Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Uslovi korišćenja za EasyControl kompanije Bosch

Poslednji put ažurirano: (28.10.2019)

Ovo su Uslovi korišćenja za EasyControl („Uslovi“).

Član 1 - Definicije

Kompanija Bosch Thermotechnik GmbH („Bosch“) pruža: softver koji se može preuzeti na pametni telefon, tablet ili pametni sat korisnika („EasyControl aplikacija“), internet portal sa detaljnim informacijama o EasyControl proizvodima, uključujući i uputstva za upotrebu i video-snimke („Internet stranica EasyControl“), usluge kojima se može pristupiti preko EasyControl aplikacije i internet stranice EasyControl („EasyControl usluge“), za korišćenje pametnih termostata koje obezbeđuje kompanija Bosch („EasyControl“), u trenutnoj verziji koja uključuje hardver („Proizvod“) i unapred instalirani firmver („EasyControl Firmver“).

EasyControl je pametni termostat sa različitim funkcijama preko kojih Korisnik može da upravlja sistemom za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju („HVAC sistem“) i da pregleda i upravlja svojim nivoima potrošnje energije.

Termin „Korisnik“ u ovim Uslovima označava bilo koje lice ili subjekat koji pristupa ili koristi EasyControl i sa njim povezane EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge.

Termin „Dodatna oprema“ u ovim Uslovima označava proizvode koji se mogu povezati i koristiti zajedno sa EasyControl. Dodatna oprema uključuje proizvode koje nudi kompanija Bosch.

Termin „Treći proizvodi“ u ovim Uslovima označava proizvode ili usluge koje pružaju treća lica, a koji se mogu povezati i koristiti zajedno sa EasyControl. Treće proizvode ne obezbeđuje kompanija Bosch.

Termin ”Usluga glasovne kontrole” u ovim uslovima označava uređaje i softver za kontrolu proizvoda Bosch Thermotechnik u smislu govornih asistenata, messenger usluga i sličnih rešenja ponuđenih za kontrolu Bosch Thermotechnik regulatora, termostata i grejača.

Član 2 - Primenjivost

Pristupanjem ili korišćenjem EasyControl aplikacije, Internet stranice EasyControl odnosno EasyControl usluga, Korisnik prihvata ove Uslove. Ako Korisnik ne prihvati Uslove, neće moći da koristi EasyControl u kombinaciji sa Dodatnom opremom, EasyControl aplikacijom, internet stranicom EasyControl, EasyControl uslugama i Trećim proizvodima.

Kupovina EasyControl podleže uslovima garancije kompanije Bosch (dostupnim na internet stranici EasyControl, www.bosch-easycontrol.com ) i može da podleže posebnim uslovima prodaje.

Za Dodatnu opremu i Treće proizvode mogu da važe dodatni uslovi koji sadrže specifične odredbe o toj relevantnoj Dodatnoj opremi i o tim Trećim proizvodima.

Nevaženje jedne ili više odredaba Uslova ne utiče na valjanost preostalih odredaba.

Član 3 – Pravo korišćenja i pristupa

Kompanija Bosch odobrava Korisniku neekskluzivno, neprenosivo pravo pristupa i korišćenja EasyControl i sa njim povezane Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga (bez prava podlicenciranja). Kompanija Bosch zadržava pravo vlasništva nad EasyControl aplikacijom, internet stranicom EasyControl i Uslugama u svakom trenutku. Svako drugo korišćenje EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i Usluga koje prevazilazi njihovu namenu (uključujući i prikupljanje podataka ili druge interakcije sa podacima, pružanje usluga trećim licima) zabranjeno je, osim ukoliko kompanija Bosch nije odredila drugačije.

Korisnik neće pomagati ili pružati podršku pri obrnutnom inženjeringu, prevođenju, menjanju ili izvođenju izvedenih proizvoda ili funkcija za EasyControl i sa njim povezane Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga.

Korisnik je dužan da obezbedi da konfiguracija hardvera i okruženja (operativni sistem, kompatibilni sistemi i pametni uređaji, pristup internetu i dostupnost preko permanentne i stabilne bežične veze itd.) za korišćenje EasyControl i sa njim povezane Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga bude kako je odredila kompanija Bosch i u skladu sa informacijama dostupnim na internet stranici EasyControl i u priručniku za EasyControl.

