igasuguse kasutamise ja/või muude tegevuste eest, mis toimub EasyControli identimisteavet kasutades.

Klient vastutab kõigi kahjude eest, mis on tingitud lubamatust kasutamisest kolmandate isikute poolt, välja arvatud juhul kui klient pole selles süüdi.

7. artikkel – Kolmandate isikute tooted

Bosch võib pakkuda kliendile võimalust ühendada EasyControl ühe või mitme kolmandate isikute tootega, mis ei kuulu Boschile ja mida Bosch ei kontrolli. Kolmandate isikute toodete kasutamisel kliendi poolt kohaldatakse sellise kolmanda isiku teenusetingimusi ja privaatsuspoliitikat. Bosch soovitab klientidel enne EasyControli ühendamist kolmandate isikute toodetega tutvuda nende kasutamisel kohaldatavate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Klient võib ühendada EasyControli ühe või mitme kolmandate isikute tootega ja sellise ühenduse igal ajal katkestada. Juurdepääsu katkestamisel lõpeb võimalus kolmanda isiku toote kasutamiseks koos EasyControli, EasyControli rakenduse ja EasyControli teenustega.

Klient nõustub jagama vajalikke andmeid, et luua vajalik ühendus EasyControli ja kolmandate isikute toodete vahel. Nende andmete hulka võivad kuuluda kliendi isikuandmed ja EasyControli identimisteave.

Pärast ülalnimetatud andmete jagamist kolmandate isikutega, on need kaetud kolmanda isiku privaatsuspoliitikaga ja Boschi privaatsusavaldus neile ei laiene.

Klient nõustub, et Bosch ei anna garantiisid seoses kolmandate isikute toodete kasutamisega koos EasyControli ja sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenustega. Kolmandate isikute toodete kasutamine toimub kliendi omal vastutusel ja sellele kohaldatakse tingimusi, mida kasutavad vastavad kolmandad isikud. Bosch ei vastuta kolmandate isikute toodete kasutamise eest kliendi poolt ja kõik kolmandate isikute toodete kasutamisest tulenevad kahjud on välistatud.

Kui kliendil tekib küsimusi kolmandate isikute toodetega seoses või kui kolmandate isikute toodete tööga on probleeme, võtab klient ühendust otse nende tarnijatega, välja arvatud juhul, kui Bosch osutab nende konkreetsete toodete kasutajatuge.

8. artikkel – Keeljuhtimisteenused

Keeljuhtimisteenused võimaldavad kliendil rakendada kütte juhtsüsteemi põhifunktsioone lihtsate häälkäskude või sõnumitega, kusjuures funktsioonide ulatus sõltub konkreetsest keeljuhtimisteenusest. Vastavat keeljuhtimisteenust paigaldades või registreerides ja seda keeljuhtimisteenust EasyControliga ühendades nõustub klient käesolevate kasutustingimustega. Kui klient nende kasutustingimustega ei nõustu, ei või ta vastavat keeljuhtimisteenust kasutada.

Vastava keeljuhtimisteenuse kasutusõigus antakse vastavalt käesolevatele kasutustingimustele EasyControli kasutamise tähtajaks ja selle õiguse võib lõpetada kumbki osapool ilma ette teatamata. Klient saab lõpetada keeljuhtimisteenuse kasutamise vastava keeljuhtimisteenuse paigaldust kõrvaldades või lahti ühendades. Pärast keeljuhtimisteenuse lõpetamist pole vastava keeljuhtimisteenuse kasutamine enam võimalik. Ühtegi muud nende kasutustingimuste alusel osutatavat teenust see ei mõjuta.

Ehkki Bosch püüab tagada keeljuhtimisteenuste võimalikult katkematu talitluskõlblikkuse, ei ole kasutajal õigust katkematule talitluskõlblikkusele, konkreetsele reageerimisajale ega käitumisele. Puudub tagatis, et vastava keeljuhtimisteenuse juurdepääsu või kasutamist ei katkestata ega häirita hooldustööde, edasiste arenduste või muude katkestustega.

Kliendi kasutusõigus on piiratud juurdepääsuga vastavale keeljuhtimisteenusele ja selle kasutamisele vastavalt käesolevate kasutustingimustega.

