Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Bosch EasyControl

Τελευταία ενημέρωση: (10.2019)

Ακολούθως περιγράφονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης του EasyControl («Όροι»).

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Η Bosch Thermotechnik GmbH («Bosch») παρέχει: Λογισμικό που μπορεί να κατεβάσει ο Πελάτης στο smartphone, το tablet ή το smartwatch («Εφαρμογή EasyControl»), μία διαδικτυακή πύλη με αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα EasyControl μαζί με εγχειρίδια χρήσης και βίντεο («Ιστοσελίδα EasyControl»), υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Εφαρμογής EasyControl και της Ιστοσελίδας EasyControl («Υπηρεσίες EasyControl»), για χρήση σε συνδυασμό με τον έξυπνο θερμοστάτη που διαθέτει η Bosch («EasyControl») στην τρέχουσα έκδοσή του που αποτελείται από το υλικό («Προϊόν») και το προεγκατεστημένο υλικό λογισμικό («Υλικό λογισμικό EasyControl»).

Το EasyControl είναι ένας έξυπνος θερμοστάτης με διάφορες λειτουργίες, με τη βοήθεια των οποίων ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ένα σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού («σύστημα HVAC») και να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος.

Με τον όρο «Πελάτης» σε αυτούς τους Όρους νοείται κάθε άτομο ή οντότητα που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί το EasyControl και την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl που σχετίζονται με αυτό.

Με τον όρο «Αξεσουάρ» σε αυτούς τους Όρους νοούνται τα προϊόντα που συνδέονται και λειτουργούν με το EasyControl. Τα Αξεσουάρ είναι προϊόντα που διαθέτει η Bosch.

Με τον όρο «Προϊόντα τρίτων» σε αυτούς τους Όρους νοούνται προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργήσουν με το EasyControl. Τα Προϊόντα Τρίτων δεν διατίθενται από την Bosch.

Με τον όρο «Διαπιστευτήρια EasyControl» σε αυτούς τους Όρους νοούνται τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για τη σύνδεση των Υπηρεσιών EasyControl ή των Προϊόντων Τρίτων με το EasyControl.

Ο όρος "Υπηρεσίες Ελέγχου Γλωσσών" σε αυτούς τους όρους, αφορά συσκευές και λογισμικό για τον έλεγχο των προϊόντων της Bosch Thermotechnik μέσω βοηθών ομιλίας, υπηρεσιών αποστολής μυνημάτων και παρόμοιων λύσεων που προσφέρονται για τον έλεγχο των θερμοστατών-ελεγκτών και συσκευών θέρμανσης της Bosch Thermotechnik.

Άρθρο 2 – Εφαρμογή

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η πρόσβαση ή η χρήση της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και/ή των Υπηρεσιών EasyControl διέπονται από αυτούς τους Όρους. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους, δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του EasyControl σε συνδυασμό με τα Αξεσουάρ, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl, τις Υπηρεσίες EasyControl και τα Προϊόντα τρίτων.

Η αγορά του EasyControl διέπεται από τους Όρους Εγγύησης της Bosch (διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα EasyControl, www.bosch-easycontrol.com ) και μπορεί να υπόκειται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης.

Για τα Αξεσουάρ και τα Προϊόντα Τρίτων μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιέχουν ειδικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκάστοτε Αξεσουάρ και Προϊόντα Τρίτων.

Εάν ένας ή περισσότεροι από τους Όρους καταστούν άκυροι, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων.

Άρθρο 3 – Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης

Η Bosch παρέχει στον Πελάτη το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης και προσπέλασης του EasyControl και των σχετικών Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl (χωρίς δικαίωμα εκχώρησης άδειας χρήσης). Η κυριότητα της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl παραμένει πάντα στην Bosch. Κάθε άλλη χρήση της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl πέρα από τον σκοπό για τον οποία διατίθενται (συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης δεδομένων ή άλλων αλληλεπιδράσεων με τα δεδομένα καθώς και της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους) απαγορεύεται, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά από την Bosch.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να υποστηρίζει ή να βοηθά στην ανάδρομη τεχνική έρευνα, την αποσυμπίληση, την τροποποίηση ή τη δημιουργία παράγωγων προϊόντων ή λειτουργιών από το EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl.

Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίζει το υλικό και το περιβάλλον διαμόρφωσης (λειτουργικό σύστημα, συμβατά συστήματα και έξυπνες συσκευές, πρόσβαση στο διαδίκτυο και διαθεσιμότητά του με μόνιμο και σταθερό Wi-Fi, κτλ.) για τη χρήση του EasyControl και των σχετικών Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl όπως καθορίζεται από την Bosch και σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα EasyControl και το εγχειρίδιο χρήσης του EasyControl.

Με την επιφύλαξη των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων και στον βαθμό που τα δεδομένα του Πελάτη δεν τελούν υπό την κυριότητα της Bosch, κάθε Πελάτης παρέχει στην Bosch, αυτόματα και δίχως περαιτέρω τύπους, το απεριόριστο, μη αποκλειστικό, ελεύθερο, παγκόσμιο, μεταβιβάσιμο και ατελές δικαίωμα χρήσης όλων των δεδομένων ή άλλων στοιχείων που έχουν δημιουργηθεί από το EasyControl, τα Αξεσουάρ, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl, για να χρησιμοποιηθούν για όποιο σκοπό.

Η διαθεσιμότητα του EasyControl για πώληση και τεχνική υποστήριξη και η προσπέλαση των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl περιορίζονται στις χώρες που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα EasyControl («Χώρες»). Ο Πελάτης αποδέχεται ότι εκτός των Χωρών η προσπέλαση και η χρήση του EasyControl και των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl μπορεί να μην είναι διαθέσιμες και να διέπονται από προϋποθέσεις ή περιορισμούς. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος και υπόχρεος να συμμορφωθεί στη σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η προσπέλαση και η χρήση του EasyControl και των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl.

Η Bosch δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την προσπέλαση ή τη χρήση του EasyControl και των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl εκτός των Χωρών.

Ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώνει την Bosch για τις συνέπειες από τυχόν παράβαση αυτών των Όρων από τον ίδιο .

Άρθρο 4 – Απαιτήσεις συστήματος

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της σωστής διαμόρφωσης όλων των απαιτήσεων συστήματος, όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης του EasyControl και τα Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl. Στο σημείο της εγκατάστασης πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι διαθέσιμη μία ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης καθώς και ένα δίκτυο Wi-Fi με δυνατότητα λειτουργίας και επικοινωνίας με το EasyControl.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μία φορητή συσκευή πρέπει να είναι διαθέσιμη και συμβατή με τις απαιτήσεις συστήματος, για την ορθή προσπέλαση και χρήση των Αξεσουάρ EasyControl, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και του EasyControl. Υπηρεσίες. Ορισμένες Υπηρεσίες EasyControl μπορεί επίσης να απαιτούν την προσπέλαση πρόσθετων λειτουργιών της φορητής συσκευής (π.χ. εντοπισμός θέσης GPS για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης των Υπηρεσιών EasyControl, κτλ.). Αυτές οι απαιτήσεις περιγράφονται και είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα EasyControl.

Άρθρο 5 – Παρακολούθηση ενέργειας

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το EasyControl και την Εφαρμογή EasyControl για την κατανάλωση καυσίμου (αέριο, πετρέλαιο …) και/ή ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής είναι μόνο ενδεικτικά και κατά κανέναν τρόπο εγγυημένα από την Bosch. Η πραγματική κατανάλωση αερίου και ρεύματος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον Πελάτη και το περιβάλλον. Από τις ενδεχόμενες αποκλίσεις (προς τα πάνω και προς τα κάτω) δεν απορρέουν τυχόν δικαιώματα.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα κατανάλωσης, τα οποία παρέχονται από το EasyControl και τα Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl, για αμφισβήτηση των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας ενός προμηθευτή ενέργειας ή ενός διαχειριστή δικτύου, ή ως εναλλακτικό μέτρο για τις μετρήσεις του μετρητή ενέργειας.