Ne dovodeći u pitanje odredbe o privatnosti i u meri u kojoj podaci Korisnika nisu u vlasništvu kompanije Bosch, svaki Korisnik odobrava kompaniji Bosch, automatski i bez dodatnih obrazaca, neograničeno, neekskluzivno, slobodno, globalno, prenosivo pravo bez nadoknade na korišćenje svih podataka ili drugih elemenata proizvedenih ili korišćenih od strane EasyControl, Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga, koje se može koristiti u bilo koje svrhe.

Dostupnost EasyControl za prodaju, podršku i pristup njegovoj Dodatnoj opremi, aplikacijama, internet stranici EasyControl i EasyControl uslugama ograničena je na države navedene na internet stranici EasyControl („Države“). Korisnik prihvata da izvan Država pristup i korišćenje EasyControl i njegove Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga može da bude nedostupno, ograničeno ili limitirano. Korisnik je odgovoran za poštovanje relevantnih zakona u državi u kojoj se EasyControl i njegova Dodatna oprema, EasyControl aplikacija, internet stranica EasyControl i EasyControl usluge koriste ili pristupaju.

Kompanija Bosch neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitke izazvane pristupom ili korišćenjem EasyControl i njegove Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga izvan navedenih Država.

Korisnik će obeštetiti kompaniju Bosch za sve posledice bilo koje povrede ovih Uslova na strani.

Član 4 - Sistemski zahtevi

Korisnik je odgovoran da obezbedi da svi sistemski zahtevi kako su navedeni u priručniku za EasyControl i za njegovu Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge budu dostupni i ispravno konfigurisani. Između ostalog, širokopojasna internet veza sa dovoljnom širinom opsega i funkcionalna i komunikaciona bežična mreža do EasyControl moraju da budu dostupni na lokaciji montaže.

Korisnik treba da potvrdi da je mobilni uređaj dostupan i kompatibilan sa sistemskim zahtevima za odgovarajući pristup i korišćenje EasyControl Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice i EasyControl usluga. Neke EasyControl usluge mogu takođe da zahtevaju pristup dodatnim funkcijama mobilnih uređaja (npr. GPS lokacija za EasyControl usluge geolokacije itd.). Ovi zahtevi su opisani i dostupni na internet stranici EasyControl.

Član 5 - Nadzor nad potrošnjom energije

Podaci prikupljeni preko EasyControl i EasyControl aplikacije o potrošnji goriva (gasa, nafte...) odnosno električne energije na uređajima navedeni su samo kao pokazatelji i kompanija Bosch ne garantuje takve podatke ni na koji način. Stvarna potrošnja gasa i električne energije može da se razlikuje u zavisnosti o Korisnika i okruženja. Nikakva prava se ne mogu izvesti iz mogućih odstupanja (povećanja i smanjenja).

Korisnik neće koristiti podatke o potrošnji dobijene preko EasyControl i njegove Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga za preispitivanje računa za električnu energiju pred dobavljačem električne energije ili administratorom mreže ili kao alternativnu meru pored mera koje nudi merač potrošnje energije.

Potencijalne uštede energije izvedene iz korišćenja EasyControl i njegove Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga zavise od nekoliko faktora okruženja za koje kompanija Bosch nije odgovorna. Korisnik je saglasan da neće tražiti nikakvu nadoknadu od kompanije Bosch u slučaju da očekivane uštede nisu ostvarene.

Član 6 - Odgovornost za pristup

Korisnik je dužan da obezbedi da samo Korisnik odnosno lica koja Korisnik ovlasti imaju pristup odnosno koriste EasyControl i njegovu povezanu Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju i EasyControl usluge. Korisnik je dužan da čuva poverljivost EasyControl akreditiva u svakom trenutku. Ako postoji bilo kakva zabrinutost da su neovlašćena treća lica saznala ili će saznati EasyControl akreditive, ili ako je Korisnik upoznat sa bilo kakvim drugim nezakonitim, neadekvatnim, vanugovornim ili drugim neovlašćenim pristupom ili korišćenjem EasyControl i njegove povezane Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl ili EasyControl usluga, kompanija Bosch mora biti obaveštena o tome bez odlaganja. Spisak kontakt osoba kompanije Bosch dostupan je na internet stranici EasyControl.

Korisnik snosi punu odgovornost za svako korišćenje odnosno druge aktivnosti na EasyControl i njegovom povezanom Dodatnom opremom, EasyControl aplikaciji ili EasyControl uslugama koje se vrše koristeći EasyControl akreditaciju.

