Ochrana osobných údajov

Upozornenia ohľadom ochrany údajov

V Bosch Thermotechnik GmbH (v ďalšom texte "Bosch" príp. "my" alebo "nás") sme radi, že ste navštívili naše internetové stránky príp. mobilné aplikácie (spoločne označované aj ako "on-line ponuka") a že máte záujem o našu spoločnosť a naše produkty.

Bosch rešpektuje vaše súkromie

Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov sú pre nás dôležité a preto ich zohľadňujeme v rámci našich obchodných procesov. Osobné údaje, ktoré zbierame počas vašej návštevy našich online-ponúk, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými predpismi.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej korporátnej politiky.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je Bosch; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach ohľadom ochrany údajov.

Naše kontaktné údaje:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Spracovanie osobných údajov

Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, čiže napr. mená, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy, údaje na zmluvách, účtovné údaje a zúčtovacie údaje, na základe ktorých je možné identifikovať osobu.

Osobné údaje (vrátane IP-adries) zbierame, spracovávame a používame iba vtedy, keď na tieto účely existuje zákonný právny základ alebo ak ste nám na tento účel udelili svoj súhlas, napr. v rámci registrácie.

Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

 • Údaje týkajúce sa komunikácie (napr. meno, tel. číslo, e-mail, adresa)

 • Informačné údaje tretích strán (napr. úverových agentúr alebo údaje z verejných zoznamov)

 • Údaje o produkte a inštalácii (napr. adresa inštalácie, sériové číslo, typ prístroja, dátum inštalácie)

 • Technické údaje a údaje o spojení (napr. IP-adresa, údaje týkajúce sa internetového spojenia)

 • Systémové údaje (napr. udalosti, chyby, online-údaje, hodnoty snímačov, plánované servisné zásahy)

 • Registračné údaje (napr. ID, používateľské meno)

 • Používateľské nastavenia (napr. jazyk, časové pásmo)

 • Údaje týkajúce sa registrácie produktu (napr. informácie o inštalatérovi, dátum registrácie)

 • Identifikačné údaje prístroja (napr. sériové číslo, ID prístroja)

 • Údaje o okolí (napr. teplota)

 • Údaje o umiestnení (napr. súradnice GPS)

 • Informácie z kalendára

 • Zvukové záznamy

 • Kamerové a obrazové záznamy

 • Správy

 • Údaje o príslušnej osobe v súvislosti s vašim dopytom na Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (napr. typ dopytu, informácie ohľadom vašej identity a/alebo informácie o komunikácii)

Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávame vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • Príprava tejto on-line ponuky (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, oprávnený záujem z našej strany na priamej reklame, pokiaľ sa realizuje v súlade so právnymi zadaniami o ochrane údajov a konkurenčnej súťaži).

 • Na odpovede na dopyty používateľov v rámci komunikačného softvéru - chatbotu. (právne základy: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b, písm. f GDPR, Zmluvné plnenie príp. oprávnený záujem na základe zlepšovania produktov/služieb).

 • Na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, plnenie našich právnych povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúcha a bezpečnosti našich ponúk).

 • Zachovanie a ochrana našich práv (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na uplatňovaní a ochrane našich práv).

 • na plnenie našich právnych záväzkov týkajúcich sa sledovania produktov a na účely bezpečnosti produktu. (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na zabezpečení bezpečnosti našich produktov).

 • na ochranu našich práv v rámci dotazov ohľadom záruky a registrácie produktov. (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na zabezpečení bezpečnosti našich produktov).

 • na poskytovanie základných funkcií našich produktov pripojených k internetu (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR, zmluvná povinnosť týkajúca sa poskytovania dohodnutého rozsahu funkcií).