Tegevus, mis tõenäoliselt häirib vastava keeljuhtimisteenuse või seotud teenuste tööd, eriti meie IT-süsteemide liigne koormamine, on keelatud. Kliendi panused ei või sisaldada kohaldatavat õigust või moraali rikkuvat sisu. Lisaks annab klient operaatorile õiguse tema panuseid muuta, kui need ülalnimetatud reegleid ei järgi või võivad põhjustada kahju kas operaatorile või kolmandale osapoolele. Ühel keeljuhtimisteenusel on keelatud lasta suhelda teise keeljuhtimisteenusega. Iga keelatud tegevus võib põhjustada kliendi viivitamatu väljaarvamise kõigi keeljuhtimisteenuste kasutamisest. Kui klient saab teada keeljuhtimisteenuste mis tahes ebaseaduslikust, kuritarvitavast, lepingut rikkuvast või muust lubamatust kasutamisest, võib ta võtta ühendust Bosch Thermotechnik GmbHga ja sellest lubamatust kasutamisest teavitada.

Kui klient suhtleb keeljuhtimisteenusega, salvestab see kliendi sisestatud või öeldud sõnumid. Bosch Thermotechnik GmbH kasutab neid sõnumeid keeljuhtimisteenuste osutamiseks ja parandamiseks.

Keeljuhtimisteenuse antavad vastused ja ütlused on autoriõigusega kaitstud. Nende ütluste reproduktsioon, kopeerimine, salvestamine või toomine või kasutamine mis tahes muus keeljuhtimisteenuses või ekspertsüsteemis on keelatud ilma Bosch Thermotechnik GmbH kirjaliku loata.

9. artikkel – Uuendused

Bosch võib teha EasyControli püsivara, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste ning tarvikute tarkvara uuendusi (edaspidi uuendused) et tooteid ja teenuseid täiustada. Sellised uuendused on piiratud viisil, mis ei põhjusta halvenemist võrreldes lepingu sõlmimise ajal kokku lepitud teenustega ja mis ei kaldu oluliselt kõrvale kokku lepitud teenustest, nt veaparanduste, kasutatavuse, stabiilsuse ja jõudluse paranduste, funktsiooniuuendustega jne.

Klient nõustub, et Bosch võib installida uuendused automaatselt ilma sellest eelnevalt teavitamata ja ilma kliendi eelneva loata.

Kui uuendamine pole võimalik, ei saa Bosch tagada EasyControli, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe, EasyControli teenuste ja tarvikute nõuetekohast kasutamist ja täielikku funktsionaalsust.

Põhjalikumate uuenduste korral teavitatakse teid ja küsitakse teie nõusolekut. Kui te nõusolekut ei anna, siis uuendust ei tehta ja on võimalik, et süsteemi töö on häiritud või tuleb täielikult katkestada. See säte kehtib vajalike muudatustega, kui muuta on vaja rakendust ja/või seadme tarkvara, kuna kolmandad isikud, kellelt Bosch hangib keerukamaid teenuseid, on muutnud tehnilisi näitajaid või tulenevalt olulistest tehnoloogilistest uuendustest turul.

10. artikkel – Kasutustingimuste muutmine

Bosch võib neid kasutustingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada ning kohaldada uut versiooni kliendile, teavitades muutusest EasyControli rakenduse kaudu.

Kui klient aktsepteerib kasutustingimuste muudatused, loetakse muudatused kokku lepituks.

Vastuväidete korral jätab Bosch endale õiguse kasutusõiguste suhet lõpetada. Muutmise teatis sisaldab viidet kliendi õigusele esitada vastuväiteid ja selle tagajärgedele.

Muutuse teatis avaldatakse EasyControli rakenduses ja muudetud kasutustingimused avaldatakse EasyControli rakenduses ja EasyControli veebilehel.

11. artikkel – Lepingu lõpetamine

Kasutustingimused jäävad jõusse kogu ajaks, mil kliendil on juurdepääs EasyControlile, sellega seotud EasyControli rakendusele, veebilehele ja teenustele ja ta neid kasutab, või kuni Bosch teenused lõpetab või peatab.

