Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 10/2019

Zmluvné podmienky EasyControl ("Podmienky").

Článok 1 - Definície

Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch") poskytuje: softvér, ktorý možno stiahnuť na zákaznícky smartphone, tablet alebo smartwatch ("EasyControl App"), webový portál s podrobnými informáciami o produktoch EasyControl vrátane inštrukčných príručiek a videí ("EasyControl Website"), Služby dostupné prostredníctvom webových stránok EasyControl App a EasyControl ("EasyControl Services") pre použitie s inteligentným termostatom dodávaným firmou Bosch ("EasyControl") v aktuálnej verzii, ktorá se skladá z hardvéru ("Produkt") a predinštalovaného firmvéru ("Firmware EasyControl").

EasyControl je inteligentný termostat s rôznymi funkciami, vďaka ktorým je zákazník schopný riadiť systém vykurovania, vetrania a klimatizácie ("systém HVAC") a zobraziť a riadiť svoje úrovne spotreby energie.

Pojem "Zákazník" v týchto Podmienkach odkazuje na ľubovoľnú osobu nebo entitu, ktorá pristupuje na alebo používa EasyControl a jeho súvisiace aplikácie EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Termín "Príslušenstvo" v týchto Podmienkach označuje produkty, ktoré môžu byť pripojené a prevádzkované spolu s EasyControl. Príslušenstvo sa skladá z výrobkov ponúkaných spoločnosťou Bosch.

Výraz "Tretie produkty" v týchto Podmienkach označuje produkt alebo služby poskytované treťou stranou, ktoré môžu byť pripojené a prevádzkované spolu s EasyControl. Tretie produkty nie sú poskytované spoločnosťou Bosch.

Termín "Poverenia EasyControl" v týchto podmienkach odkazuje na poverenia potrebné pre pripojenie služby EasyControl Services alebo Tretích produktov s EasyControl.

Termín „služby hlasového ovládania“ v tomto zmysle označuje zariadenie a softvér pre ovládanie produktov Bosch Thermotechnik pomocou rečových asistentov, messengerov a podobných riešení ponúkaných pre ovládanie ovládačov, termostatov a vykurovacích telies Bosch Thermotechnik.

Článok 2 - Použitelnosť

Prístupom k webovému serveru EasyControl, EasyControl alebo EasyControl Services zákazník súhlasí, že bude viazaný podmienkami. Pokiaľ Zákazník nesúhlasí s Podmienkami, nebude možné používať EasyControl v kombinácii s príslušenstvom, EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services a Tretích produktov.

Pred pripojením EasyControl Zákazník akceptuje registráciu pre používateľský účet ("Účet Bosch") buď na EasyControl App alebo na EasyControl Website a poskytne potrebné informácie v plnom rozsahu a správne podľa požiadaviek procesu registrácie. Pokiaľ sa tieto informácie v priebehu užívania zmenia, zákazník musí údaje neodkladne upraviť. Účet Bosch je spravovaný a udržovaný spoločnosťou Bosch.

U príslušenstiev a Tretích produktov môžu platiť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré obsahujú zvláštne ustanovenia týkajúce sa týchto príslušných doplnkov a Tretích produktov.

Akákoľvek neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení týchto podmienok nemá vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení.

Článok 3 - Právo na užívanie a prístup

Bosch udeľuje Zákazníkovi nevýhradné a neprenosné právo prístupu a používanie EasyControl a jeho súvisiacich doplnkov, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services (bez nároku na podlicencie). Vlastníctvo EasyControl App, webových stránok a služieb spoločnosti zostáva aj naďalej firme Bosch. Akékoľvek iné použitie EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services mimo rámec účelu, pre ktorý sú poskytované (vrátane zhromažďovanie údajov alebo iných interakcií týkajúcich sa dát, poskytovania služieb tretím stranám), je, pokiaľ Bosch výslovne neuvedie inak, zakázané.