 • Záznam, plánovanie a spracovávanie zásahov zákazníckeho centra. (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR, Vykonávanie zmluvy)

 • na kontroly kvality a vylepšovanie kvality. (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na ďalšom vývoji a zlepšovaní našich produktov a služieb)

Registrácia a centrálne Bosch ID

Ak chcete využiť alebo získať prístup k výhodám, ktoré vyžadujú uzavretie zmluvy, požiadame Vás o registráciu. Svojou registráciou zhromažďujeme osobné údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy (napr. Krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, prípadne údaje o preferovanom spôsobe platby alebo majiteľovi účtu), ako aj ďalšie dobrovoľné údaje. Povinné informácie sú označené *.

Pre naše online ponuky sa môžete registrovať výhradne prostredníctvom centrálneho systému Bosch ID. Centralizovaný identifikátor Bosch bol navrhnutý Robertom Bosch GmbH pre Bosch Group, aby umožnil spoločným užívateľom ťažiť z ponúk rôznych skupín spoločností, ktoré používajú centralizovaná aplikačné dáta a zvyšujú bezpečnosť dát.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Nemecko ( "RBG") zodpovedá za poskytovanie tejto služby jednotného prihlásenia.

Ak chcete požiadať o centralizované ID spoločnosti Bosch, použijú sa Všeobecné obchodné podmienky pre registráciu a používanie centralizovaného systému Bosch ID a oznámenia o ochrane údajov spoločnosti RBG.

Po úspešnej registrácii môžete využiť registračné údaje použitých pre centralizované číslo Bosch aj pre registráciu pre túto online ponuku. Za týmto účelom poskytneme registračnú šablónu RBG pre centralizované ID Bosch. RBG potom potvrdí vaše oprávnenie a poskytne nám kmeňové dáta potrebné pre používanie našich ponúk (napr. Priezvisko, meno, dátum narodenia, názov spoločnosti, e-mailová adresa, telefónne čísla, poštová adresa). Vaše heslo nám nebude oznámené.

Pokiaľ ide o ďalšie prenosy dát v rámci skupiny Bosch, ktoré sú spojené s centralizovaným identifikačným číslom Bosch, nahliadnite do oznámenia o ochrane údajov. Užívateľskú zmluvu týkajúcu sa centralizovaného ID Bosch môžete kedykoľvek zrušiť zrušením registrácie. Za týmto účelom kliknite prosím na nasledujúci odkaz: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Berte prosím do úvahy, že pokiaľ medzi spoločnosťou Bosch a vami existuje zmluvný vzťah, musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na záznam, realizáciu, ukončenie zmluvného vzťahu a na plnenie s ním súvisiacich povinností alebo na spracovanie ktorých máme zo zákona povinnosť. Bez poskytnutia týchto údajov nebudeme schopní uzavrieť s vami zmluvu, realizovať a ukončiť ju.

Ak v rámci tejto on-line ponuky nie je potrebné spracovávať údaje na účel ich záznamu, realizácie a ukončenia zmluvného vzťahu alebo na plnenie zmluvných povinností a nie je ani zákonom predpísané, tak môžete poskytnúť svoje údaje dobrovoľne. Treba si uvedomiť, že určité funkcie našej on-line ponuky alebo servisných služieb nebude možné realizovať v prípade neposkytnutia požadovaných údajov.

Log súbory

Pri každom používaní internetu váš internetový prehliadač automaticky poskytuje určité informácie, ktoré ukladáme do tzv. log súborov.

Log súbory ukladáme za účelom zisťovania porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) po dobu 60 dní a následne ich vymažeme. Na log súbory, ktorých uchovanie je nutné na účely dokazovania, sa nevzťahuje povinnosť vymazania až do konečného objasnenia príslušnej udalosti a v jednotlivých prípadoch ich je možné odovzdať vyšetrovacím úradom. V log súboroch sa ukladajú nasledovné informácie:

 • IP-adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého sa pristupuje do on-line ponuky;

 • internetová adresa stránky, z ktorej bola vyvolaná on-line ponuka (tzv. URL pôvodu alebo odkazujúca URL adresa);

 • názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje prístup k on-line ponuke;

 • názov vyvolaných súborov príp. informácií;

 • dátum a čas ako aj trvanie dopytovania;

 • operačný systém a informácie o používanom internetovom prehliadači, vrátane inštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

 • stav kódu http (napr. "Dopyt úspešný" alebo "Požadovaný súbor nebol nájdený").

