Pogoji

Boschevi pogoji za EasyControl

Zadnja posodobitev: 10/2019

To so pogoji za EasyControl (»pogoji«).

1. člen: Definicija

Bosch Thermotechnik GmbH (»Bosch«) zagotavlja: programsko opremo, ki jo je mogoče prenesti na pametni telefon, tablični računalnik ali pametno uro stranke (»aplikacija EasyControl«), spletni portal s podrobnimi informacijami o izdelkih EasyControl, vključno z navodili za uporabo in video posnetki (»spletna stran EasyControl«), storitve, ki so na voljo prek aplikacije EasyControl in spletne strani EasyControl (»storitve EasyControl«), za uporabo s pametnim termostatom, ki ga dobavlja Bosch (»EasyControl«), v trenutni različici, ki vključuje strojno opremo (»izdelek«) in predhodno nameščene sistemske programe (»sistemski programi EasyControl«).

EasyControl je pametni termostat z različnimi funkcijami, s pomočjo katerih lahko stranka nadzoruje ogrevanje, prezračevanje in klimatski sistem (»sistem HVAC«) ter pregleduje in upravlja svoje stopnje porabe energije.

Izraz »stranka« se v teh pogojih nanaša na vsako osebo ali subjekt, ki ima dostop ali uporablja termostat EasyControl in povezano aplikacijo EasyControl, spletno stran EasyControl in storitve EasyControl.

Izraz »dodatki« se v teh pogojih nanaša na izdelke, ki jih je mogoče povezati in uporabljati skupaj s termostatom EasyControl. Dodatki morajo biti izdelki, ki jih ponuja Bosch.

Izraz »izdelki tretjih oseb« se v teh pogojih nanaša na izdelke ali storitve, ki jih zagotavlja tretja oseba in jih je mogoče povezati in uporabljati skupaj s termostatom EasyControl. Bosch ne nudi izdelkov tretjih oseb.

Izraz »poverilnice EasyControl« se v teh pogojih nanaša na poverilnice, ki so potrebne za povezavo storitev EasyControl ali izdelke tretjih oseb s termostatom EasyControl.

Izraz »storitve jezikovnega nadzora« se v teh izrazih nanaša na naprave in programsko opremo za nadzor izdelkov Bosch Thermotechnik s pomočjo govornih pomočnikov, sporočilnih storitev in podobnih rešitev, ki so na voljo za nadzor regulatorjev, termostatov in grelnikov Bosch Thermotechnik.

2. člen: Uporabnost

Z dostopom ali uporabo aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in/ali storitev EasyControl stranka soglaša s sprejetjem teh pogojev. Če se stranka ne strinja s pogoji, potem ne more uporabljati termostata EasyControl z dodatki, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl, storitev EasyControl in izdelkov tretjih oseb.

Nakup termostata EasyControl je predmet Boschevih garancijskih pogojev (na voljo na spletni strani EasyControl www.bosch-easycontrol.com ) in je lahko predmet posebnih prodajnih pogojev.

Za dodatke in izdelke tretjih oseb lahko veljajo dodatni pogoji, ki vključujejo posebne določbe v zvezi z ustreznimi dodatki in izdelki tretjih oseb.

Neveljavnost ene ali več določb pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

3. člen: Pravica do uporabe in dostopa

Bosch stranki podeljuje neizključno in neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe termostata EasyControl in z njim povezanih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl (brez pravice do podlicence). Bosch ostaja lastnik aplikacije, spletne strani in storitev EasyControl. Uporaba aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl, ki je izven namena, za katerega so te zadeve na voljo (vključno z zbiranjem podatkov ali drugimi vplivi na podatke, zagotavljanje storitev tretjim osebam) je prepovedana, razen če Bosch izrecno ne navede drugače.

Stranka ne sme podpirati ali pomagati pri obratnem inženiringu, razstavljanju, spreminjanju ali pridobivanju izpeljanih izdelkov ali funkcij termostata EasyControl ter pripadajočih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl.

Stranka mora zagotoviti konfiguracijo strojne opreme in okolja (operacijski sistem, združljivi sistemi in pametne naprave, dostop do interneta in razpoložljivost prek trajnega in stabilnega omrežja Wi-Fi itn.) za uporabo termostata EasyControl in njegovih povezanih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl, kot to določa Bosch in v skladu z informacijami, ki so na voljo na spletni strani EasyControl in v priročniku EasyControl.

