Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja za Bosch EasyControl

Posljednje ažuriranje: (30.01.2020)

Ovo su opći uvjeti poslovanja za EasyControl („uvjeti“).

Članak 1 – Definicije

Bosch Thermotechnik GmbH („Bosch“) pruža: softver koji je moguće preuzeti na pametni telefon, tablet ili pametni sat korisnika („aplikacija EasyControl App “), mrežni portal s detaljnim informacijama o EasyControl proizvodima uključujući priručnike za uporabu i video isječke („mrežno mjesto EasyControl“), usluge pristupačne kroz aplikaciju EasyControl i mrežno mjesto EasyControl („usluge EasyControl“), za uporabu s pametnim termostatom koji isporučuje Bosch („EasyControl“), u njegovoj trenutačnoj verziji, a koji se sastoji od hardvera („proizvoda“) i unaprijed instaliranog firmvera („firmver EasyControl”).

EasyControl je pametni termostat s raznim funkcijama preko kojih korisnik može regulirati grijanje, provjetravanje i klimatizacijski sustav („sustav HVAC“) te promatrati i upravljati njegovom potrošnjom energije.

Izraz „korisnik“ u ovim uvjetima odnosi se na sve osobe ili pravna tijela koja pristupaju ili rabe EasyControl i pridruženu aplikaciju EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl.

Izraz „pribor“ u ovim uvjetima odnosi se na proizvode koje je moguće povezati i rabiti zajedno s EasyControlom. Pribor se sastoji od proizvoda koje nudi Bosch.

Izraz „vanjski proizvodi“ u ovim uvjetima odnosi se na proizvod ili usluge koje pruža treća strana koje je moguće povezati i rabiti zajedno s EasyControlom. Vanjske proizvode ne nudi Bosch.

Izraz „ovlasti za EasyControl“ u ovim uvjetima odnosi se na ovlasti potrebne za povezivanje usluga EasyControl ili vanjskih proizvoda s EasyControlom.

Pojam „usluge jezičnog upravljanja” u ovim uvjetima odnosi se na uređaje i softver za upravljanje proizvodima društva Bosch Thermotechnik s pomoću pomoćnika za govor, usluga prenošenja poruka i sličnih rješenja koje društvo Bosch Thermotechnik nudi za upravljanje svojim regulatorima, termostatima i grijačima.

Članak 2 – Primjenjivost

Pristupanjem ili uporabom aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i/ili usluga EasyControl korisnik pristaje obvezati se uvjetima. Ako korisnik ne pristaje na uvjete, neće moći rabiti EasyControl u kombinaciji s priborom, aplikacijom EasyControl, mrežnim mjestom EasyControl, uslugama EasyControl i vanjskim proizvodima.

Kupnja EasyControla podliježe jamstvenim uvjetima Boscha (raspoloživi su na mrežnom mjestu EasyControl) i može podlijegati specifičnim uvjetima i odredbama prodaje.

Za pribor i vanjske proizvode mogu vrijediti dodatni opći uvjeti poslovanja koji sadržavaju specifične odredbe u vezi s tim relevantnim priborom i vanjskim proizvodima.

Nevaljanost najmanje jedne od tih odredaba uvjeta ne utječe na valjanost preostalih odredaba.

Članak 3 – Pravo uporabe i pristupa

Bosch daje korisniku neekskluzivno, neprenosivo pravo pristupa i uporabe EasyControla i njegovog pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl (bez prava na podlicenciranje). Vlasništvo nad aplikacijom, mrežnim mjestom i uslugama EasyControl u svakom trenutku zadržava Bosch. Svaka druga uporaba aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga izvan svrhe za koju su učinjeni raspoloživim (uključujući prikupljanje podataka ili druge interakcije s podatcima, pružanje usluga trećim stranama) zabranjeno je osim ako Bosch izričito ne navodi drukčije.

Korisnik neće podržavati niti pomagati u naknadnom konstruiranju, dekompiliranju, mijenjanju ili izvođenju izvedenih proizvoda ili funkcionalnosti iz EasyControla i pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl.

Korisnik će osigurati da konfiguracija hardvera i okoline (operacijski sustav, kompatibilni sustavi i pametni uređaji, internetski pristup i dostupnost putem trajne i stabilne Wi-Fi veze itd.) za uporabu EasyControla i njegovog pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl odgovara specifikacijama Boscha i sukladna je informacijama dostupnim na mrežnom mjestu EasyControl i u priručniku za EasyControl.