Zákazník nebude podporovať alebo napomáhať pri spätnom inžinierstve, dekompilácii, úprave alebo odvodzovať akékoľvek odvodené produkty alebo funkcie zo stránok EasyControl a súvisiace príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Zákazník musí zaistiť konfiguráciu hardvéru a prostredia (operačný systém, kompatibilné systémy a inteligentné zariadenie, prístup na internet a dostupnosť prostredníctvom trvalého a stabilného Wi-Fi apod.) pre použitie EasyControl a jeho súvisiaceho Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services sú, ako je špecifikované firmou Bosch a podľa informácií, dostupné na EasyControl Website a v príručke EasyControl.

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia o ochrane osobných údajov a v rozsahu, v ktorom nie sú údaje zákazníka vo vlastnictve spoločnosti Bosch, udeľuje každý zákazník automaticky a bez ďalšieho formulára spoločnosti Bosch neobmedzené, nevýlučné, bezplatné, celosvetovo, prevoditeľné a bezplatné právo používania všetkých údajov alebo iných prvkov vytvorených alebo používaných nástrojmi EasyControl, Príslušenstvo, EasyControl Apps, EasyControl Website a EasyControl Services. Pokiaľ sa jedná o osobné údaje, bude spoločnosť Bosch spracovávať tieto dáta iba v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a súhlasom zákazníka v tejto súvislosti. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Bosch nájdete v našich ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

Dostupnosť EasyControl pre predaj, podporu a prístup k jeho službám, App, EasyControl Website a EasyControl Services je obmedzená iba na krajiny uvedené na webových stránkach EasyControl ("Krajiny"). Zákazník súhlasí s tým, že prístup a používanie EasyControl a jeho Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services nemusí byť dostupný alebo môže byť obmedzený. Zákazník je zodpovedný za dodržovanie príslušných zákonov v krajine, v ktorej sú prístupné alebo používané EasyControl a jeho príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Spoločnosť Bosch nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené prístupom alebo použitím zariadení EasyControl a jeho Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services mimo niektorú z Krajín.

Zákazník odškodní Bosch za dôsledky akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok zákazníkom.

Článok 4 - Systémové požiadavky

Zákazník je povinný zaistiť, aby boli k dispozícii a správne nakonfigurované všetky systémové požiadavky uvedené v príručke EasyControl a jeho príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. V mieste inštalácie musí byť okrem iného k dispozícii širokopásmové pripojenie na internet s dostatočnou šírkou pásma a pracovná a komunikačná Wi-Fi sieť pre EasyControl.

Zákazník musí potvrdiť, že mobilné zariadenie je k dispozícii a je kompatibilné so systémovými požiadavkami pre správny prístup a používanie príslušenstva EasyControl, aplikácie EasyControl, EasyControl Website a EasyControl Services. Niektoré služby EasyControl si môžu vyžadovať aj prístup k ďalším funkciám mobilného zariadenia (napr. umiestnenie GPS pre geolokáciu EasyControl Services atď.). Tieto požiadavky sú popísané a sú k dispozícii na webovej stránke EasyControl.

Článok 5 - Úspory energie

Údaje zhromaždené aplikáciou EasyControl a EasyControl o palive (plyn, olej ...) a/alebo spotrebe elektrickej energie spotrebiča sú iba pre indikačné účely a Bosch ich v žiadnom prípade negarantuje. Skutočná spotreba plynu a elektriny sa môže líšiť v závislosti na zákazníkovi a prostredí. Z možných odchýlok (ako je uvedené nahor, tak aj nadol) nemožno odvodiť žiadne práva.

Zákazník nesmie používať údaje o spotrebe, ktoré sú k dispozícii v nástrojoch EasyControl a jeho Príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services pre zisťovanie účtov za energie od dodávateľa energie alebo správcu siete alebo ako alternatívne opatrenie k meraniam elektromerom.

Potenciálne úspory energie vyplývajúce z používania EasyControl alebo jeho Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na množstve faktorov prostredia, za ktoré Bosch nemusí byť zodpovedný. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade, že nebudú dosiahnuté očakávané úspory, nebude požadovať od spoločnosti Bosch žiadnu náhradu.