Brez posega v določbe o varovanju zasebnosti in v obsegu, v katerem podatki stranke niso last družbe Bosch, vsaka stranka družbi Bosch samodejno in brez nadaljnje oblike podeljuje neomejeno, neizključno, brezplačno in prenosljivo pravico, ki velja po vsem svetu, do uporabe vseh podatkov ali drugih elementov, ki jih ustvari ali uporablja termostat EasyControl, dodatki, aplikacija EasyControl, spletna stran EasyControl in storitve EasyControl in ki se uporabljajo za kateri koli namen.

Razpoložljivost termostata EasyControl za prodajo, podporo in dostop do njegovih dodatkov, aplikacije, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl je omejena na države, navedene na spletni strani EasyControl (»države«). Stranka sprejema, da dostop in uporaba termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl zunaj teh držav morda ni na voljo ali pa je omejena. Stranka je odgovorna za skladnost z ustreznimi zakoni v državi, v kateri se dostopa do ali uporablja termostat EasyControl ali njegovi dodatki, aplikacija EasyControl, spletna stran EasyControl in storitve EasyControl.

Bosch ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči dostop ali uporaba termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl zunaj teh držav.

Stranka mora družbi Bosch povrniti vse posledice kršitve teh pogojev.

4. člen: Sistemske zahteve

Stranka je odgovorna zagotoviti, da so vse sistemske zahteve, kot je določeno v priročniku EasyControl in v njegovih dodatkih, aplikaciji EasyControl, na spletni spletni strani EasyControl in storitvah EasyControl, na voljo in pravilno konfigurirane. Poleg tega mora biti na lokaciji namestitve termostatu EasyControl na voljo širokopasovna internetna povezava z dovolj pasovne širine in delujočim in komunikacijskim omrežjem Wi-Fi.

Stranka mora potrditi, da je mobilna naprava na voljo in združljiva s sistemskimi zahtevami za pravilen dostop in uporabo dodatkov EasyControl, aplikacije EasyControl, spletne strani in storitev EasyControl. Nekatere storitve EasyControl bodo morda zahtevale dostop do dodatnih funkcij mobilne naprave (na primer lokacija GPS za storitve geolokacije EasyControl itn.). Te zahteve so opisane in na voljo na spletni strani EasyControl.

5. člen: Spremljanje porabe energije

Podatki, ki jih termostat EasyControl in aplikacija EasyControl zbirata o gorivu (plin, olje itn.) in/ali porabi elektrike naprave, so namenjeni le označevanju in zato družba Bosch na noben način ne jamči za njih. Dejanska poraba plina in elektrike se lahko razlikuje glede na stranko in okolje. Stranka nima nobenih pravic, kar zadeva morebitna odstopanja (nad ali pod).

Stranka podatkov o porabi, ki so na voljo v termostatu EasyControl in njegovih dodatkih, aplikaciji EasyControl, na spletni strani EasyControl in v storitvah EasyControl, ne more uporabiti za izpodbijanje računov dobaviteljev energije ali skrbnika omrežja za porabo energije ali kot alternativen ukrep k meritvam merilnika energije.

Morebitni prihranki energije, ki izhajajo iz uporabe termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl, so odvisni od številnih okoljskih dejavnikov, za katere Bosch ne more odgovarjati. Stranka se strinja, da v primeru, da pričakovani prihranki niso doseženi, od Boscha ne bo zahtevala nobenega nadomestila.

6. člen: Odgovornost za dostop

Stranka mora zagotoviti, da ima samo stranka in/ali oseba, ki jo je stranka pooblastila, dostop do in/ali lahko uporablja termostat EasyControl in njegove dodatke, aplikacijo EasyControl in storitve EasyControl. Stranka mora poverilnice EasyControl ves čas hraniti kot zaupne. Če obstaja sum, da se je s poverilnicami EasyControl seznanila ali da se z njimi bo seznanila nepooblaščena tretja oseba, ali če stranka ve za kakršno koli nezakonito, nepravilno, nepogodbeno ali drugo nepooblaščeno uporabo ali dostop do termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl ali storitev EasyControl, mora o tem nemudoma obvestiti družbo Bosch. Seznam Boschevih kontaktov je na voljo na spletni strani EasyControl.