Bez obzira na odredbe o privatnosti i to mjere do koje korisnikovi podatci nisu vlasništvo Boscha, svaki korisnik daje Boschu, automatski i bez daljnjeg zahtjeva, neograničeno, neekskluzivno, besplatno, međunarodno, prenosivo i nenadoknadivo pravo uporabe svih podataka ili drugih elemenata koje generiraju ili rabe EasyControl, pribor, aplikacija EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl za uporabu u bilo koju svrhu.

Raspoloživost EasyControla za prodaju, podršku i pristupanje priboru, aplikaciji, mrežnom mjestu EasyControl i uslugama EasyControl ograničena je na države navedene na mrežnom mjestu EasyControl („države“). Korisnik prihvaća da izvan tih država pristup i uporaba EasyControla i njegovog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl mogu biti nedostupne ili ograničene. Korisnik će biti odgovoran za poštivanje primjenjivih zakona u državi u kojoj se EasyControl i njegov pribor, aplikacija EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl rabe i u kojima se njima pristupa.

Bosch neće biti odgovoran za štete ili gubitke uzrokovane pristupanjem ili uporabom EasyControla i njegovog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl izvan jedne od tih država.

Korisnik će obeštetiti Bosch od posljedica kršenja ovih uvjeta od strane korisnika.

Članak 4 – Zahtjevi sustava

Korisnik će biti odgovoran osigurati da su svi zahtjevi sustava specificirani u priručniku za EasyControl i u njegovom priboru, aplikaciji EasyControl, mrežnom mjestu EasyControl i uslugama EasyControl raspoloživi i ispravno konfigurirani. Među ostalim, širokopojasna internetska veza s dovoljnom širinom pojasa i funkcionalna komunikacijska Wi-Fi mreža s EasyControlom raspoložive su na mjestu njegove instalacije.

Korisnik će potvrditi da je mobilni uređaj raspoloživ i kompatibilan sa zahtjevima sustava radi ispravnog pristupanja i uporabe pribora EasyControl, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta i usluga EasyControl . Neke usluge EasyControl također mogu zahtijevati pristup dodatnim funkcijama mobilnog uređaja (npr. GPS lokaciji radi geolociranja usluga EasyControl itd.). Ti zahtjevi opisani su i raspoloživi na mrežnom mjestu EasyControl.

Članak 5 – Ušteda energije

Podaci koje prikupe EasyControl i aplikacija EasyControl o potrošnji goriva (plina, ulja itd.) i/ili električne energije uređaja služe samo u informativne svrhe i Bosch ih nikako ne jamči. Stvarna potrošnja plina i električne energije može se razlikovati ovisno o korisniku i okolini. Od mogućih odstupanja (i iznad i ispod) nije moguće izvesti nikakva prava.

Korisnik neće rabiti podatke o potrošnji raspoložive u EasyControlu i njegovom priboru, aplikaciji EasyControl, mrežnom mjestu EasyControl i uslugama EasyControl za reklamacije računa za energiju od dobavljača energije ili administratora mreže ili kao alternativnu mjeru mjerenju energetskim mjerilima.

Potencijalne uštede energije dobivene uporabom EasyControla ili njegovog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl ovise o više okolnih čimbenika za koje Bosch ne mora biti odgovoran. Korisnik pristaje da neće tražiti bilo kakav oblik naknade od Boscha u slučaju neostvarivanja očekivanih ušteda.

Članak 6 – Odgovornost za pristup

Korisnik je odgovoran osigurati da će samo korisnik i/ili osobe koje je korisnik ovlastio imati pristup i/ili rabiti EasyControl i njegov pridruženi pribor, aplikaciju EasyControl i usluge EasyControl. Korisnik će držati ovlasti za EasyControl povjerljivim u svakom trenutku. Ako postoji zabrinutost da su neovlaštene treće strane saznale ili će saznati ovlasti za EasyControl ili ako je korisnik saznao za neki drugi nezakoniti, neugovoreni ili drugi neovlašteni pristup ili uporabu EasyControla i njegovog pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl ili usluga EasyControl, o tome je potrebno odmah obavijestiti Bosch. Popis kontakata Boscha raspoloživ je na mrežnom mjestu EasyControl.

