Noteikumi un Nosacījumi

Bosch EasyControl Noteikumi un Nosacījumi

Atjaunots: 10/2019

Šie ir EasyControl noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi").

1. pants. Definīcijas

Bosch Thermotechnik GmbH (“Bosch”) nodrošina: programmatūru, kuru var lejupielādēt Klienta viedtālrunī, planšetdatorā vai viedpulkstenī ("EasyControl lietotne"), tīmekļa portālu ar detalizētu informāciju par EasyControl izstrādājumiem, ieskaitot lietošanas pamācības un videoklipus ("EasyControl tīmekļa vietne"), pakalpojumus, kuri pieejami caur EasyControl lietotni un EasyControl tīmekļa vietni ("EasyControl pakalpojumi"), izmantošanai ar Bosch viedo termostatu ("EasyControl"), kura pašreizējā versija sastāv no iekārtas ("Izstrādājums") un jau instalētas programmaparatūras ("EasyControl programmaparatūra").

EasyControl ir viedais termostats ar dažādām funkcijām, ar kuru palīdzību Klients var vadīt apkures, ventilācijas un klimata nodrošināšanas sistēmu ("HVAC sistēma"), kā arī apskatīt un pārvaldīt tās enerģijas patēriņa līmeni.

Termins "Klients" šajos Noteikumos attiecas uz jebkuru personu vai subjektu, kurš piekļūst vai izmanto EasyControl un saistīto EasyControl lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus.

Termins "Piederumi" šajos Noteikumos attiecas uz izstrādājumiem, kurus iespējams savienot un vadīt kopā ar EasyControl. Piederumos iekļauti izstrādājumi, ko piedāvā Bosch.

Termins "Trešo pušu izstrādājumi" šajos Noteikumos attiecas uz trešo pušu piedāvātiem izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kurus iespējams savienot un vadīt kopā ar EasyControl. Bosch nepiedāvā Trešo pušu izstrādājumus.

Termins "EasyControl pierakstīšanās informācija" šajos Noteikumos attiecas uz pierakstīšanās informāciju, kas nepieciešama EasyControl pakalpojumu vai Trešo pušu izstrādājumu savienojamībai ar EasyControl.

Termins ”Language Control pakalpojumi” šajos noteikumos attiecas uz ierīcēm un programmatūru Bosch Thermotechnik izstrādājumu vadībai, izmantojot balss palīgus, ziņapmaiņas pakalpojumus un līdzīgus risinājumus, kas tiek piedāvāti Bosch Thermotechnik regulatoru, termostatu un sildītāju regulēšanai.

2. pants. Piemērojamība

Piekļūstot vai izmantojot EasyControl lietotni, tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Klients piekrīt ievērot šos Noteikumus. Ja Klients nepiekrīt Noteikumiem, viņš nevarēs izmantot EasyControl kombinācijā ar EasyControl piederumiem, lietotni, tīmekļa vietni, pakalpojumiem un Trešo pušu izstrādājumiem.

Pirms EasyControl savienošanas Klients piekrīt atvērt lietotāja kontu ("Bosch kontu") vai nu EasyControl lietotnē vai tīmekļa vietnē, kā arī nodrošināt pilnīgu un pareizu nepieciešamo informāciju, kā prasīts reģistrācijas procesā. Ja šāda informācija mainās lietošanas attiecību periodā, Klients apņemas nekavējoties ieviest izmaiņas. Bosch pārvalda un uztur Bosch kontu.

Piederumiem un Trešo pušu izstrādājumiem var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi, kuros iekļauti īpaši nosacījumi saistībā ar attiecīgajiem Piederumiem un Trešo pušu izstrādājumiem.

Viena vai vairāku šo Noteikumu pantu spēkā neesamība neietekmē pārējo pantu likumību.

3. pants. Izmantošanas un piekļuves tiesības

Bosch piešķir Klientam vienkāršas, nepārvedamas tiesības EasyControl un saistīto EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu (bez tiesībām izsniegt sublicences) piekļuvei un izmantošanai. Bosch saglabā EasyControl lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu īpašumtiesības. Jebkāda cita EasyControl lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošana ārpus paredzētā mērķa (ieskaitot datu vākšanu un citas darbības ar datiem, trešo pušu pakalpojumu nodrošināšana) ir aizliegta, ja vien Bosch nav norādījis pretēji.