Korisnik je odgovoran za sve gubitke izazvane neovlašćenim korišćenjem od strane trećih lica, osim u slučaju kada nisu nastali Korisnikovom krivicom.

Član 7 - Treći proizvodi

Kompanija Bosch može da pruži Korisniku mogućnost da poveže EasyControl sa jednim ili više Trećih proizvoda koje kompanija Bosch ne poseduje ili koje ne kontroliše. Korišćenje Trećih proizvoda od strane Korisnika regulisano je uslovima pružanja usluga ili politikama privatnosti tog trećeg lica. Kompanija Bosch preporučuje Korisniku da pročita uslove korišćenja i politiku privatnosti koji se odnose na korišćenje Trećih proizvoda pre nego što poveže takve proizvode na EasyControl.

Takođe, pre povezivanja EasyControl na jedan ili više Trećih proizvoda, Korisnik prihvata da se registruje za korisnički nalog („Bosch nalog“) bilo na EasyControl aplikaciji ili na internet stranici EasyControl i da pruži sve potrebne informacije detaljno i ispravno kako je to zahtevano tokom procesa registracije. Ako dođe do promene takvih informacija tokom trajanja korisničkog odnosa, Korisnik je dužan da bez odlaganja promeni takve podatke. Bosch nalog kontroliše i održava kompanija Bosch.

Korisnik može da odluči da poveže EasyControl na jedan ili više Trećih proizvoda i može da ukine takvu vezu u svakom trenutku. Nakon ukidanja pristupa više neće biti moguće koristiti Treće proizvode zajedno sa EasyControl, EasyControl aplikacijom i EasyControl uslugama.

Korisnik je saglasan da će podeliti sve neophodne podatke koji omogućavaju povezivanje EasyControl sa Trećim proizvodima. Ovi podaci mogu da uključuju lične podatke Korisnika i EasyControl akreditive.

Nakon što gore navedene informacije budu podeljene sa trećim licem, biće obuhvaćeno politikom privatnosti trećeg lica i više neće biti obuhvaćeno izjavom o privatnosti kompanije Bosch.

Korisnik je saglasan da kompanija Bosch ne daje nikakve garancije ili zaštite u pogledu korišćenja Trećih proizvoda u kombinaciji sa EasyControl i njegovom povezanom Dodatnom opremom, EasyControl aplikacijom, internet stranicom EasyControl i EasyControl uslugama. Korišćenje Trećih proizvoda realizuje se na odgovornost i rizik Korisnika i podleže uslovima koji važe kod relevantnog trećeg lica. Kompanija Bosch nije odgovorna za korišćenje Trećih proizvoda na strani Korisnika, te stoga ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu usled korišćenja Trećih proizvoda.

Korisnik je dužan da se obrati direktno dobavljaču Trećih proizvoda, osim u slučaju da kompanija Bosch pruža podršku za specifičan proizvod, ukoliko ima bilo kakva pitanja u vezi sa proizvodom ili ukoliko postoji problem u radu Trećeg proizvoda.

Član 8 – Usluge glasovne kontrole

Usluge glasovne kontrole omogućavaju korisniku da izvodi osnovne funkcije regulacionog sistema grejanja jednostavnim glasovnim komandama ili porukama, gde opseg funkcija zavisi od određene Usluge glasovne kontrole. Instaliranjem ili registracijom za određenu Uslugu glasovne kontrole i povezivanjem ove Usluge glasovne kontrole na EasyControl, korisnik se slaže sa ovim Uslovima. Ukoliko se korisnik ne slaže sa Uslovima, korisnik ne sme da koristi Usluge glasovne kontrole.

Korišćenje odgovarajuće Usluge glasovne kontrole je odobreno za Easy Control u skladu sa ovim Uslovima i može biti prekinuto od bilo koje strane u bilo kom momentu bez prethodnog obaveštenja. Korisnik otkazuje korišćenje Usluge glasovne kontrole deinstaliranjem i prekidom veze sa odgovarajućom Uslugom glasovne kontrole. Nakon prekida Usluge glasovne kontrole, korišćenje odgovarajuće Usluge glasovne kontrole više nije moguće. Sve ostale usluge obezbeđene pod ovim Uslovima ostaju nenarušene.