Bosch võib lõpetada või peatada kliendi juurdepääsu- ja kasutusõigused juhul kui klient kasutustingimusi rikub.

Lõpetamisel peab klient lõpetama lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenustele juurdepääsu ja kasutamise.

Bosch võib lõpetada EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste juurdepääsu ja kasutamise igal ajal mõistliku etteteatamisajaga.

12. artikkel – Vastutus, kasutamise ja juurdepääsu piiramine

EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste töö sõltub mitmetest keskkonnateguritest (nt kolmandate isikute tooted ja teenused, internetiühendus, Wifi-võrgu või teiste sidesüsteemide ja -võrkude nõuetekohane töö), mille eest Bosch ei vastuta ja seetõttu pole nende kasutamine mõeldud reaalajakriitilisteks rakendusteks. Seetõttu pakutakse EasyControli, sellega seotud lisaseadmeid, EasyControli rakendust, EasyControli veebilehte ja EasyControli teenuseid ilma tagatisteta nende püsivale ja kvalitatiivsele funktsionaalsusele.

Bosch ei vastuta mingite kahjude või kadude (nt andmed) eest, mida põhjustavad rikked ja/või juurdepääsetavuse puudumine/viivitamine EasyControlile, selle lisaseadmetele, EasyControli rakendustele, EasyControli veebilehele ja EasyControli teenustele.

Juurdepääs EasyControlile, sellega seotud lisaseadmetele, EasyControli rakendusele, EasyControli veebilehele ja EasyControli teenustele võib olla ajutiselt piiratud või toimuda viivitusega tulenevalt muuhulgas vajadusest teha hooldust, remonditöid või turvaparandusi. Kliendil puudub sellistes olukordades õigus igasugustele kahjuhüvitistele. Bosch ei paku ülalolekuaja garantiid.

Bosch ei vastuta mitte mingil juhul kliendi ärilise, otsese ja/või kaudse kahju eest, sh kasumi ja tulu kaotamine või immateriaalne kahju. Bosch ei vastuta mingi kahju eest, mis võib olla tingitud kliendi või kliendi poolt kaasatud kolmanda isiku teost või tegevusetusest.

Ilma, et see piiraks eelnevate sätete kohaldamist, on Boschi vastutus igal juhul piiratud toote algse ostuhinnaga või konkreetsel juhul Boschi vastutuskindlustusega kaetud ja tasutud summaga, kui see on väiksem.

Tootjavastutuse seaduste alusel esitatud nõudeid eelnevad sätted ei mõjuta.

Lisaks ei vastuta Bosch kliendi kahjude eest, kui kahju on tingitud järgnevatest asjaoludest:

  • Klient ei kasuta EasyControli, sellega seotud lisaseadmeid, EasyControli rakendust, EasyControli veebilehte ja EasyControli teenuseid sihipäraselt.
  • Klient ei järgi paigaldusjuhendit ja kasutusjuhendit ning muid EasyControli rakenduses ja EasyControli veebilehele leiduvaid juhiseid.
  • Kui EasyControli ja lisaseadmete muutmise, remondi, ümberpaigutamise ja/või kontrollimisega on tegelenud klient või muu isik peale Boschi või Boschi poolt määratud kolmandate isikute.
  • Klient kannab kahju seoses digitaalselt või elektromagnetiliselt säilitatavate või edastatavate andmete kadumise, kahjustamise või kasutuskõlbmatusega.
  • Klient kannab kahju selle kõige laiemas tähenduses EasyControli ja lisaseadmeis paigaldades või kasutades, välja arvatud juhul, kui see kahju on põhjustatud Boschi või Boschiga seotud kolmanda isiku poolt raske hooletuse tagajärjel või sihilikult.
  • Klient või muu isik kannab kahju, mis tuleneb lühisest, veekahjustustest, välgulöögist, tule/suitsukahjustustest, elektrisüsteemi riketest, telekommunikatsiooni sidehäiretest ja muudest põhjustest millest pole süüdi Bosch või mida Bosch ei saa mõjutada.