Klients apņemas neatbalstīt vai nepalīdzēt EasyControl un saistīto EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu reversajā inženierijā, dekompilēšanā, pārveidošanā vai jebkādu atvasināto izstrādājumu vai funkciju iegūšanā.

Klients apņemas nodrošināt iekārtas un vides konfigurāciju (operētājsistēmu, saderīgas sistēmas un viedierīces, piekļuvi internetam un pieejamību, izmantojot patstāvīgu un stabilu Wi-Fi utt.) EasyControl un saistīto EasyControl piederumu, tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar Bosch norādēm un informāciju, kas pieejama EasyControl tīmekļa vietnē un EasyControl lietošanas pamācībā.

Neierobežojot privātuma noteikumus un ciktāl Bosch nepieder Klienta dati, katrs Klients piešķir Bosch automātiskas un bez tālākiem noteikumiem neierobežotas, vienkāršas, bezmaksas, starptautiskas, pārvedamas tiesības bez autoratlīdzības izmantot jebkādiem mērķiem visus datus vai citus elementus, ko izveidojuši vai lietojuši EasyControl, EasyControl piederumi, lietotne, tīmekļa vietne un pakalpojumi. Ciktāl šie dati ir personas dati, Bosch apstrādās šos datus tikai saskaņā ar datu aizsardzības likuma noteikumiem un šajā kontekstā Klienta apliecināto piekrišanu. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Bosch ir atrodama mūsu privātuma noteikumos.

EasyControl pieejamība pārdošanai, atbalsts un piekļuve EasyControl piederumiem, lietotnei, tīmekļa vietnei un pakalpojumiem ir nodrošināta valstīs, kuras norādītas EasyControl tīmekļa vietnē ("Valstis"). Klients piekrīt, ka EasyControl un EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu piekļuve un izmantošana ārpus Valstīm var būt nepieejama vai ierobežota. Klients ir atbildīgs par atbilstību attiecīgajiem likumiem valstī, kurā tiek veikta piekļuve vai izmantoti EasyControl un EasyControl piederumi, lietotne, tīmekļa vietne un pakalpojumi.

Bosch nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kuri radušies EasyControl un EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu piekļuves vai izmantošanas dēļ ārpus kādas no Valstīm.

Klientam jāatlīdzina Bosch jebkādu šo Noteikumu pārkāpumu seku radīti zaudējumi.

4. pants. Sistēmas prasības

Klients ir atbildīgs par to, ka visas sistēmas prasības saskaņā ar EasyControl lietošanas pamācību un EasyControl piederumiem, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumiem ir pieejamas un pareizi uzstādītas. Cita starpā, EasyControl uzstādīšanas vietā jābūt platjoslas interneta pieslēgumam ar pietiekamu joslas platumu, kā arī strādājošam Wi-Fi tīklam.

Klients apliecina, ka ir pieejama un ar visām sistēmas prasībām saderīga mobilā ierīce pareizai EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu piekļuvei un izmantošanai. Dažiem EasyControl pakalpojumiem var būt nepieciešama piekļuve mobilās ierīces papildu funkcijām (piem., GPS atrašanās vieta EasyControl pakalpojumu ģeolokācijai utt.). Šīs prasības ir aprakstītas un pieejamas EasyControl tīmekļa vietnē.

5. pants. Enerģijas ekonomija

EasyControl un EasyControl lietotnes savāktie dati par iekārtas kurināmā (gāze, šķidrais kurināmais ...) un/vai elektrības patēriņu ir paredzēti tikai rādījumiem, un Bosch tos nekādā veidā nenodrošina. Aktuālais gāzes un elektrības patēriņš var atšķirties atkarībā no Klienta un vides. No iespējamām novirzēm (gan virs, gan zem) nevar atvasināt nekādas tiesības.

Klients neizmantos patēriņa datus, kuri pieejami EasyControl un EasyControl piederumos, lietotnē, tīmekļa vietnē un pakalpojumos, lai apšaubītu enerģijas piegādātāja vai tīkla administratora energopatēriņa rēķinus vai kā alternatīvu enerģijas skaitītāja mērījumiem.

Iespējamie enerģijas ietaupījumi EasyControl vai EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanas dēļ ir atkarīgi no dažādiem vides faktoriem, par ko Bosch neuzņemas atbildību. Klients apņemas nepieprasīt nekādu kompensāciju no Bosch gadījumā, ja gaidāmais ietaupījums netiek sasniegts.