 • množstvo prenesených údajov;

Použitie hlasových asistentov a ChatBotov

Ponúkame Vám možnosť pohodlne ovládať naše produkty pomocou chatu pomocou textových alebo hlasových asistentov (komunikácia na báze reči), vyžiadať si informácie alebo poslať požiadavky na podporu a servis. Pre spojenie s našimi produktmi je zvyčajne potrebné prepojiť našu ponuku s vašimi účtami ponúk tretích strán (napr. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger atď.). V priebehu tejto doby dochádza tiež k výmene osobných údajov medzi systémami, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku našej ponuky a za účelom plnenia zmluvy.

Pokiaľ do našich služieb zadáte hlasové príkazy alebo správy pomocou jedného z vašich komunikačných kanálov, spracujeme je na splnenie zmluvy. Po ukončení používania našej ponuky budú všetky osobné údaje v krátkej dobe vymazané. Zaznamenané dialógy zostávajú uložené anonymne a slúžia na vyškolenie asistenta hlasu a chatu na základe týchto dialógov a tým k neustálemu zlepšovaniu kvality ponuky. Spätný vývoj aplikácie vymazaním obsahu teda nie je v záujme užívateľov.

Upozorňujeme, že oddelenie od jedného z našich asistentov, a tým aj vymazanie vašich údajov, automaticky nevymaže dáta v iných aplikáciách Bosch alebo v aplikáciách tretích strán (napr. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa atď.). Príslušné vymazanie sa vzťahuje iba na túto špecifickú aplikáciu Bosch.

Deti

Táto on-line ponuka nie je určená pre deti mladšie ako 15 rokov.

Odovzdávanie údajov

Odovzdávanie údajov iným prevádzkovateľom

Vaše osobné údaje odovzdávame iným prevádzkovateľom zásadne len vtedy, pokiaľ je to potrebné pre zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak ste s takýmto odovzdaním súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právne základy. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky Bosch Group. V prípade odovzdania údajov tretím stranám na základe oprávneného záujmu je táto skutočnosť vysvetlená v upozorneniach ohľadom ochrany údajov.

Okrem toho môžu byť údaje prenesené iným prevádzkovateľom, pokiaľ by nás k tomu zaväzovali zákonné predpisy alebo vynútiteľné úradné príp. súdne nariadenie.

Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme úlohami, medzi ktoré patria napr. predajné a marketingové služby, manažment zmlúv, spracovanie platieb, programovanie, hosting dát a služby telefonickej podpory. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, najmä pokiaľ ide o starostlivú manipuláciu s údajmi a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich uložené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k mlčanlivosti a dodržiavaniu zákonných predpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky Bosch Group.

Odovzdanie príjemcovi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v tzv. tretích štátoch. V takom prípade sa pred odovzdaním údajov uistíme, že je buď u príjemcu zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia o primeranosti Komisie EÚ pre príslušnú krajinu alebo dohoda tzv. štandardných európskych zmluvných doložiek Európskej únie s príjemcom) alebo je k dispozícii váš súhlas.

Môžete od nás získať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétne dohodnutých pravidiel na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Na tento účel prosím použite údaje uvedené v odseku Kontakt.

Doba uloženia; lehoty archivácie

Vaše údaje ukladáme zásadne dovtedy, kým je to potrebné pre realizáciu našej on-line ponuky a s ňou spojených služieb príp. kým máme oprávnený záujem na ďalšom uložení (napr. aj po dokončení plnenia zmluvy môžeme ešte mať oprávnený záujem vykonávať marketingovú činnosť prostredníctvom pošty). Potom vaše osobné údaje vymažeme s výnimkou tých údajov, ktoré musíme uchovávať aj naďalej kvôli splneniu právnych záväzkov (napr. máme povinnosť po stanovenú dobu archivovať určité dokumenty, napr. zmluvy a faktúry, pričom túto povinnosť máme na základe lehôt archivácie z daňového hľadiska a z hľadiska obchodného práva).