Za ovu Uslugu glasovne kontrole ne postoji nikakvo pravo na neprekidnu dostupnost ili određeno vreme za odziv kao i njeno ponašanje, čak i kada se Bosch potrudi to da osigura neprekidnu dostupnost koliko god je to moguće. Nema garancije da pristup ili korišćenje odgovarajućoj Usluzi glasovne kontrole neće biti narušeno ili oslabljeno tokom poslova održavanja, razvoja ili drugih poremećaja.

Korisnikovo pravo korišćenja je ograničeno na pristup odgovarajućoj Usluzi glasovne kontrole kao i korišćenju u skladu sa ovim Uslovima.

Zabranjeno je preduzimanje bilo kakvih radnji koje mogu ugroziti rad odgovarajuće Usluge glasovne kontrole i pratećih usluga posebno u smislu prekomernog opterećenja našeg IT sistema. Doprinosi korisnika ne smeju sadržavati sadržaj koji narušava primenjivi zakon ili etiku. Dodatno, Korisnik dozvoljava Operateru da izmeni njegove doprinose ako oni narušavaju prethodno pomenuta pravila ili mogu naneti štetu operateru ili trećoj strani. Zabranjeno je da druga usluga glasovne kontrole komunicira sa odgovarajućom Uslugom glasovne kontrole. Svaka zabranjema radnja rezultira momentalnim isključenjem Korisnika od bilo kakve Usluge glasovne kontrole. Ukoliko korisnik postane svestan bilo kakve nelegalne radnje, uvredljive radnje, radnje koja krši ugovor ili drugo nedozvoljeno korišćenje Usluge glasovne kontrole , Korisnik može kontaktirati Bosch Thermotechnik GmbH i prijaviti neovlašćeno korišćenje.

Dok Korisnik komunicira sa Uslugom glasovne kontrole, Usluga glasovne kontrole snima poruke i glasovne komande unete ili izgovorene od Korisnika. Bosch Thermotechnik GmbH koristi ove poruke radi unapređenja Usluga glasovne kontrole.

Odgovori i izjave date od Usluge glasovne kontrole su copyright zaštićene. Reprodukcija, kopiranje, skladištenje ili vraćanje ovih izjava ili korišćenje u nekoj drugoj usluzi glasovne kontrole ili specijalizovanom servisu je zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti Bosch Thermotechnik GmbH.

Član 9 - Ažuriranje

Bosch može da vrši ažuriranje softvera („Ažuriranje“) za EasyControl firmver i EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge i pribor kako bi unapredila proizvod i usluge. Ovakva ažuriranja će biti ograničena na ažuriranja koja objektivno ne predstavljaju nedostatak u vezi sa uslugama dogovorenim u momentu sklapanja ugovora i koje ne odoudaraju značajno od dogovorenih usluga poput popravljanja grešaka, upotrebljivosti, stabilnosti i performansi, nadogradnja opcija itd.

Korisnik je saglasan da kompanija Bosch može da instalira Ažuriranja automatski bez prethodnog obaveštenja i bez prethodne dozvole Korisnika.

U slučaju da Ažuriranje nije moguće, kompanija Bosch ne može da obezbedi odgovarajuće korišćenje ili sve funkcionalnosti EasyControl i EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga i pribora.

U slučaju opsežnijih ažuriranja, bićete obavešteni i zatražiće se Vaša saglasnost. Ukoliko ne date saglasnost, ažuriranje neće biti sprovedeno i moguće je da će rad sistema biti otežan ili možda onemogućen. Ova mera će se primenjivati mutatis mutandis ako izmene na aplikaciji ili softveru uređaja postanu neophodne zbog izmenjenih specifikacija od trećih strana od kojih Bosch pribavlja napredne usluge ili zboh značajnih tehničkih unapređenja na tržištu.

Član 10 - Izmena Uslova

Kompanija Bosch može da izmeni odnosno dopuni ove Uslove u bilo kom trenutku i da objavi da nova verzija važi za Korisnika preko obaveštenja o izmeni u EasyControl aplikaciji.

U slučaju da Korisnik prihvati izmene Uslova, izmene će se smatrati praktično usaglašenim.

U slučaju pritužbe, kompanija Bosch zadržava pravo da ukine pravo korišćenja. Obaveštenje o izmeni sadrži referencu na pravo Korisnika da podnese pritužbu i posledice takve pritužbe.

