Teisinis pranešimas

Privatumo pranešimas

Bosch Thermotechnik GmbH (toliau tekste – "Bosch" ir (ar) „Mes“ arba „Mums“) džiaugiasi, kad lankotės mūsų interneto svetainėse bei mobiliosiose programose (kartu vadinamose ir „Internetinis pasiūlymas“) ir domitės mūsų įmone bei mūsų gaminiais.

Bosch gerbia Jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums labai svarbūs, todėl rūpinamės tuo savo veikloje. Jums lankantis mūsų internetiniuose pasiūlymuose surinktus duomenis tvarkome konfidencialiai ir tik vadovaudamiesi teisės aktais.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos dalis.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kuriam pavesta tvarkyti Jūsų duomenis, yra Bosch; išimtys paaiškintos šiame Privatumo pranešime.

Mūsų kontaktiniai duomenys:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Asmens duomenų tvarkymas

Principai

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; tokiais duomenimis yra, pavyzdžiui, vardai ir pavardės, adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresai, sutarčių, apskaitos ir atsiskaitymo duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenis (įskaitant IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik jei tam yra teisinis pagrindas arba jei Jūs su tuo sutikote, pvz., registruodamiesi.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

 • Duomenys ryšiams palaikyti (pvz., vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas)

 • Iš trečiųjų asmenų gauti informaciniai duomenys (pvz., iš kreditų biurų arba viešųjų registrų)

 • Gaminio ir įrengimo duomenys (pvz., įrengimo adresas, serijos numeris, įrenginio tipas, įrengimo data),

 • Techniniai ir prisijungimo duomenys (pvz., IP adresas, interneto ryšio duomenys)

 • Sistemos duomenys (pvz., įvykiai, klaidos, prisijungimo duomenys, jutiklių vertės, numatoma techninė priežiūra)

 • Registracijos duomenys (pvz., ID, naudotojo vardas)

 • Naudotojo nuostatos (pvz., kalba, laiko juosta)

 • Produkto registravimo duomenys (pvz., informacija apie įrengusį asmenį, registracijos data)

 • Įrenginio identifikavimo duomenys (pvz., serijos numeris, įrenginio ID)

 • Aplinkos duomenys (pvz., temperatūra)

 • Vietos nustatymo duomenys (pvz., GPS koordinatės)

 • Kalendorinė informacija

 • Garso įrašai

 • Kamera ir vaizdo įrašai

 • Pranešimai

 • Jūsų, kaip BDAR duomenų subjekto, pasiteiravimo duomenys (pvz., pasiteiravimo rūšis, Jūsų tapatybės ir (arba) susisiekimo su Jumis informacija)

Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai tvarkome Jūsų asmens duomenims toliau aprašytais tvarkymo tikslais:

 • Šiam internetiniam pasiūlymui pateikti (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, teisėtas mūsų interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą, kiek tai neprieštarauja duomenų apsaugos ir konkurencijos teisiniams reikalavimams).

 • Atsakyti į naudotojų klausimus naudojantis „Chatbot“. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas, f punktas, sutarties įvykdymas ir (arba) teisėtas interesas patobulinti gaminius / paslaugas).

 • Triktims nustatyti ir saugos sumetimais (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, mums nustatytų teisinių įpareigojimų užtikrinti duomenų saugumą vykdymas ir teisėtas interesas pašalinti triktis bei užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).

 • Savo teisėms išsaugoti ir apginti (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, teisėtas mūsų interesas pareikšti ir apginti savo teises).

 • Mums nustatytiems teisiniams įpareigojimams stebėti gaminius ir užtikrinti jų saugą vykdyti. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų gaminių saugą).

 • mūsų su garantija bei produktų registravimu susijusioms teisėms užtikrinti. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų gaminių saugą).

 • Mūsų prie interneto prijungtų gaminių pagrindinėms funkcijoms užtikrinti (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas, sutartinė prievolė užtikrinti sutartas funkcijas).

 • Klientų aptarnavimo darbams registruoti, planuoti ir apdoroti. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas, sutarties vykdymas)

 • Kokybei užtikrinti ir kokybei pagerinti. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, mūsų teisėtas interesas patobulinti ir pagerinti mūsų gaminius ir paslaugas)

Registracija ir centralizuotas Bosch ID

Jums reikia užsiregistruoti, jei norite naudotis arba gauti prieigą prie privalumų, būtinų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Jums registruojantis mes, remdamiesi savanoriškumo principu, renkame sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti reikalingus asmens duomenis (pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, jei toks yra, informacija apie pageidaujamą mokėjimo būdą arba sąskaitos turėtoją) bei kitus duomenys, jei jų yra. Privaloma informacija pažymėta *.