Používanie súborov cookies

V rámci poskytovania našej on-line ponuky sa môžu používať súbory cookies a sledovacie mechanizmy.

Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa môžu ukladať do vášho koncového zariadenia pri návšteve našej on-line ponuky.

Sledovanie je možné použitím rôznych technológií. Informácie spracovávame najmä v rámci pixelovej technológie príp. na základe analýzy prihlasovacieho súboru.

Kategórie

Rozlišujeme cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie technických funkcií on-line ponuky, a také cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú nevyhnutné pre technické funkcie on-line ponúk.

Je zásadne možné používať on-line ponuku bez cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

Technicky potrebné cookies

Pod technicky potrebnými súbormi cookies rozumieme cookies, bez ktorých nie je možné technicky zabezpečiť poskytovanie on-line ponuky. Patria k nim napr. cookies, ktoré ukladajú údaje kvôli zabezpečeniu bezporuchovej reprodukcie video- príp. audio-obsahov.

Tieto cookies sa po ukončení vašej návštevy vymažú.

Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky potrebné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, keď ste nám s nimi vopred vyjadrili svoj príslušný súhlas. Tieto cookies a sledovacie mechnizmy rozdeľujeme do dvoch nižších kategórií:

Cookies na marketingové účely a pre sledovacie mechanizmy

Všeobecné informácie

Vďaka súborom cookies určených na marketingové účely a pre sledovacie mechanizmy môžeme našim partnerom zobrazovať ponuky podľa ich záujmov, na základe analýzy vášho používania:

 • Štatistika: Použitím štatistického nástroja napr. meriame, koľkokrát ste vyvolali stránku.

 • Sledovanie konverzie: Naši partneri pre sledovanie konverzie uložia súbor cookie do vášho počítača ("konverzné cookie"), pokiaľ našu internetovú stránku navštívite prostredníctvom inzercie príslušného partnera. Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť uplynutí 30 dní. Ak navštívite určité naše stránky a súbor cookie je ešte platný, môžeme spolu s príslušným partnerom pre sledovanie konverzie rozpoznať, že určitý používateľ klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na našu stránku. Informácie zozbierané pomocou konverzných cookies slúžia na zostavovanie štatistík konverzie a záznam celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaný na stránku obsahujúcu značku na sledovanie konverzie.

Berte prosím na vedomie, že pri použití nástrojov sa môžu vaše údaje prípadne posielať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti o tejto téme nájdete v príslušnom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

 • Google Analytics Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcia: analýza aktivít používateľov (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, stiahnutia), UX-testing

 • Ak pristupujete k našej Online Offer pomocou služby Facebook Messanger, využívame službu "Facebook Insights" Facebooku z Írska Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Používame nástroje pre webovú analýzu spoločnosti Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Jedná sa o analytický nástroj pre zlepšenie vyhľadávacej schopnosti našich webových stránok vo vyhľadávačoch. Tu hodnotíme, do akej miery sú naše stránky optimalizované pre vyhľadávače. Viac sa dozviete na www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Správa cookies a sledovacích mechanizmov

V internetovom prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať vaše nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na používaný internetový prehliadač.

Vypnutie všetkých cookies

Ak chcete vypnúť všetky cookies, tak prosím prejdite do nastavení vášho internetového prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Berte prosím na vedomie, že tým môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti internetovej stránky.

Používanie našich mobilných aplikácií

Okrem našej on-line ponuky vám dávame k dispozícii mobilné aplikácie ("apps"), ktoré si môžete stiahnuť do vášho koncového mobilného zariadenia. Okrem údajov získaných na internetových stránkach zbierame prostredníctvom našich aplikácií aj ďalšie osobné údaje, ktoré špecificky vyplývajú z používania mobilného koncového zariadenia.