Článok 6 - Zodpovednosť za prístup

Zákazník je zodpovedný za to, že len Zákazník a/alebo osoby oprávnené Zákazníkom majú prístup a/alebo môžu používať EasyControl a jeho súvisiace Príslušenstvo, EasyControl App a EasyControl Services. Zákazník musí vždy zachovať EasyControl Poverenie dôverné. Pokiaľ existujú obavy, že neoprávnené tretie strany získali alebo získajú znalosti o Povereniach EasyControl, alebo pokiaľ si je zákazník vedomí akéhokoľvek iného nezákonného, nevhodného, mimozmluvného alebo iného neoprávneného prístupu alebo používania EasyControl a jeho Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website alebo EasyControl Services, musí byť spoločnosť Bosch okamžite informovaná. Kontaktné informácie firmy Bosch sú k dispozícii na webových stránkach EasyControl.

Zákazník nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek použitie a/alebo inú činnosť na EasyControl a jeho Príslušenstve, EasyControl App alebo EasyControl Services, ktoré sa vykonávajú pomocou EasyControl Poverenia.

Zákazník je zodpovedný za akúkoľvek stratu spôsobenú neoprávneným použitím tretími stranami, okrem prípadu, že by to nebola zodpovednosť zákazníka.

Článok 7 - Produkty tretích strán

Spoločnosť Bosch môže poskytnúť zákazníkovi možnosť pripojiť EasyControl k jednému alebo viacerým Tretím produktom, ktoré spoločnosť Bosch nevlastní ani neovláda. Používanie Tretieho produktu zákazníkom sa riadi vlastnými zmluvnými podmienkami alebo zásadami ochrany osobných údajov tejto strany. Spoločnosť Bosch nabáda Zákazníka, aby si prečítal zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na používanie tretích produktov, kým ich pripojí k EasyControl.

Zákazník sa môže rozhodnúť pripojiť EasyControl k jednému alebo viacerým Tretím produktom a môže kedykoľvek takéto spojenie odvolať. Zrušením prístupu nebude možné používať tretí produkt spoločne s EasyControl, EasyControl App a EasyControl Services.

Zákazník súhlasí so zdieľaním potrebných dát, aby umožnil pripojenie EasyControl k Tretím produktom. Tieto údaje môžu obsahovať osobné údaje zákazníka a EasyControl Poverenia.

Potom ako boli vyššie uvedené informácie zdieľané s treťou stranou, budú sa na ne vzťahovať zásady ochrany osobných údajov tretích strán a už nespadajú pod prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Bosch.

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Bosch neposkytuje žiadne záruky alebo záruky týkajúce sa používania Tretích produktov v kombinácii s EasyControl a jeho Príslušenstvom, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Používanie Tretích produktov je na zodpovednosť a riziko Zákazníka a podlieha podmienkam, ktoré používajú dotknuté tretie strany. Spoločnosť Bosch nezodpovedá za použitie Tretích produktov Zákazníkom a akákoľvek zodpovednosť za škody spôsobené použitím Tretích produktov je preto vylúčená.

Zákazník bude kontaktovať dodávateľa Tretieho produktu priamo, pokiaľ spoločnosť Bosch neposkytuje podporu konkrétnemu produktu, pokiaľ ide o akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo pokiaľ sa vyskytne problém s prevádzkou Tretieho produktu.

Článok 8 - Služby hlasového ovládania

Služby hlasového ovládania umožňujú zákazníkovi vykonávať základné funkcie systému riadenia vykurovania pomocou jednoduchých hlasových príkazov alebo správ, pričom rozsah funkcií sa líši v závislosti na príslušnej službe hlasového ovládania. Inštaláciu alebo registráciu príslušnej služby hlasového ovládania a pripojením tejto služby hlasového ovládania k Easy Control zákazník súhlasí s týmito podmienkami. Pokiaľ zákazník s týmito podmienkami nesúhlasí, nemôže službu hlasového ovládania používať.

