Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Πολιτική προστασίας δεδομένων Bosch Εasycontrol

Η Bosch Thermotechnik GmbH (εφεξής «Bosch TT» ή «εμείς» ή «εμάς») σας υποδέχεται με χαρά στις διαδικτυακές σελίδες μας και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διαδικτυακές προσφορές») αλλά και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ή να εκτυπώσετε τη γνωστοποίηση προστασίας των δεδομένων για τον EasyControl, τον έξυπνο θερμοστάτη της, καθώς και τη σχετική εφαρμογή, την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του (εφεξής «EasyControl»)

2. Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο/η Bosch TT. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

4. Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβάσεων, λογιστικών εγγραφών και διακανονισμών λογαριασμών που προσιδιάζουν στην ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν για τον σκοπό αυτό υφίσταται βάση προβλεπόμενη από τον νόμο ή εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.

4.1 Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Υπόκεινται σε επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

4.2 Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

· Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών (Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για απευθείας μάρκετινγκ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

· Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών και εκπλήρωση σύμβασης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μας, συμπεριλαμβανομένου του συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός ενδέχεται να περιλαμβάνει την πώληση αξιώσεων. (Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης ή/και το αιτιολογημένο ενδιαφέρον μας για αποδοτική διαχείριση αξιώσεων αναφορικά με την πώληση αξιώσεων)

· Επίλυση διακοπής υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας (Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας εντός του πεδίου εφαρμογής της ασφάλειας δεδομένων και αιτιολογημένο ενδιαφέρον για την επίλυση διακοπών/διαταραχών και την ασφάλεια των προσφορών μας).

· Διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας. (Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για τη διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας)

4.3 Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για μικρό χρονικό διάστημα αποκλειστικά για να προσδιορίσουμε παρενοχλήσεις και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διευκρινίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να τηρούνται για λόγους απόδειξης αποκλείονται από τη διαγραφή μέχρι την πλήρη επίλυση του αντίστοιχου περιστατικού και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να διαβιβαστούν στις διωκτικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς ανάλυσης (με ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται ειδικότερα οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις ιστοσελίδες.

- Ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αναφερόμενη ως URL προέλευσης ή URL παραπομπής).

- Όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές.

- Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στα οποία έχει γίνει πρόσβαση.

- Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια ανάκτησης.

- Ποσότητα δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

- Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. Flash Player).

- Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές αίτημα» ή «Το αρχείο που ζητήθηκε δεν βρέθηκε»).

4.5 Παιδιά

Η παρούσα Διαδικτυακή προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

4.6 Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται κατά κύριο λόγο σε άλλους υπεύθυνους

επεξεργασίας μόνο όταν απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, στην περίπτωση που

εμείς ή κάποιος τρίτος έχουμε θεμιτό συμφέρον για τη μεταφορά, ή όταν έχετε δώσει τη

συγκατάθεσή σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις νομικές βάσεις βρίσκονται στην

Ενότητα –Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις. Τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι επίσης άλλες

εταιρείες του Ομίλου Βosch. Όταν δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτα μέρη με βάση

αιτιολογημένο ενδιαφέρον, αυτό επεξηγείται στη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον, δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας όταν

υποχρεωνόμαστε να το κάνουμε εξαιτίας θεσμικών κανονισμών ή εκτελεστών διοικητικών ή

δικαστικών αποφάσεων.

4.7 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έργα όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

4.8 Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Πρωτίστως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρουμε τις Διαδικτυακές προσφορές μας και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές, ή για όσο καιρό έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να διατηρούμε αιτιολογημένο συμφέρον για ταχυδρομικό μάρκετινγκ με την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεωνόμαστε λόγω των περιόδων διατήρησης δεδομένων κατά τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια διαθέσιμα για ορισμένη χρονική περίοδο).

5. Χρήση των cookies

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies και μηχανισμούς καταγραφής. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο.

Η καταγραφή γίνεται με τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία pixel και/ή κατά την ανάλυση των αρχείων καταγραφής.

5.1 Κατηγορίες

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των Cookies που χρησιμοποιούμε.