Η πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τη χρήση του EasyControl ή των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl εξαρτάται από ένα πλήθος περιβαλλοντικών παραγόντων, για τους οποίους η Bosch δεν μπορεί να ευθύνεται. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν πρόκειται να αξιώσει οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης από την Bosch σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι αναμενόμενες εξοικονομήσεις.

Άρθρο 6 – Ευθύνη ως προς την πρόσβαση

Ο Πελάτης έχει ευθύνη να διασφαλίζει ότι μόνο ο Πελάτης και/ή τα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα έχουν πρόσβαση και/ή χρησιμοποιούν το EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl. Ο Πελάτης πρέπει πάντα να τηρεί απόρρητα τα Διαπιστευτήρια EasyControl. Σε περίπτωση ανησυχίας για το ενδεχόμενο ότι αναρμόδια άτομα γνωρίζουν ή πρόκειται να μάθουν τα Διαπιστευτήρια EasyControl, ή εάν ο Πελάτης γνωρίζει τυχόν άλλη παράνομη, ακατάλληλη, μη συμβατική ή άλλη ανεξουσιοδότητη προσπέλαση ή χρήση του EasyControl και των σχετικών Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl, η Bosch πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Ο κατάλογος των αρμόδιων επικοινωνίας της Bosch είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα EasyControl.

Ο Πελάτης φέρει πλήρη ευθύνη για κάθε χρήση και/ή άλλη ενέργεια στο EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl ή τις Υπηρεσίες EasyControl, η οποία διενεργείται με χρήση των Διαπιστευτηρίων EasyControl.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω ανεξουσιοδότητης χρήσης από τρίτους, εκτός αν ο Πελάτης δεν είναι υπαίτιος για αυτό.

Άρθρο 7 – Προϊόντα Τρίτων

Η Bosch μπορεί να παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να συνδέει το EasyControl σε ένα ή περισσότερα Προϊόντα Τρίτων, τα οποία δεν ανήκουν στην κυριότητα ή στον έλεγχο της Bosch. Η χρήση των Προϊόντων Τρίτων από τον Πελάτη διέπεται από τους όρους παροχής υπηρεσιών ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε τρίτου. Η Bosch συνιστά στον Πελάτη να διαβάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τη χρήση Προϊόντων Τρίτων προτού τα συνδέσει στο EasyControl.

Επιπλέον, πριν από τη σύνδεση του EasyControl σε ένα ή περισσότερα Προϊόντα Τρίτων ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη («Λογαριασμός Bosch») είτε στην Εφαρμογή EasyControl, είτε στην Ιστοσελίδα EasyControl και να παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ορθά όπως απαιτείται κατά τη διαδικασία εγγραφής. Σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της σχέσης χρήσης, ο Πελάτης πρέπει να διορθώσει άμεσα τα δεδομένα. Η διαχείριση και η συντήρηση του Λογαριασμού Bosch πραγματοποιούνται από την Bosch.

Ο Πελάτης μπορεί να αποφασίσει να συνδέσει το EasyControl σε ένα ή περισσότερα Προϊόντα Τρίτων και μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή μία τέτοια σύνδεση. Σε περίπτωση ανάκλησης της προσπέλασης, η χρήση του σχετικού Προϊόντος Τρίτων σε συνδυασμό με το EasyControl, την Εφαρμογή EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl δεν είναι δυνατή.

Ο Πελάτης συμφωνεί να γνωστοποιεί τα απαιτούμενα δεδομένα, για να είναι δυνατή η σύνδεση του EasyControl με Προϊόντα Τρίτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη και τα Διαπιστευτήρια EasyControl.

Εφόσον οι παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες κοινοποιηθούν σε τρίτους, διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε τρίτου και όχι από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Bosch.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Bosch δεν παρέχει εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις σχετικά με τη χρήση Προϊόντων Τρίτων σε συνδυασμό με το EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl. Η χρήση Προϊόντων Τρίτων πραγματοποιείται με ευθύνη και διακινδύνευση του Πελάτη και διέπεται από τους όρους των σχετικών τρίτων. Η Bosch δεν ευθύνεται για τη χρήση Προϊόντων Τρίτων από τον Πελάτη και για αυτό τον λόγο κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση Προϊόντων Τρίτων αποκλείεται.

Ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με τους προμηθευτές των Προϊόντων Τρίτων, εκτός εάν η Bosch παρέχει τεχνική υποστήριξη για το εκάστοτε προϊόν σχετικά με ερωτήσεις για το προϊόν ή με τυχόν πρόβλημα με τη λειτουργία των Προϊόντων Τρίτων.

Άρθρο 8 – Υπηρεσίες Ελέγχου γλωσσών

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου Γλωσσών επιτρέπουν στον Πελάτη να εκτελεί βασικές λειτουργίες του συστήματος ελέγχου θέρμανσης με απλές φωνητικές εντολές ή μηνύματα, όπου το εύρος των λειτουργιών ποικίλλει ανάλογα με την αντίστοιχη Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών. Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για τις Υπηρεσίες Ελέγχου Γλωσσών. Με την εγκατάσταση ή την εγγραφή για μια αντίστοιχη υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών και τη σύνδεση αυτής της Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών με τον Εύκολο Έλεγχο, o Πελάτης συμφωνεί με - αυτούς τους Όρους. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών.

Η χρήση της αντίστοιχης Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών παρέχεται για τη διάρκεια του Easy Control σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη χρήση μιας Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών, απεγκαθιστώντας ή αποσυνδέοντας την αντίστοιχη Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών. Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών, η χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών δεν είναι πλέον δυνατή. Όλες οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται βάσει αυτών των Όρων παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν υπάρχει δικαίωμα για απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ή συγκεκριμένο χρόνο απόκρισης ή συμπεριφορά για αυτήν την Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών, ακόμη και αν η Bosch προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η διαθεσιμότητα είναι όσο το δυνατόν πιο αδιάκοπη. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η πρόσβαση ή η χρήση της αντίστοιχης Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών δεν θα διακοπεί ή θα επηρεαστεί από εργασίες συντήρησης, περαιτέρω εξελίξεις ή άλλες διαταραχές.

Το δικαίωμα χρήσης των πελατών περιορίζεται στην πρόσβαση στην αντίστοιχη υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών καθώς και στη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Απαγορεύεται η ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία της αντίστοιχης Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών και των σχετικών υπηρεσιών, ιδίως για την υπερβολική επιβάρυνση των συστημάτων πληροφορικής. Οι συνεισφορές του Πελάτη δεν επιτρέπεται να περιέχουν περιεχόμενο που παραβιάζει εφαρμοστέο νόμο ή ηθική. Επιπλέον, ο Πελάτης επιτρέπει στον χειριστή να τροποποιήσει τις συνεισφορές του εάν παραβιάζουν τους προαναφερθέντες κανόνες ή είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στον χειριστή ή σε τρίτο. Απαγορεύεται η επικοινωνία μιας άλλης Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών με την αντίστοιχη Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών. Οποιαδήποτε απαγορευμένη ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του Πελάτη από οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών Ελέγχου Γλωσσών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενημερωθεί για οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική, παράβαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών Ελέγχου Γλωσσών, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Bosch Thermotechnik GmbH και να αναφέρει αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ενώ ο Πελάτης επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών, η Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών αποθηκεύει τα μηνύματα που έχουν εισαχθεί ή ανακοινωθεί από τον Πελάτη. Δημιουργώντας ή καταγράφοντας μηνύματα για την Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών, ο Πελάτης παραχωρεί στη Bosch Thermotechnik GmbH ένα ελεύθερο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις συνεισφορές στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Ελέγχου Γλωσσών και να τις δημοσιεύσει και να τις αναπαράγει σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό το δικαίωμα χρήσης δεν περιορίζεται ούτε στο χρόνο ούτε στον τόπο. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών δεν θα δημοσιευθούν. Το δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με το παρόν τμήμα παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη του.

Οι απαντήσεις και οι δηλώσεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Γλωσσών προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η αποθήκευση ή η ανάκτηση αυτών των δηλώσεων ή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία Ελέγχου Γλωσσών ή σύστημα εμπειρογνωμόνων απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Bosch.

