Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych

Jako firma Bosch Thermotechnik GmbH (zwana dalej „Bosch” lub „My”) cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych (łącznie określanych jako „oferta internetowa”) i z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz produktami.

Bosch szanuje Państwa sferę prywatną

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo danych handlowych, są dla nas kwestią istotną, którą uwzględniamy we wszystkich procesach handlowych. Dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej są przetwarzane w sposób poufny i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią istotną część polityki naszej firmy.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Bosch; wyjątki od powyższego są omówione w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane kontraktowe, księgowe i rozliczeniowe, które określają tożsamość osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) wyłącznie wtedy, gdy istnieją do tego podstawy prawne lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę, np. podczas rejestracji.

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko numer telefonu, adres e-mail, adres)

 • Dane ankietowe od stron trzecich (np. agencji informacyjnych lub z katalogów publicznych)

 • Dane produktu i instalacji (np. adres instalacji, numer seryjny, typ urządzenia, data instalacji)

 • Dane techniczne i dane połączeń (np. adres IP, dane dotyczące połączenia internetowego)

 • Dane systemowe (np. zdarzenia, błędy, dane online, wartości z czujników, prognozy serwisowe)

 • Dane rejestracyjne (np. ID, nazwa użytkownika)

 • Ustawienia użytkownika (np. język, strefa czasowa)

 • Dane rejestracyjne produktu (np. informacje o instalatorze, data rejestracji)

 • Dane identyfikacyjne urządzenia (np. numer seryjny, ID urządzenia)

 • Dane dotyczące otoczenia (np. temperatura)

 • Dane lokalizacyjne (np. współrzędne GPS)

 • Informacje kalendarzowe

 • Nagrania dźwiękowe

 • Nagrania wideo i zdjęcia

 • Wiadomości

 • Dane dotyczące Państwa zapytań jako osoby, której dane dotyczą w rozumieniu RODO (np. rodzaj zapytania, informacje dotyczące Państwa tożsamości i/lub informacje dotyczące komunikacji)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

My oraz upoważnieni przez nas usługodawcy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie niniejszej oferty internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych do marketingu bezpośredniego, o ile pozostaje w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy o konkurencji).

 • W celu odpowiadania na pytania użytkowników z użyciem chatbota. (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b, lit. f RODO, wykonanie umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes do ulepszania produktów/usług).

 • W celu określania usterek i z przyczyn bezpieczeństwa (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa danych i nasz prawnie uzasadniony interes do usuwania usterek i zapewniania bezpieczeństwa naszej oferty).

 • Zapewnienie i obrona naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes do dochodzenia i obrony naszych praw).

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie obserwacji produktu i w celach bezpieczeństwa produktu. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do zagwarantowania bezpieczeństwa naszych produktów).

 • W celu zapewnienia naszych praw w przypadku pytań dotyczących gwarancji i rejestracji produktu. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do zagwarantowania bezpieczeństwa naszych produktów).

 • W celu zapewnienia bazowej funkcjonalności naszych produktów podłączanych do Internetu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, ustawowy obowiązek do udostępnienia uzgodnionego zakresu funkcji).

 • Przyjmowanie, planowanie i realizacja zadań obsługi klienta. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, realizacja umowy)

 • W celu kontroli jakości i polepszania jakości. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do dalszego rozwijania i polepszania naszych produktów oraz usług)

Rejestracja i centralny identyfikator Bosch

Jeśli chcesz skorzystać lub uzyskać dostęp do świadczeń wymagających zawarcia umowy, prosimy o rejestrację. Podczas rejestracji gromadzimy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (np. Imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, jeśli dotyczy, szczegóły dotyczące preferowanej metody płatności lub posiadacza konta), a także dalsze dane na zasadzie dobrowolności, jeśli dotyczy. Obowiązkowe informacje są oznaczone *.