Διακρίνουμε τα cookies που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες της ιστοσελίδας και τα cookies και τους μηχανισμούς καταγραφής που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Γενικά, είναι δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας χωρίς cookies που εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

5.1.1 Τεχνικά απαιτούμενα cookies

Ορισμένα Cookies είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργούν οι ιστοσελίδες μας και οι λειτουργίες τους σωστά, π.χ. cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα.

5.1.2 Cookies που δεν απαιτούνται τεχνικά και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε τέτοια cookies και μηχανισμούς καταγραφής μόνο αν μας δώσατε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες σχετικά με αυτά τα cookies:

5.2 Cookies άνεσης

Αυτά τα cookies καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της άνεσης και απόδοσης των ιστοσελίδων μας, π.χ. μπορεί να αποθηκευτεί η επιλογή σας ως προς την γλώσσα.

5.3 Marketing Cookies

Μέσω των διαφημιστικών cookies μπορούμε να προβάλλουμε εμείς και οι συνεργάτες μας διαφημίσεις ή προσφορές προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας οι οποίες βασίζονται σε μια ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας («διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος»):

- Cookies στατιστικής

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας π.χ αριθμός επισκέψεων στη σελίδα

- Cookies μετατροπής

Οι συνεργάτες μας όσον αφορά την παρακολούθηση μετατροπών εγκαθιστούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie») σε περίπτωση που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Τα Cookies αυτά γενικά παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες που φιλοξενούμε και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εμείς και ο αντίστοιχος συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών μπορούμε να δούμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε στη σελίδα μας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω του conversion cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών που αφορούν τις μετατροπές και για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη συγκεκριμένη διαφήμιση και έχουν παραπεμφθεί σε μια σελίδα εφοδιασμένη με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

Σημειώστε ότι κατά την χρήση των εργαλείων ενδεχομένως να υπάρξει μεταφορά των δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων με βάση τον ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων μάρκετινγκ.

· WebTrends Πάροχος: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, ΗΠΑ Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών [προβολή ιστοσελίδων, πλήθος επισκεπτών και επισκέψεων, μεταφορτώσεις δεδομένων (downloads)]

· Google Analytics Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών [προβολή ιστοσελίδων, πλήθος επισκεπτών και επισκέψεων, μεταφορτώσεις δεδομένων (downloads)], UX-Testing

5.4 Ρυθμίσεις Cookies

Μπορείτε να ρυθμιστείτε τη χρήση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ή στην ενότητα «Ρυθμίσεις Απορρήτου».

Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε αφορούν μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

5.4.1. Απενεργοποίηση και διαγραφή των Cookies

Το πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπει να διαγράφετε ανά πάσα στιγμή όλα τα Cookies. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις βοηθητικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, να μην είναι πλέον διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες.

6. Χρήση εξωτερικών συνδέσμων

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τις οποίες διαχειρίζονται πάροχοι που δεν σχετίζονται με εμάς. Όταν πατήσετε έναν τέτοιο σύνδεσμο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πλέον τη συγκέντρωση, την αποθήκευση ή την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται με το πάτημα του συνδέσμου (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που περιέχει τον σύνδεσμο), γιατί η συμπεριφορά τρίτων υπερβαίνει εκ φύσεως το εύρος του ελέγχου μας. Συνεπώς, η Bosch δεν ευθύνεται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

7. Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

8. Δικαιώματα χρήστη

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία. Κατά την ανωτέρω διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η αναμφίβολη εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε μη συμπληρωμένα προσωπικά δεδομένα, μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη (δείτε τα παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις - τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή αποδεδειγμένων λόγων για την περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή διασφάλιση νομικών αξιώσεων.

Άρνηση άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ):

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στη νομική βάση του δικαιολογημένου συμφέροντος. Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη.

9. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή είναι η:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

10. Τροποποίηση Δήλωσης προστασίας περί προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων εάν αυτό απαιτείται λόγω τεχνικής εξέλιξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα τροποποιήσουμε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας αναλόγως. Συνεπώς, παρακαλούμε να παρακολουθείτε την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, καθώς αυτή υπόκειται σε τροποποιήσεις.

11. Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων».

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και για καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών ακολουθήστε των παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Για προτάσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ομίλου μας.

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

ή

mailto:DPO@bosch.com

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 26.02.2020