Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Bosch Thermotechnik GmbH (εφεξής «Bosch» ή «εμείς» ή «εμάς») σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και τις προσφερόμενες εφαρμογές για κινητές συσκευές (αναφερόμενες συγκεντρωτικά και ως «online υπηρεσίες») και για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτική σας ζωή

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελούν εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για εμάς και λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τις οnline υπηρεσίες μας, με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο/η Bosch. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβάσεων, λογιστικών εγγραφών και διακανονισμών λογαριασμών που προσιδιάζουν στην ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν για τον σκοπό αυτό υφίσταται βάση προβλεπόμενη από τον νόμο ή εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.

Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Υπόκεινται σε επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

 • Πληροφορίες από τρίτους (π.χ. εταιρείες παροχής πληροφοριών φερεγγυότητας ή δημόσια μητρώα)

 • Δεδομένα προϊόντος και εγκατάστασης (π.χ. διεύθυνση εγκατάστασης, αριθμός σειράς, τύπος συσκευής, ημερομηνία εγκατάστασης)

 • Τεχνικά στοιχεία και δεδομένα σύνδεσης (π.χ. διεύθυνση IP, δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση Internet)

 • Δεδομένα συστήματος (π.χ. συμβάντα, σφάλματα, δεδομένα οnline, τιμές αισθητήρων, προβλέψεις σέρβις)

 • Δεδομένα εγγραφής (π.χ. αναγνωριστικό, όνομα χρήστη)

 • Ρυθμίσεις χρήστη (π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας)

 • Δεδομένα εγγραφής προϊόντος (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον εγκαταστάτη, ημερομηνία εγγραφής)

 • Αναγνωριστικά συσκευής (π.χ. αριθμός σειράς, αναγνωριστικό συσκευής)

 • Δεδομένα περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία)

 • Δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. συντεταγμένες GPS)

 • Πληροφορίες ημερολογίου

 • Ηχητικές καταγραφές

 • Κάμερα και φωτογραφίες

 • Ειδήσεις

 • Δεδομένα αιτήσεων που υποβάλλετε ως υποκείμενο των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ (π.χ. τύπος αιτήματος, πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητά σας ή/και τα στοιχεία επικοινωνίας σας)

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Διάθεση προσφοράς των παρουσών online υπηρεσιών (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για άμεση εμπορική προώθηση, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού).

 • Για την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών στο πλαίσιο χρήσης chatbot. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση σύμβασης ή έννομο συμφέρον για τη βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών).

 • Για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων και έννομο συμφέρον για την εξάλειψη σφαλμάτων και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων).

 • Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για θεμελίωση και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας).

 • για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και για σκοπούς ασφάλειας των προϊόντων. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας).

 • για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας στο πλαίσιο ζητημάτων εγγύησης και καταχώρησης προϊόντων. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας).

 • για τη διάθεση των βασικών λειτουργιών των προϊόντων μας μέσω Internet (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, συμβατική υποχρέωση διάθεσης του συμφωνημένου εύρους λειτουργιών).

 • Καταγραφή, σχεδιασμός και επεξεργασία αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, εκτέλεση σύμβασης)

 • για τους ποιοτικούς ελέγχους και βελτίωση της ποιότητας. (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας)

Εγγραφή και ενιαίο Bosch ID

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε παροχές που απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, ζητάμε την εγγραφή σας. Με την εγγραφή σας συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περίπτωση που χρειαστεί λεπτομέρειες σχετικά με τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής ή τον κάτοχο του λογαριασμού) καθώς και περαιτέρω δεδομένα που θα δίνονται από εσάς εθελοντικά, ανά περίπτωση. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες σημειώνονται με *.

Μπορείτε να εγγραφείτε για τις προσφορές μας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το ενιαίο Bosch ID. Το ενιαίο Bosch ID σχεδιάστηκε από τη Robert Bosch GmbH για τον όμιλο Bosch, προκειμένου να επιτρέψει στους κοινούς χρήστες να επωφεληθούν από προσφορές διαφορετικών εταιρειών του ομίλου χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά δεδομένα εφαρμογών και να αυξήσουν την ασφάλεια των δεδομένων.

H Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Γερμανία ("RBG") είναι υπεύθυνη για την παροχή αυτής της ενιαίας υπηρεσίας σύνδεσης.

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα ενιαίο Bosch ID, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης για την Εγγραφή και Χρήση ενός ενιαίου Bosch ID καθώς και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της RBG.

Μετά την επιτυχή σας εγγραφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα εγγραφής που χρησιμοποιήθηκαν για το ενιαίο Bosch ID και για την εγγραφή σας σε αυτή την online προσφορά. Για το σκοπό αυτό, θα σας παράσχουμε μία φόρμα εγγραφής από την RBG που θα αφορά το ενιαίο Bosch ID. Στη συνέχεια, η RBG θα επιβεβαιώσει την εξουσιοδότησή σας και θα μας παράσχει τα βασικά δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση των προσφορών μας (π.χ. επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, όνομα εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου). Ο κωδικός σας δεν θα κοινοποιηθεί σε εμάς.