Możesz zarejestrować się w naszych ofertach online wyłącznie za pomocą centralnego identyfikatora Bosch. Scentralizowany identyfikator Bosch został opracowany przez firmę Robert Bosch GmbH dla Grupy Bosch, aby umożliwić wspólnym użytkownikom korzystanie z ofert różnych firm z grupy korzystających ze scentralizowanych danych aplikacji i zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germany (“RBG”) jest odpowiedzialny za świadczenie tej usługi jednokrotnego logowania.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o scentralizowany identyfikator Bosch, obowiązują Ogólne Warunki Rejestracji i Użytkowania scentralizowanego identyfikatora Bosch ID oraz zawiadomienia o ochronie danych RBG.

Po udanej rejestracji możesz wykorzystać dane rejestracyjne użyte do scentralizowanego identyfikatora Bosch, również do rejestracji w tej ofercie online. W tym celu udostępnimy szablon rejestracji RBG dla scentralizowanego identyfikatora Bosch. Następnie RBG potwierdzi Twoją autoryzację i przekaże nam dane podstawowe wymagane do korzystania z naszych ofert (np. Nazwisko, imię, data urodzenia, nazwa firmy, adres e-mail, numery telefonów, adres pocztowy). Twoje hasło nie zostanie nam przekazane.

Jeśli chodzi o dalsze przesyłanie danych w ramach grupy Bosch związanej ze scentralizowanym identyfikatorem Bosch, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować umowę użytkownika dotyczącą scentralizowanego identyfikatora Bosch poprzez wyrejestrowanie. W tym celu kliknij następujący link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obowiązek udostępnienia danych osobowych

Prosimy pamiętać, że jeżeli między firmą Bosch a Państwem została zawarta umowa, muszą Państwo dostarczyć dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z tym obowiązków umownych, albo takie dane, do których przetworzenia jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez podania tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć, zrealizować i zakończyć z Państwem umowy.

Jeżeli przetwarzanie określonych danych w ramach korzystania z tej oferty internetowej nie jest wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego ani do wypełnienia zobowiązań umownych i nie jest nakazane ustawowo, podanie takich danych przez Państwa jest dobrowolne. Należy pamiętać, że w przypadku niepodania wymaganych do tego danych niektóre funkcje naszej oferty online oraz usługi będą niedostępne.

Pliki dziennika

Przy każdym korzystaniu z Internetu Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje pewne informacje, które zapisujemy w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przez nas używane do wykrywania usterek i do celów bezpieczeństwa (np. do wykrywania prób ataku); pozostają one zapisane przez okres 60 dni, po którym są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane aż do wyjaśnienia danego przypadku i w określonych sytuacjach mogą być przekazywane organom ścigania. W plikach dziennika są zapisywane następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, którego użyto do uzyskania dostępu do oferty internetowej;

 • adres internetowy strony, z której została wywołana oferta internetowa (tzw. URL referrera lub adres strony źródłowej);

 • nazwa dostawcy usług internetowych, za pośrednictwem którego nastąpił dostęp do naszej oferty internetowej;

 • nazwa pobranych plików lub informacji;

 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;

 • informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce internetowej oraz zainstalowanych dodatkach (np. do wtyczki Flash Player);

 • kod statusu HTML (np. „żądanie pomyślne” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).

 • ilość przesłanych danych;

Korzystanie z asystentów głosowych i Chatbotów,

Oferujemy możliwość kontrolowania naszych produktów za pomocą czatu za pomocą asystentów tekstowych lub głosowych (komunikacja oparta na mowie), żądania informacji lub wysyłania zgłoszeń do pomocy technicznej i obsługi. W przypadku połączenia z naszymi produktami zazwyczaj konieczne jest połączenie naszej oferty z kontami osób trzecich (np. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger itp.). W trakcie tej wymiany dane osobowe są również wymieniane między systemami, które są niezbędne do działania naszej oferty oraz w celu realizacji umowy.

Jeśli kierujesz polecenia głosowe lub wiadomości do naszej usługi za pomocą jednego z kanałów komunikacji, będą one przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy. Po ostatecznym zakończeniu korzystania z naszej oferty wszystkie dane osobowe zostaną usunięte w krótkim czasie. Nagrane dialogi pozostają przechowywane anonimowo i służą do szkolenia asystenta głosu i czatu na podstawie tych dialogów, a tym samym do ciągłego podnoszenia jakości oferty. Odwrotna inżynieria aplikacji przez usunięcie zawartości nie jest zatem w sensie użytkownika.