Jūs galite užsiregistruoti mūsų internetiniams pasiūlymams naudodami tik centralizuotą Bosch ID. Centralizuotą Bosch ID sukūrė Robert Bosch GmbH, kad bendri Bosch grupės naudotojai galėtų naudotis skirtingų grupės įmonių pasiūlymais naudojant centralizuotus registracijos duomenis, ir duomenų saugumui padidinti.

Už šios vienkartinės registracijos paslaugos teikimą yra atsakinga Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Vokietija (RBG).

Jei norite registruotis centralizuotam Bosch ID, taikomos Bendrosios centralizuoto Bosch ID ir RBG registracijos ir naudojimo taisyklės bei RGB duomenų apsaugos pranešimas.

Sėkmingai užsiregistravę galite naudotis centralizuotais Bosch ID registracijos duomenimis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir šiam internetiniam pasiūlymui. Šiuo tikslu suteiksime RBG registracijos šabloną centralizuotam Bosch ID. Tada RBG patvirtins jūsų įgaliojimą ir pateiks mums pagrindinius duomenis, reikalingus mūsų pasiūlymams naudoti (pavyzdžiui., pavardė, vardas, gimimo data, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeriai, pašto adresas). Jūsų slaptažodis mums nebus atskleistas.

Dėl tolesnio duomenų perdavimo Bosch grupėje, susijusioje su centralizuotu Bosch ID, žiūrėti Duomenų apsaugos pranešimą. Centralizuoto Bosch ID naudotojo sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu, atšaukdami registraciją. Šiuo tikslu spustelėkite šią nuorodą: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Pareiga pateikti asmens duomenis

Atkreipkite dėmesį, kad jei „Bosch“ ir Jūs esate sudarę sutartį, turite pateikti tuos asmens duomenis, kurių reikia sutartiniams santykiams užmegzti, įgyvendinti ir nutraukti bei su tuo susijusioms sutartinėms prievolėms vykdyti arba kuriuos tvarkyti mus įpareigoja įstatymai. Nepateikus šių duomenų, sutarties su Jumis sudaryti, įgyvendinti ir nutraukti negalėsime.

Jei naudojantis šiuo internetiniu pasiūlymu nėra būtina tvarkyti duomenis sutartiniams santykiams užmegzti, įgyvendinti ir nutraukti ar sutartinėms prievolėms vykdyti ir to daryti neįpareigoja įstatymai, savo duomenis galite pateikti tik jei patys to norite. Atkreipkite dėmesį, kad nepateikus tam reikalingų duomenų, nebus galima naudotis mūsų internetinių pasiūlymų kai kuriomis funkcijomis arba paslaugomis.

Žurnalo failai

Kas kartą naudojantis internetu, Jūsų interneto naršyklė automatiškai atsiunčia tam tikrą informaciją, kurią įrašome vadinamuosiuose žurnalo failuose.

Žurnalo failus įrašome 60 dienų, kad galėtume nustatyti triktis ir užtikrinti saugą (pvz., pasikėsinimams išsiaiškinti), o po to ištriname. Žurnalo failai, kuriuos būtina ilgiau išsaugoti kaip įrodymus, neištrinami iki galutinai išsiaiškinant atitinkamą incidentą ir atskiru atveju gali būti perduoti tyrimo tarnyboms. Žurnalo failuose įrašoma ši informacija:

 • galinio įrenginio, iš kurio prisijungiama prie internetinio pasiūlymo, IP adresas (interneto protokolo adresas);

 • interneto svetainės, iš kurios buvo apsilankyta internetiniame pasiūlyme, interneto adresas (vadinamasis pirminis arba nuorodinis URL);

 • paslaugos teikėjo, per kurį buvo prisijungta prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas;

 • peržiūrėtų failų ir (arba) informacijos pavadinimas;

 • apsilankymo data, laikas ir trukmė;

 • operacinė sistema ir naudojamos interneto naršyklės informacija, įskaitant įdiegtus priedus (pvz., skirtus „Flash Player“);

 • http būsenos kodas (pvz., „užklausa sėkminga“ arba „ieškomo failo nepavyko rasti“);

 • perduotų duomenų kiekis;