Korisnik snosi punu odgovornost za svaku uporabu i/ili drugu radnju na EasyControlu i njegovom pridruženom priboru, aplikaciji EasyControl ili uslugama EasyControl koje se obave s pomoću ovlasti za EasyControl.

Korisnik je odgovoran za svaki gubitak uzrokovan neovlaštenom uporabom od trećih strana, osim ako Korisnik za to nije kriv.

Članak 7 – Vanjski proizvodi

Bosch može pružiti korisniku mogućnost povezivanja EasyControla s najmanje jednim vanjskim proizvodom koji Bosch ne posjeduje niti ne kontrolira. Uporaba vanjskih proizvoda od strane korisnika regulirana je uvjetima poslovanja ili pravilima o privatnosti te strane. Bosch predlaže korisniku da pročita opće uvjete poslovanja i pravila o privatnosti primjenjiva za uporabu vanjskih proizvoda prije povezivanja s EasyControlom.

Isto tako, prije povezivanja EasyControla s najmanje jednim vanjskim proizvodom korisnik pristaje registrirati se za korisnički račun („Bosch račun“) u aplikaciji EasyControl ili na mrežnom mjestu EasyControl i date sve i ispravne potrebne informacije kako se to zatraži tijekom registracijskog postupka. Ako se te informacije promijene u tijeku uporabnog odnosa, klijent će odmah izmijeniti podatke. Bosch račun održava i njime upravlja Bosch.

Klijent može odlučiti povezati EasyControl s najmanje jednim vanjskim proizvodom i može u svakom trenutku opozvati takvu vezu. Opozivanjem pristupa neće biti moguće rabiti vanjske proizvode zajedno s EasyControlom, aplikacijom EasyControl i uslugama EasyControl.

Korisnik pristaje podijeliti potrebne podatke kako bi omogućio povezivanje EasyControla s vanjskim proizvodima. Ti podatci mogu obuhvaćati osobne podatke korisnika i ovlasti za EasyControl.

Nakon što se gore spomenute informacije podijele s trećom stranom, one će biti pokrivene pravilima o privatnosti treće strane i neće više potpadati pod izjavu o privatnosti Boscha.

Korisnik prihvaća da Bosch ne daje jamstva ili garancije u vezi s uporabom vanjskih proizvoda u kombinaciji s EasyControlom i njegovim pridruženim priborom, aplikacijom EasyControl, mrežnim mjestom EasyControl i uslugama EasyControl. Uporaba vanjskih proizvoda je na odgovornost i rizik korisnika te podliježe uvjetima koje rabe dotične treće strane. Bosch nije odgovoran za uporabu vanjskih proizvoda od strane korisnika i svaka odgovornost za štete proizišle uporabom vanjskih proizvoda time je isključena.

Korisnik će izravno kontaktirati s dobavljačem vanjskih proizvoda, osim ako Bosch pruža podršku za konkretan proizvod, u vezi s pitanjima oko njega ili ako postoji problem s radom vanjskih proizvoda.

Članak 8 - Usluge jezičnog upravljanja

Usluge jezičnog upravljanja omogućuju Korisniku usluge izvršavanje bitnih funkcija sustava upravljanja grijanjem s pomoću jednostavnih glasovnih naredbi ili poruka, pri čemu se opseg funkcija razlikuje ovisno o pojedinim uslugama jezičnog upravljanja. Instalacijom ili registracijom za određenu uslugu jezičnog upravljanja i povezivanjem te usluge jezičnog upravljanja sa sustavom Easy Control, Korisnik usluge pristaje na ove Uvjete. Ako Korisnik usluge ne pristane na ove Uvjete, ne može upotrebljavati navedenu uslugu jezičnog upravljanja.

Uporaba navedene usluge jezičnog upravljanja omogućena je za vrijeme pružanja usluge sustava Easy Control u skladu s ovim Uvjetima, te je svaka strana može prekinuti u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Korisnik usluge može otkazati uporabu usluge jezičnog upravljanja deinstalacijom ili isključenjem navedene usluge jezičnog upravljanja. Nakon otkazivanje uporabe usluge jezičnog upravljanja, uporaba navedene usluge jezičnog upravljanja više nije moguća. To ne utječe na sve ostale usluge koje se pružaju u skladu s ovim Uvjetima.