Należy pamiętać, że oddzielenie od jednego z naszych asystentów, a tym samym usunięcie danych, nie powoduje automatycznego usunięcia danych w innych aplikacjach Bosch lub aplikacjach innych firm (np. Facebook, Messenger, Google Assistant itp.). Odpowiednie usunięcie dotyczy tylko tej konkretnej aplikacji Bosch.

Dzieci

Ta oferta internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Państwa dane osobowe zasadniczo są przez nas przekazywane innym administratorom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane do wypełnienia umowy, gdy my bądź strona trzecia posiadamy prawnie uzasadniony interes do przekazania danych lub gdy udzielili nam Państwo na to zgody. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych znajdują się w części Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Stronami trzecimi mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch. Jeżeli dane mają być przekazywane stronom trzecim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jest to zaznaczone w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub poprzez ważne polecenie urzędowe lub sądowe.

Usługodawcy (informacje ogólne)

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom zadania takie jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie dobieramy naszych usługodawców i regularnie ich nadzorujemy, zwłaszcza w kwestii właściwego postępowania z zapisanymi przez nich danymi oraz ich odpowiedniego zabezpieczania. Wszystkich naszych usługodawców zobowiązujemy do poufności i do zachowania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch.

Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, których siedziby znajdują się poza terenem EOG, w tzw. państwach trzecich. W takim wypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, że ich odbiorca posiada odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dla danego kraju, lub zawarcia tzw. standardowych klauzul umownych UE między Unią Europejską a odbiorcą), lub że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.

Mogą Państwo otrzymać od nas przegląd odbiorców danych z państw trzecich oraz kopię konkretnych, uzgodnionych regulacji dotyczących zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Aby je otrzymać, należy skorzystać z danych w części Kontakt.

Czas trwania przechowywania danych; okresy przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji oferty internetowej oraz powiązanych z nią usług, lub dopóki posiadamy prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania (np. po wypełnieniu postanowień umowy możemy nadal posiadać prawnie uzasadniony interes do marketingu drogą pocztową). Po tym okresie usuwamy Państwa dane, za wyjątkiem takich danych, które muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. prawo podatkowe i handlowe zobowiązuje nas do konkretnych okresów przechowywania dokumentów takich jak np. umowy i rachunki).

Użycie plików cookie

W ramach udostępniania naszej oferty internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookie i mechanizmy śledzące.

Cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

Śledzenie jest możliwe za pomocą różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje w ramach technologii pikseli oraz analizy plików dziennika.

Kategorie

Rozróżniamy pliki cookie wymagane w celu zapewnienia funkcji technicznych oferty internetowej oraz pliki cookie i mechanizmy śledzące, które nie są w tym celu wymagane.

Korzystanie z oferty internetowej jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, które służą celom innym niż techniczne.

Pliki cookie wymagane w celach technicznych

Przez „pliki cookie wymagane w celach technicznych” rozumiemy takie pliki cookie, bez których zagwarantowanie udostępnienia oferty internetowej nie jest technicznie możliwe. Zaliczają się do nich np. pliki cookie służące do zapisu danych, które zapewniają prawidłowe odtwarzanie treści wideo i dźwiękowych.

Cookie te są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia niewymagane ze względów technicznych

Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia stosujemy wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia dzielimy na dwie podkategorie:

Pliki cookie marketingowe i mechanizmy śledzące

Informacje ogólne

Zastosowanie marketingowych cookie i mechanizmów śledzących umożliwia nam i naszym partnerom wyświetlanie oferty dopasowanej do Państwa zainteresowań, opartej na analizie Państwa zachowań użytkowania:

 • Statystyka: Za pomocą narzędzi do statystyki mierzymy m.in. liczbę wyświetleń naszej strony przez Państwa.