Όσον αφορά τις περαιτέρω μεταβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στις εταιρείες του Ομίλου Bosch που σχετίζονται με το ενιαίο Bosch ID, ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με το ενιαίο Bosch ID ανά πάσα στιγμή αναιρώντας την εγγραφή σας. Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Υποχρέωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λάβετε υπόψη ότι, εφόσον έχετε συνάψει σύμβαση με τη Bosch, πρέπει να παράσχετε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την έναρξη, την εκτέλεση και τη λύση της συμβατικής σχέσης και για την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων ή είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να επεξεργαστούμε. Χωρίς την παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή από μέρους μας η σύναψη, εκτέλεση και λύση της μεταξύ μας σύμβασης.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων, στο πλαίσιο της χρήσης των παρουσών οnline υπηρεσιών, δεν απαιτείται για την έναρξη, εκτέλεση και λύση μιας συμβατικής σχέσης ή για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο, η παροχή των δεδομένων σας είναι προαιρετική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών των οnline υπηρεσιών μας ή ορισμένων άλλων υπηρεσιών χωρίς την παροχή των σχετικών απαιτούμενων δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Internet, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μεταβιβάζει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται από εμάς για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διαλευκάνουμε απόπειρες επιθέσεων) για διάστημα 60 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής, των οποίων η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διαλεύκανση της εκάστοτε υπόθεσης και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν να μεταβιβαστούν στις ερευνητικές αρχές. Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

 • Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) της τελικής συσκευής από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην οnline προσφορά.

 • Η διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web, μέσω της οποίας προβάλλονται οι οnline υπηρεσίες (επονομαζόμενη URL προέλευσης ή αναφοράς).

 • Το όνομα του παρόχου της υπηρεσίας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στις οnline υπηρεσίες.

 • Το όνομα των εμφανιζόμενων αρχείων ή πληροφοριών.

 • Η ημερομηνία και ώρα καθώς και η διάρκεια προβολής.

 • Το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. για το Flash Player).

 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Το αίτημα εκτελέστηκε επιτυχώς» ή «Το ζητούμενο αρχείο δεν βρέθηκε»).

 • Ο μεταφερόμενος όγκος δεδομένων.

Χρήση Βοηθών Φωνής και ChatBots

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να ελέγχετε εύκολα τα προϊόντα μας μέσω chat, χρησιμοποιώντας βοηθούς κειμένου ή φωνής (επικοινωνία βασισμένη στο λόγο) όπως επίσης και να ζητάτε πληροφορίες ή να στέλνετε αιτήματα υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Για τη σύνδεση με τα προϊόντα μας είναι συνήθως απαραίτητο να συνδέσουμε την προσφορά μας με τους λογαριασμούς σας σε προσφορές τρίτων (π.χ. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, ανταλλάσσονται προσωπικά δεδομένα μεταξύ των συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της προσφοράς μας και για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Εάν απευθύνεστε με φωνητικές εντολές ή μηνύματα στην υπηρεσία μας χρησιμοποιώντας ένα από τα κανάλια επικοινωνίας σας, αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για την εκπλήρωση της σύμβασης. Μετά την οριστική λήξη της χρήσης της προσφοράς μας, όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εγγεγραμμένοι διάλογοι παραμένουν αποθηκευμένοι ανώνυμα και χρησιμεύουν για την εκπαίδευση του βοηθού φωνής και κειμένου με βάση τους συγκεκριμένους διαλόγους και κατ’ επέκταση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς. Μια αντίστροφη μηχανική της εφαρμογής με διαγραφή των περιεχομένων δεν είναι συνεπώς υπό την επίβλεψη του χρήστη.

Λάβετε υπόψη ότι ο διαχωρισμός από έναν από τους βοηθούς μας και συνεπώς η διαγραφή των δεδομένων σας δεν διαγράφει αυτόματα τα δεδομένα σε άλλες εφαρμογές της Bosch ή σε εφαρμογές τρίτων (π.χ. facebook Messenger, Google Assistant, Alexa κλπ.). Η αντίστοιχη διαγραφή αναφέρεται μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή της Bosch.