6. pants. Atbildība par piekļuvi

Klientam jānodrošina, ka tikai Klients un/vai Klienta pilnvarotās personas var piekļūt un/vai izmantot EasyControl un saistītos EasyControl piederumus, lietotni un pakalpojumus. Klientam jānodrošina EasyControl pierakstīšanās informācijas slepenība. Ja rodas bažas, ka nepiederošas trešās personas ir ieguvušas vai iegūs EasyControl pierakstīšanās informāciju, vai ja Klients ir informēts par jebkādu citu nelegālu, nepareizu, ārpuslīgumisku vai citu EasyControl un saistīto EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes vai pakalpojumu nesankcionētu piekļuvi vai izmantošanu, nekavējoties jāinformē Bosch. Bosch kontaktinformācija ir pieejama EasyControl tīmekļa vietnē.

Klients ir pilnīgi atbildīgs par EasyControl un saistīto EasyControl piederumu, lietotnes vai pakalpojumu izmantošanu un/vai citām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot EasyControl pierakstīšanās informāciju.

Klients ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kuri radušies trešo personu neatļautas lietošanas dēļ, izņemot gadījumus, kad Klients nav vainīgs.

7. pants. Trešo pušu izstrādājumi

Bosch var nodrošināt Klientam iespēju pieslēgt EasyControl vienam vai vairākiem Trešo pušu izstrādājumiem, kuri nepieder un kurus nekontrolē Bosch. Trešo pušu izstrādājumu lietošanu reglamentē šīs puses pakalpojuma noteikumi vai konfidencialitātes politika. Pirms savienošanas ar EasyControl Bosch mudina Klientu izlasīt noteikumus un nosacījumus un privātuma politiku, kas attiecas uz Trešo pušu izstrādājumu lietošanu.

Klients var izlemt savienot EasyControl ar vienu vai vairākiem Trešo pušu izstrādājumiem, kā arī var šādu savienojumu jebkurā laikā atsaukt. Atsaucot piekļuvi, nebūs iespējams izmantot Trešo pušu izstrādājumus ar EasyControl, EasyControl lietotni un pakalpojumiem.

Klients piekrīt koplietot nepieciešamos datus savienojuma izveidei starp EasyControl un Trešo pušu izstrādājumiem. Šie dati var iekļaut Klienta personas datus un EasyControl pierakstīšanās informāciju.

Pēc iepriekšminētās informācijas koplietošanas ar trešo pusi, uz to attiecināma trešās puses konfidencialitātes politika, un uz to vairs neattiecas Bosch privātuma noteikumi.

Klients piekrīt, ka Bosch nedod nekādas garantijas attiecībā uz Trešo pušu izstrādājumu lietošanu kopā ar EasyControl un saistītajiem EasyControl piederumiem, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumiem. Trešo pušu izstrādājumu izmantošana ir Klienta paša atbildība un risks, un uz to attiecas nosacījumi, kurus izmanto attiecīgās trešās puses. Bosch nav atbildīgs par Trešo pušu izstrādājumu lietošanu, un tāpēc jebkāda atbildība par Trešo pušu izstrādājumu izmantošanas rezultātā radītiem zaudējumiem ir izslēgta.

Ja vien Bosch nesniedz atbalstu attiecīgajam izstrādājumam, Klientam tieši jāsazinās ar Trešo pušu izstrādājumu piegādātāju visos jautājumos par Trešo pušu izstrādājumu vai tā darbību.

8. pants. Language Control pakalpojumi

Language Control pakalpojumi ļauj klientam veikt svarīgākās apkures vadības sistēmas funkcijas ar vienkāršām balss komandām vai ziņojumiem, tāpēc funkciju spektrs ir atkarīgs no attiecīgā Language Control pakalpojuma. Instalējot vai reģistrējot attiecīgo Language Control pakalpojumu un pieslēdzot šo Language Control pakalpojumu Easy Control, klients piekrīt šiem noteikumiem. Ja šiem noteikumiem nepiekrīt, klients nevar izmantot attiecīgo Language Control pakalpojumu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem attiecīgā Language Control pakalpojuma izmantošana tiek piešķirta uz Easy Control lietošanas laiku, un jebkura no pusēm to var izbeigt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Klients var izbeigt Language Control pakalpojuma izmantošanu, atinstalējot vai atvienojot attiecīgo Language Control pakalpojumu. Pēc Language Control pakalpojuma pārtraukšanas attiecīgo Language Control pakalpojumu izmantot vairs nav iespējams. Visi pārējie pakalpojumi, kuri tiek sniegti saskaņā ar šiem noteikumiem, paliek nemainīgi.