Su Voice Assistant ir ChatBots

Siūlome galimybę patogiai apžiūrėti mūsų gaminius naudojant tekstinius ar balso asistentus (balso ryšio komunikacija) informacijai paprašyti arba užklausoms dėl pagalbos ir priežiūros nusiųsti. Norint susisiekti su mūsų produktais, paprastai būtina mūsų pasiūlymo sąsaja su jūsų trečiosios šalies pasiūlymų paskyromis (pavyzdžiui, Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger ir kt.). Šis procesas taip pat apima keitimąsi asmens duomenimis tarp sistemų; jie yra būtini mūsų pasiūlymui atlikti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Jei siunčiate balso komandas ar pranešimus mūsų paslaugų tarnybai kuriuo nors savo ryšio kanalų, mes juos apdorosime sutartinių įsipareigojimų įvykdymo tikslais. Nutraukus naudojimąsi mūsų pasiūlymu, visi asmens duomenys nedelsiant bus ištrinti. Įrašyti dialogai bus išsaugoti anonimiškai; jie bus naudojami balso ir teksto asistentams mokyti, siekiant toliau gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Todėl, panaikinus turinį, programinės įrangos atvirkštinė inžinerija nėra prasminga.

Atkreipkite dėmesį, kad atsisakius bet kokio mūsų pagalbos įrankio ir dėl to ištrynus jame savo duomenis nereiškia, kad duomenys automatiškai ištrinami kitose Bosch programose ar trečiosios šalies programose (pavyzdžiui, Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa ir kt.). Atitinkamas ištrynimas taikomas tik konkrečiai Bosch programai.

Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

Duomenų perdavimas

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Iš esmės Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams perduosime tik tada, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti, mes arba tretieji asmenys turi teisėtą interesą juos perduoti arba jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Išsamios informacijos apie teisinius pagrindus rasite skirsnyje „Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai“. Tretieji asmenys gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami siekiant teisėto intereso, tai šiame Privatumo pranešime paaiškinta.

Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų valdytojams, jei tai padaryti mus įpareigotų teisės aktai ar vykdytini institucijų ir (ar) teismo sprendimai.

Paslaugų teikėjai (bendrieji)

Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame, pvz., teikti pardavimų ir rinkodaros bei karštosios linijos paslaugas, valdyti sutarčių vykdymą, apdoroti mokėjimus, programuoti ir patalpinti duomenis. Šiuos paslaugų teikėjus atidžiai išsirinkome ir nuolat kontroliuojame, o ypač, ar jie rūpestingai elgiasi su pas juos įrašytais duomenimis ir kaip užtikrina jų apsaugą. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame saugoti konfidencialumą ir laikytis įstatymų reikalavimų. Paslaugų teikėjai gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės.

Perdavimas gavėjams, nepriklausantiems EEE

Asmens duomenis galime perduoti ir gavėjams, įsisteigusiems ne EEE, o vadinamosiose trečiosiose valstybėse. Šiuo atveju, prieš perduodami duomenis įsitikiname, kad gavėjas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remdamiesi ES Komisijos sprendimu dėl atitinkamos šalies tinkamumo arba su gavėju susitariame dėl vadinamųjų Europos Sąjungos standartinių sutarčių sąlygų) arba kai turime Jūsų sutikimą dėl perdavimo.

Galime pateikti Jums gavėjų trečiosiose valstybėse sąrašą ir konkrečių susitarimų tinkamam duomenų apsaugos lygiui užtikrinti kopiją. Tam pasinaudokite skirsnyje „Kontaktai“ pateikta informacija.

Saugojimo trukmė; saugojimo terminai

Iš esmės Jūsų duomenis saugome, kol to reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su tuo susijusioms paslaugoms teikti ir (ar) turime teisėtą interesą juos ir toliau saugoti (pvz., ir įvykdę sutartį dar galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Po to Jūsų asmens duomenis ištriname, išskyrus duomenis, kuriuos ir toliau turime saugoti vykdydami savo teisinius įpareigojimus (pvz., mokesčių ir komercinės teisės aktuose nustatyti informacijos saugojimo terminai mus įpareigoja kai kuriuos dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas, saugoti tam tikrą laikotarpį).

Slapukų naudojimas

Teikiant mūsų internetinį pasiūlymą gali būti naudojami slapukai ir stebėjimo priemonės.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie lankant internetinį pasiūlymą gali būti įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje.