Παιδιά

Οι παρούσες οnline υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Μεταβίβαση δεδομένων

Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβιβάζονται σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή υφίσταται έννομο συμφέρον για τη μεταβίβαση δικό μας ή τρίτων ή υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις. Οι τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό βάσει νομικών διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες όπως η παροχή υπηρεσιών πώλησης και μάρκετινγκ, ο διακανονισμός συμβάσεων, η διεκπεραίωση πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία δεδομένων και οι υπηρεσίες ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται απέναντί μας να τηρούν το απόρρητο και τις απαιτήσεις του νόμου. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

Μεταβίβαση σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Μπορούμε να μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και σε αποδέκτες με έδρα εκτός ΕΟΧ, σε επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζουμε πριν από τη μεταβίβαση των δεδομένων είτε ότι ο αποδέκτης διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει χορηγηθείσας από την Επιτροπή της ΕΕ απόφασης επάρκειας για την εκάστοτε χώρα ή συμφωνίας περί τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέκτη), είτε ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταβίβαση.

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια λίστα με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων συμφωνημένων κανόνων σχετικά με τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των οnline υπηρεσιών μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου). Στη συνέχεια διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση εκείνα που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει προθεσμιών διατήρησης προβλεπόμενες από φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις του εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Χρήση cookies

Στο πλαίσιο των οnline υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με δυνατότητα αποθήκευσης στην τελική συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες των οnline υπηρεσιών μας.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες κυρίως στο πλαίσιο της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

Κατηγορίες

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των cookies που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες των οnline υπηρεσιών μας και εκείνων των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία των οnline υπηρεσίων.

Οι οnline υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά χωρίς cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους

Ως cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους νοούνται εκείνα χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διάθεση των οnline υπηρεσιών μας από τεχνική άποψη. Εδώ εμπίπτουν π.χ. cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο ή/και ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά από την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες.

Cookies μη απαραίτητα από τεχνική άποψη και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αν προηγουμένως έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας. Διαχωρίζουμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης σε δύο υποκατηγορίες:

Cookies μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies μάρκετινγκ και μηχανισμών παρακολούθησης επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να σας παρουσιάζουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης:

 • Στατιστική: Με τη χρήση εργαλείων στατιστικής μετράμε π.χ. πόσες φορές προβάλλατε μια σελίδα.

 • Παρακολούθηση μετατροπής: Οι συνεργάτες μας στην παρακολούθηση μετατροπών «τοποθετούν» ένα cookie στον υπολογιστή σας (cookie μετατροπής) στην περίπτωση που καταλήγετε στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κατά κανόνα, αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και ότι κατέληξε με αυτόν τον τρόπο στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπών χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών και στην καταγραφή του συνολικού πλήθους χρηστών που κάνουν κλικ σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και μεταφέρονται σε μια ιστοσελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

Σημειώστε ότι κατά την χρήση των εργαλείων ενδεχομένως να υπάρξει μεταφορά των δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων με βάση τον ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων μάρκετινγκ.

 • Google Analytics Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών [προβολή ιστοσελίδων, πλήθος επισκεπτών και επισκέψεων, μεταφορτώσεις δεδομένων (downloads)], UX-Testing

 • Εάν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας προσφορά χρησιμοποιώντας το Facebook Messenger, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Facebook Insights" του Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού της Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Βόννη. Αυτό είναι ένα εργαλείο ανάλυσης για τη βελτίωση της ικανότητας αναζήτησης του ιστότοπού μας στις μηχανές αναζήτησης. Εδώ, αξιολογούμε σε ποιο βαθμό η ιστοσελίδα μας είναι βελτιστοποιημένη μηχανή αναζήτησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικής ζωής μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie και μηχανισμών παρακολούθησης:

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που κάνετε αφορούν μόνο το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε.

Απενεργοποίηση όλων των cookies

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Σημειώστε ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Χρήση των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές

Εκτός από τις οnline υπηρεσίες μας, διαθέτουμε επίσης εφαρμογές (Apps) για κινητές συσκευές, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε στην κινητή συσκευή σας. Πέρα από τα δεδομένα που συλλέγονται στις ιστοσελίδες, συλλέγουμε μέσω των εφαρμογών μας περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν συγκεκριμένα από τη χρήση μιας κινητής τελικής συσκευής.

Επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας σας

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επονομαζόμενες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (Location Based Services), με τις οποίες παρέχουμε ειδικές προσφορές, προσαρμοσμένες αναλόγως της τοποθεσίας σας. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής, συλλέγουμε τις εκάστοτε τελευταίες τρεις τοποθεσίες GPS που έχουν μεταβιβαστεί από την κινητή συσκευή καθώς και τη διεύθυνση IP σας, εφόσον έχουμε λάβει την ανάλογη συγκατάθεσή σας. Δεν δημιουργούμε προφίλ κινήσεων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής ή του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας καθώς επίσης και να την ενεργοποιήσετε ξανά ή μέσω της λειτουργίας παύσης να την απενεργοποιήσετε προσωρινά, χωρίς να επηρεαστεί η βασική λειτουργία της εφαρμογής.