Šim Language Control pakalpojumam netiek nodrošināta nepārtraukta pieejamība vai konkrēts reakcijas laiks vai uzvedība, pat ja Bosch cenšas nodrošināt pēc iespējas nepārtrauktu pieejamību. Nav garantijas, ka piekļuve attiecīgajam Language Control pakalpojumam vai tā lietošana nebūs ar pārtraukumiem vai traucējumiem apkopes darbu, turpmāko pilnveidojumu vai citu traucējumu dēļ.

Klientu lietošanas tiesības aprobežojas ar piekļuvi attiecīgajam Language Control pakalpojumam, kā arī izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas varētu traucēt attiecīgā Language Control un ar to saistīto pakalpojumu darbību, jo īpaši pārmērīgi pārslogot mūsu IT sistēmas. Klienta saturs nedrīkst pārkāpt piemērojamos likumus vai ētikas normas. Turklāt klients atļauj operatoram mainīt savu saturu, ja tas pārkāpj iepriekš minētos noteikumus vai var nodarīt kaitējumu operatoram vai trešajai pusei. Citu Language Control pakalpojumu komunikācija ar attiecīgo Language Control pakalpojumu ir aizliegta. Jebkuru aizliegtu darbību rezultātā klientam nekavējoties var tikt liegta jebkādu Language Control pakalpojumu izmantošana. Ja klients uzzina par jebkādu nelikumīgu, aizskarošu, līgumu pārkāpjošu vai citu neatļautu Language Control pakalpojumu izmantošanu, tas var sazināties ar Bosch Thermotechnik GmbH un ziņot par šādu neatļautu izmantošanu.

Kamēr klients komunicē ar Language Control pakalpojumu, Language Control pakalpojums saglabā klienta ievadītos vai paziņotos ziņojumus. Bosch Thermotechnik GmbH izmanto šos ziņojumus, lai nodrošinātu un uzlabotu Language Control pakalpojumu.

Language Control pakalpojuma sniegtās atbildes un paziņojumi ir aizsargāti ar autortiesībām. Šo paziņojumu reproducēšana, kopēšana, uzglabāšana vai izguve, kā arī lietošana jebkurā citā Language Control pakalpojuma vai ekspertu sistēmā bez Bosch rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

9. pants. Atjauninājumi

Lai uzlabotu izstrādājumus un pakalpojumus, Bosch var veikt EasyControl programmaparatūras un EasyControl lietotnes, EasyControl tīmekļa vietnes un EasyControl pakalpojumu un piederumu atjauninājumus. Tas attiecas tikai uz atjauninājumiem, kuri objektīvi nerada neizdevīgus apstākļus attiecībā uz pakalpojumiem, par kuriem panākta vienošanās līguma noslēgšanas brīdī un kuri būtiski neatšķiras no saskaņotajiem pakalpojumiem, piemēram, kļūdu labojumi, lietojamības, stabilitātes un veiktspējas labojumi, funkciju jauninājumi utt.

Klients piekrīt, ka Bosch bez iepriekšēja brīdinājuma un klienta atļaujas automātiski var instalēt atjauninājumus.

Ja šādi atjauninājumi nav iespējami, Bosch nevar nodrošināt EasyControl un EasyControl lietotnes, EasyControl tīmekļa vietnes, EasyControl pakalpojumu un piederumu pareizu lietošanu vai pilnīgu funkcionalitāti.

Plašāku atjauninājumu gadījumā klients saņems paziņojumu un lūgumu par piekrišanu. Ja klients atsakās sniegt piekrišanu, atjauninājums netiks veikts, un, iespējams, ka sistēmas darbība var tikt traucēta vai pilnīgi pārtraukta. Šo noteikumu attiecīgi piemēro, ja izmaiņas lietotnes un/vai ierīces programmatūrai ir nepieciešamas, jo ir mainījušies tehniskie noteikumi trešajām pusēm, no kurām Bosch iegūst avansa pakalpojumus, vai sakarā ar būtiskiem tehniskiem jauninājumiem tirgū.

10. pants. Izmaiņas Noteikumos

Bosch var jebkurā laikā mainīt un/vai papildināt šos Noteikumus, un pasludināt jauno versiju par piemērojamu Klientam, paziņojot par izmaiņām EasyControl lietotnē.

Gadījumā, ja Klients piekrīt Noteikumu izmaiņām, izmaiņas tiek uzskatītas par spēkā esošām.