Stebėjimas gali vykti naudojant įvairias technologijas. Mes tvarkome informaciją, ypač surinktą taikant sekimo pikselių technologiją ir (ar) analizuojant žurnalo failus.

Kategorijos

Slapukus skirstome į slapukus, privalomai būtinus internetinio pasiūlymo techninėms funkcijoms užtikrinti ir slapukus bei stebėjimo priemones, kurie nėra privalomai būtini, kad internetiniai pasiūlymai techniškai veiktų.

Internetiniu pasiūlymu iš esmės galima naudotis be techninių funkcijų neatliekančių slapukų.

Techniškai būtini slapukai

Techniškai būti slapukai yra slapukai, be kurių techniškai būtų neįmanoma pateikti internetinį pasiūlymą. Tokiais, pvz., yra duomenis įrašantys slapukai, leidžiantys be trikčių atkurti vaizdo įrašų ir garsinį turinį.

Pasibaigus apsilankymui, šie slapukai ištrinami.

Techniškai nebūtini slapukai ir stebėjimo priemonės

Šiuos slapukus ir stebėjimo priemones naudojame tik jei prieš tai tam davėte mums savo sutikimą. Šiuos slapukus ir stebėjimo priemones skirstome į dvi pakategores:

Rinkodaros slapukai ir stebėjimo priemonės

Bendroji paskirtis

Naudodami rinkodaros slapukus ir stebėjimo priemones, mes ir mūsų partneriai, išanalizavę Jūsų, kaip naudotojo elgseną, galime pateikti Jums Jūsų poreikius atitinkančių pasiūlymų:

 • Statistika: Naudodami statistikos priemones nustatome, pvz., kiek kartų apsilankėte puslapyje.

 • Konversinis stebėjimas: Jei į mūsų interneto svetainę patekote paspaudę atitinkamo partnerio skelbimą, mūsų konversinio stebėjimo partneriai Jūsų kompiuteryje palieka slapuką (konversijos slapuką). Paprastai šie slapukai išlieka 30 dienų. Jei apsilankote tam tikruose mūsų puslapiuose ir slapukas dar yra išlikęs, mes ir atitinkamas konversinio stebėjimo partneris galime atpažinti, kad konkretus naudotojas spustelėjo skelbimą ir taip buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Konversijos slapukais surinkta informacija naudojama konversijos statistikoms parengti ir atitinkamą skelbimą spustelėjusių bei į konversinio stebėjimo žyma pažymėtą puslapį nukreiptų naudotojų bendrajam skaičiui nustatyti.

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrankius Jūsų duomenys gali būti perduoti gavėjams šalyse, nepriklausančiose EEE, kuriose neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis pagal BDAR (pvz., JAV). Išsamios informacijos apie tai rasite žemiau pateiktame atskirų rinkodaros įrankių aprašyme.

 • „Google Analytics“ Paslaugos teikėjas: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV Veikimo: naudotojų elgsenos analizė (apsilankymai puslapiuose, lankytojų ir apsilankymų skaičius, parsisiuntimai), naudotojų patirties (UX) nustatymas

 • Jei prisijungiate prie mūsų internetinio pasiūlymo per Facebook Messenger, mes naudojame Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,Airijoje paslaugos įrankį „Facebook Insights“. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti tinklalapyjehttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Mes naudojame web analizės įrankiai Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bona. Tai yra analizės priemonė, skirta pagerinti mūsų svetainės paieškos galimybes paieškos sistemose. Čia mes įvertiname, kiek mūsų svetainė yra optimizuota paieškos sistemoje. Daugiau informacijos galite rasti adresu www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Slapukų ir stebėjimo priemonių valdymas

Savo slapukus ir stebėjimo priemonių nuostatas galite valdyti naršyklėje ir (arba) mūsų Privatumo nuostatose.

Nurodymas: atliktos nuostatos taikomos tik tuo metu naudojamai naršyklei.

Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, savo naršyklės nuostatose išjunkite slapukų įrašymą. Atkreipkite dėmesį, kad dėl to interneto svetainė gali veikti prasčiau.

Mūsų mobiliųjų programėlių naudojimas

Be savo internetinio pasiūlymo pateikiame ir mobiliųjų programėlių („Programėlės“), kurias galite parsisiųsti į savo galinį įrenginį. Be interneto svetainėse renkamų duomenų savo programėlėmis renkame kitus asmens duomenis, konkrečiai susijusius su mobiliojo galinio įrenginio naudojimu.