Používanie príslušnej služby hlasového ovládania sa udeľuje na dobu Easy Control podľa týchto Podmienok a môže byť ktoroukoľvek zo strán kedykoľvek ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník môže zrušiť používanie služby hlasového ovládania odinštalovaním alebo odpojením príslušnej služby hlasového ovládania. Po ukončení služby hlasového ovládania už nie je možné danú službu hlasového ovládania používať. Všetky ostatné služby poskytované podľa týchto podmienok zostávajú nedotknuté.

Pre túto službu hlasového ovládania neexistuje nárok na nepretržitú dostupnosť alebo konkrétnu dobu odozvy alebo správania sa, aj keď sa spoločnosť Bosch snaží zaistiť, aby dostupnosť bola pokiaľ možno nepretržitá. Neexistuje žiadna záruka, že prístup alebo používanie príslušnej služby hlasového ovládania nebude prerušené alebo narušené údržbovými prácami, ďalším vývojom alebo inými poruchami.

Právo používateľa na používanie je obmedzené na prístup k príslušnej službe hlasového ovládania a na použitie v súlade s týmito Podmienkami.

Je zakázané vykonávať akékoľvek kroky, ktoré by mohli narušiť prevádzku príslušnej služby hlasového ovládania a súvisiacich služieb, najmä nadmerne preťažovať naše IT systémy. Príspevky zákazníka nesmú obsahovať žiadny obsah, ktorý porušuje platné zákony alebo morálku. Zákazník ďalej umožňuje prevádzkovateľovi upraviť jeho príspevky, pokiaľ porušia vyššie uvedené pravidlá alebo pokiaľ pravdepodobne spôsobia škodu prevádzkovateľovi alebo tretej strane. Je zakázané, aby s príslušnou službou hlasového ovládania komunikovala iná služba hlasového ovládania. Akékoľvek zakázané konanie môže mať za následok okamžité vylúčenie zákazníka z používania služieb hlasového ovládania. Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek protiprávne, hrubé, porušenie zmluvy alebo iné neoprávnené použitie služieb hlasového ovládanie, môže sa obrátiť na spoločnosť Bosch Thermotechnik GmbH a nahlásiť toto neoprávnené použitie.

Pokiaľ zákazník komunikuje so službou hlasového ovládania, služba hlasového ovládania ukladá zákazníkom zadané nebo ohlásené správy. Bosch Thermotechnik GmbH používa tieto správy na poskytovanie a zlepšovanie služieb hlasového ovládania.

Odpovede a prehlásenia poskytované službou hlasového ovládania sú chránené autorskými právami. Reprodukovanie, kopírovanie, ukladanie alebo vyhľadávanie týchto prehlásení alebo použitie v akejkoľvek inej službe hlasového ovládania alebo expertnom systéme je bez písomného súhlasu spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH zakázané.

Článok 9 - Aktualizácie

Spoločnosť Bosch môže vykonávať aktualizácie softvéru („Aktualizácie“) EasyControl Firmware a EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services and Accessories za účelom zlepšovania produktov a služieb. Tieto aktualizácie sa obmedzia na aktualizáciu, ktorá objektívne nepredstavuje nevýhodu vo vzťahu k službám dohodnutým v dobe uzatvorenia zmluvy a ktoré sa významne neodchyľujú od dohodnutých služieb, napr. opravy chýb, použiteľnosť, stabilita a výkon, opravy, funkcie upgrade atď.

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Bosch môže automaticky nainštalovať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia a bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka.

V prípade, že aktualizácie nie sú možné, tak spoločnosť Bosch nemôže zaistiť správne používanie alebo plnú funkčnosť zariadenia EasyControl a EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services and Accessories.

V prípade rozsiahlejších aktualizácií budete informovaní a požiadaní o Váš súhlas. Pokiaľ odmietnete udeliť svoj súhlas, nebude vykonaná žiadna aktualizácia a je možné, že prevádzka systému môže byť narušená alebo môže byť nutné ju úplne ukončiť. Toto ustanovenie sa použije obdobne, pokiaľ sa zmeny v aplikácii a / alebo softvéri zariadenia stanú nevyhnutnými v dôsledku zmenených špecifikácií od tretích strán, od ktorých spoločnosť Bosch získava predbežné služby alebo na základe významných technických inovácií na trhu.