Άρθρο 9 – Ενημερώσεις

Η Bosch ενδέχεται να πραγματοποιεί ενημερώσεις λογισμικού ("Updates") του λογισμικού του EasyControl και της εφαρμογής EasyControl App, της ιστοσελίδας του EasyControl και των υπηρεσιών του EasyControl καθώς και αξεσουάρ για τη διεξαγωγή βελτιώσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενημερώσεις αυτές περιορίζονται σε ενημερώσεις οι οποίες αντικειμενικά δεν παρουσιάζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και οι οποίες δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, π.χ. διορθώσεις σφαλμάτων, δυνατότητα χρήσης, σταθερότητα και επιδιόρθωση επιδόσεων, δυνατότητα αναβάθμισης.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Bosch μπορεί να εγκαταστήσει τις Ενημερώσεις αυτόματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την προηγούμενη άδεια του Πελάτη.

Σε περίπτωση που αυτές οι ενημερώσεις δεν είναι δυνατές, η Bosch δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή χρήση ή πλήρη λειτουργικότητα του EasyControl και της εφαρμογής EasyControl App, της ιστοσελίδας του EasyControl και των υπηρεσιών του EasyControl καθώς και αξεσουάρ του.

Σε περίπτωση εκτεταμένων ενημερώσεων, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί και θα ζητηθεί συγκατάθεση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνείται τη συγκατάθεσή του, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία Ενημέρωση και είναι πιθανό ότι η λειτουργία του συστήματος μπορεί να είναι μειωμένη ή ίσως χρειαστεί να διακοπεί εντελώς. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως εάν οι μεταβολές στην εφαρμογή ή / και στο λογισμικό συσκευών καθίστανται απαραίτητες λόγω αλλαγών στις προδιαγραφές τρίτων μερών από τις οποίες η Bosch αποκτά προκαταβολικές υπηρεσίες ή λόγω σημαντικών τεχνικών καινοτομιών στην αγορά.

Άρθρο 10 – Αλλαγή των Όρων

Η Bosch μπορεί να αλλάζει και/ή να συμπληρώνει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή και να δηλώνει στον Πελάτη τη νέα ισχύουσα έκδοση μέσω μιας σημείωσης αλλαγής στην Εφαρμογή EasyControl.

Εάν ο Πελάτης αποδεχτεί τις αλλαγές των Όρων, οι αλλαγές θεωρούνται συμφωνημένες.

Σε περίπτωση ένστασης, η Bosch διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού των δικαιωμάτων της σχέσης χρήσης. Η σημείωση αλλαγής περιλαμβάνει μία αναφορά στο δικαίωμα ένστασης του Πελάτη καθώς και στις σχετικές συνέπειες.

Η σημείωση αλλαγής δημοσιεύεται στην Εφαρμογή EasyControl και οι τροποποιημένοι Όροι στην Εφαρμογή EasyControl και στην Ιστοσελίδα EasyControl.

Άρθρο 11 – Τερματισμός

Οι Όροι παραμένουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του χρόνου προσπέλασης ή χρήσης του EasyControl και των σχετικών Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl από τον Πελάτη, ή μέχρι τον τερματισμό ή την αναστολή των υπηρεσιών από την Bosch.

Σε περίπτωση παράβασης των Όρων από τον Πελάτη, η Bosch μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τα δικαιώματα προσπέλασης ή χρήσης που διαθέτει ο Πελάτης.

Μετά τον τερματισμό, ο Πελάτης πρέπει να σταματήσει την προσπέλαση ή τη χρήση των Αξεσουάρ, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl.

Η προσπέλαση και τη χρήση της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl μπορεί να τερματιστούν από την Bosch οποιαδήποτε στιγμή, για το οποίο εφαρμόζεται μία εύλογη περίοδος ειδοποίησης.