Ne postoji pravo na neprekidnu dostupnost, određeno vrijeme odgovora ili ponašanje za ovu uslugu jezičnog upravljanja, čak i ako tvrtka Bosch nastavi s nastojanjima da osigura što veću neprekidnost dostupnosti. Ne jamči se da pristup ili uporaba navedene usluge jezičnog upravljanja neće biti prekinuti ili narušeni održavanjem, daljnjim razvojem ili drugim smetnjama.

Pravo uporabe Korisnika usluge ograničeno je na pristup navedenoj usluzi jezičnog upravljanja, kao i na uporabu navedene usluge u skladu s ovim Uvjetima.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radnje koje bi mogle narušiti rad navedene usluge jezičnog upravljanja i povezanih usluga, osobito one koje se odnose na prekomjerno opterećivanje sustava informatičke tehnologije. Doprinosi Korisnika usluge ne smiju sadržavati sadržaj koji krši mjerodavni zakon ili moralna načela. Osim toga, Korisnik usluge operateru daje dopuštenje da izmijeni njegove doprinose ako oni krše navedena pravila ili ako postoji vjerojatnost da će uzrokovati štetu operateru ili trećoj osobi. Zabranjeno je provoditi komunikaciju druge usluge jezičnog upravljanja s navedenom uslugom jezičnog upravljanja. Izvršavanje bilo kakve zabranjene radnje može u cijelosti onemogućiti Korisniku usluge uporabu usluge jezičnog upravljanja. U slučaju da Korisnik usluge dozna za bilo kakvu nelegalnu uporabu, zlouporabu, uporabu protivnu ugovoru ili drugu neovlaštenu uporabu usluga jezičnog upravljanja, Korisnik usluge može se obratiti društvu Bosch Thermotechnik GmbH i prijaviti tu neovlaštenu uporabu.

Tijekom komunikacije Korisnika usluge s uslugom jezičnog upravljanja usluga jezičnog upravljanja sprema poruke koje je Korisnik usluge unio ili objavio. Bosch Thermotechnik Gmbh upotrebljava te poruke za pružanje i poboljšanje usluga jezičnog upravljanja.

Odgovori i izjave u okviru usluge jezičnog upravljanja zaštićeni su autorskim pravima. Reproduciranje, kopiranje, pohranjivanje ili dohvaćanje tih izjava ili njihova uporaba u drugoj usluzi jezičnog upravljanja ili stručnom sustavu zabranjeni su bez pisane privole tvrtke Bosch Thermotechnik GmbH.

Članak 9 – Ažuriranja

Tvrtka Bosch može izvoditi softverska ažuriranja („Ažuriranja”) osnovnog programa EasyControl, aplikacije EasyControl i internetske stranice EasyControl te usluga i dodatne opreme EasyControl u svrhu unapređenja proizvoda i usluga. Takva su Ažuriranja ograničena na Ažuriranja koja objektivno nisu nepovoljna s obzirom na usluge dogovorene u vrijeme sklapanja ugovora i koja značajno ne odstupaju od dogovorenih usluga. To su, primjerice, ispravci programskih pogrešaka, ispravci upotrebljivosti, stabilnosti i učinkovitosti, nadogradnja značajki i sl.

Korisnik usluge slaže se s time da Bosch može automatski instalirati Ažuriranja bez prethodne obavijesti i bez prethodnog odobrenja Korisnika usluge.

U slučaju nemogućnosti instaliranja navedenih Ažuriranja, Bosch ne može osigurati ispravnu uporabu ili potpunu funkcionalnost sustava EasyControl, aplikacije EasyControl, internetske stranice EasyControl te usluga i dodatne opreme EasyControl.

U slučaju da su Ažuriranja opsežnija, Bosch će vas obavijestiti i tražiti vašu privolu. Ako odbijete dati privolu, Ažuriranja se neće instalirati te je moguće da će rad sustava biti narušen ili da će se morati u potpunosti prekinuti. Ova se odredba primjenjuje uz potrebne preinake u slučaju da promjene aplikacije i/ili softvera uređaja budu nužne uslijed izmjene specifikacija od strane trećih osoba koje za tvrtku Bosch pružaju napredne usluge ili uslijed značajnih tehničkih inovacija na tržištu.