Článok 10 - Zmeny podmienok

Spoločnosť Bosch môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť a prehlásiť novú verziu v aplikácii EasyControl za použiteľnú.

V prípade, že Zákazník prijme zmeny Podmienok, budú zmeny považované za efektívne odsúhlasené.

V prípade námietok si společnosť Bosch vyhradzuje právo ukončiť vzťah práv pre užívanie. Oznámenie o zmene obsahuje odkaz na právo zákazníka podať námietku a jeho dôsledky.

Oznámenie o zmene bude zverejnené na EasyControl App a zmenené Zmluvné podmienky budú zverejnené na EasyControl App a EasyControl Website.

Článok 11 - Ukončenie

Zmluvné podmienky zostávajú v platnosti po dobu, keď zákazník pristupuje alebo používa EasyControl a jeho Príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services, alebo dokedy nebudú služby Bosch ukončené alebo pozastavené.

Spoločnosť Bosch môže ukončiť alebo pozastaviť práva Zákazníka na prístup alebo použitie v prípade, že Zákazník poruší Zmluvné podmienky.

Po ukončení Zákazník stratí prístup alebo možnosť používania Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Prístup a používanie EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services môže spoločnosť Bosch kedykoľvek ukončiť, a to s výhradou primeranej výpovednej lehoty.

Článok 12 - Právo na používanie a prístup

Prevádzka EasyControl a jeho príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services závisí na množstve faktorov prostredia (napr. produkty alebo služby tretích strán, prístup na internet, správne fungovanie siete Wi-Fi alebo iných komunikačných systémov a sietí) mimo zodpovednosti spoločnosti Bosch a preto jeho použitie nie je určené pre kritické aplikácie v reálnom čase. Preto sú EasyControl a jeho Príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services dodávané bez záruky na trvalú alebo kvalitatívnu povahu ich funkčnosti.

Spoločnosť Bosch nezodpovedá za akékoľvek škody nebo straty (napr. dáta) spôsobené zlyhaním a / alebo odložením a / alebo nedostatočnou dostupnosťou do alebo z EasyControl a jeho Príslušenstva, EasyControl Apps, EasyControl Website a EasyControl Services.

Prístup k službe EasyControl a jeho Príslušenstvu, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services môže byť dočasne obmedzený alebo odložený kvôli potrebe vykonať údržbu, opravy alebo upgrady zabezpečenia a z iných dôvodov. Zákazník v takýchto situáciách nemá nárok na žiadne odškodnenie. Spoločnosť Bosch neposkytuje výslovnú záruku dostupnosti.

Za žiadnych okolností spoločnosť Bosch nebude zodpovedná za obchodné, následné a/alebo nepriame škody, vrátane, nie však výlučne, za zisk a stratu príjmov stratu výnosov a nehmotné škody na strane zákazníka. Spoločnosť Bosch nezodpovedá za škody, ktoré môžu byť spôsobené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím zo strany Zákazníka alebo tretej strany, ktorú Zákazník zamestnáva.

Bez dotknutia sa vyššie uvedeného, zodpovednosť spoločnosti Bosch je vo všetkých prípadoch obmedzená na pôvodnú nákupnú cenu produktov - alebo aj je nižšia - na čiastku krytú poistením zodpovednosti spoločnosti Bosch a hradenú v konkrétnom prípade.

Nároky na základe právnych predpisov zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

Spoločnosť Bosch naviac nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli Zákazníkovi, pokiaľ táto škoda vznikla:

