Privacyverklaring

Bosch Thermotechniek (hierna "Bosch" "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens: Bosch Thermotechniek B.V.

Postbus 3

7400 AA Deventer

tel: 0570 602 500

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

· Identiteits- en communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

– Verstrekking van deze online-aanbiedingen

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

– Om onderbrekingen/storingen op te sporen en om veiligheidsredenen

(Rechtsgrondslagen: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en een rechtmatig belang bij het verhelpen van onderbrekingen/storingen en de veiligheid van onze aanbiedingen).

– Bescherming en verdediging van onze rechten

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze rechten).

Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

– IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;

– Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online-aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);

– Naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;

– Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;

– Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;

– Hoeveelheid doorgegeven gegevens;

– Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);

– Http-statuscode (bijv. "Aanvraag succesvol" of "Bestand niet gevonden").

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Doorgifte van gegevens

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten aan externe dienstverleners voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Gebruik van cookies

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's niet meer ter uwer beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te alle tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Deze website wordt niet door ons beheerd: daarom zijn wij niet verantwoordelijk en hebben wij geen invloed op de inhoud en beschikbaarheid.

Overzicht van door ons gebruikte cookies

In deze paragraaf vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

Beslist noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk zodat wij onze online-aanbiedingen veilig ter beschikking kunnen stellen. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

– Cookies die onze gebruikers identificeren of authentiseren;

– Cookies die tijdelijk bepaalde gebruikersinvoer opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier);

– Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen);

– Cookies die gegevens opslaan om ongehinderde weergave van video- of audiocontent te garanderen.

Analysecookies

Wij gebruiken analysecookies om het gebruikersgedrag (bijv. klikken op een advertentie, ingevoerde zoekopdrachten) van onze gebruikers te registreren en statistisch te analyseren.

Webanalyse

Om ons online-aanbod gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om bereiksmetingen en marktonderzoek te kunnen doen, hebben we statistische informatie nodig over het gebruik van dit aanbod.

Voor dit doel maken we gebruik van de in deze paragraaf beschreven webanalysetools.

De door deze tools met behulp van analyse-cookies of de analyse van de log-bestanden gemaakte gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of verkorten deze direct na het verzamelen van de betreffende gegevens.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens uitsluitend als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

Hieronder vindt u bij iedere tool informatie over de betreffende aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

Bij tools die werken met opt-out-cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- en browsergerelateerd is en principieel uitsluitend geldt voor het op het moment gebruikte eindapparaat of de gebruikte browser. Als u verschillende eindapparaten resp. browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder eindapparaat en voor iedere gebruikte browser afzonderlijk instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen ook definitief voorkomen door het gebruik van cookies helemaal te deactiveren; zie hiervoor de paragraaf Cookies uitschakelen en verwijderen.

Google Analytics

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de regel al binnen de EU verkort, alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de Verenigde Staten en in elk geval worden alleen verkorte IP's opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de volgende link te gebruiken om een browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Webtrends

Webtrends wordt ter beschikking gesteld door Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, VS.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. analyse van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out-mogelijkheid onder de volgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage:

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking:

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing:

Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende reclameactie.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond "rechtmatig belang":

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op de rechtsgrond rechtmatig belang. Wij staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden volgens de wettelijke voorschriften voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postadres:

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 070-8888 500

Fax: 070-8888 501

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en tevens voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met onze concernfunctionaris voor gegevensbescherming:

Dhr. Matthias Goebel

Corporate Commissioner for Data Protection

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

of

E-mail: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Ingangsdatum: 31-01-2019