Stranka je v celoti odgovorna za vsako uporabo in/ali drugo dejavnost na termostatu EasyControl in njegovih dodatkih, aplikaciji EasyControl ali storitvah EasyControl, ki se izvede s pomočjo poverilnic EasyControl.

Stranka je odgovorna za vsako izgubo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba s strani tretjih oseb, razen če stranka ni kriva.

7. člen: Izdelki tretjih oseb

Bosch lahko stranki ponudi možnost, da termostat EasyControl poveže z enim ali več izdelki tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom družbe Bosch. Če stranka uporablja izdelke tretjih oseb, za to uporabo veljajo pogoji ali politika zasebnosti teh oseb. Bosch spodbuja stranko, da preden izdelek tretje osebe poveže s termostatom EasyControl, prebere pogoje in politiko zasebnosti, ki velja za uporabo tega izdelka.

Pred povezavo termostata EasyControl na enega ali več izdelkov tretjih oseb stranka sprejme, da bo registrirala uporabniški račun (»račun Bosch«) bodisi v aplikaciji EasyControl ali na spletni strani EasyControl in da bo zagotovila vse potrebne in pravilne informacije, ki jih zahteva postopek registracije. Če se te informacije v času uporabe spremenijo, mora stranka nemudoma spremeniti te informacije. Račun Bosch upravlja in vzdržuje družba Bosch.

Stranka se lahko odloči, da bo termostat EasyControl povezala na enega ali več izdelkov tretjih oseb, povezavo pa lahko kadarkoli tudi prekine. Preklic dostopa onemogoči uporabo izdelkov tretjih oseb skupaj s termostatom EasyControl, aplikacijo EasyControl in storitvami EasyControl.

Stranka soglaša, da bo delila informacije, ki so potrebne za omogočanje povezave termostata EasyControl z izdelki tretjih oseb. Ti podatki lahko vključujejo osebne podatke stranke in poverilnice EasyControl.

Ko stranka posreduje zgoraj omenjene informacije tretji osebi, bodo le-te zajete v politiko varovanja podatkov tretje osebe in ne sodijo več v Boschevo izjavo o varovanju podatkov.

Stranka se strinja, da Bosch ne daje nobenih jamstev ali garancij v zvezi z uporabo izdelkov tretjih oseb v kombinaciji s termostatom EasyControl in njegovimi dodatki, aplikacijo EasyControl, spletno stranjo EasyControl in storitvami EasyControl. Uporaba izdelkov tretjih oseb je na lastno odgovornost in tveganje stranke in za njo veljajo pogoji, ki jih uporabljajo zadevne tretje osebe. Bosch ni odgovoren za uporabo izdelkov tretjih oseb s strani stranke, zato je vsaka odgovornost za škodo, ki izhaja iz uporabe izdelkov tretjih oseb, izključena.

Če Bosch ne nudi podpore za določen izdelek, se stranka z vprašanji o izdelku ali težavo glede delovanja izdelka tretje osebe obrne na dobavitelja izdelkov tretjih oseb.

8. člen – Storitve jezikovnega nadzora

Storitve jezikovnega nadzora omogočajo stranki izvajanje bistvenih funkcij sistema za nadzor ogrevanja s preprostimi glasovnimi ukazi ali sporočili, pri čemer se obseg funkcij razlikuje glede na posamezno storitev jezikovnega nadzora. Z namestitvijo ali registracijo zadevne storitve jezikovnega nadzora in povezavo te storitve jezikovnega nadzora z Easy Control stranka soglaša s temi pogoji. Če se stranka ne strinja s temi pogoji, ne sme uporabljati zadevne storitve jezikovnega nadzora.

Uporaba zadevne storitve jezikovnega nadzora je odobrena za čas uporabe Easy Control v skladu s temi pogoji in jo lahko katera koli stranka kadar koli prekine brez predhodnega obvestila. Stranka lahko prekliče uporabo storitve jezikovnega nadzora tako, da odstrani zadevno storitev jezikovnega nadzora ali prekine povezavo z njo. Po prekinitvi storitve jezikovnega nadzora uporaba zadevne storitve jezikovnega nadzora ni več mogoča. To ne vpliva na ostale storitve iz teh pogojev.