 • Śledzenie przekierowania (conversion tracking): Nasz partner odpowiadający za conversion tracking zapisuje na Państwa komputerze plik cookie („conversion cookie”), jeżeli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową przez treść danego partnera. Takie pliki cookie z reguły tracą ważność po 30 dniach. Jeżeli odwiedzą Państwo któreś z naszych stron, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, my oraz nasz partner w zakresie conversion trackingu możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął na wyświetlaną treść i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą plików conversion cookie służą do tworzenia statystyk przekierowań i rejestracji łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną treść i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag conversion tracking.

Należy uwzględnić, że w związku z zastosowaniem tych narzędzi może ewentualnie nastąpić przekazywanie Państwa danych odbiorcom w krajach spoza EOG, gdzie nie jest stosowany odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Szczegóły na ten temat znajdują się w poniższych opisach poszczególnych narzędzi marketingowych.

 • Google Analytics Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcja: analiza zachowań użytkowania (wywołania strony, liczba odwiedzających i wyświetleń, pobrania), testowanie doświadczeń użytkownika

 • eśli korzystasz z naszej oferty online za pomocą Facebook Messanger, korzystamy z usługi „Facebook Insights” Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w sekcji https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Korzystamy z narzędzi do analizy sieci Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Jest to narzędzie do analizy, które poprawia zdolność wyszukiwania naszej witryny w wyszukiwarkach. Tutaj oceniamy, w jakim stopniu nasza strona jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarki. Więcej możesz dowiedzieć się na www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzącymi

W ustawieniach przeglądarki i/lub naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzących:

Wskazówka: dokonane ustawienia obowiązują jedynie dla używanej właśnie przeglądarki.

Całkowite wyłączenie plików cookie

Jeżeli chcą Państwo całkowicie zablokować stosowanie plików cookie, muszą Państwo wyłączyć ich użycie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że może to pogorszyć funkcjonalność strony internetowej.

Stosowanie naszych aplikacji mobilnych

Oprócz naszej oferty internetowej udostępniamy Państwu aplikacje mobilne („aplikacje”), które można pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi zgromadzonymi na naszych stronach internetowych za pomocą aplikacji gromadzimy dalsze dane osobowe, powiązane z korzystaniem z urządzenia mobilnego.

Przetwarzanie Państwa danych lokalizacyjnych

Nasza oferta obejmuje tak zwane usługi oparte na lokalizacji, za pomocą których wyświetlamy Państwu specjalne oferty, dopasowane do Państwa lokalizacji. Abyśmy mogli oferować Państwu te usługi w aplikacji, gromadzimy trzy ostatnie lokalizacje GPS przekazane przez Państwa urządzenie mobilne oraz adres IP, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Nie tworzymy przy tym profilu ruchu. Mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w ustawieniach danej aplikacji lub systemu operacyjnego na swoim urządzeniu mobilnym lub ponownie ją aktywować, albo tymczasowo dezaktywować za pomocą trybu pauzy, bez wpływania na podstawową funkcjonalność aplikacji.

Przetwarzanie Advertising Identifier/Advertising ID

W celach reklamowych stosujemy na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, tzw. „Advertising Identifier” (IDFA), a na urządzeniach z systemem Android tzw. Advertising ID. Są to tymczasowe numery identyfikacyjne dla określonego urządzenia końcowego, utworzone przez system iOS lub Android. Zgromadzone w ten sposób dane nie zostają powiązane z innymi informacjami o urządzeniu. Używamy numerów identyfikacyjnych, aby wyświetlać Państwu spersonalizowane reklamy i analizować Państwa zachowania użytkowania. Jeżeli w ustawieniach systemu iOS, w opcji „Ochrona danych” – „Reklamy” aktywują Państwo opcję „bez Ad Trackingu”, lub na urządzeniu z systemem Android w „Ustawieniach Google” – „Ustawienia reklam” wybiorą Państwo opcję „Wyłącz personalizację reklam”, możemy korzystać tylko z następujących środków: pomiar Państwa interakcji z banerami poprzez zliczanie wyświetleń banerów, bez kliknięć („frequency capping”), liczba kliknięć, tworzenie unikalnego użytkowania („unique user”) oraz ze środków bezpieczeństwa, zwalczania oszustw i usuwania błędów. W ustawieniach urządzenia mogą Państwo w każdej chwili usunąć IDFA lub Advertising ID („Reset Ad-ID”); zostanie wówczas utworzony nowy numer identyfikacyjny, który nie będzie łączony ze zgromadzonymi wcześniej danymi. Zwracamy uwagę, że jeżeli ograniczą Państwo użycie numeru identyfikacyjnego, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej aplikacji.