Obaveštenje o izmeni biće objavljeno na EasyControl aplikaciji, a izmenjeni Uslovi biće objavljeni na EasyControl aplikaciji i internet stranici.

Član 11 - Raskid

Uslovi ostaju na snazi dokle god Korisnik pristupa ili koristi EasyControl i njegovu povezanu Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge ili dok kompanija Bosch ne prekine ne prekine ili obustavi usluge.

Kompanija Bosch može da raskine ili obustavi pravo pristupa ili korišćenja za Korisnika u slučaju da je Korisnik odgovoran za povredu Uslova.

Nakon raskida, Korisnik će prestati da pristupa ili da koristi Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge.

Kompanija Bosch može da prekine pristup i korišćenje EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga u bilo kom trenutku, uz razuman otkazni rok.

Član 12 – Odgovornost i ograničenje korišćenja i pristupa

Rad EasyControl i njegove Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga zavisi od određenog broja faktora okruženja (npr. proizvodi ili usluge trećih lica, pristup internetu, odgovarajuće funkcionisanje Wi-Fi mreže ili drugih komunikacionih sistema i mreža) za koje kompanija Bosch nije odgovorna i stoga njihovo korišćenje nije predviđeno za kritične primene u realnom vremenu. Stoga se EasyControl i njegova Dodatna oprema, EasyControl aplikacija, internet stranica EasyControl i EasyControl usluge isporučuju bez ikakve garancije u pogledu trajne ili kvalitativne prirode njihovih funkcija.

Kompanija Bosch neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitke (npr. podataka) izazvane kvarom odnosno odlaganjem odnosno nedostatkom pristupačnosti sa ili ka EasyControl i njegovoj Dodatnoj opremi, EasyControl aplikacijama, internet stranici EasyControl i EasyControl uslugama.

Pristup EasyControl i njegovoj Dodatnoj opremi, EasyControl aplikaciji, internet stranici EasyControl i EasyControl uslugama može biti privremeno ograničen ili odložen usled potrebe da se izvrši održavanje, popravka ili nadogradnja bezbednosti, između ostalog. Korisnik neće imati pravo ni na kakvu nadoknadu po tom osnovu. Kompanija Bosch ne daje izričite garancije za vreme neprekidnog rada.

Ni pod kojim okolnostima kompanija Bosch neće biti odgovorna za poslovnu, posledičnu odnosno posrednu štetu, uključujući, bez ograničenja, profit i gubitak prihoda, gubitak povrata i nematerijalnu štetu na strani Korisnika. Kompanija Bosch neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja se može pripisati bilo kojoj radnji ili propustu na strani Korisnika ili trećeg lica koje Korisnik angažuje.

Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, odgovornost kompanije Bosch je u svakom slučaju ograničena na iznos prvobitne nabavne cene proizvoda – ili ako je iznos manji – na iznos pokriven osiguranjem od odgovornosti kompanije Bosch koji je isplaćen u predmetnom slučaju.

To ne utiče na potraživanja po osnovu zakona o odgovornosti za proizvod.

Pored toga, kompanija Bosch neće biti odgovorna za štetu koju pretrpi Korisnik ukoliko je takva šteta rezultat toga što:

  • Korisnik nije koristio EasyControl i njegovu povezanu Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge u skladu sa njihovom prirodom i predviđenom namenom;
  • Korisnik nije poštovao brzo uputstvo za montažu i priloženo uputstvo za upotrebu, kao i druga uputstva dostupna u EasyControl aplikaciji i na internet stranici EasyControl;
  • Korisnik ili bilo koje drugo lice osim kompanije Bosch ili trećeg lica određenog od strane kompanije Bosch vršili su popravke, izmene, relokacije odnosno provere na EasyControl i Dodatnoj opremi;
  • Korisnik je izazvao štetu u vezi sa gubitkom, oštećenjem ili neupotrebljivošću podataka koji se čuvaju ili prenose u digitalnoj ili elektromagnetnoj formi;
  • Korisnik je izazvao štetu, u najširem smislu reči, prilikom montaže ili korišćenja EasyControl i Dodatne opreme, ukoliko takva šteta nije izazvana grubim nemarom ili namerno od strane kompanije Bosch ili trećeg lica povezanog sa kompanijom Bosch.
  • Korisnik ili bilo koje drugo lice izazove štetu usled kratkog spoja, oštećenja od vode, udara groma, oštećenja od vatre/dima, nestanka struje, ometanja u telekomunikacionim vezama i svih drugih uzroka za koje kompanija Bosch nije odgovorna ili koji nisu na rizik kompanije Bosch.