Za to storitev jezikovnega nadzora ni pravice do neprekinjene razpoložljivosti ali določenega odzivnega časa ali vedenja, tudi če si Bosch prizadeva zagotoviti, da je razpoložljivost čim bolj nemotena. Nobenega zagotovila ni, da zaradi vzdrževalnih del, nadaljnjega razvoja ali drugih motenj dostop ali uporaba zadevne storitve jezikovnega nadzora ne bo motena ali oslabljena.

Pravica strank do uporabe je omejena na dostop do zadevne storitve jezikovnega nadzora in uporabo v skladu s temi pogoji.

Prepovedano je izvajati kakršne koli ukrepe, ki bi lahko ovirali delovanje zadevne storitve jezikovnega nadzora in z njo povezanih storitev, zlasti prekomerna obremenitev naših sistemov IT. Prispevki stranke ne smejo vsebovati vsebine, ki krši veljavno zakonodajo ali je nemoralna. Poleg tega stranka dovoli operaterju, da spremeni svoje prispevke, če kršijo prej omenjena pravila ali bi lahko povzročili škodo upravljavcu ali tretji osebi. Komunikacija druge storitve jezikovnega nadzora z zadevno storitvijo jezikovnega nadzora je prepovedana. Vsako prepovedano dejanje lahko povzroči takojšnjo izključitev stranke iz kakršne koli uporabe storitev jezikovnega nadzora. Če stranka izve za kakršno koli nezakonito, žaljivo ali drugo nepooblaščeno uporabo storitev jezikovnega nadzora, ki krši pogodbo, se lahko obrne na Bosch Thermotechnik GmbH in prijavi to nepooblaščeno uporabo.

Medtem ko stranka komunicira s storitvijo jezikovnega nadzora, storitev jezikovnega nadzora shrani sporočila, ki jih je stranka vnesla ali napovedala. Bosch Thermotechnik GmbH uporablja ta sporočila za zagotavljanje in izboljšanje storitev jezikovnega nadzora.

Odgovori in izjave, ki jih je podala storitev jezikovnega nadzora, so zaščitene z avtorskimi pravicami. Brez pisnega soglasja podjetja Bosch Thermotechnik GmbH je prepovedano razmnoževanje, kopiranje, shranjevanje ali iskanje teh izjav ali uporaba v kateri koli drugi storitvi jezikovnega nadzora ali strokovnem sistemu.

9. člen: Posodobitve

Bosch lahko izvaja posodobitve programske opreme (»posodobitve«) vdelane programske opreme EasyControl in aplikacije EasyControl, spletnega mesta EasyControl ter storitev in dodatkov EasyControl za izboljšanje izdelkov in storitev. Takšne posodobitve so omejene na posodobitve, ki objektivno ne predstavljajo pomanjkljivosti v zvezi s storitvami, dogovorjenimi ob sklenitvi pogodbe, in bistveno ne odstopajo od dogovorjenih storitev, npr. popravki napak, popravki uporabnosti, stabilnosti in delovanja, nadgradnja funkcij itd.

Stranka se strinja, da lahko Bosch samodejno namesti posodobitve brez predhodnega obvestila in dovoljenja stranke.

V primeru, da takšne posodobitve niso možne, Bosch ne more zagotoviti pravilne uporabe ali popolne funkcionalnosti EasyControl in aplikacije EasyControl, spletnega mesta EasyControl, storitev in dodatkov EasyControl.

V primeru obsežnejših posodobitev boste obveščeni, prav tako pa bomo prosili za vaše soglasje. Če zavrnete soglasje, ne bomo izvedli nobene posodobitve in mogoče je, da bo delovanje sistema oslabljeno ali pa ga bo treba v celoti prekiniti. Ta določba se smiselno uporablja, če so spremembe v aplikaciji in/ali programski opremi naprave potrebne zaradi spremenjenih specifikacij tretjih oseb, od katerih Bosch pridobi predhodne storitve, ali zaradi pomembnih tehničnih novosti na trgu.