13. artikkel – Intellektuaalomand

Kõik intellektuaalomandi õigused (sealhulgas autoriõigused, tarkvaraõigused, andmebaasi tegija õigused, patendid, oskusteave, aluseks olevad algoritmid, kaubamärgid, logod, kaubamärginimed ja muud kommertstunnused ja sarnased õigused, sh registreerimised, päringud, pikendamised kogu maailmas) EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste suhtes kuuluvad Boschile. See kehtib ka kõigile EasyControli muudatustele ja tuletatud toodetele.

EasyControli rakenduste teatud komponendid sisaldavad avatud lähtekoodiga tarkvara, mis võib kuuluda kolmandatele isikutele (avatud lähtekoodiga tarkvara). Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine toimub avatud lähtekoodiga tarkvara kättesaadavaks tegemise tingimustel. Kasutustingimused ei kehti avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisel.

14. artikkel – Privaatsus

Boschi privaatsusavaldus on tutvumiseks saadaval EasyControli rakenduses ja EasyControli veebilehel ning laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele. Privaatsusavaldus selgitab, kuidas käsitleb Bosch kliendi andmeid EasyControlis, sellega seotud lisaseadmetes, EasyControli rakenduses, EasyControli veebilehel ja EasyControli teenustes.

EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste kasutamisega nõustub klient Boschi privaatsusavaldusega.

Vastuolude korral on kasutustingimused ülimuslikud Boschi privaatsusavalduse suhtes.

15. artikkel – Kaebused ja teenindus

Küsimuste või probleemide tekkimise korral kasutustingimuste, EasyControli, lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe või EasyControli teenusega seoses on kontaktandmed leitavad EasyControli rakenduses ja EasyControli veebilehel.

Kui klient on tarbija, on tal õigus esitada nõuet Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise lehel aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Bosch ei osale selliste nõuete käsitlemisel vaidluste lahendamise organisatsiooni kaudu.

Klient peab tähele panema, et Bosch saab toetada ainult küsimustes, mis on seotud EasyControli, sellega seotud lisaseadmete, EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja EasyControli teenuste juurdepääsu ja kasutamise rikete ja/või probleemidega. Välistatud on kõik teised tooted, mida Bosch ei paku, nt kütteseadmed (kui need pole Boschi tarnitud), kolmandate isikute tooted või kolmandatelt isikutelt hangitud teenused (nt internetiteenuse pakkuja osutatavad andmeteenused).

Tugiteenused võivad tuua kliendile lisakulu. Teave lisakulude kohta on leitav EasyControli veebilehel.

16. artikkel – Teave vaidluste lahendamise kohta. Tarbijate arbitraaž

Bosch Thermotechnik GmbH ei osale tarbijate vahekohtumenetlustes.

17. artikkel – Õiguslik alluvus

Käesolevatele kasutustingimustele ja kohustustele Boschi ja kliendi vahel kohaldatakse Saksa seadusi, kui kohalikud kohustuslikud seadused ei sätesta teisiti. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni (CISG Viin, 11. aprill 1980) rakendatavus on selgesõnaliselt välistatud.

Kui klient on ettevõte, lahendatakse kõik vaidlused, mis on seotud või tulenevad käesolevatest kasutustingimustest või EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja/või EasyControli teenuste kasutamisest, Stuttgarti pädevas kohtus. Bosch jätab endale õiguse viia vaidlust kliendi asukoha kohtusse.

17. artikkel – Õiguslik alluvus

Käesolevatele kasutustingimustele ja kohustustele Boschi ja kliendi vahel kohaldatakse Saksa seadusi, kui kohalikud kohustuslikud seadused ei sätesta teisiti. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni (CISG Viin, 11. aprill 1980) rakendatavus on selgesõnaliselt välistatud.

Kui klient on ettevõte, lahendatakse kõik vaidlused, mis on seotud või tulenevad käesolevatest kasutustingimustest või EasyControli rakenduse, EasyControli veebilehe ja/või EasyControli teenuste kasutamisest, Stuttgarti pädevas kohtus. Bosch jätab endale õiguse viia vaidlust kliendi asukoha kohtusse.