Jūsų vietos nustatymo duomenų tvarkymas

Mūsų pasiūlymas apima ir vadinamąsias su vietos nustatymu susijusias paslaugas (angl. „Location Based Services“), kuriomis Jums pateikiame specialių, Jūsų vietovei pritaikytų pasiūlymų. Kad galėtume Jums pasiūlyti šias programėlės funkcijas, surenkame atitinkamai paskiausių trijų nustatytų vietų GPS duomenis, kuriuos perdavė Jūsų mobilusis galinis įrenginys, ir Jūsų IP adresą, jei tam davėte savo sutikimą. Tačiau judėjimo profilio mes nekuriame. Šią funkciją galite išjungti arba ir vėl įjungti atitinkamos programėlės arba savo mobiliojo galinio įrenginio operacinės sistemos nuostatose arba laikinai išjungti pristabdymo režimu, nepablogindami programėlės pagrindinių funkcijų.

Reklamos identifikatoriaus / reklamos ID tvarkymas

Gavę Jūsų sutikimą, reklamos tikslais įrenginiuose su „iOS“ operacine sistema naudojame vadinamąjį reklamos identifikatorių (IDFA), o įrenginiuose su „Android“ – vadinamąjį reklamos ID. Tai nėra nuolatiniai tam tikro galinio įrenginio identifikavimo numeriai kaip tie, kuriuos suteikia „iOS“ ar „Android“. Taip surinkti duomenys nėra susiejami su kita įrenginio informacija. Identifikavimo numerius naudojame Jūsų individualius poreikius atitinkančiai reklamai pateikti ir išanalizuoti, kaip tuo pasinaudojate. Jei „iOS“ nuostatose ties „Duomenų apsauga“ – „Reklama“ įjungsite parinktį „Išjungti reklaminį sekimą“ ar „Android“ ties „Google“ nuostatos“ – „Reklama“ pasirinksite parinktį „Išjungti interesus atitinkančią reklamą“, galėsime taikyti tik šias priemones: suskaičiuodami nespaudžiamos reklamjuostės parodymų skaičių („frequency capping“) įvertinti, kokį grįžtamąjį poveikį Jums turi reklamjuostės, nustatyti parodymų ir paspaudimų santykį, unikalius naudotojus („unique user“) bei imtis apsauginių priemonių, kovoti su sukčiavimu bei šalinti klaidas. Įrenginio nuostatose bet kada galite ištrinti IDFA ar reklamos ID („Atkurti reklamos ID“); tada sukuriamas naujas identifikavimo numeris, nesiejamas su anksčiau surinktais duomenimis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums apribojus atitinkamo identifikavimo numerio naudojimą, galbūt, negalėsite naudotis visomis mūsų programėlės funkcijomis.

Programėlės analizavimas

Kad savo internetinį pasiūlymą galėtume padaryti patrauklesniu naudotojams, išmatuoti pasiekiamumą ir vykdyti rinkos tyrimus, mums reikia statistinės informacijos apie tai, kaip juo naudojamasi.

Tam mes naudojame šiame skirsnyje aprašytus programėlės analizavimo įrankius.

Įrankių paslaugų teikėjai duomenis tvarko pagal mūsų nurodymus tik kaip duomenų tvarkytojai ir nenaudoja jų saviems tikslams. Toliau pateikiame informacijos apie kiekvieno įrankio paslaugos teikėją. Jei šie įrankiai naudoja stebėjimo priemones ar naudotojų profilius, šiuos įrankius naudosime tik pirmiau gavę Jūsų sutikimą.

Google Analytics mobiliosioms programoms – Google Analytics teikia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). Mes naudojame Google Analytics su papildoma funkcija, kurią siūlo „Google“ , IP adresams anonomizuoti. Tokiu būdu „Google“ daugeliu atvejų sutrumpina IP adresus jau Europos Sąjungoje ir tik išimtiniais atvejais tai daro Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau išsaugomi tik sutrumpinti IP adresai.

Programėlių parduotuvių operatorių tvarkomi duomenys

Parsisiunčiant atitinkamą programėlę, mes nerenkami duomenų ir neatsakome už tokių duomenų kaip naudotojo vardas, el. pašto adresas ir individualus įrenginio kodas perdavimą programėlių parduotuvei (pvz., „Google" parduotuvei „Google Play“, „Apple" parduotuvei „App Store“, „Samsung" parduotuvei „Galaxy App Store"). Mes neturime jokios įtakos tam, kaip programėlių parduotuvė, kaip duomenų valdytojas, tokiu atveju renka ir toliau tvarko duomenis.