Članak 10 – Izmjene uvjeta

Bosch smije mijenjati i/ili dopunjivati ove uvjete u svakom trenutku i proglasiti novu verziju važećom za korisnika putem obavijesti o promjeni u aplikaciji EasyControl.

U slučaju da korisnik prihvaća izmjene uvjeta, te izmjene smatrat će se efektivno ugovorenima.

U slučaju prigovora, Bosch zadržava pravo prekinuti prava na uporabni odnos. Obavijest o promjeni sadržava referencu o korisnikovom pravu na prigovor i o posljedicama takvog prigovora.

Obavijest o promjeni objavit će se u aplikaciji EasyControl, a promijenjeni uvjeti objavit će se u aplikaciji i mrežnom mjestu EasyControl.

Članak 11 – Raskid ugovora

Uvjeti ostaju važeći tijekom vremena u kojem korisnik pristupa ili rabi EasyControl i njegov pridruženi pribor, aplikaciju EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl ili dok Bosch ne raskine ili obustavi te usluge.

Bosch smije raskinuti ili obustaviti korisnikova prava na pristupanje ili uporabu u slučaju da je korisnik prekršio uvjete.

Nakon raskida korisnik će prestati pristupati ili rabiti pribor, aplikaciju EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl.

Pristup i uporabu aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl Bosch smije raskinuti u svakom trenutku, nakon razumnog raskidnog roka.

Članak 12 – Odgovornost i ograničenje uporabe i pristupa

Rad EasyControla i njegovog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl ovisi o više okolnih čimbenika (npr. proizvodi ili usluge trećih strana, pristup internetu, ispravno funkcioniranje Wi-Fi mreže ili drugih komunikacijskih sustava i mreža) izvan odgovornosti Boscha i stoga njegova uporaba nije namijenjena za kritične primjene u stvarnom vremenu. Stoga se EasyControl i njegov pribor, aplikacija EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl isporučuju bez jamstva o trajnoj ili kvalitativnoj naravi njihove funkcionalnosti.

Bosch neće biti odgovoran za štete ili gubitke (npr. podataka) uzrokovane neispravnošću i/ili zastojem i/ili nedostatkom pristupačnosti u ili iz EasyControla i njegovog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl.

Pristup u EasyControl i njegov pribor, aplikaciju EasyControl, mrežno mjesto EasyControl i usluge EasyControl može privremeno biti ograničen ili usporen zbog potrebe obavljanja održavanja, popravaka ili sigurnosnih nadogradnji, među ostalim razlozima. Korisnik neće imati pravo na naknade u takvim situacijama. Bosch ne pruža izričito jamstvo o raspoloživosti.

Bosch ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za poslovne, posljedične i/ili neizravne štete, uključujući bez ograničenja gubitak zarade i prihoda, gubitak dobiti i nematerijalne štete od strane korisnika. Bosch neće biti odgovoran za štete koje je moguće pripisati činu ili propustu korisnika ili trećih strana koje je korisnik angažirao.

Bez obzira na naveden, Boschova odgovornost u svim je slučajevima ograničena na originalnu nabavnu cijenu proizvoda - ili ako je ona manja - na iznos obuhvaćen osiguranjem od odgovornosti Boscha i isplaćen u konkretnom slučaju.

To ne utječe na reklamacije prema zakonima o odgovornosti za proizvod.

Osim toga, Bosch neće biti odgovoran za štete koje korisnik pretrpi ako su te štete posljedica sljedećeg:

  • Korisnik ne upotrebljava sustav EasyControl i s njime povezanu dodatnu opremu, aplikaciju EasyControl, internetsku stranicu EasyControl i usluge EasyControl u skladu s njihovom prirodom i predviđenom svrhom;
  • Nepoštivanja od strane korisnika priloženog kratkog priručnika za instalaciju i priručnika za uporabu dostupnog u aplikaciji EasyControl i na mrežnom mjestu EasyControl;
  • Obavljanja izmjena, popravaka, premještanja i/ili provjera EasyControla i pribora od strane korisnika ili druge strane koja nije Bosch ili trećih strana koje nije angažirao Bosch;
  • Šteta koje uzrokuje korisnik u vezi s gubitkom, oštećenjem ili neuporabivosti podataka spremljenih digitalno ili elektromagnetski ili prenesenih podataka;
  • Šteta koje uzrokuje korisnik u najširem smislu prilikom instaliranja ili uporabe EasyControla i pribora, osim ako je ta šteta uzrokovana grubim nemarom ili namjerom Boscha ili treće strane povezane s Boschom.
  • Šteta koje uzrokuje korisnik ili neka druga strana zbog kratkog spoja, oštećenja zbog vlage, udara munje, oštećenja zbog požara/dima, prekida opskrbe elektroenergijom, smetnji u telekomunikacijskim vezama i drugih uzroka koji nisu krivnja Boscha ili nisu rizik od Boscha.