Iebildumu gadījumā Bosch patur tiesības pārtraukt lietošanas tiesību attiecības. Paziņojumā par izmaiņām ir atsauce uz Klienta apstrīdēšanas tiesībām un tā sekām.

Paziņojums par izmaiņām tiek publicēts EasyControl lietotnē, un mainītie Noteikumi tiks publicēti EasyControl lietotnē un tīmekļa vietnē.

11. pants. Izbeigšana

Šie Noteikumi ir spēkā, kad Klients piekļūst vai izmanto EasyControl un saistītos EasyControl piederumus, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus vai līdz brīdim, kad Bosch izbeidz vai aptur pakalpojumu.

Noteikumu pārkāpumu gadījumā Bosch var pārtraukt vai apturēt Klienta piekļuves vai izmantošanas tiesības.

Pēc izbeigšanas Klients pārtrauc Piederumu, EasyControl lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu piekļuvi vai lietošanu.

Bosch var jebkurā laikā, ievērojot saprātīgu brīdinājuma periodu, pārtraukt EasyControl lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu piekļuvi un izmantošanu.

12. pants. Atbildība un izmantošanas un piekļuves tiesību ierobežojumi

EasyControl un EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu darbība ir atkarīga no dažādiem vides faktoriem (piemēram, trešo pušu izstrādājumi vai pakalpojumi, piekļuve internetam, pareiza Wi-Fi tīkla vai citu sakaru sistēmu un tīklu darbība), kuri nav Bosch atbildībā, un tāpēc to izmantošana nav paredzēta no reāllaika atkarīgiem pielietojumiem. Tāpēc EasyControl un EasyControl piederumi, lietotne, tīmekļa vietne un pakalpojumi tiek nodrošināti bez garantijas attiecībā uz to funkcionalitātes pastāvīgumu vai kvalitāti.

Bosch nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem (piem., datu), kuri radušies EasyControl un EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kļūmju un/vai aizkaves un/vai pieejamības trūkuma dēļ.

Piekļuve EasyControl un EasyControl piederumiem, lietotnei, tīmekļa vietnei un pakalpojumiem var tikt uz laiku ierobežota vai aizkavēta, cita starpā, apkopes, remonta vai drošības uzlabojumu dēļ. Šādās situācijās Klients nevar saņemt nekādu atlīdzību. Bosch nenodrošina darbspējas laika garantiju.

Nekādos apstākļos Bosch nav atbildīgs par Klienta uzņēmējdarbības, izrietošiem un/vai netiešiem, zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, ienākumiem vai peļņas zaudējumiem, apgrozījuma zaudējumiem un nemateriāliem zaudējumiem. Bosch nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kuri var tikt saistīti ar jebkuru Klienta vai Klienta piesaistītu trešās personas veiktu vai kļūdainu darbību.

Neatkarīgi no iepriekšminētā, Bosch atbildība vienmēr tiek ierobežota līdz izstrādājuma sākotnējai iegādes cenai - vai, ja tā ir mazāka - Bosch civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summai un konkrētajā gadījumā samaksātajai summai.

Prasības saistībā ar izstrādājumu kvalitātes atbildības likumu netiek skartas.

Turklāt Bosch nav atbildīgs par Klientam nodarītajiem zaudējumiem, ciktāl šis kaitējums radies:

  • neizmantojot EasyControl un saistītos EasyControl piederumus, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus saskaņā ar to būtību un paredzēto pielietojumu;
  • neievērojot ātro uzstādīšanas pamācību un sniegtos lietošanas norādījumus un citas instrukcijas, kuras pieejamas EasyControl lietotnē un tīmekļa vietnē;
  • Klienta vai jebkuras citas puses, kas nav Bosch, vai trešās personas, kuras Bosch iesaistījis, EasyControl un Piederumu veikto izmaiņu, remonta, pārvietošanas un/vai pārbaužu dēļ;
  • Klientam radot zaudējumus saistībā ar digitāli vai elektromagnētiski uzglabātu vai pārraidītu datu zudumu, kropļošanu vai nelietojamību;
  • Klientam radot zaudējumus visplašākajā nozīmē, uzstādot vai izmantojot EasyControl un Piederumus, ja vien šo bojājumu nerada Bosch vai ar Bosch saistītas trešās personas rupja neuzmanība vai nolūks.
  • Klientam vai jebkurai citai pusei radot zaudējumus īssavienojuma, ūdens noplūdes, zibens spēriena, uguns/dūmu bojājuma, strāvas padeves traucējuma, telekomunikāciju savienojumu pārrāvuma un visu citu iemeslu dēļ, par kuriem Bosch nav vainojams vai kuru risks nav saistīts ar Bosch.