Išorės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būtų trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų interneto svetainių nuorodų. Spustelėjus nuorodą, mes nebeturime jokios įtakos tam, kaip bus renkami, tvarkomi ir naudojami asmens duomenys (tokie kaip, pvz., IP adresas ar puslapio su nuoroda URL), kurie, galbūt, spustelėjus nuorodą buvo perduoti trečiajam asmeniui, nes tiesiog negalime kontroliuoti trečiųjų asmenų veiksmų. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip tretieji asmenys tvarkys tokius asmens duomenis.

Apsauga

Savo darbuotojus ir mūsų įgaliotąsias paslaugų teikimo įmones įpareigojome neatskleisti informacijos ir laikytis taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatų.

Imamės visų būtinųjų techninių ir organizacinių priemonių tinkamam apsaugos lygiui užtikrinti, kad mūsų valdomi Jūsų duomenys būtų ypač apsaugoti nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, neleistino naudojimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ir (ar) neteisėtos prieigos pavojų. Savo apsaugos priemones nuolat tobuliname atsižvelgdami į technologijų pažangą.

Naudotojų teisės

Norėdami pareikšti savo teises, naudokitės skirsnyje „Kontaktai“ pateikta informacija. Būtinai įsitikinkite, kad galėsime konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Teisė būti informuotiems ir susipažinti su duomenimis:

Jūs turite teisę prašyti patvirtinti, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei taip, galite pareikšti teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Teisė prašyti ištaisyti ir ištrinti:

Galite mus prašyti ištaisyti neteisingus duomenis, ir, jei įvykdyti įstatymais numatyti reikalavimai, papildyti ar ištrinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja atsiskaitymams ir buhalterijai reikalingiems duomenims ar duomenims, kuriuos pagal įstatymus privaloma saugoti nustatytą laikotarpį. Net jei tokių duomenų nebereikia, jų tvarkymas yra ribojamas (žr. toliau pateiktą informaciją).

Duomenų tvarkymo ribojimas:

Jei įvykdyti įstatymais numatyti reikalavimai, galite mus prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu:

Be to, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad tvarkytume duomenis, kai tokio duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu yra teisėtas interesas. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenų nebetvarkysime, išskyrus atvejus, kai vadovaudamiesi įstatymų reikalavimais galėsime įrodyti, kad duomenys toliau tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų teises.

Nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais:

Be to, Jūs bet kuriuo metu galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, įskaitant su tuo susijusį profiliavimą ("Nesutikimas su naudojimu rinkodaros tikslais"). Atkreipkite dėmesį, kad dėl organizacinių priežasčių gali nutikti taip, jog nepaisant Jūsų nesutikimo, Jūsų duomenys dar gali būti naudojami jau vykstančioje kampanijoje.

Sutikimo atšaukimas:

Jei sutikote, kad tvarkytume Jūsų duomenis, sutikimą, įsigaliosiantį ateityje, galite bet kuriuo metu atšaukti. Tai neturi poveikio Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų perkeliamumas:

Taip pat turite teisę reikalauti, kad duomenis, kuriuos mums pateikėte, pateiktume Jums susistemintu, paprastai naudojamu ar kompiuterio skaitomu formatu ir (arba), jei techniškai įmanoma, perduotume duomenis trečiajam asmeniui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai:

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Galite kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos ir (ar) Jūsų federalinės žemės kompetentingą duomenų apsaugos instituciją arba į mūsų kompetentingą duomenų apsaugos instituciją. Tokia institucija yra:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Privatumo pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to prireiks pasikeitus technologijoms. Tokiais atvejais atitinkamai priderinsime ir savo Privatumo pranešimus. Todėl visada atkreipkite dėmesį į naujausią mūsų Privatumo pranešimo versiją.

Pasinaudojimas savo teisėmis ir susisiekimo būdai

Norėdami susisiekti su mumis, kreipkitės skirsnyje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Norėdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ar pranešti mums apie pažeistą privatumą, spustelėkite čia.

Su mumis galite susisiekti ir šiuo el. pašto adresu:

privacy.ttde@bosch.com

Duomenų valdytojo atstovas įmonių grupėje:

Duomenų valdytojo atstovas, informacijos saugumas ir duomenų apsauga (C/ISP), Robert Bosch GmbH, p. d. 30 02 20, 70442 Štutgartas, Vokietija.