Spracovanie vašich lokalizačných údajov

Naša ponuka zahŕňa aj tzv Location Based Services, pomocou ktorých vám ponúkame špeciálne ponuky, ktoré sú upravené na mieru podľa miesta, na ktorom sa nachádzate. Aby sme mohli ponúknuť tieto funkcie aplikácie, pokiaľ nám dáte svoj súhlas, zbierame vždy posledné tri GPS-údaje o mieste, na ktorom sa nachádza koncové mobilné zariadenie a o vašej IP-adrese. Nezostavujeme pritom profil pohybu. Túto funkciu môžete deaktivovať v nastaveniach príslušnej aplikácie alebo operačného systému vášho mobilného koncového zariadenia alebo ju dočasne deaktivovať pomocou režimu Pauza bez toho, aby malo takéto nastavenie vplyv na základnú funkčnosť aplikácie.

Spracovanie identifikátora reklamy Advertising Identifier / Advertising ID

V prípade vášho súhlasu používame na reklamné účely u zariadení s operačným systémom iOS tzv. "Advertising Identifier" (IDFA) a u zariadení s operačným systémom Android tzv. Advertising ID. Ide o dočasné identifikačné čísla príslušného koncového zariadenia pridelené operačným systémom iOS alebo Android. Údaje zbieraný týmto spôsobom sa nespájajú s inými informáciami o príslušnom zariadení. Identifikačné čísla používame na to, aby sme vám mohli poskytovať personalizovanú reklamu a vyhodnocovať vašu aktivitu. Ak v nastaveniach operačného systému iOS v časti "Ochrana údajov" – "Reklama" aktivujete voľbu "Žiadny Ad-Tracking" príp. ak v operačnom systéme Android v "Nastavenia Google" – "Reklama" zvolíte možnosť "Deaktivácia reklamy na základe záujmu", môžeme vykonávať iba nasledovné opatrenia: Meranie vašej interakcie s banermi spočítaním počtu zobrazení banerov bez toho, aby ste na ne klikli ("obmedzenie frekvencie"), miera kliknutí, zisťovanie jedinečného použitia ("jedinečný používateľ") ako aj bezpečnostné opatrenia, boj proti podvodom a odstraňovanie chýb. V nastaveniach zariadenia môžete kedykoľvek vymazať IDFA príp. Advertising ID ("reset Ad-ID"); v takom prípade sa vygeneruje nové identifikačné číslo, ktoré nebude spájané s predtým zozbieranými údajmi. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie našej aplikácie, pokiaľ obmedzíte používanie príslušných identifikačných čísiel.

Analýza aplikácie

Štatistické informácie o využívaní našej on-line ponuky potrebujeme na to, aby sme mohli vylepšovať komfort jej ovládania používateľmi, vykonávať merania dosahu a prieskum trhu.

Na tento účel používame analytické nástroje aplikácie popísané v tomto odseku.

Poskytovatelia týchto nástrojov spracovávajú údaje iba ako externí spracovávatelia podľa našich inštrukcií a nie na vlastné účely. Ku každému nástroju nájdete nižšie uvedené informácie o príslušnom poskytovateľovi. Pokiaľ tieto nástroje využívajú mechanizmy sledovania alebo profily používateľov, budeme tieto nástroje používať iba vtedy, ak ste nám na tento účel vopred vyjadrili svoj súhlas.

Google Analytics pre mobilné aplikácie - Google Analytics poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používame s ďalšou funkciou, ktorú Google ponúka k anonymizáciu IP adries. Spoločnosť Google pritom vo väčšine prípadov už skracuje IP adresy v EÚ a vo výnimočných prípadoch tak robí v Spojených štátoch, pričom ukladá iba skrátené adresy IP.