Članak 13 – Intelektualno vlasništvo

Sva prava na intelektualno vlasništvo (uključujući autorska prava, softverska prava, prava na bazu podataka, patente, tehnička znanja, temeljne algoritme, zaštitne znakove, logotipe, trgovačke marke i druge komercijalne identifikatore i druga slična prava, uključujući registracije, zahtjeve, obnove za cijeli svijet) u EasyControlu i njegovom priboru, aplikaciji EasyControl, mrežnom mjestu EasyControl i uslugama EasyControl pripadaju Boschu. To vrijedi i za sve izmjene ili izvedene proizvode EasyControla.

Neke komponente aplikacija EasyControl sadržavaju softver otvorenog koda, koji može biti vlasništvo trećih strana („softver otvorenog koda“). Uporaba softvera otvorenog koda regulirana je uvjetima pod kojima je softver otvorenog koda učinjen raspoloživim. Uvjeti se ne odnose na uporabu softvera otvorenog koda.

Članak 14 – Privatnost

Izjava o privatnosti Boscha bit će raspoloživa za konzultiranje u aplikaciji i mrežnom mjestu EasyControl i također se primjenjuje na ove uvjete. Izjava o privatnosti objašnjava kako Bosch postupa s korisničkim podatcima u EasyControlu i njegovom pridruženom priboru, aplikaciji EasyControl, mrežnom mjestu EasyControl i uslugama EasyControl.

Korisnik prihvaća izjavu o privatnosti Boscha pristupanjem ili uporabom EasyControla i njegovog pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl.

U slučaju proturječja, uvjeti će prevladati nad onima iz izjave o privatnosti Boscha.

Članak 15 – Reklamacije i usluga

Za pitanja ili primjedbe u vezi s uvjetima, EasyControlom, priborom, aplikacijom EasyControl, mrežnim mjestom EasyControl i uslugama EasyControl kontaktne informacije raspoložive su u aplikaciji i mrežnom mjestu EasyControl.

Ako je korisnik potrošač, ima pravo podnijeti prijavu na stranici Mrežnog rješavanja sporova Europske komisije na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Bosch, međutim, neće sudjelovati u rješavanju takvih sporova preko tijela za rješavanje sporova.

Korisnik će imati na umu da Bosch može pružati podršku samo u vezi s pitanjima, neispravnostima i/ili problemima povezanim s pristupanjem i uporabom EasyControla i njegovog pridruženog pribora, aplikacije EasyControl, mrežnog mjesta EasyControl i usluga EasyControl. Isključeni su svi ostali proizvodi koje ne isporučuje Bosch kao što je grijaći uređaj (ako ga ne isporučuje Bosch), vanjski proizvodi ili usluge koje pruža treća strana (npr. podatkovni servis koji pruža internetski pružatelj usluga).

Usluga potpore može rezultirati dodatnim troškovima za korisnika. Informacije o dodatnim troškovima bit će dostupne na mrežnom mjestu EasyControl.

Članak 16 – Sudska nadležnost

Prema ovim uvjetima i svim obvezama između Boscha i korisnika primjenjuje se nizozemsko zakonodavstvo, s izuzetkom nizozemskog međunarodnog građanskog zakonika, osim ako drukčije ne propisuje lokalni obvezni zakon. Primjenjivost Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe Ujedinjenih naroda (CISG Beč, 11. travnja 1980. godine) izričito je isključena.

Ako je korisnik tvrtka, svi sporovi koji su povezani ili proizlaze iz uvjeta ili uporabe aplikacije EasyControla, mrežnog mjesta EasyControl i/ili usluga EasyControl bit će podneseni isključivo pred nadležnim sudom u Njemačkoj. Bosch, međutim, također zadržava pravo rješavanja sporova pred sudom koji je nadležan u državi korisnika.