Επεξεργασία του αναγνωριστικού διαφήμισης/Advertising ID

Για διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε, με τη συγκατάθεσή σας, για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS το επονομαζόμενο «αναγνωριστικό διαφήμισης» (IDFA) και για συσκευές με Android το επονομαζόμενο Advertising ID. Πρόκειται για μη μόνιμους αναγνωριστικούς αριθμούς για συγκεκριμένη τελική συσκευή, οι οποίοι διατίθενται μέσω iOS ή Android. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό δεν συσχετίζονται με λοιπές πληροφορίες που συναρτώνται με τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε τους αναγνωριστικούς αριθμούς για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη χρήση που κάνετε. Αν στις ρυθμίσεις iOS στην ενότητα «Προστασία δεδομένων» – «Διαφήμιση» ενεργοποιήσετε την επιλογή «χωρίς παρακολούθηση διαφημίσεων» ή στις ρυθμίσεις Android στην ενότητα «Ρυθμίσεις Google» – «Διαφήμιση» επιλέξετε «Απενεργοποίηση εξατομικευμένων διαφημίσεων», μπορούμε να κάνουμε μόνο τα εξής: Μέτρηση της αντίδρασής σας στα banner καταμετρώντας το πλήθος εμφάνισης ενός banner χωρίς κλικ σε αυτό (frequency capping), ρυθμός κλικ, καθορισμός μοναδικής χρήσης (unique user) καθώς και λήψη μέτρων ασφαλείας, καταπολέμηση απάτης και αντιμετώπιση σφαλμάτων. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή το IDFA ή το Advertising ID («Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης») στις ρυθμίσεις συσκευής. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένας νέος αναγνωριστικός αριθμός που δεν συνδυάζεται με τα προηγουμένως συλλεγέντα δεδομένα. Σημειώστε ότι ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής μας, αν περιορίσετε τη χρήση του εκάστοτε αναγνωριστικού αριθμού.

Ανάλυση εφαρμογής

Χρειαζόμαστε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οnline υπηρεσιών μας, προκειμένου να μπορούμε να την κάνουμε πιο εύχρηστη, για τις μετρήσεις εμβέλειας και για έρευνες αγοράς.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης εφαρμογής που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Οι πάροχοι των εργαλείων επεξεργάζονται δεδομένα μόνο μέσω υπεργολαβίας επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και όχι για ιδίους σκοπούς. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε πάροχο για κάθε εργαλείο. Αν αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούν μηχανισμούς παρακολούθησης ή προφίλ χρηστών, θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

oogle Analytics για εφαρμογές κινητών - Τα Google Analytics παρέχονται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics με την πρόσθετη λειτουργία που προσφέρει η Google για ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP. Με αυτόν τον τρόπο, οι διευθύνσεις IP συμπτύσσονται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περισσότερες περιπτώσεις και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται μόνο οι συμπτυγμένες διευθύνσεις IP.

Επεξεργασία δεδομένων από φορείς εκμετάλλευσης των καταστημάτων εφαρμογών

Η μεταφορά δεδομένων, όπως όνομα χρήστη, διεύθυνση e-mail και μοναδικός κωδικός αριθμός συσκευής σε ένα κατάστημα εφαρμογών (π.χ. Google Play της Google, App Store της Apple, Galaxy App Store της Samsung) που πραγματοποιείται κατά τη λήψη της εκάστοτε εφαρμογής δεν συνιστά συλλογή δεδομένων από εμάς και δεν τελεί υπό την ευθύνη μας. Δεν επηρεάζουμε με κανέναν τρόπο αυτή τη συλλογή δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία μέσω του εκάστοτε καταστήματος εφαρμογών, το οποίο και φέρει τη σχετική ευθύνη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι οnline υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων − με παρόχους που δεν συνδέονται με εμάς. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση πιθανών προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται σε τρίτους, όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται η σύνδεση), καθώς η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια καθώς και τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας και για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα υποκείμενα σε επεξεργασία από εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και –εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις –τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς διακανονισμού και λογιστικής ή υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης, όπως ορίζεται από τον νόμο. Εάν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη (βλέπε παρακάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:

Στο βαθμό που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το «έννομο συμφέρον»:

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, εκτός εάν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και της σχετικής δημιουργίας προφίλ («Εναντίωση στη διαφήμιση»). Σημειώστε ότι για οργανωτικούς λόγους, η εναντίωσή σας ενδέχεται να συμπίπτει με τη χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Φορητότητα δεδομένων:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και -στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού– τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή είναι η:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσαρμόσουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη σας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας και δυνατότητες επικοινωνίας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας».

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αν θέλετε να μας αναφέρετε κάποια παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω της παρακάτω διεύθυνσης e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομίλου:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Γερμανία.