Član 13 – Intelektualna svojina

Sva prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava, prava na softver, prava na baze podataka, posebna znanja i veštine, osnovni algoritmi, trgovačke oznake, logotipi, trgovački nazivi i drugi komercijalni identifikatori, i druga slična prava, uključujući registracije, zahteve, obnove u čitavom svetu) nad EasyControl i njegovom Dodatnom opremom, EasyControl aplikacijom, internet stranicom EasyControl i EasyControl uslugama pripadaju kompaniji Bosch. To se takođe odnosi na bilo koje izmene ili na izvedene proizvode nastale na osnovu EasyControl.

Određene komponente EasyControl aplikacija mogu da uključuju softver otvorenog koda, koji može da bude u vlasništvu trećeg lica („Softver otvorenog koda“). Korišćenje Softvera otvorenog koda regulisano je uslovima pod kojima je Softver otvorenog koda stavljen na raspolaganje. Uslovi se ne primenjuju na korišćenje Softvera otvorenog koda.

Član 14 - Privatnost

Izjavu o privatnosti kompanije Bosch možete pronaći na EasyControl aplikaciji i na internet stranici EasyControl, pri čemu se ta izjava takođe odnosi na ove Uslove. Izjava o privatnosti objašnjava kako kompanija Bosch postupa sa Podacima korisnika u EasyControl i njegovoj povezanoj Dodatnoj opremi, EasyControl aplikaciji, internet stranici EasyControl i EasyControl uslugama.

Korisnik daje saglasnost za Izjavu o privatnosti kompanije Bosch time što pristupa ili koristi EasyControl i njegovu povezanu Dodatnu opremu, EasyControl aplikaciju, internet stranicu EasyControl i EasyControl usluge.

U slučaju kontradiktornosti, Uslovi imaju prednost nad Izjavom o privatnosti kompanije Bosch.

Član 15 - Pritužbe i usluge

Za pitanja i zabrinutosti u vezi sa Uslovima, EasyControl, Dodatnom opremom, EasyControl aplikacijom, internet stranicom EasyControl i EasyControl uslugama, kontakt podaci su dostupni u EasyControl aplikaciji i na internet stranici.

Ako je Korisnik potrošač, ima pravo da podnese pritužbu na internet stranici za rešavanje sporova Evropske komisije preko https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Međutim, kompanija Bosch neće učestvovati u postupanju po takvoj pritužbi preko tela za rešavanje sporova.

Korisnik treba da ima u vidu da kompanija Bosch može da pruža podršku samo u pogledu pitanja, kvarova odnosno problema koji se tiču pristupa i korišćenja EasyControl i njegove povezane Dodatne opreme, EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl i EasyControl usluga. Isključeni su svi drugi proizvodi koje ne isporučuje kompanija Bosch, kao što su grejna tela (ukoliko ih ne isporučuje kompanija Bosch), Treći proizvodi ili usluge koje pruža treće lice. (npr. usluga protoka podataka koju pruža internet provajder).

Usluge podrške mogu da dovedu do dodatnih troškova za Korisnika. Informacije o dodatnim troškovima mogu se pronaći na internet stranici EasyControl.

Član 16 –Informacije o rešavanju sporova pred Arbitražnim odborima potrošača

Bosch Thermotechnik GmbH ne učestvuje u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborima potrošača

Član 17 – Pravo i izbor suda

Na ove Uslove i sve obaveze kompanije Bosch i Korisnika primenjuje se zakon Nemačke, , ukoliko nije drugačije propisano lokalnim obavezujućim zakonima. Primenjivost Konvencije Ujedinjenih nacija o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG Beč, 11. april 1980) ovim je izričito isključena.

Ako je Korisnik privredno društvo, svi sporovi koji se tiču ili proizilaze iz ovih Uslova ili korišćenja EasyControl aplikacije, internet stranice EasyControl odnosno EasyControl usluga biće rešeni pred nadležnim sudom u Štutgartu. Međutim, kompanija Bosch takođe zadržava pravo na rešavanje spora pred sudom koji je nadležan prema mestu prebivališta Korisnika.