10. člen: Spremembe pogojev

Bosch lahko kadarkoli spremeni in/ali dopolni te pogoje in razglasi veljavnost nove različice za stranko z obvestilom o spremembi v aplikaciji EasyControl.

Če stranka sprejme spremembe pogojev, se šteje, da so spremembe dejansko dogovorjene.

V primeru ugovora si Bosch pridržuje pravico, da prekine pravico do uporabe. Obvestilo o spremembi vsebuje sklicevanje na pravico stranke do ugovora in posledice tega ugovora.

Obvestilo o spremembi mora biti objavljeno v aplikaciji EasyControl, spremenjeni pogoji pa so potem objavljeni v aplikaciji in na spletni strani EasyControl.

11. člen: Prekinitev

Pogoji ostanejo v veljavi v obdobju, ko ima stranka dostop ali lahko uporablja termostat EasyControl in njegove dodatke, aplikacijo EasyControl, spletno stran EasyControl in storitve EasyControl ali dokler Bosch ne prekine storitev.

Bosch lahko prekliče strankine pravice do dostopa ali uporabe, če stranka krši te pogoje.

Ob prekinitvi stranka preneha uporabljati ali dostopati do dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl.

Bosch lahko ob upoštevanju razumnega odpovednega roka prekine dostop in uporabo aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl.

12. člen: Odgovornost in omejitev uporabe in dostopa

Delovanje termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl je odvisno od številnih okoljskih dejavnikov (na primer izdelkov ali storitev tretjih oseb, dostopa do interneta, pravilnega delovanja omrežja Wi-Fi ali drugih komunikacijskih sistemov in omrežij), ki presegajo Boschevo odgovornost in zato njihova uporaba ni namenjena aplikacijam v realnem času. Zato so termostat EasyControl in njegovi dodatki, aplikacija EasyControl, spletna stran EasyControl in storitve EasyControl dobavljeni brez garancije glede trajne ali kvalitativne narave njihovega delovanja.

Bosch ne odgovarja za škodo ali izgubo (na primer podatkov), ki jo povzročijo napake in/ali odložen in/ali pomanjkljiv dostop do ali od termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl.

Dostop do termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl je lahko začasno omejen ali odložen, med drugim zaradi izvajanja vzdrževanja, popravil ali varnostnih posodobitev. Stranka v takih primerih ni upravičena do kakršne koli odškodnine. Bosch ne zagotavlja izrecnega jamstva za zanesljivost.

Bosch v nobenem primeru ne odgovarja za poslovno, posledično in/ali posredno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, dobiček in izgubo prihodka, izgubo povračila in nematerialno škodo stranke. Bosch ne odgovarja za škodo, ki bi jo lahko pripisali kateremu koli dejanju ali opustitvi stranke ali tretje osebe, ki jo zaposluje stranka.

Brez poseganja v zgoraj navedeno je Boscheva odgovornost v vseh primerih omejena na originalno nabavno ceno izdelkov – ali če je to manj na znesek, ki ga krije Boschevo zavarovanje odgovornosti in se plača za določen primer.

Zahteve v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke ostanejo nespremenjene.

Poleg tega Bosch ne odgovarja za škodo, ki jo je utrpela stranka, če je ta škoda posledica tega:

  • stranka, ki ne uporablja EasyControl in z njim povezanih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletnega mesta EasyControl in storitev EasyControl v skladu z njihovo naravo in predvidenim namenom;
  • da stranka ne upošteva navodil za hitro namestitev in priloženih navodil za uporabo ter drugih navodil, ki so na voljo v aplikaciji EasyControl in na spletni strani EasyControl;
  • da stranka ali druga oseba, ki ni Bosch, ali tretje osebe, ki jih zaposluje Bosch, izvajajo spremembe, popravila, premestitve in/ali preglede termostata EasyControl in dodatkov;
  • da stranka povzroči škodo v zvezi z izgubo, pohabljanjem ali neuporabnostjo podatkov, ki so shranjeni digitalno ali elektromagnetno ali ki so posredovani;
  • da stranka med namestitvijo ali uporabo termostata EasyControl in dodatkov povzroči poškodbo v najširšem pomenu, razen če je ta poškodba posledica hude malomarnosti ali pa jo Bosch ali tretja oseba, povezana z Boschem, povzroči namerno;
  • da stranka ali druga oseba povzroči poškodbo zaradi kratkega stika, poškodbo zaradi vode, udara strele, požara/dima, izpada elektrike, motenj v telekomunikacijskih povezavah in vseh drugih vzrokov, za katere ni mogoče kriviti družbe Bosch.