  • Zákazník nepoužíva EasyControl a jeho Príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services v súlade s povahou a zamýšľaným účelom;
  • Zákazník nedodrží pokyny pre rychlu inštaláciu a obsluhu a ďalšie pokyny, ktoré sú k dispozícii v EasyControl App a EasyControl Website;
  • Zákazník alebo akákoľvek iná osoba ako Bosch alebo tretie strany poverené spoločnosťou Bosch vykonávajú zmeny, opravy, premiestnenia a/alebo kontrolu EasyControl a Príslušenstva;
  • Zákazník spôsobí škody v súvislosti so stratou, zničením alebo nepoužiteľnosťou dát uložených digitálne alebo elektromagneticky alebo prenášaných;
  • Zákazník spôsobí poškodenie v najširšom zmysle pri inštalácii alebo používaní zariadenia EasyControl a Príslušenstva, pokiaľ táto škoda nie je spôsobená hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom zo strany Bosch alebo tretej strany pridruženej k Bosch.
  • Zákazník nebo akákoľvek iná strana, ktorá zapríčiní škodu spôsobenou skratom, vodou, úderom blesku, požiarom/dymom, poruchami napájania, rušením v telekomunikačných spojeniach a všetky ostatné príčiny, ktoré nemôžu byť poškodené spoločnosťou Bosch alebo nie sú ohrozené spoločnosťou Bosch.

Článok 13 - Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv, práv na softvér, práv na databázy, patentov, know-how, základných algoritmov, ochranných známok, log, obchodných názvov a ďalších obchodných identifikátorov a ďalších podobných práv, vrátane registrácií, v EasyControl a jeho Příslušenstve, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services náležia spoločnosti Bosch. To platí taktiež pre akékoľvek zmeny alebo odvodené produkty EasyControl.

Niektoré súčásti Aplikácií EasyControl zahrňujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže byť vlastníctvom tretej strany ("Open Source Software"). Používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sa riadi podmienkami, za ktorých bol softvér Open Source poskytnutý k dispozícii. Tieto podmienky sa nevzťahujú na používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

Článok 14 - Súkromie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Bosch musí byť k nahliadnutiu v EasyControl App a EasyControl Website a je taktiež platné pre tieto podmienky. Prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Bosch zaobchádza so zákazníckymi dátami v EasyControl a jeho Příslušenstve, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

Zákazník súhlasí s prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Bosch tým, že pristupuje alebo používa EasyControl a jeho súvisiace príslušenstvo, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services.

V prípade rozporov majú Zmluvné podmienky prednosť pred prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Bosch.

Článok 15 - Reklamácie a služby

V prípade otázok alebo pochybností týkajúcich sa Zmluvných podmienok EasyControl, Príslušenstva, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services sú k dispozícii kontaktné informácie na EasyControl App a EasyControl Website.

Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo podať sťažnosť na internetových stránkach Európskej komisie pre riešenie sporov prostredníctvom https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spoločnosť Bosch sa však nezúčastní prejednávania sťažností prostredníctvom orgánu pre riešenie sporov.

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Bosch môže podporovať iba otázky, poruchy a/alebo problémy týkajúce sa prístupu a používania EasyControl a jeho súvisiacich doplnkov, EasyControl App, EasyControl Website a EasyControl Services. Vylúčené sú všetky ostatné produkty, ktoré Bosch neposkytuje, ako je kúrenie (pokiaľ ho nedodáva Bosch), Tretie produkty alebo služby poskytované treťou stranou (napr. dátový servis poskytovaný poskytovateľom internetových služieb).

Podpora môže znamenať pre zákazníka ďalšie náklady. Informácie o dodatočných nákladoch nájdete na EasyControl Website.

Článok 16 - informácie o riešení sporov Rozhodcovské konanie spotrebiteľov

Bosch Thermotechnik GmbH sa nezúčastňuje konania o riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými radami.

Článok 17 - Voľba práva a súdu

V súlade s týmito Podmienkami a všetkými záväzkami medzi spoločnosťou Bosch a Zákazníkom platí nemecké právo, pokiaľ nie je v miestnom záväznom práve stanovené inak. Použiteľnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG Viedeň, 11. apríla 1980) je výslovne vylúčená.

Ak je Zákazníkom spoločnosť, všetky spory týkajúce sa Zmluvných podmienok alebo vzťahujúcich sa na Zmluvné podmienky alebo používanie EasyControl App, EasyControl Website a/alebo EasyControl Services musia byť predložené výhradne príslušnému súdu v Štuttgarte. Bosch si však taktiež vyhradzuje právo podať spory príslušnému súdu v domicile Zákazníka.