Άρθρο 12 – Ευθύνη και περιορισμός χρήσης και προσπέλασης

Η λειτουργία του EasyControl και των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl εξαρτάται από ένα πλήθος περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, πρόσβαση στο διαδίκτυο, σωστή λειτουργία του δικτύου Wi-Fi ή άλλων συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας) πέρα από το πεδίο ευθύνης της Bosch και κατά συνέπεια η χρήση τους δεν προορίζεται για εφαρμογές όπου ο παράγοντας του πραγματικού χρόνου είναι σημαντικός. Επομένως, το EasyControl και τα Αξεσουάρ του, η Εφαρμογή EasyControl, η Ιστοσελίδα EasyControl και οι Υπηρεσίες EasyControl παρέχονται χωρίς εγγύηση ως προς τον μόνιμο ή τον ποιοτικό χαρακτήρα της λειτουργικότητάς τους.

Η Bosch δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες (π.χ. δεδομένων) που μπορεί να προκληθούν από την αποτυχία και/ή την αναβολή και/ή την αδυναμία προσπέλασης από ή προς το EasyControl και τα Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl.

Η προσπέλαση του EasyControl και των Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl μπορεί να περιορίζεται ή να αναβάλλεται προσωρινά λόγω, μεταξύ άλλων, εκτέλεσης αναγκαίας συντήρησης, επισκευών ή αναβαθμίσεων στην ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης. Η Bosch δεν παρέχει εγγύηση σαφούς χρόνου διαθεσιμότητας.

Η Bosch δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν επιχειρησιακή, συνακόλουθη και/ή έμμεση ζημία, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απώλεια κερδών και εσόδων, η μείωση της απόδοσης και η άυλη ζημία, έναντι του Πελάτη. Η Bosch δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να οφείλεται σε ενέργεια ή παράλειψη του Πελάτη ή ενός τρίτου που έχει προσληφθεί από τον Πελάτη.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων παραπάνω, η ευθύνη της Bosch σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στην πραγματική τιμή αγοράς των προϊόντων - ή αν είναι μικρότερη - στο ποσό που καλύπτεται από την ασφάλεια αστικής ευθύνης της Bosch και στη συγκεκριμένη περίπτωση καταβάλλεται.

Τυχόν αξιώσεις στα πλαίσια της νομοθεσίας περί ευθύνης για τα προϊόντα, παραμένουν σε ισχύ.

Επιπρόσθετα, η Bosch δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες του Πελάτη, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των εξής:

  • Ο Πελάτης δεν χρησιμοποιεί το EasyControl και τα Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl σύμφωνα με τη φύση και τον προβλεπόμενο σκοπό τους.
  • Ο Πελάτης δεν τηρεί τον παρεχόμενο οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και τις παρεχόμενες οδηγίες λειτουργίας καθώς και άλλες οδηγίες που είναι διαθέσιμες από την Εφαρμογή EasyControl και την Ιστοσελίδα EasyControl.
  • Ο Πελάτης ή τρίτοι, εκτός της Bosch ή τρίτων που έχουν προσληφθεί από την Bosch, διενεργούν τροποποιήσεις, επισκευές, μετεγκαταστάσεις και/ή ελέγχους στο EasyControl και τα Αξεσουάρ.
  • Ο Πελάτης προκαλεί ζημίες σε σχέση με την απώλεια, την αλλοίωση ή τη μη χρήση δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί ψηφιακά ή ηλεκτρομαγνητικά ή έχουν μεταβιβαστεί.
  • Ο Πελάτης προκαλεί ζημία, με την ευρύτερη έννοια, κατά την εγκατάσταση ή τη χρήση του EasyControl και των Αξεσουάρ, εκτός εάν η ζημία προκαλείται λόγω βαριάς αμέλειας ή σκόπιμα από την Bosch ή τρίτους που συνεργάζονται με την Bosch.
  • Ο Πελάτης ή τρίτοι προκαλούν ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος, ζημιά από νερό, από βραχυκύκλωμα, φωτιά ή καπνό, από διακοπές ρεύματος, από παρεμβολές σε συνδέσεις τηλεπικοινωνίας και κάθε άλλη αιτία που δεν μπορούν να καταλογιστούν στην Bosch ή δεν τίθεται σε κίνδυνο από την Bosch.