13. člen: Intelektualna lastnina

Vse pravice intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami, pravicami do programske opreme, pravicami do baze podatkov, patenti, strokovnim znanjem, osnovnimi algoritmi, blagovnimi znamkami, logotipi, trgovskimi imeni in drugimi komercialnimi identifikatorji ter drugimi podobnimi pravicami, vključno z registracijami, zahtevami, obnovitvami za ves svet) v termostatu EasyControl in njegovih dodatkih, aplikaciji EasyControl, spletni strani EasyControl in storitvah EasyControl pripadajo družbi Bosch. To velja tudi za vse spremembe ali izdelke, izpeljane iz termostata EasyControl.

Nekatere komponente aplikacije EasyControl vključujejo odprtokodno programsko opremo, ki je lahko last tretjih oseb (»odprtokodna programska oprema«). Uporabo odprtokodne programske opreme urejajo pogoji, v skladu s katerimi je odprtokodna programska oprema na voljo. Ti pogoji ne veljajo za uporabo odprtokodne programske opreme.

14. člen: Varstvo podatkov

Boscheva izjava o varstvu osebnih podatkov je na voljo za posvetovanje v aplikaciji in na spletni strani EasyControl in velja za te pogoje. Izjava o varstvu podatkov opisuje, kako Bosch obravnava podatke o strankah v EasyControl in njegovih dodatkih, aplikaciji EasyControl, na spletni strani EasyControl in v storitvah EasyControl.

Z dostopom ali uporabo termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl se stranka strinja z Boschevo izjavo o varstvu podatkov.

V primeru neskladja ti pogoji prevladajo nad Boschevo izjavo o varstvu podatkov.

15. člen: Pritožbe in servis

Kontaktni podatki za vprašanja ali pomisleke v zvezi s pogoji, termostatom EasyControl, dodatki, aplikacijo EasyControl, spletno stranjo EasyControl in storitvami EasyControl so na voljo v aplikaciji in na spletni strani EasyControl.

Če je stranka potrošnik, ima pravico vložiti zahtevek na spletni strani Evropske komisije za spletno reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vendar pa Bosch ne bo sodeloval pri obravnavi zahtevka preko organa za reševanje sporov.

Stranka mora upoštevati, da lahko Bosch nudi pomoč le ob vprašanjih, okvarah in/ali težavah v zvezi z dostopom in uporabo termostata EasyControl in njegovih dodatkov, aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in storitev EasyControl. Izključeni so vsi drugi izdelki, ki jih ne zagotavlja Bosch, kot so grelna naprava (če je ne dobavi Bosch), izdelki ali storitve tretjih oseb. (Na primer podatkovna storitev, ki jo zagotavlja ponudnik internetnih storitev).

Podporna storitev lahko stranki povzroči dodatne stroške. Informacije o dodatnih stroških najdete na spletni strani EasyControl.

16. člen: Informacije o reševanju potrošniških sporov z arbitražo

Bosch Thermotechnik GmbH ne sodeluje v postopkih reševanja sporov pred potrošniškimi razsodišči.

17. člen: Pravica in izbira pristojnega sodišča

V skladu s temi pogoji in vsemi obveznostmi med družbo Bosch in stranko velja nizozemsko pravo, razen nizozemskega mednarodnega civilnega zakonika, če ni drugače določeno z lokalno obvezno zakonodajo. Izrecno je izključena uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG, Dunaj, 11. aprila 1980).

Če je stranka podjetje, se vsi spori, ki se nanašajo ali izhajajo iz pogojev ali uporabe aplikacije EasyControl, spletne strani EasyControl in/ali storitev EasyControl, predložijo izključno pristojnemu sodišču v Nemčiji. Vendar pa si Bosch pridržuje pravico, da spore predloži sodišču, ki je pristojno v kraju stalnega prebivališča stranke.