Analiza aplikacji

Informacji statystycznych o użytkowaniu naszej oferty internetowej potrzebujemy, aby zwiększać jej łatwość użytkowania, dokonywać pomiaru zasięgu i móc przeprowadzać badania rynkowe.

W tym celu stosujemy opisane w tej części narzędzia do analizy aplikacji.

Dostawcy narzędzi przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi instrukcjami, i nie przetwarzają ich we własnych celach. Bliższe informacje na temat poszczególnych narzędzi można otrzymać od ich dostawców. Jeżeli narzędzia te korzystają z mechanizmów śledzących lub profili użytkownika, stosujemy je wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę.

Google Analytics dla aplikacji mobilnych - Google Analytics jest dostarczany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z Google Analytics z dodatkową funkcją oferowaną przez Google do anonimizacji adresów IP. Czyniąc to, Google już w większości przypadków skraca adresy IP w UE, aw wyjątkowych przypadkach robi to tylko w Stanach Zjednoczonych, zawsze zachowując tylko skrócone adresy IP.

Przetwarzanie danych przez operatorów App Stores

Przetwarzaniem danych przez nas i w ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie jest przekazywanie danych takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail i indywidualny identyfikator urządzenia do App Store (np. Google Play firmy Google, App Store firmy Apple, Galaxy App Store firmy Samsung) przy pobieraniu danej aplikacji. Nie mamy wpływu na takie gromadzenie danych oraz ich dalsze przetwarzanie przez App Store jako administratora danych.

Łącza zewnętrzne

Nasza oferta może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, obsługiwanych przez niepowiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu przez Państwa łącza nie mamy już wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie państwa danych osobowych przekazanych stronie trzeciej wraz z kliknięciem łącza (takich jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się łącze), ponieważ działania stron trzecich są zwyczajnie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez strony trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi na nasze zlecenie są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Stosujemy wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i chronić Państwa dane, których administratorem jesteśmy, zwłaszcza przed ryzykiem nieumyślnego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieupoważnionego upublicznienia bądź też nieupoważnionego dostępu. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nieustannie ulepszamy odpowiednio do rozwoju technicznego.

Prawa użytkownika

W celu dochodzenia swoich praw należy skorzystać z danych w części Kontakt. Należy się przy tym upewnić, że możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania. Jeżeli jednak dostęp do takich danych nie jest konieczny, ich przetwarzanie zostanie ograniczone (patrz dalej).

Ograniczenie przetwarzania:

Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „prawnie uzasadniony interes”:

Ponadto mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba, że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – konieczne, podlegające ochronie powody dla dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i powiązanego z nimi profilowania („Sprzeciw wobec działań marketingowych”). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się okresu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu z wykorzystaniem Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.

Wycofanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Przenoszalność danych:

Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub – o ile to możliwe technicznie – do zażądania, by dane te zostały przekazane stronie trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się do lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego lub do naszego lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego. Jest nim:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Zmiany informacji dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim wypadku odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zawsze należy uwzględniać aktualną wersję informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Egzekwowanie Państwa praw i możliwości kontaktu

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami, można to uczynić korzystając z adresu podanego w części „Administrator danych”.

Aby skorzystać z Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, lub zgłosić nam naruszenie ochrony danych, prosimy kliknąć tutaj.

Mogą Państwo skontaktować się z nami również pod następującym adresem e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Inspektor koncernu ds. ochrony danych:

Datenschutzbeauftragter, Matthias Göbel, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Niemcy.