Άρθρο 13 – Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων δημιουργού, δικαιωμάτων σε λογισμικό, δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υποκείμενων αλγόριθμων, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών, καθώς και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων όπως, μεταξύ άλλων, καταχωρήσεις, αιτήματα, ανανεώσεις για όλο τον κόσμο) για το EasyControl και τα Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl ανήκουν στην Bosch. Αυτό ισχύει και για τυχόν τροποποιήσεις στο EasyControl ή σε παράγωγα προϊόντα του EasyControl.

Ορισμένα στοιχεία της Εφαρμογής EasyControl περιλαμβάνουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία τρίτων («Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα»). Η χρήση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα διέπεται από τους όρους, με τους οποίους διατίθεται. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για τη χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Άρθρο 14 – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Bosch είναι διαθέσιμη ως αναφορά στην Εφαρμογή EasyControl και την ιστοσελίδα EasyControl και επίσης εφαρμόζεται σε αυτούς τους Όρους. Στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγείται η πολιτική της Bosch σε σχέση με τα Δεδομένα Πελατών στο EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl.

Ο Πελάτης συναινεί στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Bosch όταν προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το EasyControl και τα σχετικά Αξεσουάρ του, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl.

Σε περίπτωση αντίκρουσης, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν των όρων της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Bosch.

Άρθρο 15 – Παράπονα και τεχνική εξυπηρέτηση

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς σε σχέση με τους Όρους, το EasyControl, τα Αξεσουάρ, την Εφαρμογή EasyControl, την Ιστοσελίδα EasyControl και τις Υπηρεσίες EasyControl, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην Εφαρμογή EasyControl και την Ιστοσελίδα EasyControl.

Αν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στον Διαδικτυακό Τόπο Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της ιστοσελίδας https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Η Bosch, ωστόσο, δεν συμμετέχει σε διευθετήσεις τέτοιου είδους αιτημάτων ενώπιον ενός οργανισμού επίλυσης διαφορών.

Ο Πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η Bosch παρέχει τεχνική υποστήριξη μόνο για ερωτήσεις, δυσλειτουργίες και/ή θέματα σε σχέση με τη χρήση ή την προσπέλαση του EasyControl και των σχετικών Αξεσουάρ του, της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και των Υπηρεσιών EasyControl. Εξαιρούνται όλα τα άλλα προϊόντα που δεν διατίθενται από την Bosch, όπως η συσκευή θέρμανσης (εάν δεν έχει παραδοθεί από την Bosch), Προϊόντα Τρίτων ή υπηρεσίες τρίτων. (Π.χ. μία υπηρεσία δεδομένων που διαθέτει ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου).

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Πελάτη. Πληροφορίες για το πρόσθετο κόστος περιλαμβάνει η Ιστοσελίδα EasyControl.

Άρθρο 16 –πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών

Η Bosch Thermotechnik GmbH δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιων των συμβουλίων διαιτησίας των καταναλωτών.

Άρθρο 17 – Δικαιοδοσία

Στο πλαίσιο αυτών των Όρων και όλων των δεσμεύσεων μεταξύ της Bosch και του Πελάτη, εφαρμόζεται η ολλανδική νομοθεσία, Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών (CISG, Βιέννη, 11 Απριλίου 1980) αποκλείεται ρητά.

Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία, όλες οι διαφορές που αφορούν ή προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και/ή των Υπηρεσιών EasyControl πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών. Παρόλα αυτά, η Bosch διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο Πελάτης (γενική δωσιδικία).

Άρθρο 17 – Δικαιοδοσία

Στο πλαίσιο αυτών των Όρων και όλων των δεσμεύσεων μεταξύ της Bosch και του Πελάτη, εφαρμόζεται η ολλανδική νομοθεσία, Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών (CISG, Βιέννη, 11 Απριλίου 1980) αποκλείεται ρητά.

Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία, όλες οι διαφορές που αφορούν ή προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση της Εφαρμογής EasyControl, της Ιστοσελίδας EasyControl και/ή των Υπηρεσιών EasyControl πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών. Παρόλα αυτά, η Bosch διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο Πελάτης (γενική δωσιδικία).