Spracovávanie údajov prevádzkovateľom App Stores

Žiadny zber údajov z našej strany a mimo oblasti našej zodpovednosti sa prenášajú údaje, napr. používateľské meno, e-mailová adresa a invididuálne parametre zariadenia do App Store (napr. Google Play spoločnosti Google, App Store spoločnosti Apple, Galaxy App Store spoločnosti Samsung) pri sťahovaní príslušnej aplikácie. Na tento zber údajov a ich ďalšie spracovanie zo strany App Store ako zodpovednej osoby nemáme vplyv.

Externé odkazy

Naša on-line ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, tzn. poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Keď kliknete na odkazy, nemáme vplyv na zber, spracovanie a používanie eventuálnych osobných údajov, ktoré sa kliknutím prenesú tretím stranám (napr. IP-adresa alebo URL stránky, na ktorej sa nachádza odkaz), keďže aktivity tretích strán prirodzene nemáme pod kontrolou. Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnosť

Naši pracovníci a nami poverené spoločnosti - poskytovatelia služieb - sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťou dodržiavať ustanovenia platných zákonov na ochranu údajov.

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany a chránili tak nami spravované vaše údaje najmä pred rizikami v dôsledku neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, manipulácie, straty, pozmenenia alebo neoprávneného odhalenia príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Práva používateľov

Pre uplatnenie vašich práv prosím využite údaje uvedené v odseku Kontakt. Pritom sa prosím uistite, že budeme môcť jednoznačte identifikovať vašu osobu.

Právo na informácie a informovanie:

Máte práv od nás požadovať potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak je to tak, môžete si uplatniť právo informovať sa, aké osobné informácie o vás spracovávame.

Právo na opravu údajov a právo na vymazanie údajov:

Môžete od nás požadovať, aby sme opravili nesprávne údaje a pokiaľ sú splnené zákonom stanovené predpoklady, požadovať doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a účtovníctva alebo sa na ne vzťahuje zákonom stanovená povinnosť archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, tak sa ich spracovanie obmedzí (viď ďalší text).

Obmedzenie spracovania:

Pri splnení zákonom stanovených predpokladov môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Námietka proti spracovávaniu údajov v prípade právneho základu "oprávnený záujem":

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu údajov z našej strany z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie, pokiaľ sa zakladajú na právnom základe oprávneného záujmu. V takom prípade prestaneme spracovávať vaše údaje, ibaže by sme mohli - v súlade so zákonnými predpismi - preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre ďalšie spracovávanie údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami.

Námietka proti priamej reklame:

Okrem toho môžete kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a s tým súvisiacemu vytváraniu profilov ("námietka proti reklame"). Berte prosím do úvahy, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrývaniu vašej námietky s používaním vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie súhlasu:

Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracovávanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania vašich údajov až do zrušenia zostáva nedotknutá.

Prenositeľnosť údajov:

Okrem toho máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte príp. - pokiaľ je to technicky realizovateľné - požadovať, aby boli tieto údaje odoslané tretej strane.

Právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade:

Máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov. Za týmto účelom sa môžete obrátiť na miestne príslušný úrad na ochranu údajov podľa vášho bydliska:

Úrad na ochranu osobních údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk

Alebo spolkovej krajiny alebo na úrad na ochranu údajov, pod pôsobnosť ktorého spadáme my:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Zmena upozornenia na ochranu údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, pokiaľ si to vyžaduje technický vývoj. V takýchto prípadoch príslušným spôsobom upravíme aj naše upozornenia týkajúce sa ochrany údajov. Preto berte prosím na vedomie vždy aktuálnu verziu našich upozornení na ochranu údajov.

Uplatnenie vašich práv a možnosti kontaktu

Ak sa s nami chcete skontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku "Prevádzkovateľ".

Pre uplatnenie si vašich práv ako dotknutej osoby alebo ak nám chcete nahlásiť porušenie ochrany údajov, kliknite prosím sem.

Môžete sa s nami skontaktovať aj na nasledovnej e-mailovej adrese (regionálny koordinátor ochrany dát):

oou@cz.bosch.com

Korporátny splnomocnenec pre ochranu údajov:

Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.

DPO@bosch.com