13. pants. Intelektuālais īpašums

Visas EasyControl un EasyControl piederumu, lietotnes, tīmekļa vietnes un pakalpojumu intelektuālās īpašumtiesības (tostarp autortiesības, programmatūras tiesības, datubāzu tiesības, patenti, zinātība, izmantotie algoritmi, preču zīmes, logotipi, tirdzniecības nosaukumi un citi komerciālie identifikatori un citas līdzīgas tiesības, ieskaitot reģistrācijas, pieprasījumus, atjauninājumus visā pasaulē) pieder Bosch. Tas attiecas arī uz visām EasyControl izmaiņām vai atvasinātajiem izstrādājumiem.

Daži EasyControl lietotnes komponenti ietver atvērtā koda programmatūru, kas var būt trešās puses īpašums ("Atvērtā koda programmatūra"). Atvērtā koda programmatūras izmantošanu nosaka noteikumi, saskaņā ar kuriem Atvērtā koda programmatūra ir pieejama. Šie Noteikumi neattiecas uz Atvērtā koda programmatūras izmantošanu.

14. pants. Privātums

Bosch privātuma noteikumi ir pieejami apskatei EasyControl lietotnē un tīmekļa vietnē, un tie attiecas arī uz šiem Noteikumiem. Privātuma noteikumi paskaidro, kā Bosch rīkojas ar Klienta datiem EasyControl un saistītajos EasyControl piederumos, lietotnē, tīmekļa vietnē un pakalpojumos.

Piekļūstot vai izmantojot EasyControl un saistītos EasyControl piederumus, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumus, Klients piekrīt Bosch privātuma noteikumiem.

Pretrunu gadījumā Noteikumi ir noteicoši pār Bosch privātuma noteikumiem.

15. pants. Sūdzības un pakalpojumi

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības saistībā ar Noteikumiem, EasyControl, EasyControl piederumiem, lietotni, tīmekļa vietni un pakalpojumiem, sk. kontaktinformāciju EasyControl lietotnē un tīmekļa vietnē.

Ja Klients ir patērētājs, viņai/viņam ir tiesības iesniegt prasību Eiropas Komisijas patērētāju strīdu izšķiršanas tiešsaistē vietnē, izmantojot https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Tomēr Bosch nepiedalīsies šādu sūdzību izskatīšanā, izmantojot strīdu izšķiršanas iestādi.

Klientam jāņem vērā, ka Bosch var sniegt atbalstu tikai par jautājumiem, darbības traucējumiem un/vai gadījumiem, kuri attiecas uz piekļuvi un izmantošanu EasyControl un saistītajiem EasyControl piederumiem, lietotnei, tīmekļa vietnei un pakalpojumiem. Tas neietver visus citus izstrādājumus, ko Bosch nenodrošina, piemēram, apkures iekārtas (izņemot, ja tās piegādā Bosch), Trešo pušu izstrādājumus vai pakalpojumus (piem., datu pakalpojums, ko piegādā interneta pakalpojumu sniedzējs).

Atbalsta pakalpojums klientam var radīt papildu izmaksas. Informācija par papildu izmaksām atrodama EasyControl tīmekļa vietnē.

16. pants. Informācija par patērētāju strīdu izšķiršanu šķīrējtiesā

Bosch Thermotechnik GmbH nepiedalās patērētāju strīdu izšķiršanas procesos šķīrējtiesās.

17. pants. Tiesības un jurisdikcijas izvēle

Sakarā ar šiem Noteikumiem un visām saistībām starp Bosch un Klientu tiek piemēroti Vācijas tiesību akti, ja vien vietējās obligātās tiesības nenosaka citādi. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG Vīne, 1980. gada 11. aprīlis) piemērošana ir nepārprotami izslēgta.

Ja Klients ir uzņēmums, visi strīdi, kuri saistīti ar Noteikumiem vai izriet no tiem vai attiecas uz tiem, vai EasyControl lietotni, tīmekļa vietni un/vai pakalpojumu izmantošanu, tiek iesniegti tikai kompetentajai Štutgartes tiesai. Tomēr Bosch patur tiesības iesniegt strīdus tiesā, kuras jurisdikcijā ir Klienta patstāvīgā dzīvesvieta.